Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78687

Hankkeen nimi: Uudistuva ja vetovoimainen Vaalimaa

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2022 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Cursor Oy

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 0727178-6

Jakeluosoite: Kyminlinnantie 6, PL 14

Puhelinnumero: 0401902500

Postinumero: 48601

Postitoimipaikka: Kotka

WWW-osoite: http://www.cursor.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Luomi Marjo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Koordinaattori, kehittämishankkeet

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marjo.luomi(at)cursor.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0401902575

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Covid 19-pandemia on aiheuttanut erityisen suurta vahinkoa matkailutoimialalle sekä siihen kytköksissä oleville palvelualoille. Suomen matkailutoimiala on kärsinyt Koronapandemian vaikutuksista laajemmin kuin moni muu toimiala. Suomen matkailun kokonaiskysyntä oli vuonna 2019 arvion mukaan 16,1 miljardia euroa. Optimistisen arvion mukaan kokonaiskysyntä supistuu vuoden 2021 aikana noin 40 % ja pessimistisen arvion mukaan jopa 50 %. Koronapandemian vuoksi yöpymiset Suomen majoitusliikkeissä laskivat vuonna 2020 vuoden 1995 tasolle. Kotimaisten matkailijoiden yöpymisten määrä väheni 25 prosenttia ja ulkomaisten matkailijoiden peräti 68 prosenttia edellisvuodesta. TEM:n arvioiden mukaan palautuminen vuoden 2019 lukuihin kestää ainakin vuoteen 2023 asti. Kansainvälisen matkailun palautuminen kriisiä edeltävälle tasolle voi toteutua aikaisintaan vasta vuoden 2022 jälkeen. Kysynnän elpyminen on vahvasti sidoksissa kansainvälisten ja kansallisten rajoitusten ja suositusten purkamisen lisäksi saavutettavuuden palautumiseen. Tällä hetkellä on varauduttava myös tilanteeseen, jossa matkailukysyntä jää Suomessa pidemmäksi aikaa vuoden 2019 lukuja alhaisemmaksi Venäjän Ukrainaan käynnistämän hyökkäyssodan vuoksi. Koronakriisi leikkasi ulkomaisten matkailijoiden kulutuksesta Suomessa vuonna 2021 noin 80 prosenttia eli 3,8–4,2 miljardia euroa.

Lisäksi Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan seurauksena länsimaiden Venäjälle asettamat pakotteet näkyvät erityisen vaikeana tilanteena Vaalimaan alueen kaupallisten palvelujen asiakasmäärissä. Esimerkiksi Zsar Outlet Villagen ja Scandinavian Shopping Centerin asiakasmäärät ovat pienentyneet erityisesti venäläismatkailijoiden puuttumisen myötä, mikä on vaikuttanut useiden palvelujen sulkemiseen joko pysyvästi tai väliaikaisesti Vaalimaalla. Uhkana on, että Kaakkois-Suomi ja Vaalimaa jäävät sivuun globaaleista elpyvistä matkailumarkkinoista, kun Venäjän epävakaa tilanne ja sitä seuraavat vaikeasti ennustavat rajaliikenteen käytännöt sekä turvallisuuteen liittyvät alueelliset mielikuvat varjostavat kansainvälisen matkailun palautumista ja kehittymistä koronaepidemian jälkeen. Matkailun avautuessa kuluttajat ja matkanjärjestäjät suuntaavat kiinnostuksena kohteisiin, joiden kanssa kaupankäynnille on ennakoitava näkymä ja maahantuloon sujuvat käytännöt. Hankkeen tavoitteena onkin tukea Kymenlaakson ja koko Suomen elinkeinoelämää sekä erityisesti matkailutoimialan elpymistä koronakriisin jälkeisenä aikana.

