Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78717

Hankkeen nimi: Retkibussi - Vihreämpi matkaketju

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2022 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kokkolanseudun Kehitys Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 1798904-6

Jakeluosoite: Kauppatori 5

Puhelinnumero: (06) 824 3400

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: Kokkola

WWW-osoite: http://www.kosek.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Vähäkangas Janne Mikael

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yrityskehittäjä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: janne.vahakangas(at)kosek.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400727099

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on keskipohjalaisten matkailuyritysten kehityksen ja kasvun tukeminen vaikean pandemia-ajan jälkeen. Hankkeessa pyritään lisäämään keskipohjalaisen matkailun yhteisnäkyvyyttä ja vetovoimaa kehittämällä matkailukohteiden tavoitettavuutta kestävin ja vastuullisin keinoin pilotoimalla valmiita vihreämpiä matkaketjuja ekologisesti kestävämpien palvelujen luo. Hankkeen tavoitteena on kehittää Retkibussi Keski-Pohjanmaa -hankkeessa pilotoituja runkoreittejä ja rakentaa näistä eteenpäin eri liikennevälineitä hyväksikäyttäviä toimivia vihreämpiä matkaketjuja. Tavoitteena on saada nämä matkaketjut kehitettyä sellaisiksi, että liikennöitsijät löytävät niistä itselleen uuden ansaintakeinon sekä uusia yhteistyöverkostoja matkailuyrittäjistä. Vihreämpien matkaketjujen myötä yksityisautoilu matkailukohteisiin vähenee, mikä tekee liikkumisesta kohteiden lähistöllä turvallisempaa, vähentää päästöjä sekä helpottaa pysäköintiä kohteiden usein ahtailla pysäköintialueilla. Myös kohteiden saavutettavuus paranee, sillä kaikilla ei ole mahdollisuutta oman auton käyttöön.

Retkibussi – Vihreämpi matkaketju -hanke edesauttaa matkailuyritysten sekä kulttuuritoimijoiden omien että yhteisten vihreämpien tuote- ja palvelupakettien kehittämistä sekä innovatiivista uusien palveluiden luomista, kun saavutettavuus helpottuu. Hanke verkostoi ja yhdistää palvelun tarjoajat. Hanke mahdollistaa sekä matkailuyrittäjien että liikennöitsijöiden tulojen kasvun. Lisäksi hanke parantaa paikallisten asukkaiden vihreämpää liikkumista tarjoamalla mahdollisuuden joukkoliikenteeseen kesäaikana, jolloin joukkoliikenne on alueella heikoimmillaan. Hanke yhdistää eri liikennevälineitä samoihin vihreämpiin matkaketjuihin. Hankkeen tavoitteena on luoda uusi keskipohjanmaalainen rengasreitti pyöräilyyn, joka tukeutuu olemassa oleviin ja uusiin syntyviin palveluihin ja mahdollistaa pyöräretkeilyn vähillä varusteilla. Tähän reitistöön yhdistetään bussireitit ja polkupyörällä kuljetut matkat.

Vihreämmät matkaketjut, pyöräilyreitit ja aikataulut suunnitellaan yhdessä matkailuyrittäjien, kulttuuritoimijoiden, liikennöitsijöiden sekä muiden palveluntarjoajien kanssa. Aikataulujen sekä reittien laatiminen on tärkeää tehdä alueen yrittäjien kanssa läheisessä yhteistyössä, jotta ne ovat palveluita tarjoavien yritysten, nähtävyyksien, saaristoliikenteen ja muun joukkoliikenteen (juna) kanssa yhteensopivat. Hankkeessa on kolme työpakettia 1) Vihreämpi matkaketju, jossa kehitetään vihreämpiä matkaketjuja perille saakka Keski-Pohjanmaalla. 2) Sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen ja markkinoinnin kokeilut, jossa kehitetään ja kokeillaan eri vaihtoehtoja, miten Keski-Pohjanmaa ja kehitetyt vihreämmät matkaketjut saadaan tunnetuksi valtakunnallisesti matkailijoiden keskuudessa. 3) Pyöräilyreittien kehittäminen Keski-Pohjanmaalle, jossa kehitetään valmiita pyöräilyreittejä, jotka yhdistävät joukkoliikenteen ja pyöräiltävät reitit ja näin lisäävät kohteiden saavutettavuutta ja ihmisten tasa-arvoisuutta, kun pyöräilymatkailua voi tehdä myös lyhyempien päivämatkojen muodossa.

Hankkeessa tehdään ensimmäisen kesän jälkeen tuotteiden ja reittien väliarviointi ja seuraavaksi kesäksi tehdään tarvittavat muutokset. Tavoitteena on, että kesällä 2024 hankkeessa kehitetyt vihreämmät matkaketjut voisivat toimia markkinaehtoisesti siten, että ne olisivat taloudellisesti kannattavia niihin osallistuville yrittäjille. Toimivat matkaketjut mahdollistaisivat tulevaisuudessa uusien matka- ja palveluketjujen kehittämisen ja siten mukana olevien yritysten kehittämisen taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä pohjalla.

