Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78745

Hankkeen nimi: Saimaan matkailuun kilpailukykyä ja uudistumista kulinarististen elämysten ja verkostojen avulla (SAKU)

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2022 ja päättyy 30.11.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: goSaimaa Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 2291705-5

Jakeluosoite: Kauppakatu 40

Puhelinnumero: 0207120560

Postinumero: 53100

Postitoimipaikka: Lappeenranta

WWW-osoite: http://www.gosaimaa.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Vehviläinen (Ekaterina) Katja

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Johtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: katja.vehvilainen(at)gosaimaa.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358447177991

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Saimaan matkailuun kilpailukykyä ja uudistumista kulinarististen elämysten ja verkostojen avulla (SAKU) – hankkeessa tuetaan pk-yrityksiä uudistamaan alueen palvelutarjontaa ja kehittämään digitaalista osaamista niin että pystymme uusien verkostojen myötä vastaamaan haasteelliseen markkinamuutokseen. Etelä-Karjalan matkailun elinkeino on kohtaamassa ennennäkemättömiä haasteita koronapandemian ja Ukrainan kriisin seuraamuksena. Alueen elinkeinorakenne ja painopisteet tulevat muuttumaan nopealla aikavälillä. Lappeenrannan ja Imatran alueen matkailutoimijoiden on nopeasti reagoitava muutokseen ja löydettävä korvaavia kohderyhmiä erityisesti kehittämällä ja uudistamalla palvelutarjontaa, tuottamalla uusia elämyksellisiä palvelukokonaisuuksia yhteistyössä muiden alueen toimijoiden kanssa sekä saamalla tuotteet helposti löydettävään ja ostettavaan muotoon.

Saimaan alue, Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat ovat hakemassa European Region of Gastronomy -statusta vuodelle 2024. Etelä-Karjalan gastronomian ympärille rakentuva verkosto tulee vahvasti tukemaan alueen ruokamatkailun kehittämistä. Kehitystyössä tullaan vahvasti huomioimaan yrittäjien osaamisen vahvistaminen ja digitaalisten työkalujen käyttöönotto. Etelä-Karjalan ruokamatkailun kehittämistä tullaan viemään eteenpäin Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteet huomioon ottaen ja käytännön tasolla Sustainable travel finland -ohjelman mukaisia menetelmiä hyödyntäen. Kestävä ruokamatkailu on yksi Suomen matkailustrategian pääpainopisteistä ja Visit Finland on kehittänyt yrittäjien ja alueorganisaatioiden käyttöön kestävän ruokamatkailun kehittämisoppaan, muun muassa sen avulla hankkeessa tullaan varmistamaan kestäviä periaatteita huomioivien tuotteiden, palveluiden ja menetelmien kehitys. Hankkeessa kehittyviä ruokamatkailutuotteita käytetään alueen ympärivuotisen matkailun edistämiseksi.

Hankkeen tärkeänä tarveperusteena on että Saimaan alueen tunnettavuutta tulee vahvistaa ja edistää puhtaana ja rauhallisena aitona suomalaisena lomakohteena myös gastronomia-elämyksien avulla. Markkinahäiriötilanteiden vuoksi alueen pitää profiloitua uudelleen, löytää uusia USPia (uniques sales propositions) sekä kotimaan että myös kansainvälisen matkailun osalta. Bloom Consultingin (2021) tutkimuksen mukaan koronapandemiasta johtuen kaukomarkkinoiden elpyminen on hitaampaa ja Suomen matkailun tulisi keskittyä sekä kotimaan että Euroopan markkinoiden edistämiseen. Alueen kilpailukykyä tulisi vahvistaa kansainvälisesti ja kansallisesti tunnettuna ruokamatkailun pääalueena. Uusien markkinoiden oikeanlaisen valinnan tueksi tehdään markkinatutkimus ja asiakaspotentiaalianalyysi.