Hankkeen tavoitteena on:
1. Tukea Vaalimaan raja-alueen sosiaalisen infrastruktuurin kehittymistä
2. Kehittää Vaalimaan ja Virolahden alueen kaupallisten palvelujen digitaalisia alustoja ja ratkaisuja
3. Tukea Vaalimaan ja Virolahden alueen kaupallisten palvelujen saavutettavuutta ja elinvoimaisuutta

Hankkeen toimenpidekokonaisuudet:
WP1: Kestävä rajaseudun sosiaalinen infrastruktuuri
WP2: Vaalimaan ja Virolahden kaupallisten digitaalisten palvelujen kehittäminen ja testaus
WP3: Vaalimaan ja Virolahden palveluiden tuotteistus ja testaus

Hanke tukee koronapandemiasta sekä Suomen ja Venäjän rajaseudun haasteellisesta nykytilanteesta kärsineiden matkailu- ja palveluyritysten uudistumista ja kehittymistä, mm. digitaalisten ratkaisujen avulla sekä edistämällä rajaseudun sosiaalisen infrastruktuurin kestävää kehittymistä. Uudet liiketoimintamallit ja -avaukset auttavat yrityksiä tavoittamaan uusia kotimaisia ja kansainvälisiä asiakasryhmiä sekä palvelemaan niitä, jotka eivät ole pandemian aikana ja rajaliikenteen oltua pysähdyksissä päässeet käyttämään alueen kaupallisia palveluja. Hanke tukee yritysten kasvua, olemassa olevien työpaikkojen säilymistä ja edesauttaa uusien työpaikkojen syntymistä. Digitalisaation hyödyntämistä edistetään mm. alueellisen digitaalisen palvelualustan suunnittelulla ja käyttöönotolla. Esimerkiksi useilla alueen matkailu- ja palveluyrityksillä ei ole käytössään digitaalista myyntialustaa. Verkkokaupan kehitystyö tukee paitsi yritysten toiminnan säilymistä pandemian aiheuttamassa vaikeassa taloustilanteessa, myös toimii uutena markkinointi- ja myyntikanavana covid 19 -pandemian ja Venäjän epävakaan tilan päättymisen jälkeisenä aikana tulevaisuudessa. Digitaalinen palvelu kohdennetaan Vaalimaan ja Virolahden alueen palveluntarjoajien käyttöön. Tarkoituksena on myös päivittää Vaalimaan ostosmatkailualueen Master Plania vastaamaan nykytilannetta kaupallisten palveluiden kehittämisen tueksi. Suunnitelmapäivityksessä päivitetään alueen visio ja alueen kehittämisen toimenpiteet. Päivitetyllä suunnitelmalla on tavoitteena ohjata alueen jatkokehittämistä ja suunnitelma toimii myös alueen brändinmuodostuksen ja alueen markkinoinnin ja myyntityön tukena.

Hanke uudistaa ja vahvistaa paikallista elinkeinorakennetta, erityisesti matkailutoimialalla koko seudun hyväksi ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Vaalimaan kautta saapui Suomeen ennen covid 19-pandemiaa vuonna 2019 yhteensä 932 000 venäläistä matkailijaa. Vähennys korona-pandemian ensimmäisenä vuonna oli 71,4%. Uudistuva ja vetovoimainen Vaalimaa -hanke on erityisesti suunniteltu tukemaan koronapandemiasta kärsineiden raja-alueen kaupallisten palvelujen elpymistä. Tämä vaatii osaltaan myös koko Virolahden matkailunalueen vetovoimaisuuden ja yleisen tunnettuuden lisäämistä käyntikohteena uusien potentiaalisten asiakasryhmien keskuudessa. Hankkeen avulla matkailu- ja palveluyritykset saavat konkreettista apua myös uusien aineettomien tuotteiden- ja palveluiden kehittämiseksi, mm. matkailun digitaalisia ratkaisuja edistämällä. Tavoitteena on myös kiinnittää huomiota kestävään matkailuun ja hiilineutraaliin rakentamiseen. Matkailun ympäristövaikutusten kompensoiminen huomioidaan alueelle kehitettävissä palveluissa ja ratkaisuissa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat Vaalimaan alueen pk-yritykset ja muut palveluntarjoajat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat paikalliset asukkaat, kotimaan ja kansainväliset matkailijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 179 556