Hankkeen tulokset konkretisoituvat osallistuvien yritysten liiketoiminnan kehityksenä ja niiden työllistävyyden kasvuna. Uudet vihreämmät matkaketjut parantavat taajamien ulkopuolella olevien yrittäjien tavoitettavuutta. Lisäksi uudet pyöräilyreitit omalta osaltaan lisäävät palveluiden tarvetta Keski-Pohjanmaan alueella. Yhdessä vihreämmät matkaketjut ja uudet reitit lisäävät maakunnan matkailullista vetovoimaa. Hankkeen myötä saadaan lisättyä maakunnan tunnettuutta valtakunnallisesti ja kävijämääriä alueen matkailuyrityksissä saadaan kasvatettua.

Hanke mahdollistaa matkailullisen vetovoiman kasvun ja maakunnan tunnettuuden lisäämisen kestävältä ekologiselta pohjalta. Hankkeeseen tavoitellaan mukaan vähintään 30 Keski-Pohjanmaalla sijaitsevaa matkailu- sekä liikennöintialan yritystä tai muuta palveluntuottajaa. Perustettavia uusia yrityksiä tavoitellaan 2 kappaletta, ja niiden myötä 2 uutta työpaikkaa. Hankkeen tuloksia mitataan myös alueen matkailukävijämäärän kasvulla, yöpyjämäärien kasvulla sekä yhteisten tuotepakettien kasvulla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisina kohderyhminä ovat Keski-Pohjanmaan matkailuyrittäjät, kulttuuritoimijat, liikennöitsijät sekä muut palveluntarjoajat, joiden kanssa yhteistyössä pyöräilyreittejä, vihreämpiä matkaketjuja sekä aikataulua suunnitellaan sekä toteutetaan.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat alueelle suuntaavat matkailijat sekä paikalliset asukkaat, joiden on hankkeen myötä helppo saavuttaa eri matkailukohteet maakunnassa ilman omaa autoa.

Välillisesti hyötyvät myös alueen kunnat ja koko maakunta kohentuneen vetovoiman kautta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 109 200

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 83 873

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 136 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 104 841

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan, Kaustisen

Kunnat: Kokkola, Kaustinen, Kannus, Toholampi, Veteli, Halsua, Lestijärvi, Perho

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Sukupuolinäkökulma ei ole hankkeen kannalta keskeinen, vaikka suurin osa pienten matkailuyritysten yrittäjistä onkin naisia. Markkinointimateriaalissa huomioidaan tasapuolisesti molempien sukupuolten kuvia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma ei ole hankkeen kannalta keskeinen, vaikka suurin osa pienten matkailuyritysten yrittäjistä onkin naisia. Markkinointimateriaalissa huomioidaan tasapuolisesti molempien sukupuolten kuvia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolinäkökulma ei ole hankkeen kannalta keskeinen, vaikka suurin osa pienten matkailuyritysten yrittäjistä onkin naisia. Markkinointimateriaalissa huomioidaan tasapuolisesti molempien sukupuolten kuvia.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Hanke vastaa kasvavaan kysyntään vastuullisten liikkumismuotojen tarjoamiseen matkakohteissa. Luontoreististöjen kestävä käyttö sekä ihmisten ohjaaminen on tärkeä näkökulma hankkeen toteutuksessa. Ihmisten luontosuhteen parantaminen ja luontoelämysten tarjoaminen luontoa kunnioittavalla tavalla edistävät kestävää luonnonvarojen käyttöä myös pitkällä tähtäimellä. Ekologisuus yhtenä hankkeeseen osallistuvien matkailuyritysten laatukriteereistä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 3
Vihreämmät matkaketjut löytyvät helposti ja niiden käytön lisääntyessä yksityisautoilun päästöt vähenevät yksityisautoilun vähetessä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 3 5
Ihmisten luontosuhteen parantaminen ja luontoelämysten tarjoaminen luontoa kunnioittavalla tavalla edistävät kestävää luonnonvarojen käyttöä myös pitkällä tähtäimellä. Matkailijat ohjataan paikkoihin, joissa infra (pitkospuut, käymälät, roskikset, tulentekopaikat) ovat jo valmiina.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 2
Luonnon ja reitistöjen vastuullinen käyttö.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 3 4
Luontoreitistöjen kestävä ja vastuullinen käyttö, saariston Natura 2000 -alueet huomioiden. Matkailijat ohjataan paikkoihin, joissa infra (pitkospuut, käymälät, roskikset, tulentekopaikat)ovat jo valmiina.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Ekologisuus yhtenä hankkeeseen osallistuvien matkailuyritysten laatukriteereistä. Luontoreitistöjen vastuullinen käyttö. Matkailijat ohjataan paikkoihin, joissa infra (pitkospuut, käymälät, roskikset, tulentekopaikat) ovat jo valmiina.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 2
Mahdollistetaan pitkienkin matkojen matkustaminen polkupyörillä ja sähköpyörillä maakunnassa tarjoamalla mahdollisuutta siirtyä osa siirtymistä linja-autolla.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 6
Maaseutualueilla matkailu- ja vapaa-ajan yrityksillä on merkittävä rooli monipuolisen elinkeinorakenteen turvaajana. Suuremmat asiakasmäärät mahdollistavat yritysten kehittämisen taloudellisesti kestävällä pohjalla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 6
Kun matkaketjut luodaan perille saakka yrityksiin, niin yritysten tuottamien palvelujen määrä ja laatu lisääntyvät asiakasmäärien kasvaessa.
Liikkuminen ja logistiikka 7 7
Vihreämmät matkaketjut parantavat paikkojen ja palvelujen saatavuutta etenkin kesäaikana. Lisäksi yksityisautoilu kohteisiin vähenee saavutettavuuden parantuessa ja matkat Keski-Pohjanmaan sisällä ovat helposti löydettävissä ja ostettavissa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 6
Retkibussi helpottaa ihmisten pääsyä luontoon. Luonnon ja kulttuurin parantavat vaikutukset tunnetaan jo laajasti ja etenkin nykyisenä pandemia-aikana ihmiset kaipaavat paikkoja ja tapahtumia, joiden parissa mieli virkistyy..
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Mahdollisuus joukkoliikenteeseen paranee ja kohteiden saavutettavuus helpottuu, sillä kaikilla ei ole mahdollisuutta oman auton käyttöön. Autottomien ihmisten mahdollisuudet retkeillä ja käyttää matkailu- ja kulttuuripalveluita paranee.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
Mahdollisuus joukkoliikenteeseen paranee ja kohteiden saavutettavuus helpottuu, sillä kaikilla ei ole mahdollisuutta oman auton käyttöön. Ihmisten on helpompi tavoittaa haluamansa palvelut julkisen liikenteen avulla.
Kulttuuriympäristö 3 3
Matkailun ja kulttuurin kohtaaminen yhteistyön merkeissä. Kulttuuriympäristön saavutettavuuden parantaminen vihreämpien matkaketjujen avulla.
Ympäristöosaaminen 3 3
Ihmisten luontosuhteen parantaminen ja luontoelämysten tarjoaminen luontoa kunnioittavalla tavalla.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa pyrittiin parantamaan matkailukohteiden saavutettavuutta ja tarjoamaan ekologisempia matkustusvaihtoehtoja Keski-Pohjanmaalla. Toiminta ja tulokset voidaan tiivistää seuraavasti:

