Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78691

Hankkeen nimi: Kyberturvalliset ekosysteemit Etelä-Karjala

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2022 ja päättyy 30.9.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lab-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2630644-6

Jakeluosoite: Yliopistonkatu 36

Puhelinnumero: +358 29 4465000

Postinumero: 53850

Postitoimipaikka: Lappeenranta

WWW-osoite: https://lab.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tommi Kallonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Lehtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tommi.kallonen(at)lab.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0504131518

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

TAVOITTEET
Hankkeen päätavoitteina ovat:
1. Edistää datan jakamiseen perustuvien dataverkostojen kehkeytymistä ja auttaa verkoston yrityksiä rakentamaan
toimintansa kohti reiluun datan jakamiseen perustuvia liiketomintaekosysteemejä.
2. Kehittää datan jakamiseen osallistuvien yritysten kyberturvallisuusosaamista. Tavoitteen saavuttamiseksi hanke:
tunnistaa dataverkostojen yritysten nykyisen osaamistason, analysoi niiden kyberturvallisuuteen liittyvät kehitystarpeet,
suunnittelee kyberturvallisuuden kehitystoimenpiteet, toimintatavat ja infrastruktuurit datan luotettavalle jakamiselle
verkostossa.
TOIMENPITEET
Toimenpiteet koostuvat neljästä työpaketista, joista työpaketissa 1 suoritetaan paikalliselle yrityskentälle suunnattu tutkimus, jossa
kartoitetaan yritysten valmiuksia osallistua datan jakamiseen perustuvaan liiketoimintaan sekä niiden tämän hetkistä
osaamistasoa tietoturvaan liittyen. Työpaketissa 2 kehitetään toimenpiteet, joilla yritysten tietoturvakartoituksessa
esiinnousseisiin ongelmakohtiin pystytään vastaamaan. Työpaketissa 3 kehitetään koulutus ja asiantuntijapalveluita,
joiden avulla yritysten valmiudet toimia turvallisesti datan jakamiseen perustuvassa yhteistyöverkostossa paranevat.
Työpaketissa 3 pilotoidaan työpaketissa 2 kehitettyjä palveluita, koulutuksia ja menetelmiä yritysten kanssa. Työpaketti
4 pitää sisällään tiedottamisen sekä projektin hallinnan.
TULOKSET
Hankkeen tuloksena pk-yritysten kyky tuottaa datan jakamiseen ja yhteiskäyttöön perustuvia tietoturvallisia palveluita
paranee tuoden samalla uusia mahdollisuuksia innovoiviin sähköisiin tuote- ja palveluratkaisuihin. Pitkällä aikavälillä
tämä parantaa paikallisten pk-yritysten toimintamahdollisuuksia kansainvälisillä markkinoilla.

Horisontaalisten periaatteiden osalta hanke pyrkii vaikuttamaan erityisesti paikallisen elinkeinorakenteen kestävään kehitykseen
luoden mahdollisuuksia aineettomien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinainen kohderyhmä on paikalliset pk-yritykset Etelä-Karjalassa. Hankkeessa pyritään parantamaan erityisesti paikallisten pk-yritysten edellytyksiä tunnistaa datatalouden mahdollisuudet ja lisätä niiden kykyä toimia tässä ympäristössä turvallisesti

4.2 Välilliset kohderyhmät

•Paikalliset suuryritykset, jotka toimivat samoissa verkostoissa paikallisten pk-yritysten kanssa.
•Tietoturvapalveluita tarjoavat yritykset, jotka voivat tukea yritysverkostoja niiden tietoturva-asioissa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 133 646

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 115 880

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 167 057

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 144 849

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Imatran, Lappeenrannan

Kunnat: Rautjärvi, Taipalsaari, Savitaipale, Lemi, Luumäki, Imatra, Lappeenranta, Ruokolahti, Parikkala

