Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78721

Hankkeen nimi: Logistiikkakeskus TKI- ja oppimisympäristönä

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.7.2022 ja päättyy 31.5.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2472908-2

Jakeluosoite: PL 68 (Patteristonkatu 3 D)

Puhelinnumero: 040 655 0555

Postinumero: 50101

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.xamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tiina Poikolainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkimuspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tiina.poikolainen(at)xamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 702 8517

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämän hankkeen tavoitteena on tukea Kouvolan ja koko Kymenlaakson elinvoimaisuutta ja kärkihanke RRTn sekä siihen liittyvän logistiikka-alan kasvua TKI-toiminnan kehittämisen ja panostusten oikean kohdentamisen kautta. Osin EU rahoituksella rakennetun ja open acces periaattella toimivaa terminaalialuetta pitäisi pystyä hyödyntämään mahdollisimman monella eri tavalla ja nähdä nämä mahdollisuudet myös erottautumistekijänä sekä kilpailuetuna. Ilmastonmuutos, päästötavoitteisiin pyrkiminen sekä covid-pandemian aiheuttamat muutokset ovat mahdollisuus rautatierahdinkuljetukselle ja siihen liittyville toiminnoille, uuden liiketoiminnan ja myös digitalisaation eteenpäin viemiselle. Tässä hankkeessa tavoitteena on kartoittaa kohteita, jonne TKI- ja investointipanostuksia tulisi tehdä, jotta yritykset voisivat kehittyä, syntyä kokonaan uusia yrityksiä tai liiketoimintaa. Hankkeen toiminnan tavoitteena on myös edistää keinoja, joilla viedään eteenpäin Kymenlaakson logistiikan hiilineutraaliutta ja vihreää siirtymää sekä vauhditetaan älykkyyttä ja digitalisaatiota.

Kuljetus ja logistiikka-ala työllistävät alueella paljon ihmisiä mutta osaavan työvoiman saatavuuden haaste tulee kasvamaan entisestään tulevaisuudessa. Kymenlaaksossa koulutetaan logistiikka-alan osaajia toisella asteella sekä ammattikorkeakoulussa ja nuorten haluttaisiin myös jäävän ja työllistyvän alueelle. Koulutus ja mielekäs työ vaikuttavat henkilöiden kiinnittymiseen yhteiskuntaan ja tätä kautta vaikuttavat myös hyvinvointiin. Koulutukseen ja työelämään kiinnittyminen ehkäisevät syrjäytymistä sekä yhteisön ulkopuolelle jäämistä. Tässä hankkeessa tavoitteena on selvittää mitä mahdollisuuksia eri oppilaitoksilla olisi hyödyntää RRT-aluetta fyysisenä tai virtuaalisena TKI- ja oppimisympäristönä. Logistiikkakeskuksen mahdollisuudet uudenlaisena oppimisympäristönä tai kehitysalustana voivat nostaa niin RRT-alueen sekä oppilaitosten vetovoimaisuutta ja mahdollistaa erottautumisen muista. Älykkäillä ratkaisuilla luodaan lisäarvoa hankkeessa mukana oleville toimijoille. Esimerkiksi digitaitoiset yritykset voivat jatkokehittää logistiikan lisäarvopalveluita. Verkostoissa toimiminen lisää aineetonta pääomaa eri toimijoille. TKI- ja oppimisympäristöt voivat toimia virtuaalisesti ja tarjota myös aineettomia palveluja. Hanke keskittyy logistiikka-alueen hyödyntämiseen TKI- ja oppimisympäristönä ja tukee näin alan kehittymistä Kymenlaaksossa. Hanke tukee myös kaupunkien strategioita ja elinkeinoelämää.

