Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78758

Hankkeen nimi: Robotisoinnista kasvua - kokeillen, kehittäen ja kustannustehokkaasti

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2022 ja päättyy 30.11.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Robocamp ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 3129081-3

Jakeluosoite: Kukkolinnankatu 5

Puhelinnumero: 0400835470

Postinumero: 55120

Postitoimipaikka: Imatra

WWW-osoite: http://www.robocamp.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tarmo Soronen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tarmosoronen(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400187864

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa kehitetään, rakennetaan ja testataan yhteistyössä yritysten ja asiantuntijaverkoston kanssa yritysten robotisointia palveleva innovaatioympäristö, testaus- ja simulointiympäristö.

Hankkeessa kehitettävän ja rakennettavan testaus- ja simulointiympäristön varustaminen tarvittavin kone-, laite-, ohjelmisto- ja lisenssihankinnoin toteutetaan tähän hankkeeseen liittyvän Investointiosio-hankkeen puitteissa.

Testaus- ja simulointiympäristö rakennetaan yritysten kanssa pilotoiden tarveperusteisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että ympäristön fasiliteetit, siellä tapahtuva ohjaus ja toiminta perustetaan kartoitettuun ja todennettuun tarpeeseen yritysten kanssa toimien ja pilotoiden. Näin ollen koko toiminta perustuu vahvaan vuorovaikutukseen yritysten kanssa, innovaatioiden edistämiseen, investointihalun ja -kyvyn kasvattamiseen ja yrittäjyyden tukemiseen.

Hankkeessa kehitettävä testaus- ja simulointiympäristö on jatkossa merkittävä yritysten robotiikan käytön edistäjä, innovaatioiden katalysaattori sekä liiketoiminnan kasvun ympäristö. Hankkeessa kehitettävä testaus- ja simulaatioympäristö tulee palvelemaan sekä suorasti että epäsuorasti suurta joukkoa eteläkarjalaisia yrityksiä sekä hankkeen ja pilotoinnin aikana että välittömästi sen jälkeen.

Kehitettävä simulointiympäristö voi toimia hankkeen jälkeen myös koulutuskäytössä lapsille, nuorille ja simuloinnista kiinnostuneille aikuisille. Simulointiympäristöä voidaan hyödyntää modernina tulevaisuuden työkaluna yhteistyön kehittämisessä LAB ammattikorkeakoulun ja LUT yliopiston kanssa.

Robocamp ry:n verkostossa on mukana useita robotiikan hyödyntämismahdollisuuksista kiinnostuneita tai jo nyt robotisointia hyödyntäviä yrityksiä, jotka toimivat hankkeessa kehittämiskumppaneina ja robotiikkaa hyödyntävien uusien yritysverkostojen vetureina. Hankkeen aikana laajennetaan roboiikkaosaajien verkostoa Etelä-Karjalassa ja tavoitetaan alueen yrityksille uusia yhteistyökumppaneita.

Kehitettävän testaus- ja simulointiympäristön arvioidaan toiminnan vakiintuessa hankkeen jälkeen vaikuttavan merkittävästi uusien toimintamallien ja innovaatioiden edistämiseen, investointihalun ja -kyvyn lisääntymiseen ja työpaikkojen säilymiseen ja uusien työpaikkojen synnyttämiseen yrityksissä Etelä-Karjalassa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeessa kehitetään testaus- ja simulointiympäristö sekä siihen liittyvä palvelukokonaisuus eteläkarjalaisille yrityksille


Jatkossa testaus- ja simulointiympäristö palvelee kaikkia yrityksiä, jotka robotisoinnin kautta voivat hakea kasvua ja kehitystä toimintaansa Etelä-Karjalassa (erikokoiset , eri-ikäiset, eri toimialoja edustavat yritykset)

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kehitettävää testaus- ja simulointiympäristöä ja sen palveluita sekä sen puitteissa kehittyviä uusia tuotantomenetelmiä ja toimintamalleja voivat jatkossa hyödyntää eri yritysten yhteistyökumppanit ja alihankkijat. Kehittyvästä yritystoiminnasta hyötyvät pitemmällä tähtäimellä yritysten työntekijät sekä uusien työllistymismahdollisuuksien puitteissa myös muut työelämässä ja työelämän ulkopuolella olevat henkilöt.