Vihreämmät matkaketjut: Ensimmäisessä vaiheessa uudistettiin bussireittejä ja aikatauluja matkailuyritysten ehdotusten perusteella. Tämä loi ekologisesti kestävämpiä matkustusmahdollisuuksia, parantaen matkailukohteiden saavutettavuutta paikallisten ja matkailijoiden keskuudessa.

Tiedottamisen ja markkinoinnin kokeilut: Toisessa vaiheessa kokeiltiin erilaisia tiedottamisen ja markkinoinnin strategioita, mukaan lukien Matkahuollon valtakunnallinen varausjärjestelmä. Näiden toimenpiteiden ansiosta matkailukohteiden saavutettavuus, näkyvyys ja vetovoima kasvoivat, erityisesti vihreiden matkaketjujen ansiosta.

Pyöräilyreittien kehittäminen: Kolmannessa vaiheessa kehitettiin vihreämpiä pyöräilyreittejä, jotka yhdistivät bussi- ja pyöräilyosuudet. Tämä lisäsi pyöräilyn houkuttelevuutta matkailijoille ja tarjosi uudenlaisen tavan nauttia alueesta.

Välittömät tulokset vuonna 2022 sisälsivät 400 matkaa, joista Ohtakari ja Salamajärvi olivat suosituimmat kohteet. Polkupyörämatkojen osuus pysyi vakaana 10 prosentissa, mikä osoittaa kiinnostusta ekologisia matkustusvaihtoehtoja kohtaan.

Välittömät tulokset vuonna 2023 jatkoivat samalla matkustusmäärällä ja osoittivat Ohtakarin suosion kasvua. Salamajärvi säilytti suuren osuuden matkustajista, ja Öjan suosio kasvoi. Polkupyörien osuus pysyi vakiona 10 prosentissa.

Vaikutukset hankkeella olivat merkittävät, mukaan lukien matkailukohteiden tunnettuuden kasvu, ekologisen matkustuksen edistäminen, hankkeen jatkuvuuden vahvistaminen ja kohteiden yhteisnäkyvyyden kasvu.

Hankkeen toimintaa ja jatkoajatusta esitellään alueen kunnille, ja hankkeen aikana tuotettuja markkinointimateriaaleja voidaan hyödyntää alueen kuntien ja yritysten markkinoinnissa.

Kaiken kaikkiaan hanke on onnistunut parantamaan matkailukohteiden saavutettavuutta, tarjoamaan ekologisempia matkustusvaihtoehtoja ja tukemaan keskipohjalaisten matkailuyritysten kehitystä ja kasvua.