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 166 622

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 224 445

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 209 492

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan

Kunnat: Hamina, Pyhtää, Miehikkälä, Kotka, Virolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa arvioidaan toteutuksen eli valittujen toimintamallien ja palvelujen vaikutusta sukupuolten tasa-arvon kannalta. Hanke tarjoaa työllistämis- ja kehittämismahdollisuuksia sekä naisvaltaisille palvelualoille että miesvaltaisille rajaliikennepalveluille.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke tukee sekä nais-, että miesyrittäjien tasapuolisia mahdollisuuksia osallistua uusien palvelujen kehittämiseen. Tavoitteiden ja toimenpiteiden suunnittelussa kuitenkin varaudutaan tarkastelemaan niiden vaikutusta erikseen naisiin ja miehiin sekä analysoimaan mahdollisia eroja, esimerkiksi palvelujen kehittämisessä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta sukupuolten tasa-arvoisuus on kuitenkin huomioitu hankkeen suunnittelussa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 8
Hankkeen tavoitteena on kiinnittää huomiota kestävään matkailuun ja hiilineutraaliin rakentamiseen. Matkailun ympäristövaikutusten kompensoiminen huomioidaan alueelle kehitettävissä palveluissa ja ratkaisuissa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 8 9
Hankkeessa huomioidaan ilmastonmuutos siten, että hiilijalanjäljen laskentaan kiinnitetään erityistä huomiota suunniteltaessa alueen palveluita ja uusia investointeja.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 4 5
Hankkeella ei ole merkittäviä välillisiä tai välittömiä negatiivisia vaikutuksia kasvillisuuteen, eliöihin tai luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 5
Hankkeella ei ole merkittäviä välillisiä tai välittömiä negatiivisia vaikutuksia kasvillisuuteen, eliöihin tai luonnon monimuotoisuuteen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 5 5
Hankkeella ei ole merkittäviä välillisiä tai välittömiä negatiivisia vaikutuksia kasvillisuuteen, eliöihin tai luonnon monimuotoisuuteen.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 8
Palvelujen kehittämisessä huomioidaan kiertotalouden trendit.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 8 9
Matkailupalveluiden kehittämisessä huomioidaan uusiutuvien energialähteiden käyttö osana laajempaa Vaalimaan alueen kehittämistä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 7
Hanke uudistaa ja vahvistaa paikallista elinkeinorakennetta, erityisesti matkailutoimialalla koko seudun hyväksi ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Hankkeen avulla matkailuyritykset saavat konkreettista apua myös uusien aineettomien tuotteiden- ja palveluiden kehittämiseksi, mm. matkailun digitaalisia ratkaisuja edistämällä.
Liikkuminen ja logistiikka 8 8
Palvelujen ja investointien suunnittelussa huomioidaan logistiikkaan ja saavutettavuuteen liittyvät asiat sekä ekologisuus. Digitaaliset palvelut ja ratkaisut tukevat myös logistiikan vähähiilisyystavoitteita.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 9
Hankkeella on uuden yritystoiminnan ja matkailumahdollisuuksien kehittämisen myötä myönteisiä vaikutuksia seudun asukkaiden ja matkailijamäärien kasvuun. Olemassa olevien palvelujen säilymisen tukeminen vahvistaa myös alueen asukkaiden viihtyvyyttä ja alueen vetovoimaisuutta asuinympäristönä.
Tasa-arvon edistäminen 9 6
Hanke on tasa-arvon edistämisen kannalta neutraali, vaikka sillä ei ole suoraan tasa-arvon edistämiseen liittyviä toimenpiteitä. Toimenpiteissä kuitenkin huomioidaan toimenpiteiden vaikutus tasa-arvon näkökulmasta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 8
Ei suoria vaikutuksia yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen yhdenvertaisuuteen. Hankkeella on kuitenkin myönteisiä vaikutuksia Kymenlaakson elinvoimaisuuteen, työllistymiseen ja kansainvälistymiseen, mikä esim. lisää tarvetta kansainvälisille osaajille ja integroi heitä paremmin osaksi seudun elinkeinoelämää.
Kulttuuriympäristö 8 7
Hankkeen matkailupalvelujen kehitystyössä huomioidaan kulttuuriympäristön säilyminen ja kehittäminen kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. Palveluiden kehittämisessä huomioidaan myös kytkökset alueen kulttuuripalveluihin, -tapahtumiin ja -kohteisiin.
Ympäristöosaaminen 8 7
Hankkeen myötä seudulla vahvistetaan matkailutoimialalla toimivien yritysten tietoisuutta kestävän ja vastuullisen matkailun periaatteista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Covid 19-pandemia on aiheuttanut erityisen suurta vahinkoa matkailutoimialalle sekä siihen kytköksissä oleville palvelualoille. Kysynnän elpyminen on ollut vahvasti sidoksissa kansainvälisten ja kansallisten rajoitusten ja suositusten purkamisen lisäksi saavutettavuuden palautumiseen. Tällä hetkellä on varauduttava myös tilanteeseen, jossa matkailukysyntä jää Suomessa pidemmäksi aikaa vuoden 2019 lukuja alhaisemmaksi. Venäjän Ukrainaan käynnistämä hyökkäyssota ja sitä seuranneet länsimaiden Venäjälle asettamat pakotteet näkyvät erityisen vaikeana tilanteena Kaakkois-Suomen kaupallisten palvelujen asiakasmäärissä, mikä on vaikuttanut useiden palvelujen sulkemiseen joko pysyvästi tai väliaikaisesti myös Vaalimaalla. Uhkana on, että Virolahti ja Vaalimaa jäävät sivuun globaaleista elpyvistä matkailumarkkinoista, kun Venäjän epävakaa tilanne ja sitä seuraavat vaikeasti ennustavat rajaliikenteen käytännöt sekä turvallisuuteen liittyvät alueelliset mielikuvat varjostavat kansainvälisen matkailun palautumista ja kehittymistä koronaepidemian jälkeen. Matkailun avautuessa kuluttajat ja matkanjärjestäjät suuntaavat kiinnostuksena kohteisiin, joiden kanssa kaupan-käynnille on ennakoitava näkymä ja maahantuloon sujuvat käytännöt. Hankkeen tavoitteena on ollut tukea Virolahden elinkeinoelämää sekä erityisesti matkailutoimialan elpymistä sopeuttaen matkailu- ja kaupallisia toimijoita koronakriisin ja itärajan sulkeutumisen jälkeiseen aikaan epävakaassa toimintaympäristössä.