Hankeen toimenpiteet koostuvat viidestä työpaketista. Kartoitetaan parhaillaan toimivat fyysiset- ja virtuaaliympäristöt ja niiden toimintamallit Xamkissa sekä myös toisen asteen ammatillisen koulutuksen puolelta siltä osin, kun näissä on yhtymäkohtia. Hyödynnetään haastatteluja ja työpajoja, jotta saadaan selville näkemykset ja tulevaisuuden tarpeet koskien TKI- ja oppimisympäristöjä esimerkiksi virtuaalisten ympäristöjen lisäämisen tarve ja miten siihen voidaan vastata. Hankkeessa tutustutaan myös vastaavaan kansainväliseen toimintaan Pohjois-Ranskassa, Lillellessä jossa toimii Center ja Campus Euralogistics. Logistiikka alueella on yritystoimintaa sekä koulutusta ja harjoittelumahdollisuuksia sekä kehittämisprojekteja. Yhteisen toiminnan tavoitteena osaava työvoiman saatavuus alueen yrityksille. Työpaketissa kolme kartoitetaan yritysten tarpeita ja näkemyksiä TKI- panostusten kohdentamiseen ja tulevaisuuden tarpeisiin. Tavoitteena on tuoda myös erilaiset yhteistyömahdollisuudet ja verkostot sekä rahoituskanavat paremmin yritysten tietoisuuteen. Hankkeen lopuksi luodaan kokeileva yhteispilotti hankkeeseen osallistuneiden tahojen kanssa, jossa testataan toimintamallia käytännössä. Aiheena esimerkiksi innovaatiot logistiikassa.

Hankkeen tuloksena tunnistetaan logistiikkakeskuksen ja siihen liittyvien toimintojen tarjoamat mahdollisuudet eri sidosryhmille TKIn ja opetuksen näkökulmasta tarkasteltuna. Tunnistetaan alueellinen osaaminen ja vahvuudet mutta myös kehittämiskohteet ja rajapinnat eri asteiden opiskelijoiden, yritysten ja tutkimuslaitosten välillä ja miten kaikki osapuolet saisivat yhteistyöstä lisäarvoa. Hankkeen tuloksena on selvitetty alueet, joille tulisi tehdä TKI-panostuksia sekä investointeja, jotta alueen yritysten ja oppilaitosten elinvoimaisuus ja vetovoima kasvaisivat. Tuloksena syntyy verkostomainen toimintamalli, jota voidaan hyödyntää kilpailuedun synnyttämisen työkaluna ja elinvoiman kasvattajana. TKI-panostusten kasvun ja oikean kohdentamisen kautta alueen elinvoimaa voidaan parantaa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaista kohderyhmää ovat maakunnassa ja etenkin RRT-alueen läheisyydessä jo toimivat yritykset sekä logistiikka-alaan sidoksissa olevat yritykset ja palveluntarjoajat. Kohderyhmää ovat myös alueen eri asteiden oppilaitokset opiskelijoineen ja henkilökuntineen, joita hyödyttäisi oppimisympäristöjen kehittäminen, lisääntynyt TKI-toiminta ja yritysyhteistyö. Myös eri alojen tutkimuslaitoksilta toivotaan kiinnostusta aluetta ja siihen liittyviä toimintoja kohtaan sekä lisääntynyttä yhteistyötä alueen yritysten ja TKI-toimijoiden kanssa esimerkiksi yhteishankkeiden kautta, jolloin he kuuluvat kohderyhmään.

Hanke tukee TKI- ja osaamisen kehittämisen näkökulmasta kansainvälisen mittapuun mukaisen modernin logistiikkakeskuksen rakentumista ja Kouvolan asemaa TEN-T ydinverkossa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisen kohderyhmänä voidaan pitää muualle sijoittuneita yrityksiä, joilla on yhteyksiä alueelle tai sen yrityksiin tai ne ovat kiinnostuneet sijoittumaan uudelle logistiikka-alueelle. HaminaKotka satamaa voidaan pitää myös välillisenä kohderyhmänä ja hankkeessa voidaan tehdä yhteistyötä myös satamaan ja siihen liittyvien toimijoiden kanssa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 76 902