Hankkeessa tuetaan vahvasti yrittäjien digitaalisuuden hyödyntämistä myös heidän päivittäisessä toiminnassansa, alueen yhteisen brändin vahvistamiseen tarvitaan kaikkia yrittäjiä tehostamaan omaa viestintäänsä, käytössä olevia digitaalisia markkinointiviestinnän työkaluja hyväksikäyttäen. Hankkeessa vahvistetaan kansainvälisiä myyntiväyliä ja eurooppalaisia ruokaverkostoja. Hankkeen tärkeänä tavoitteena on tukea alueen yrittäjien verkostoitumista ja yritysekosysteemien kehittämistä ruokamatkailuverkoston muodossa, yhdessä kehittämistä ja markkinaosaamisen sekä viennin mahdollistavien avauksien kehittämistä. Suomen ruokamatkailun pääteemat – ruokakulttuuri, puhtaus, luonnonläheisyys tulisi ottaa vahvemmin mukaan ruokatarjonnan innovaatioissa ja tuotekehityksen lisäksi myös alueen ja yrittäjien matkailumarkinnoiniviestinnässä.

Hankkeen tavoitteena on edesauttaa Saimaan alueen matkailuyrittäjien selviytymiskeinojen löytämisessä, toimintatapojen ja matkailupavelutarjoannan kehittämisessä nykyisessä heikentyneessä markkinahäiriötilanteessa. Ruokamatkailutarjonnan avulla alueen matkailun tunnettavuutta pystytään vahvistamaan ja kehittämään ympärivuotiseksi. Alueen palvelualan yritysten verkostojen kehitysapua laatukriteereiden pohjalta tarvitaan sekä tuotteistamisessa, markkinoinnissa ja digitaalisen palvelupolun kehittämisen edistämisessä. Hankkeessa tuetaan erinomaisesti ruokamatkailuyritysten kestävän kehityksen tavoitteita.

Hankkeen toimenpiteiden avulla Saimaan alueella vahvistuu yritystenvälinen verkostomainen toimintamalli, jonka keskiössä on kestävä, ympärivuotinen ruokamatkailun edistäminen. Hankkeen aikana kehitetään yritysten kestävyyttä ja luodaan kilpailuetua ruokamatkailutuotteiden ja palvelukokonaisuuksien myötä. Yritysten verkostoituminen auttaa myös luomaan ylimaakunnallisia toimintaketjuja, joiden ansiosta matkailijoiden viipymä alueella pitenee – tämä onnistuu pienentämällä matkailusta aiheuttavien hiilijalanjälkien syntymistä, mutta samalla kasvattamalla matkailutuloja alueella. Hanketta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan toimijoiden kanssa yhdessä kehittämällä ja toisilta oppien. Hankkeessa vahvistetaan paikallista yhteistyötä, mm. oppilaitoksien kanssa ja hankkeiden välillä. SAKU hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Ruoka Maakunta Nyt! hankkeen kanssa erityisesti yritysyhteistyön sekä tuotteistamisen parissa.

Hankkeen tärkeämpinä tuloksina syntyy Saimaan alueelle uusi gastronomia - yritysverkosto, uusia digitaalisesti ostettavia matkailutuotteita. Saimaan alueen tunnettavuus vahvistuu puhtaana luonnonläheisenä ruokamatkailu ja lomanviettodestinaationa. Hankkeen tavoiteltuna tuloksena on edistää D.O. Saimaa -henkistä alkutuotannon ja lähtituotteiden merkityksen korostamista Etelä-Karjalan yrityksissä sekä Saimaa alueen matkailullisen sekä gastronomisen tunnettavuuden vahvistaminen. Hankkeen tuloksena yritysten osaaminen ja toimintaedellytykset parantuvat ja Saimaan alueen ruokamatkailun ympärille syntyy vahva yritysvetoinen verkostotoiminta.

