Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78690

Hankkeen nimi: Matkailuinvestointien edistäminen Kymenlaaksossa

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2022 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kouvolan kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0161075-9

Jakeluosoite: Torikatu 10

Puhelinnumero: 020 61511

Postinumero: 45100

Postitoimipaikka: Kouvola

WWW-osoite: http://www.kouvola.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Raija Sierman

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: matkailupäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: raija.sierman(at)kouvola.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0206158254

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Matkailuala on yksi eniten koronapandemiasta (COVID-19) kärsinyt toimiala sekä Suomessa että globaalisti. COVID19 pandemia on aiheuttanut erityisen suurta vahinkoa matkailutoimialalle sekä siihen kytkeytyville palvelualoille.

Hankkeen perustavoitteena on edistää Kymenlaakson matkailu- ja palvelualojen pk-yritysten toipumista koronapandemian aiheuttamasta kriisistä. Erityisiksi kehittämiskohteiksi on valittu Käyrälammen virkistysalue sekä Haminan linnoituksen ja keskustan alue. Hanke tukee näiden kohteiden kehittymistä ympärivuotisiksi ja vetovoimaisiksi kestävän matkailun kohteiksi, jotka tarjoavat kilpailukykyisen liiketoimintaympäristön matkailun pk-yrityksille. Hankkeen myötä molempien matkailualueiden tunnettuus nousee sekä kansallisessa että kansainvälisessä markkinoinnissa kestävinä matkailukohteina. Nähdään, että erityisesti kansainvälisen matkailun avaus alueellisten, ympäri vuoden avoinna olevien kärkikohteiden kautta parantaa Kymenlaakson alueen matkailutoimijoiden sekä elinkeinotoimintojen menestyksen edellytyksiä tulevaisuudessa koronapandemian jälkeisenä aikana.

Hankkeen keskeisenä toimenpiteenä on edistää Käyrälammen ja Haminan linnoitusalueen investointeja ja palvelukonseptien kehittämistä. Kymenlaakson matkailuelinkeinon kehittyminen ja kasvu vaativat erityisesti lisää työpaikkoja tarjoavia pk-yrityksiä, joiden lukumäärä on toistaiseksi ollut alueella suhteellisen pieni. Hankkeen aikana selvitetään investointien tarvetta ja kannattavuutta. Lisäksi hankkeessa kehitetään molemmille matkailukohteille uudet vetovoimaiset ja kestävään matkailutoimintaan perustuvat palvelukonseptit, jotka vetoavat sekä kotimaisiin että ulkomaalaisiin matkailijoihin. Hankkeessa kehitettävät matkailukonseptit tukevat alueiden pk-yritysten liiketoiminnan edellytyksiä sekä lisäävät yksityisen ja julkisen sektorin investointeja alueiden matkailijamäärien kasvaessa tulevaisuudessa.

Hankkeen tuloksena molempien matkailukohteiden asiakasmäärät ovat vakaassa kasvussa vetovoimaisten palvelukonseptien ansiosta. Palvelukonseptien kehittämisessä on otettu huomioon myös paikallisten asukkaiden hyvinvointi ja tarpeet. Vahvat palvelukonseptit lisäävät kiinnostusta molempia matkailualueita kohtaan sekä avaavat matkailutoiminnan kehittämiseen liittyvän investointitulpan julkisten ja yksityisten investointien avulla, mikä vaikuttaa myös positiivisesti matkailualan työllistävyyteen ympärivuotisesti Kymenlaakson maakunnassa.

Hankkeella on uuden yritystoiminnan ja matkailumahdollisuuksien kehittämisen myötä myönteisiä vaikutuksia seudun asukkaiden ja matkailijamäärien kasvuun. Olemassa olevien palvelujen säilymisen tukeminen vahvistaa myös alueen asukkaiden viihtyvyyttä ja alueen vetovoimaisuutta asuinympäristönä. Virkistys- ja kulttuuripalveluiden kautta lisätään kaupunkilaisten hyvinvointia. Hanke uudistaa ja vahvistaa paikallista elinkeinorakennetta, erityisesti matkailutoimialalla koko seudun hyväksi ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat alueella toimivat ja uudet alueelle sijoittuvat matkailu-, luovien alojen ja palvelualan pk-yritykset, joita Kymenlaakson tarvitaan lisää lähitulevaisuudessa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisinä kohderyhminä ovat investorit, uudet yrittäjät, matkailualueella toimivien yrityksien asiakkaat ja alihankintaketjut sekä matkailijat ja alueen asukkaat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 258 707