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Yritysjohdossa, positiivisesta kehityksestä huolimatta, naisia on edelleen toimitusjohtajina ja hallitusten puheenjohtajina hyvin vähän. Listaamattomissa yhtiöissä naisten osuus toimitusjohtajista oli 13 %. Ylimmässä johdossa työskentelevät naiset olivat nuorempia ja korkeammin koulutettuja kuin miehet. (Naiset ja miehet yritysten ylimmässä johdossa: Tilastoselvitys 2020). Toimialana teollisuus on miesvaltaisia. Vuoden 2016 tilaston mukaan (Tilastokeskus) teollisuuden työvoimasta 75% on miehiä. Tilastokeskuksen mukaan kaikista yrittäjistä naisia on jo pitkään ollut noin puolet vähemmän kuin miehiä. Vuoden 2017 tilaston mukaan noin 67 % kaikista yrittäjistä oli miehiä. Tieto- ja viestintätekniikan opiskelijoista korkeakouluissa alle 30% on naisia. Toimintaympäristön analyysi osoittaa, että hankkeessa kohderyhmien edustajina on enimmäkseen miehiä. Tähän halutaan kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota, ja naisia kannustetaan osallistumaan hankkeen toimenpiteisiin ja toimintaan.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa sukupuolinäkökulma ei ole keskeisessä roolissa, mutta hanke edesauttaa digi-ja tietoturvaosaamisen, joka on perinteisesti miehinen ala, levittämistä laajemmalle osalle ihmisiä sukupuolesta riippumatta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasaarvon edistäminen. Kaikessa toiminnassa huomioidaan kuitenkin tasa-arvon edistäminen ja esimerkiksi ohjausryhmään valitaan sekä miehiä että naisia.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 5
Hanke tukee digitaalisen yhteistyön lisäämistä ja näin vähentää tarvetta matkustaa. Välillisesti piloteissa kehitetyt toimet ovat skaalattavissa myös muualle.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei olennaista
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei olennaista
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 3
Hanke edistää resurssien tehokasta käyttöä ja näin ollen välillisesti vähentää kasvihuonekaasuja
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei olennaista
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei olennaista
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei olennaista
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 8
Hankkeen toimenpiteet edistävät alueen pkyritysten kestävää kehittämistä. Hankkeessa kehitettävät toimintaperiaatteet ja ohjeistus mahdollistavat prosessien optimointia ja siten edistävät yritysten taloudellista kestävyyttä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 10
Hankkeessa kehitettävät teknologiakonseptit ja ekosysteemi sekä näihin liittyvät mallit ovat julkisia ja mahdollistavat yritysten toimintojen optimoinnin.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei olennaista
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Ei olennaista
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei olennaista
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei olennaista
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei olennaista
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei olennaista

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kyberturvalliset Ekosysteemit Etelä-Karjala -hanke pyrki parantamaan maakunnan pienyritysten kyberturvallisuusosaamista ja kehittämään niiden kykyä tiedon yhteiskäyttöön perustuvan liiketoiminnan kehittämisessä. Hanke lähti liikkeelle keväällä 2022 ja loppui syyskuussa 2023.

Hankkeessa selvitettiin aluksi niin verkkokyselyllä kuin suorilla haastatteluillakin maakunnan yritysten kyberturvaosaamisen nykytasoa sekä tiedon yhteiskäyttöön perustuvan liiketoiminnan osaamista ja mahdollisuuksia. Kyberturvallisuusosaamisen kehittämistä pidettiin yrityksissä tärkeänä ja aihealuetta haastavana pienyritysten näkökulmasta. Tiedon yhteiskäyttöä pidettiin yrityksissä myös selkeänä mahdollisuutena, mutta vaikeana toteuttaa käytännössä.

Jotta hankkeen tavoitteisiin ja yrityksistä nousseisiin kysymyksiin pystyttäisiin vastaamaan, hankkeessa tuotettiin ensinnäkin digitaalista koulutusmateriaalia, jonka tarkoituksena on lisätä pienyritysten kyberturvaosaamista ja mahdollistaa turvallinen ja luotettava datan jakaminen yritysten välillä. Koulutusmateriaaleissa pyrittiin vastaamaan selvityksissä esiin tulleisiin kysymyksiin ja haasteisiin. Koulutusmateriaalit julkaistiin verkossa osoitteessa: https://www.kyberturva-lab.fi/. Materiaali sisältää ohjeita pienyrityksien tarpeisiin. Tietoturvan pikatestin ja tarkistuslistan avulla yrityksissä voidaan tarkistaa nopeasti tärkeimmät tietoturvakohteet. Pidempien oppaiden avulla aiheisiin voi perehtyä tarkemmin.
Verkkomateriaalien lisäksi hankkeessa järjestettiin kaksi avointa webinaaria ja työpajoja ja koulutuksia vapaaehtoisten yritysten kanssa. Webinaarien materiaalit on myös julkaistu verkkosivuilla. Työpajoissa käytiin läpi yritysten nykytilaa niin tietoturvan kuin datan jakamisenkin osalta ja kehitettiin niihin parannussuunnitelmat. Koulutuksissa käytiin läpi tietoturvakysymyksiä työntekijän näkökulmasta. Yrityksissä nämä työpajat ja koulutukset koettiin hyödyllisiksi ja tuotettua koulutusmateriaalia pidettiin tarkoituksenmukaisena. Erityisen tärkeänä pidettiin tietoturvan tärkeydestä muistuttamista ja tarkistuslistoja, joiden avulla voidaan varmistaa että ainakin tärkeimmät asiat on otettu huomioon. Työpajat järjestettiin hankkeen viimeisenä kesänä ja näin ollen niiden käytännön vaikutuksista yritysten toimintaa ei ehditty saada kunnon tuloksia. Koulutusmateriaali jää hankkeen jälkeen vapaasti saataville ja sitä voidaan hyödyntää yrityksissä myös tulevaisuudessa kuin myös ammattikorkeakoulun muissa hankkeissa ja koulutuksissa.