Hanke vastaa sekä Saimaan alueen että Suomen matkailustrategiaa, hankkeessa otetaan vahvasti huomioon tasa-arvo-, yhdenvertaisuus ja sukupuolinäkökulmat, sillä matkailu on naisvaltainen ala, mutta se on eri ihmis- ja ikäryhmiä yhdistävä ala, jota kehittämällä vastuullisia ja kestäviä toimintaperiaatteita huomioiden saadaan uutta kilpailukykyä ja elinvoimaa alueelle.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat B2B puolella, alueen ruokamatkailuun liittyvät yritykset, matkailu- ja palvelualan yritykset ja muut alueen matkailutoimijat, kansainväliset matkanjärjestäjät, matkatoimistot, matkailualan ammattilaiset sekä B2C puolella matkailijat ja mahdolliset yhteistyökumppanit.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Saimaan alueen matkailutoimijat, palveluyritykset, yhdistykset, tapahtumajärjestäjät sekä muut mahdolliset yhteistyökumppanit eri toimialoilta kuten esim. design-, ruoka- ja kulttuuritoimijat ja -yrittäjät.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 365 524

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 363 497

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 522 177

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 519 281

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Imatran, Lappeenrannan

Kunnat: Rautjärvi, Taipalsaari, Savitaipale, Lemi, Luumäki, Imatra, Lappeenranta, Ruokolahti, Parikkala

