Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78742

Hankkeen nimi: Työmenetelmien kehittäminen emo- ja tytäryrityksen sulautuessa yhdeksi

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 19.10.2021 ja päättyy 30.6.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: TRYSIL RMM OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1904000-2

Jakeluosoite: Syväojankatu 3 B

Puhelinnumero: +358456707220

Postinumero: 87700

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: www.trysil.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Heikkinen Taito

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: taito.heikkinen(at)tieto-oskari.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358456707220

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Trysil RMM Oy:n tytäryritys Kajaanin Rautamiehet Oy on aikomus vuoden 2022 aikana sulauttaa emoyhtiöön. Käytännössä tämä tarkoittaa, että molempien yritysten toiminnot siirtyvät samaan toimitilaan, uudistetaan konekanta järkeväksi sekä optimoidaan tuotantoprosesseja. Tällä haetaan tuotannon tehokkuuden kasvattamista sekä päällekkäisten toimintojen karsimista.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 127 440

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 24 950

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 127 440

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 24 950

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tehdaskatu 15 Rata C3

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Analyysin mukaan yrityksen toimintaympäristössä ei ole estettä sille, että molemmat sukupuolet työskentelevät samoissa tehtävissä ja samoissa tiloissa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tasa-arvon edistämisen tavoite sisällytetään kaikkeen yrityksemme toimintaan
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite on kuten edellä on hankesuunnitelmassa kuvattu, mutta sukupuolisen tasa-arvon edistäminen huomioidaan luomalla edellytyksiä molempien sukupuolten työskentelyyn.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 0
Myös jätehuoltoa kehitetään.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 0
Kajaanin Rautamiehet Oy:n fuusio, jonka kautta yrityksen historia jatkuu
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 0
Työskentelyolosuhteet paranee
Tasa-arvon edistäminen 2 0
Pyritään ottamaan myös naisia tuotantotöihin
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 4 2
Tuotantomenetelmien kehitys auttaa ottamaan huomioon myös ympäristöasiat.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kehitysprojekti auttoi yritystämme kansainvälistymään ja löytämään uusia potentiaalisia asiakkaita. Osallistuimme kaksille ulkomaisille messuille. Tytäryhtiön sulautuminen saatiin päätökseen ja tärkeiden investointien avulla saimme kehitettyä työmenetelmiä tehokkaammiksi.