Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78746

Hankkeen nimi: KESYtek – Kehittyneiden hyperkonnektiivisuustekniikoiden soveltaminen PK-yritysten käyttöön - Investointi

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2022 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2617489-3

Jakeluosoite: PL 230

Puhelinnumero: 036461

Postinumero: 13101

Postitoimipaikka: Hämeenlinna

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kalle Lintinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkija, HAMK Tech

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kalle.lintinen(at)hamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358505734498

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämä investointihanke on osa KESYtek–hanketta (hankenro 310156), jonka keskeisenä tavoitteena on tukea
Pirkanmaan alueen yritysten kilpailukyvyn kehittämistä ottamalla käyttöön uutta hyperkonnektiivisuuteknologiaa.

Pirkanmaan maakuntastrategian älykkään erikoistumisen kärjen ”teollisuuden digitalisaatio” mukaisessa hankkeessa on tavoitteena tukea Pirkanmaan alueen yritysten kilpailukyvyn kehittymistä edistämällä uutta teknologiaa edustavan yhteistyö- ja mobiilirobotiikan, dynaamisen ja oppivan automaation sekä näihin liittyvien mittausratkaisujen, IIoT:n ja massadata-analytiikan käyttöönottoa, tuotantomenetelmien kehittämistä yrityksissä sekä lisäämällä yritysten systeemistä kokeilu- ja innovaatiotoimintaa. Tavoitteena on tukea yrityksiä myös kehittämään uuden teknologian käyttöönoton kannalta tärkeää strategista osaamista ja auttaa yrityksiä löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

KESYtek hankkeessa kartoitetaan ja jaetaan kohteena oleville pk-yrityksille tietoa uusista mittaus-, automaatio- ja analytiikkaratkaisusta sekä robotiikasta, sekä tuotetaan tietoa ja työvälineitä ja menetelmiä yritysten osaamisen arviointiin ja kehittämiseen. Hankkeessa toteutetaan yhteistyössä kumppaniyritysten kanssa uuden teknologian käyttöönottoa edistäviä toimenpiteitä kattaen simulointiympäristössä toteutettavat analyysit, käytännön kokeilut yritysympäristössä, HAMKin tiloihin toteutettava laboratorioympäristö ja siihen liittyvät demonstraatiot, sekä yrityksille suunnatut verkostoitumistapahtumat osaamisen uudistamiseksi ja perusosaamisen vahvistamiseksi.

Toimialoista hankkeen pääkohteena on valmistava teollisuus ja sen tuotannolliset yksiköt. Myös luonnonvara-alalle suuntautuvia toimia kartoitetaan. Toteutuksessa yhdistetään HAMK Tech -tutkimusyksikön laaja-alaista teknologista osaamista robotiikasta, automaatio-, sähkö- ja mittaustekniikasta sekä konetekniikasta, ja lisäksi HAMK Edu tutkimusyksikön kokemusta murrosalojen osaamisen kehittämisestä.

Hankkeen toimenpiteillä löydetään uutta liiketoimintaa edistäviä mahdollisuuksia, ja lisätään yritysten innovaatio- ja kokeilutoimintaa ja vauhditetaan uudenlaisten robotiikkaa hyödyntävien työskentelykäytänteiden ja tuotantoprosessien oppimista. Lisäksi kehitetään yritysten TKI-toimintaa ja uusien tuotteiden ja palveluiden syntymistä.

Hanke tukee pk-yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden kanssa yhdistämällä eri osaamisalueita uudella tavalla, luoden maakuntaan älykkään erikoistumisen ja innovatiivisen liiketoimintaekosysteemin mahdollisuuksia.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä on teollisuuden startup- ja pk-yritykset Pirkanmaalla ja erityisesti Tampereen ympäristökunnissa (esim. Valkeakoski, Akaa, Lempäälä). Koska yhtenä tavoitteena on löytää uusia käyttökohteita ja mahdollisuuksia synnyttää uutta liiketoimintaa, ei hyvin tarkkaa rajausta sovelluskohteille esitetä. HAMK toteuttaa hankkeen toimenpiteet tiiviissä yhteistyössä yritysten ja SIX-konsortion kanssa (www.six.fi). Hankkeessa tuodaan Pirkanmaan ja Tampereen ympäristökuntien teollisuusyritykselle teknologiaa, joka mahdollistaa teollisuuden kestävän kehittymisen.