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kauppakatu 40

Postinumero: 53100

Postitoimipaikka: Lappeenranta

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristöä seurataan säännöllisesti erilaisten työkalujen ja tilastotietojen avulla. Analyysi perustuu matkailutoimialan työllisyys- ja työttömyyslukemiin ja opiskelupaikkoihin. Analyysi nojautuu sukupuolijakauman tietoihin matkailuklusterin tehtävissä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa estetään sukupuolisyrjintää ja tuetaan sukupuolten välistä tasa-arvoa. Hankkeessa tuetaan ja aktivoidaan sukupuolesta riippumatta osallistumista matkailun toimintaan, kevytyrittäjyyteen ja kansainvälistymiseen, sekä kestävän kehityksen, digitaalisuuden hyödyntämiseen matkailu liiketoiminnassa ja kehittämisessä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole olennaista hankkeen kannalta, sillä toiminta on neutraali sukupuolten tasa-arvon edistämisen näkökulmasta - ei suuntaan tai toiseen syrjivää sukupuolten tasa-arvon edistämisen kannalta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 5
Hankkeessa kehitetään vastuullista ruokamatkailua ja jalkautetaan vastuullista tomintamallia sekä yrityksiin että kuntiin. Vastuullisuus ja kestävä kehitys sekä digitalisaation hyödyntäminen ovat merkittäviä toimenpiteitä hankkeessa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 4
Hankkeessa pyritään minimoimaan ilmastomuutokseen vaikuttavia tekijöitä viestinnällisin sekä tuotekehityksen keinoin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 3 4
Luonnon monipuolisuutta ja vastuullista toimintaa huomioidaan erittäin paljon tuotekehitystyössä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 4
Vastuullisen ja kestävän matkailun kehittämisen yhteydessä tuetaan tuotteistusta ekologisuutta huomioiden. Vahvistetaan tiedotusta ja parannetaan yritysten tietoisuutta kestävän matkailukehityksen osalta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hanke ei toimi Natura 2000 alueella.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 6
Minimoidaan paperin käyttöä ja suositaan sähköisiä kanavia. Tiedotetaan kierrätyksestä ja vastuullisesta resurssien käytöstä osana Sustainable Travel Finland kehityspolkua.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 4 4
Kannustetaan alueen toimijoita maksimoimaan uusiutuvien energiavarojen käyttöä. Parannetaan alueen toimijoiden tietoisuutta uusiutuvista energialähteistä osana matkailutuotteiden kestävän kehityksen mukaista tuotteistamista.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 6
Monipuolistetaan paikallista elinkeinorakennetta ja palvelutarjontaa, pyritään vaikuttamaan yrityksien asiakasrakenteen monipuolistamiseen matkailumarkkinoinnin keinoin sekä digitaalista myyntiä edistämällä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 7
Keskitytään aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen ja monipuolistamiseen, sähköisia jakelukanavat, OTA-yhteistyötä, matkailun kestävän kehityksen mukaista tuotteistamisperiaatteita huomioiden.
Liikkuminen ja logistiikka 4 5
Hankkeessa edistetään sekä digitaalista että logistista saavutettavuutta aiemman vähänhiillisten matkaketjujen kehittämistyötä huomioiden. Markkinointiviestinnän keinoin lisätään tietämystä liikkumisen ratkaisuista ja reittituotteista sekä suorista lentoyhteyksistä alueelle.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 5
Hanke pyrkii vaikuttamaan positiivisesti alueen työllisyyteen sekä uusien matkailutuotteiden syntymiseen. Alan palvelutarjonnan monipuolistaminen ja ympärivuotisuus tuottavat positiivista vaikutusta alueen talouteen sekä sitä kautta myös hyvinvointiin.
Tasa-arvon edistäminen 3 4
Hankkeessa edistetään sukupuolten tasa-arvoa sekä estetään välillinen sekä välitön sukupuolisyrjintä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 8
Hankkeessa huomioidaan alueen monikulttuurisuus ja sitä hyödynnetään myös alueen matkailupalvelutarjonnan tuotteistamisessa ja palveluiden kehittämisessä.
Kulttuuriympäristö 3 4
Kulttuuriperinnön säilyttämistä tuetaan ja otetaan huomioon aitous ja paikallinen elämäntapaa osaksi matkailutuotteiden suunnittelu- ja tuotteistamisprosessia. Hankkeessa kehitetään uusia matkailutuotteita erityisesti paikallista ruokahistoriaa huomioiden.
Ympäristöosaaminen 7 7
Vaikutetaan positiivisesti hankkeessa mukana olevien yrityksien ympäristöosaamiseen sekä tietoisuuden kasvattamiseen, mm. liittyen ympäristöarvoihin sekä kestävän matkailun periaatteisiin.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen keskeisinä tavoitteina oli auttaa etelä-karjalaisia yrityksiä matkailupalveluiden uudistamisessa, digitaalisen osaamisen kehittämisessä ja verkostojen luomisessa sekä Saimaan alueen tunnettuuden vahvistaminen alueellisesti että myös maakuntarajojen yli.

Saimaan matkailuun kilpailukykyä ja uudistumista kulinarististen elämysten ja verkostojen avulla (SAKU) – hankkeessa tuettiin pk-yrityksien osaamisen vahvistamista myös vastuullisen matkailun ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisella tavalla. Hankkeessa tuettiin yrityksiä Sustainable Travel Finland vastuullisuuspolulle ja autettiin heitä myös vastuullisuussertifikaattien hankkimisessa. Hankkeen avulla alueella toimii nyt yhteensä 6 sertifioitua yritystä, kolme yritystä on saanut vastuullisuussertifikaatin hankkeen avustamana. Kestävän ruokamatkailun edistäminen Visit Finlandin kestävän ruokamatkailun kehittämisoppaan ja hankkeessa tuotetun ruokamatkailun kehittämisen tiekartan avulla luotiin selkeä tilanneanalyysi ja kehittämisen seuraavat askelet kohti ympärivuotista vastuullista matkailualuetta.