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 76 902

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 109 860

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 109 860

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan, Kouvolan

Kunnat: Hamina, Kouvola, Kotka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Työmarkkinat Suomessa ovat eriytyneet mies- ja naisaloihin eli segregoituneet sukupuolen mukaan. Samankin toimialan sisällä naisten ja miesten työtehtävät ovat eriytyneet. Työnjako heijastuu naisten ja miesten palkkoihin,työsuhteen luonteeseen, työaikoihin, työn sisältöön ja vaikutusmahdollisuuksiin (Opetushallitus). Sukupuolen mukainen jako on ongelmallinen kummankin sukupuolen kannalta. Tasaarvoisesta kehityksestä huolimatta esim.logistiikka- ja kuljetusala ovat toistaiseksi miesvoittoisia aloja. Hankkeen suunnittelussa on huomioitu sukupuolinäkökulma.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali ja kaikilla sukupuolilla on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua hanketoimintaan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ollut sukupuolten tasaarvon edistäminen. Hankkeella voidaan kuitenkin edistää naisten suurempaa kiinnostusta logistiikka-alan uudenlaisiin tehtäviin.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 6
Hankkeen toimenpiteissä huomioidaan kestävän kehityksen arvopohja. Hankkeen toimenpiteillä on vähäinen välitön vaikutus luonnonvarojen käytön kestävyyteen. Hankkeen tavoitteden toteutuessa ja tulosten konkretisoituessa TKI-työllä ja sen tuloksilla voi olla suuri päästöjä vähentävä vaikutus. Hanke kohdistuu logistiikka-alaan, jossa rahdin kuljettaminen aiheuttaa runsaasti co2 päästöjä. Ympäristönäkökulmasta tarkasteltuna pitkien matkojen rahdinkujetusta tulisi siirtää maanteiltä rautateille mahdollisuuksien mukaan. Hanke tukee RRT-alueen hyödyntämistä ja intermodaalisuuden lisäämistä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 6
Liikenteen päästöjen alentamisella vaikutetaan vähentävästi ilmastomuutoksen riskeihin. Raskas liikenne aiheutti 29 % kaikista tieliikenteen päästöistä Kymenlaaksossa vuonna 2017. Raskaassa liikenteessä keskeisessä roolissa ovat rekkojen energiatehokkuuden parantamisen lisäksi toimitusketjut, logistiikka ja reittien valinnat (Hiilineutraali Kymenlaakso 2040, 2019). Hankkeen toimenpiteet tukevat kehitystä, jolla tavoitellaan keinoja vaikuttaa ilmastonmuutokseen. arvontuottoa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 2
Ei välittömiä vaikutuksia kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 2
Ei välittömiä vaikutuksia
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei tunnistettuja yhteyksiä
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 6
Pakkausten vähentäminen ja jätelogistiikan sekä kiertotaulouden ratkaisut ovat keskeisessä asemassa kun mietitään TKI-panostusten kohdentamista
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 6
Kuljetusmuodon, käyttövoiman, kuljetusyksikön ja pakkausten valinnalla sekä kierrätyksellä voidaan vähentää kuormitusta ympäristölle ja päästä tavoitteissa kohti hiilineutraalisuutta. Edellä mainitut asiat ovat suuressa roolissa logistiikkaratkaisuja suunniteltaessa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 8
Hankkeen toimenpiteillä luodaan parempia toimintaedellytyksiä alueella jo toimiville yrityksille, sinne mahdollisesti sijoittuville yrityksille sekä alueen oppilaitoksille ja tutkimuslaitoksille. TKI-panostusten kasvun ja oikean kohdentamisen kautta alueen elinvoima kasvaa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 8
Älykkäillä ratkaisuilla luodaan lisäarvoa hankkeessa mukana oleville toimijoille. Esimerkiksi digitaitoiset yritykset voivat jatkokehittää logistiikan lisäarvopalveluita. Verkostoissa toimiminen lisää aineetonta pääomaa eri toimijoille. TKI- ja oppimisympäristöt voivat toimia virtuaalisesti ja tarjota myös aineettomia palveluja.
Liikkuminen ja logistiikka 4 8
Hanke keskittyy logistiikka-alueen hyödyntämiseen TKI- ja oppimisympäristönä ja tukee näin alan kehittymistä Kymenlaaksossa. Hanke tukee myös kaupunkien strategioita ja elinkeinoelämää.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 5
Koulutus ja mielekäs työ vaikuttavat henkilöiden kiinnitymiseen yhteiskuntaan ja tätä kautta vaikuttavat myös hyvinvointiin. Koulutukseen ja työelämään kiinnittyminen ehkäisevät syrjäytymistä sekä yhteisön ulkopuolelle jäämistä.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hanke ei ole tasa-arvo hanke
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei tunnistettavia vaikutuksia
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei tunnistettavia vaikutuksia
Ympäristöosaaminen 3 7
Ympäristöosaaminen kuuluu kaikille aloille ja yrityksiin riippumatta toimialasta. Logistiikka-alalla on kova paine vähentää ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta. Uusien teknologioiden kehittäminen ja testaaminen vievät alaa eteenpäin ja kasvattavat osaamista. Hanke toteutetaan ympäristönäkökulmat huomioiden.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa kartoitettiin aiempien projektien oppimisympäristökokeilut sekä benchmarkattiin olemassa olevia logistiikka-alan oppimisympäristöjä Suomessa ja ulkomailla. Kartoituksen pohjalta analysoitiin, kuinka fyysinen tai virtuaalinen oppimisympäristö logistiikkakeskukseen sijoitettuna palvelisi oppilaitoksia ja yrityksiä. Tuloksena syntyi myös toimintamalli, mikä pohjautuu vahvaan yhteistyöhön eri toimijoiden välillä, ja mikä edistäisi oppilaitosten ja yritysten välisiä suhteita. Oppimisympäristökartoitus tuotti myös tietoa ja ajatuksia, minkälainen olisi tulevaisuuden oppimisympäristö logistiikka-alalla, ja mitä sen tuottaminen vaatisi. Joustavuuden ja muuttuvan maailmaan huomioon ottaminen, olisi virtuaalinen oppimisympäristö monella tapaa parhaiten palvelevin vaihtoehto.

