Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78766

Hankkeen nimi: Saavutettava Saimaa

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2022 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: goSaimaa Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 2291705-5

Jakeluosoite: Kauppakatu 40

Puhelinnumero: +358207120560

Postinumero: 53100

Postitoimipaikka: Lappeenranta

WWW-osoite: http://www.gosaimaa.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Vehviläinen Katja (Ekaterina)

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Johtaja, markkinointi ja projektit

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: katja.vehvilainen(at)gosaimaa.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358447177991

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Suomen matkailu on erityisessä tilanteessa, maantieteellinen sijainti Venäjän naapurimaana on muuttunut mahdollisuudesta haasteeksi ja uhkaa matkailua, kuitenkin kesä 2022 osoitti että Suomen imago ja mielikuva rauhallisena ja turvallisena maana ylläpitää mielenkiintoa matkailijoiden keskuudessa. Koronapandemia käynnisti perustavan laatuisen muutoksen matkailutoimialan näkökulmasta ja Etelä-Karjalan vahvuuksia ja vetovoimatekijöitä määritellään uudelleen. Venäläisten osuus koko Suomen mittakaavassa oli jopa 19 prosenttia ja Etelä-Karjalan kansainvälisten matkailijoista suurin matkailijaryhmä oli venäläiset yli 80% osuudella vuonna 2019. Venäjä on kadonnut täysin kymmenen suurimman turistimaan listalta. Ylilentokielto, uusi epävarma geopoliittinen tilanne ja jatkuvasti muuttuvat suhdanteet vaikuttavat siihen että korvaavia markkinoita on etsittävä erittäin nopeasti, sillä pandemian ja geopoliittisen tilanteen rauhoittumista ei ole varaa jäädä odottelemaan. Matkailijat miettivät tarkkaan miten hyvin destinaatio on saavutettavissa. Erityisesti kasvavat polttoainekustannukset ja matkustuskulut vaikuttavat päätökseen seuraavan matkakohteen valinnassa. Saavutettavuus on alueen matkailukasvun edellytys. Saimaan alueen ja erityisesti Etelä-Karjalan saavutettavuuden parantaminen on yksi hankkeen päätavoitteista.

Saimaan luonnon, matkailuyritysten, matkailutarjonnan ja -kohteiden parempi tuotteistaminen, digitaalisten työkalujen hyödyntäminen ja kestävien matkailutuotteiden paketointi houkuttelevaan muotoon edistäisivät sesonkien pidentämistä ja sitä kautta toimialan kannattavuutta ja vetovoimaa. Edistämällä palvelutarjonnan monipuolistamista hankkeessa rakennetaan verkostoja kansainvälisiin matkajärjestäjiin selvittääkseen mahdollisuutta käynnistää charter-lentoja suoraan Järvi-Suomen sydämeen - Lappeenrantaan. Hanke kytkeytyy vahvasti Suomen ja Saimaan alueen, sekä myös Lappeenrannan matkailustrategiaan edistämällä matkailupalveluiden saavutettavuutta ja sitä kautta tukemalla kestävää kasvua toimialla. Saimaan matkailustrategian ytimessä on tavoite mahdollistaa matkailijoiden palveluoston 30 sekunnissa ja luontoon pääsemisen 30 minuutissa. Hanke tukee sekä alueen matkailutarjonnan löydettävyyden parantamista että myös alueen yrittäjien uudistamiskyvyn vahvistamista tuotteistamalla uusia kansainvälisesti kiinnostavia matkailutuotteita.

Hanke on esiselvityshanke, jossa luodaan vahvoja yhteyksiä kansainvälisiin lentoyhtiöihin sekä myös matkanjärjestäjiin, kuitenkin hankkeessa hyödynnetään luovia kehittämismenetelmiä luodaakseen monipuolisia uusia ratkaisuja saavutettavuuden parantamiseksi tiiviissä yhteistyössä alueen yrittäjien kanssa. Hankkeessa myös edistetään uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tiivistetään yhteistyötä alueen DMC toimijoiden kanssa. Hankkeessa selvitetään mahdollisuutta käynnistää charter lentoja alueelle ja mahdollisuutta hyödyntää sähkölentokoneitä, kestävän matkailun näkökulmasta ympäristöystävällisemmän lentämisen muodon, hyödyntävien liiketoimintojen syntymistä alueella ja luodaan verkostoja mahdollisia uusia lentoreittejä ajatellen. Lento-, raide- ja tieliikenne liittyvät toisiinsa, matkaketjuja täytyy kehittää suunnitelmallisesti, jotta alueelle pääsee kaikkialta kätevästi. Hankkeessa edistetään Saimaan alueen yhteistyötä ja varmistetaan alueiden välistä vuoropuhelua.