Kehitettävä testaus- ja simulointiympäristö voi jatkossa toimia myös robotiikan ja uuden teknologian oppimisympäristönä ja kehittämisympäristönä alueen oppilaitos- ja korkeakouluyhteistyössä ja näin lisätä tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista (robotiikka, teknologia) opiskelijoiden ja koululaisten sekä myös robotiikasta kiinnostuneiden nuorten ja aikuisten parissa (alueen oppilaitokset Sampo, LAB, LUT, kehittäjäorganisaatiot Etelä-Karjalassa)

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 117 176

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 99 663

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 147 176

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 129 663

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Imatran, Lappeenrannan

Kunnat: Rautjärvi, Taipalsaari, Savitaipale, Lemi, Luumäki, Imatra, Lappeenranta, Ruokolahti, Parikkala

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Mioni Startup Campus, Kukkolinnankatu 5

Postinumero: 55120

Postitoimipaikka: Imatra

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Robotiikkaosaamisen kehittäminen ja robotisoinnin hyödyntäminen yrityksissä koskee yhtälailla yrityksissä toimivia naisia kuin miehiä, nais- ja miesyrittäjiä. Testaus- ja simulontiympäristö tukee ja palvelee samoin tavoin naisia ja miehiä. Pyritään hankkeen ja tiedotuksen avulla edistämään tyttöjen ja naisten hakeutumista , opiskelua ja työllistymistä robotiikka-alalle
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen tiedotus ja toimenpiteet kohdistetaan sekä miesten että naisten saamiseksi mukaan hankkeen kehittämistoimintaan. Näin hankkeessa kehitettävä innovaatioympäristö ja sen palvelut tulevat jatkossa palvelemaan yhtälailla ja soveltuvin tavoin sekä miehiä että naisia ja mies- ja naisyrittäjiä eri toimialoilla .
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei vaikutusta

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 6
Hankkeessa kehitettävä testaus- ja simulaatioympäristö palveluineen mahdollistaa yrityksissä robotiikan ja uusien teknologioiden paremman hyödyntämisen ja siten toimintojen taloudellisen kestävyyden huomioimisen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 6
Hankkeessa kehitettävä testaus- ja simulaatioympäristö palveluineen mahdollistaa uuden osaamisen syntymisen ja lisäämisen yrityksissä ja siten laajemmat valmiudet uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Ei vaikutusta
Tasa-arvon edistäminen 2 3
Hankkeen kehittämisympäristö mahdollistaa yrityksissä robotiikan ja uusien teknologioiden paremman hyödyntämisen ja siten yritysten kasvun ja kehittymisen kautta alueen sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden ja yhdenvertaisuuden huomioimisen
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 3
Hankkeen kehittämisympäristö mahdollistaa yrityksissä robotiikan ja uusien teknologioiden paremman hyödyntämisen ja siten yritysten kasvun ja kehittymisen kautta alueen sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden ja yhdenvertaisuuden huomioimisen
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa on rakennettu yhteistyössä yritysten ja asiantuntijaverkoston kanssa yritysten robotisointia ja ohjelmistoautomatisointia palveleva testaus- ja simulointiympäristö.
Testaus- ja simulointiympäristön varustaminen tarvittavin kone-, laite-, ohjelmisto- ja lisenssihankinnoin on toteutettu tähän hankkeeseen liittyvän Investointiosio-hankkeen puitteissa.

Testaus- ja simulointiympäristö koostuu osin Robocampin omassa toiminnassa mukana olevista koneista, laitteista ja ohjelmista mutta ensi sijaisesti yrityksille tarjotuissa simuloinneissa ja testauksissa on käytetty ostopalveluna maakunnassa toimivia yksityisiä yrittäjiä. Palveluhankinnat on toteutettu hankintalakia ja hankkeille annettuja hankintaohjeita noudattaen.

Hankkeessa kehitetyn testaus- ja simulointimallin palvelua on tarjottu hankkeen aikana 21 yritykselle investointisuunnitelmien tueksi. Näistä seitsemälle yritykselle on mallin mukainen palvelu toteutettu hankkeen ulkopuolisen asiantuntijan suorittamana ostopalveluna. Malli on jatkossa merkittävä yritysten robotiikan käytön edistäjä, innovaatioiden katalysaattori sekä liiketoiminnan kasvun ympäristö. Se tulee palvelemaan sekä suorasti että epäsuorasti suurta joukkoa eteläkarjalaisia yrityksiä hankkeen jälkeen. Mallin johdannaisena hankkeessa julkaistiin Robotiikan Käyttöönoton Käsikirja avustamaan yrityksiä investointien suunnittelussa.

Hankkeen toiminta-aikana on maakuntaan muodostunut toimialariippumaton yritys- ja asiantuntijaverkosto, minkä avulla hankkeen toimenpiteitä on kyetty arvioimaan ja kehittämään sekä tarjoamaan yrityksille investointisuunnitelmia avustavia simulointi- ja testauspalveluja. Robocamp jatkaa hankkeen jälkeen verkoston koordinaattorina automaatioratkaisuja hakevien yritysten palvelemiseksi.

Hankkeessa kehitetty, Robocampin omassa toiminnassa oleva kalusto, laitteisto ja ohjelmisto ovat toimineet hankkeen aikana myös tutustumis- sekä opetuskäytössä lähialueen koulujen simuloinnista kiinnostuneille koululaisille. Tällä on pyritty herättelemään kiinnostusta robotiikkaan jo melko aikaisessa opetuksen vaiheessa.