Yritysten tarpeita kartoitettiin laajasti haastatteluilla ja kyselyillä. Haastatteluissa, joihin osallistui 26 yritystä, kartoitettiin yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä ja sen tasoja, yhteistyön nykytilaan alan toisten yritysten kanssa, TKI- ja investointitarpeita alueella, kaupunkien roolia sekä näkemyksiä vetovoimatekijöistä alueelle ja RRT-alueelle. Kattavasta haastatteluaineistosta tunnistettiin haasteita, jotka liittyivät yhteistyöhön eri osapuolten välillä, sekä kehittämiskohteita, jotka liittyivät erityisesti infraan ja muuttuneeseen maailman tilanteeseen. Myös positiivisia asioita löytyi, kuten halu parantaa yhteistyötä ja osallistumista aluekehittämiseen. Kiinnostuksen kohteena oli myös uudet energiamuodot, joihin yritykset kaipaavat puolueetonta tietoa.

Tuloksena syntyi toimintamallin lisäksi jatkokehityssuunnitelmat, miten mm. ammattikorkeakoulu voisi toimia puolueettomana tiedon jakajana erityisesti vihreään siirtymään ja digitaalisuuteen liittyen, ja millä keinoilla tietoa tulee välittää. Kaikissa toiminnoissa korostui tiiviin yhteystyön eri toimijoiden välillä. Yhteistyö on ollut myös merkittävä tekijä eurooppalaisissa logistiikka-alan oppimisympäristökokonaisuuksissa, jotka sijoittuvat tiiviisti toimivan logistiikkakeskuksen ympärille. Hankkeessa tunnistettiin toimintojen kautta oleellinen tekijä ja juurisyy, eli toimiva yhteistyön malli, mikä tulisi ratkaista ensin, ennen kuin lähdetään rakentamaan uutta oppimisympäristöä.