Kohderyhmä määräytyy osittain sen perusteella, missä yhteistyö- ja mobiilirobotiikaa voidaan soveltaa. Yhteistyö- ja mobiilirobotiikan sekä siihen kytkeytyvän uuden teknologian keskeinen soveltamisalue kohdistuu tuotannollisiin toimiin. Näissä robotit joko yhdessä ihmisen kanssa, yksin tai toisten robottien kanssa toteuttavat ennalta määrättyjä tai mahdollisesti robotin kanssa työskentelevän työntekijän itsensä tarpeen mukaan robotille opettamia tehtäviä. Kohderyhmänä voi myös olla yritykset, joissa voidaan hyödyntää esimerkiksi konenäköä tai tekoälypohjaista analytiikkaa. Koska yhtenä tavoitteena on löytää uusia käyttökohteita ja mahdollisuuksia synnyttää uutta liiketoimintaa, ei hyvin tarkkaa rajausta sovelluskohteille esitetä.

Hanke on avoin kaikkien yritysten haasteille ja tuloksia esitellään avoimissa tapahtumissa kuten esim. Teknologia messut. Hankevalmistelun aikana sovitut hankkeen yrityskumppanit ovat:
- Alpikone Oy
- Flinkenberg Oy, Valkeakosken tehdas
- Hakafood Oy
- Hypap Oy
- Kabassi Oy
- Kymppi-Maukkaat Oy
- Lemtapes Oy
- Quux Oy
- Boxon Oy

Hanke on myös avoin muillekin yrityksille kuin nyt listatuille ja hankkeen aikana otetaan lisää yhteyttä alueen yrityksiin ja laajennetaan hankkeesta hyötyvien yritysten joukkoa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisinä kohderyhminä ovat HAMKin ja kumppaneiden robotiikan t&k-toimintaa toteuttavat henkilöt sekä alueellinen yhteisö. Modernin yhteistyörobotiikan ja hyperkonnektiivisuuden soveltamisen osaamisen lisääntyminen luo alueelle kriittistä massaa alan kehitys- ja startup-toiminnalle.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 49 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 70 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Etelä-Pirkanmaan, Tampereen

Kunnat: Valkeakoski, Lempäälä, Akaa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on sukupuolineutraali (https://player.myzef.com/lapinletka/ajax/?eud=1 - bd28693z&language=fi&s=8bc171150enag2n14 u2og0d127&info=%22Note:_This_is_your_perso nal_link._Sharing_this_link_shares_your_answe rs_too%22)
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hanke on sukupuolineutraali
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 4
Tehokkaampi tuotanto uusien teknologioiden avulla säästää luonnonvaroja (vähemmän materiaalin kulutusta).
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Nykyaikainen teknologia lisää sähköistämisen osuutta, joka voidaan hyödyntää uusiutuvien energialähteiden käytön ja vähentää ilmastonmuutoksen riskiä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Robotiikan käyttö voi pienentää tuotantotilojen kokoa ja näin varaa vähemmän tilaan luonnolta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 2
Tuotannon tehostuminen ja tuotantotilojen pienentynyt tarve voi vähentää päästöjä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 1
Tehostunut tuotanto säästää materiaaleja ja tuottaa vähemmän jätettä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 1
Nykyaikainen teknologia lisää sähköistämisen osuutta, joka voidaan hyödyntää uusiutuvien energialähteiden käytön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 5
Tehostunut tuotanto, parantunut laatu ja paremmat työolosuhteet sekä innovatiivisuuden lisääntyminen luovat edellytyksiä elinkeinorakenteen kestävälle kehitykselle.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 7
Robotiikan ja muiden hyperkonnektiivisuusteknologioiden kehittäminen hankkeissa luo mahdollisuuksia aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 4
Uudet kehittyneet, robotiikkaan hyödyntävät tuotantomenetelmät voivat lisätä tuotteen valmistusastetta yhdessä paikassa ja näin vähentävät logistiikkakustannuksia.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 6
Yhteistyörobottien käyttöönotto vähentää monotonisesta työstä johtuvaa sairastumisriskiä. Lisäksi työntekijöiden työssä viihtyminen parantuu monotonisten tehtävien siirtyessä robotille.
Tasa-arvon edistäminen 4 4
Yhteistyörobotiikan käyttöönotto voi tehdä perinteisistä teollisuuden työpaikoista tasa-arvoisempia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 1 1
Robotiikka ja teknologia ovat itsessään sosiaalisesti ja kulttuurisesti neutraaleja. Robotiikan käyttö vapauttaa työvoiman inhimillisistä velvoitteista, jolloin aikaa ja resursseja voidaan käyttää sosiaaliseen ja kulttuuriseen kehitykseen.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-