Yrityksiä opastettiin uusien elämyksellisien palvelukokonaisuuksien luomisessa yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa sekä tuotteiden ja palveluiden saattamisessa helposti löydettävään ja ostettavaan muotoon. Saimaan alueen matkailuelinkeino on kohdannut ennennäkemättömiä haasteita johtuen koronapandemiasta ja Ukrainan kriisin vaikutuksista. Hankkeen tarkoituksena oli vahvistaa alueen kilpailukykyä ja vastata nopeasti muuttuvaan markkinatilanteeseen. Hankkeessa edistettiin yhteistyötä alueen toimijoiden verkostoitumista paikallisesti sekä myös Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan yrittäjien kanssa kanssa. SAKU-hankkeessa on selvitetty mahdollisuuksia järjestää D.O. Saimaa ylimaakunnallisen toimintaketjun ja Etelä-Karjalaisia yrityksiä pyrittiin houkuttelemaan verkostoon. Yrittäjien verkostoitumisen tukemiseen ja yritysekosysteemien kehittämiseen ruokamatkailuverkoston muodossa panostettiin verkostoitumismatkojen ja -tilaisuuksien avulla.

Saimaan alueen tunnettuutta vahvistettiin puhtaana ja rauhallisena kohteena sekä ruokamatkailualueena European Region of Gastrnomy statuksen avulla. Hankkeessa toteutettiin markkinatutkimus ja asiakaspotentiaalianalyysi uusien markkinoiden valinnan tueksi sekä hyödynnettiin useita tiedolla johtamisen työkaluja, mm. selvitettiin säännöllisesti alueen vetovoisuutta ja näkyvyyttä kansainvälisessä mediassa, matkailun tulo- ja työllisyysvaikutuksia mitattiin Etelä-Karjalan osalta osana laajaa yhteistä Suomen matkalualueiden tutkimusta. Hankkeessa pyrittiin houkuttelemaan yrityksiä osallistumaan mukaan kansainvälisiin workshoppeihin ja opetettiin alueen toimijoille matkanjärjestäjä-yhteistyön merkitystä. Saimaan matkailuun kilpailukykyä ja uudistumista kulinarististen elämysten ja verkostojen avulla (SAKU) – hankkeen avulla alueella vieraili useita kansainvälisiä matkanjärjestäjiä ja mediavaikuttajia. Hankkeessa tehtiin myös laajaa yhteistyötä kansainvälisten tv-ohjelmien kanssa sekä Italian että Ranskan suuntaan. Monipuolista näkyvyyttä varmistettiin printti- ja digikanavissa isojen ja vaikuttavien markkinointitoimenpiteiden avulla.

Hankehallinnojia edusti aluetta yli 15 erilaisessä messu- ja workshop tapahtumassa, järjesti koulutuksia ja tuotteistamissparrauksia yrityksille, järjesti 6 eri vierailua alueelle matkanjärjestäjä- ja mediaryhmille, toteutti monipuolisia tutkimuksia ja mysteerimatkailija-tutkimuksia yrittäjien tuotekehityksen tueksi, toteutti alueen yhteisen tuotemanuaalin ja sen digitaalisen version sekä suunnitteli ja toteutti yli 30 erilaista alueen tunnettuutta vahvistavaa toimenpidettä, auttoi yrityksiä yli 5 uuden matkailutuotteen suunnittelussa ja kehittämisessä ja tuotti monipuolisia brändimateriaaleja aluemarkkinoinnin tueksi.

SAKU-hanke mahdollisti kattavan lähestymistavan Saimaan alueen matkailuelinkeinon uudistamiseen ja kilpailukyvyn vahvistamiseen aidossa vuorovaikutteisessa yhteistyössä yritysverkoston kanssa. Hankkeen kautta alueen yritykset saivat tukea verkostoitumiseen, digitaaliseen ja perinteiseen markkinointiin ja kestävän kehityksen periaatteiden integroimiseen liiiketoimintaansa. Tämän seurauksena Saimaan alueen asema matkailukohteena vahvistui, ja alueen yritykset aloittivat profiloitumaan myös oman toiminnan näkökulmasta entistä selkeämmin kestävän kehityksen periaatteita noudattavana ruokamatkailun pääalueena.