Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78764

Hankkeen nimi: Ilmastokestävä Pohjois-Karjala

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2023 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0927140-5

Jakeluosoite: Siltakatu 2

Puhelinnumero: 013 337 4700

Postinumero: 80100

Postitoimipaikka: Joensuu

WWW-osoite: https://www.pohjois-karjala.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ahlberg Eetu Antero

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektisuunnittelija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: eetu.ahlberg(at)pohjois-karjala.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503409009

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Uudet, kestävät ja resurssitehokkaat toimintatavat ja liiketoimintamahdollisuudet edistävät koronakriisistä toipumista ja parantavat alueellista elinvoimaisuutta. Pohjois-Karjalan talous on elpynyt koronakriisistä varsin nopeasti, mutta haasteita ja epävarmuustekijöitä talous- ja energiasektorilla aiheuttaa Venäjän aloittama sota Ukrainassa.

Ilmastokestävä Pohjois-Karjala -hankkeella pyritään edistämään kuntien ja yritysten ilmastotyötä, lisäämällä samalla alueellista elinvoimaa. Hinku-maakuntana Pohjois-Karjala on sitoutunut vähentämään päästöjä 80 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Kokonaisvaltaisilla, uusilla toimintatavoilla luodaan valmiutta reagoida globaaleihin kriiseihin, kuten koronapandemiaan, ilmastonmuutokseen ja epävarmaan energian hinnan tulevaisuuteen. Hankkeen tavoitteena on saada alueen yritykset osallisiksi Hinku-maakunnan päästövähennystavoitteisiin yhdessä kuntien kanssa. Tavoitteena ovat toimintatavat, jotka ovat kestäviä ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti ja tukevat siten ilmastonmuutoksen hillintää ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä sekä tuovat työtä ja kestävän yrittämisen mahdollisuuksia maakuntaan.

Hanke jakautuu kolmeen toimenpiteeseen:
1) Ilmastokestävät kunnat
Hankkeessa tuetaan kaikkia maakunnan kuntia heidän lähtökohdistaan kokonaisvaltaisen ilmastotyönsä kehittämisessä ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä. Kunnille pyritään luomaan ilmastokestävien toimintamallien jalkautumista osaksi jokapäiväistä toimintaa. Samalla hankkeessa reagoidaan ennakkoon kuntia sitovan ilmastosuunnitelman laatimisessa.
2) Ilmastokestävät yritykset
Hanke tarjoaa maksutonta asiantuntijatukea esimerkinomaisesti yrityksen lähtötilanteen selvityksessä, päästövähennyspolun laatimisessa ja järjestää yrityksille aiheeseen liittyviä koulutuksia. Tavoitteena on edistää kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä, kasvattaa tietopohjaa ja parantaa samalla yritysten elinvoimaisuutta. Resurssitehokkuuden ja ilmastoasioiden maksuton koulutus on kaikille yrityksille avoin. Hankkeen aikana tuotetuista materiaaleista, esimerkeistä ja tallenteista tuotetaan kootut kokonaisuudet verkkosivuille.
3) Ilmastokestävät julkiset hankinnat
Toimenpiteessä painotetaan kuntien julkisten hankintojen kehittämistä. Hanke järjestää kestävien julkisten hankintojen yhteistilaisuuksia maakunnan kunnille ja yrityksille. Tavoitteena on keskustella hankinnoista vuorovaikutteisesti ja tuoda tilaisuuksiin ajankohtaisia teemoja. Hankkeessa pyritään lisäämään ilmastokestävien julkisten hankintojen määrää kilpailutuksissa ilmastokestävien tavoitteiden määrittämisellä ja niiden kannattavuuden osoittamisella. Toteuttamalla kestäviä hankintoja voidaan edesauttaa kuntien ja yritysten ympäristö- ja vastuullisuustavoitteiden saavuttamista sekä samalla tuottaa laadukkaita palveluita käyttäjille taloudellisesti viisailla toimintatavoilla.