Hankkeen tavoitteena oli:

1. Tukea Vaalimaan raja-alueen sosiaalisen infrastruktuurin kehittymistä
2. Kehittää Vaalimaan ja Virolahden alueen kaupallisten palvelujen digitaalisia alustoja ja ratkaisuja
3. Tukea Vaalimaan ja Virolahden alueen kaupallisten palvelujen saavutettavuutta ja elin-voimaisuutta

Hankkeen toimenpidekokonaisuudet:

WP1: Kestävä rajaseudun sosiaalinen infrastruktuuri
WP2: Vaalimaan ja Virolahden kaupallisten digitaalisten palvelujen kehittäminen ja testaus
WP3: Vaalimaan ja Virolahden palveluiden tuotteistus ja testaus

Hankkeessa tuettiin koronapandemiasta sekä itärajan haastavasta nykytilanteesta kärsineiden Virolahden ja Vaalimaan alueen matkailu- ja palveluyritysten uudistumista ja kehittymistä digitaalisen kauppapaikan käyttöönoton myötä sekä pilotoimalla uusia ja parannettuja matkailu- ja kaupallisia palveluita uusille kohderyhmille. Verkkokaupan käyttöönotto ja kehitystyö on tukenut yritysten toiminnan säilymistä haastavassa taloustilanteessa, sekä myös toiminut uutena yhteisenä markkinointi- ja myyntikanavana tulevaisuudessa. Hankkeen avulla matkailu- ja palveluyritykset ovat saaneet konkreettista tukea myös uusien aineettomien kestävien tuotteiden- ja palveluiden kehittämiseksi. Uudet ja parannetut tuotteistetut matkailu- ja kaupalliset palvelut ovat auttaneet yrityksiä tavoittamaan uusia kotimaisia ja kansainvälisiä matkailijoita, jotka ovat potentiaalisia kohderyhmiä vierailemaan Virolahdella sekä samalla myös käyttämään Vaalimaan matkailu- ja kaupallisia palveluja. Hanke on osaltaan myös edesauttanut yritysten kehitty-mistä sekä olemassa olevien työpaikkojen ja Virolahden elinvoimaisuuden säilymistä.