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 87 648

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 323 385

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 109 560

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan, Kouvolan

Kunnat: Kouvola, Pyhtää, Miehikkälä, Hamina, Kotka, Virolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa arvioidaan toteutuksen eli valittujen toimintamallien ja palvelujen vaikutusta sukupuolten tasa-arvon kannalta. Hanke tarjoaa työllistämis- ja kehittämismahdollisuuksia tasapuolisesti sekä mies- että naisvaltaisille aloille.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke tukee sekä nais-, että miesyrittäjien tasapuolisia mahdollisuuksia osallistua uusien palvelujen kehittämiseen. Tavoitteiden ja toimenpiteiden suunnittelussa kuitenkin varaudutaan tarkastelemaan niiden vaikutusta erikseen naisiin ja miehiin sekä analysoimaan mahdollisia eroja, esimerkiksi palvelujen kehittämisessä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta sukupuolten tasaarvoisuus on kuitenkin huomioitu hankkeen suunnittelussa. Hankkeen päätavoite on vetovoimaisten matkailukohteiden kehittäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 3
Hankkeen tavoitteena on kiinnittää huomiota kestävään matkailuun ja hiilineutraaliin rakentamiseen. Matkailun ympäristövaikutusten kompensoiminen huomioidaan alueelle kehitettävissä palveluissa ja ratkaisuissa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 5
Riskit huomioidaan edistettävässä toiminnassa (esim. äärevät sääilmiöt). Hankkeessa huomioidaan ilmastonmuutos siten, että hiilijalanjäljen laskentaan kiinnitetään erityistä huomiota suunniteltaessa alueen palveluita ja uusia investointeja.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Palvelukonseptoinnilla ohjataan toimintaa siten, ettei se vaaranna eliöstön monimuotoisuutta Hankkeella ei ole merkittäviä välillisiä tai välittömiä negatiivisia vaikutuksia kasvillisuuteen, eliöihin tai luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 5
Käyrälammen alue on pohjavesialuetta. Yritystoiminnassa ja konseptoinnissa tämä otetaan huomioon. Julkisen liikenteen roolia saavutettavuudessa pohditaan palvelukonspetoinnin yhteydessä. Hankkeella ei ole merkittäviä välillisiä tai välittömiä negatiivisia vaikutuksia vesistöön, maaperään tai ilmaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei Natura-kohteita.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 5
Kierrätystalous ja materiaalivalinnat otetaan huomioon hankkeella edistettävässä toiminnassa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 5
Energiavalinnoissa yrityksiä tuetaan valitsemaan uusiutuvia energialähteitä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Hanke uudistaa ja vahvistaa paikallista elinkeinorakennetta, erityisesti matkailutoimialalla koko seudun hyväksi ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Hankkeella tähdätään mm. tapahtumien ja uusien kulttuuri- ja elämystuotteiden ideoimiseen ja tuottamiseen. Hankkeen avulla matkailuyritykset saavat konkreettista apua myös uusien aineettomien tuotteiden- ja palveluiden kehittämiseksi.
Liikkuminen ja logistiikka 6 7
Hankkeen kohteet sijaitsevat logistisissa solmukohdissa. Ne ovat helposti saavutettavissa autolla ja lihasvoimin, Haminan keskusta myös julkisilla liikennevälineillä. Käyrälammen haasteena on julkisen liikenteen järjestäminen alueelle.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Hankkeella on uuden yritystoiminnan ja matkailumahdollisuuksien kehittämisen myötä myönteisiä vaikutuksia seudun asukkaiden ja matkailijamäärien kasvuun. Olemassa olevien palvelujen säilymisen tukeminen vahvistaa myös alueen asukkaiden viihtyvyyttä ja alueen vetovoimaisuutta asuinympäristönä. Virkistys- ja kulttuuripalveluiden kautta lisätään kaupunkilaisten hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 6 7
Hankkeessa tuotetaan mahdollisuuksia yritystoiminnalle, joka on kaikkien ulottuvilla ja hyödynnettävissä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 8
Hankkeessa tuotetaan mahdollisuuksia yritystoiminnalle, joka on kaikkien ulottuvilla ja hyödynnettävissä. Mm. inklusiiviset matkailupalvelut. Hankkeella on myönteisiä vaikutuksia Kymenlaakson elinvoimaisuuteen, työllisyyteen ja kansainvälistymiseen, mikä esim. lisää tarvetta kansainvälisille osaajille ja integroi heitä paremmin osaksi seudun elinkeinoelämää.
Kulttuuriympäristö 8 8
Hankkeen matkailupalvelujen kehitystyössä huomioidaan kulttuuriympäristön säilyminen ja kehittäminen kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. Samoin huomioidaan tehdyt kulttuuriympäriostösuunnitelmat sekä rakennusten kuntokartoitukset ja kunnostussuunnitelmat. Palveluiden kehittämisessä huomioidaan myös kytkökset alueen kulttuuripalveluihin, -tapahtumiin ja -kohteisiin.
Ympäristöosaaminen 5 6
Palvelukonseptoinnin kautta painotetaan ympäristötietoisuutta lisäävää toimintaa. Hankkeen myötä seudulla vahvistetaan matkailutoimialalla toimivien yritysten tietoisuutta kestävän ja vastuullisen matkailun periaatteista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-