Hankkeella tavoitellaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä ja alueellisen elinvoimaisuuden parantamista kunnissa ja yrityksissä. Lyhyellä aikavälillä kunnat ja yritykset tulevat tietoisiksi toimintansa päästövaikutuksista ja asettavat toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi ja elinvoiman lisäämiseksi Pohjois-Karjalassa. Lyhyellä aikavälillä suunniteltujen päästöjä vähentävien toimenpiteiden vaikutukset alkavat välittömästi niiltä osin, kun toimet pystytään aloittamaan.

Hankkeen tavoitteena on kasvattaa kuntien ja yritysten osaamista ja edistää maakunnan vihreän siirtymää. Tavoitteena on, että kunnat ja yritykset kehittävät kasvaneen osaamisen ja toimintansa vaikutusten tuntemuksen kautta uusia toimintatapoja ja innovaatioita, jotka edistävät alueellista elinvoimaa ja vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä. Maakunnan kunnat ja niissä toimivat yritykset ovat avainasemassa päästövähennysten saavuttamisessa, ja hanke sitouttaa heidät toimimaan aktiivisesti ilmastonmuutoksen hillinnässä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

1) Kaikki Pohjois-Karjalan maakunnan kunnat, erityisesti pienemmät kuntaorganisaatiot
2) Maakunnassa toimivat yritykset

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmänä ovat välillisesti maakunnan asukkaat ja yhteisöt.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 82 206

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 18 022

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 102 758

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 22 528

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Keski-Karjalan, Joensuun, Pielisen Karjalan

Kunnat: Kontiolahti, Lieksa, Polvijärvi, Liperi, Joensuu, Nurmes, Outokumpu, Tohmajärvi, Rääkkylä, Juuka, Ilomantsi, Kitee, Heinävesi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen kohderyhmissä ei ole rajattu osallistuvia yrityksiä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa pyritään tasavertaiseen osallistamiseen. Kun järjestämme koulutuksia ja kontaktoimme yrityksiä, pyrimme varmistamaan, että tilaisuudet ovat avoimia kaikille sukupuolille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke pyrkii edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa kaikissa toimenpiteissään toissijaisesti.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 2
Hanke tukee kuntia ja yrityksiä ilmastokestävän toiminnan kehittämisessä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 2
Kuntien ilmastosuunnitelmissa pyritään huomioimaan ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien hallintaan varautumalla sään ääri-ilmiöihin tai kriittisen infrastruktuurin toimintakyvyn turvaamiseen sekä yhteiskunnan huoltovarmuuden ylläpitämiseen muuttuneessa ilmastossa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 1
Kestävät ratkaisut tukevat monimuotoisuutta välillisesti.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 8
Tavoitteena kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 3
yritysten ja kuntien kiertotalouden kehittäminen tukee materiaalien kiertoa
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 5
Viestitään kuntia ja yrityksiä uusiutuvan energiantuotannon investointituista ja tuetaan hauissa mahdollisuuksien mukaan.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 6
Tavoitteena vihreän siirtymän tuova elinvoimaisuus
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 1 1
Tavoitteena uudet, kestävät toimintatavat esimerkkiyrityksissä luomaan esimerkkejä muille toimijoille.
Liikkuminen ja logistiikka 2 3
Tavoitteena uusien, vähäpäästöisten liikenneratkaisujen kehittäminen ja vähäpäästöisen liikenteen mahdollistaminen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 1
kestävät ratkaisut edistävät hyvinvointia
Tasa-arvon edistäminen 0 1
Huomioidaan tasa-arvokysymykset osana päätöksentekoa
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 3
Tavoitteena lisätä elinvoimaisuutta maaseutualueilla.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 5 7
Hankkeen päätavoitteisiin kuuluu kuntien ja yritysten ympäristöosaamisen vahvistaminen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-