Hankkeen päätavoitteena on edistää alueen palvelutarjonnan uudistumista koronapandemian jälkeen, matkailutarjonnan paketointia ja käynnistää selvitystyön chartereiden ja muiden lentoyhteyksien käynnistämiselle. Hankkeessa edistetään DMC ja matkanjärjestäjä yhteistyötä, analysoidaan tilannetta ja valmistetaan pohja hedelmälliselle yhteistyölle. Hankkeessa osallistutaan tärkeisiin alan tapahtumiin että saadaan luotua kestäviä yhteistyösuhteita. Hankkeen päätuloksena syntyy listaus kansainvälisesti kiinnostavista matkailutuotteista Etelä-Karjalan alueelta ja analyysi mahdollisuudesta käynnistää charter-lentoja Lappeenrannan Lentokentälle vuonna 2024, jolloin juhlitaan Saimaa ERG (European Region of Gastonomy) vuotta ja Lappeenrannassa Kulttuuriunelma vuotta.

Hanke on erinomainen mahdollisuus matkailun palvelujen kehittämiselle ja maakunnan monipuolisen matkailuprofiilin rikastamiselle saavutettavuutta ja palveluja parantamalla. Panostamalla saavutettavuuden parantamiseen ja tuotteistamiseen luomme pohjaa tulevaisuuden vastuulliselle ja arvoihin perustuvalle kysynnälle, jossa painottuu yhä enemmän luonnonsuojelu sekä paikallisen elämäntavan, kulttuurin ja aitouden arvostaminen. Yritysten näkökulmasta hanke luo uutta kysyntää edistämällä matkailukohteiden ja -nähtävyyksien saavutettavuutta ja alueen vetovoimaa. Hankkeessa tuetaan kestävän matkailuliiketoiminnan edistämistä kannustamalla ympäristön huomioimiseen palveluiden tuotteistamisessa. Kansainvälinen lentoasema on kiinteä osa kaupungin strategiaa. Saavutettavuus on avaintekijä ja edellytys Saimaan alueen matkailun ja elinvoiman kehittymiselle. Matkailunkehittämisessä fokus on alueelle saapuvien matkailijoiden määrän ja viipymän kasvattamisessa. Suomen matkailu ei tule kasvamaan ilman ulkomaalaisia matkailijoita, eli kasvua on haettava ulkomailta. Saimaalla kohteena ja Lappeenrannan lentoasemalla on erinomainen mahdollisuus erottua edukseen monista muista kohteista rauhallisuudella ja saavutettavuudella.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat B2B puolella, alueen yritykset, matkailu- ja palvelualan yritykset, lentoyhtiöt ja muut alueen matkailutoimijat, kansainväliset matkanjärjestäjät, matkatoimistot, matkailualan ammattilaiset sekä B2C puolella matkailijat ja mahdolliset yhteistyökumppanit.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Saimaan alueen matkailutoimijat, palveluyritykset, yhdistykset, tapahtumajärjestäjät sekä muut mahdolliset yhteistyökumppanit eri toimialoilta kuten esim. design-, ruoka- ja kulttuuritoimijat ja -yrittäjät.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 91 701

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 76 026

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 131 003

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 108 609

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Imatran, Lappeenrannan

Kunnat: Rautjärvi, Taipalsaari, Savitaipale, Lemi, Luumäki, Imatra, Lappeenranta, Ruokolahti, Parikkala

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kauppakatu 40

Postinumero: 53100

Postitoimipaikka: Lappeenranta

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristöä seurataan säännöllisesti erilaisten tilastotietojen avulla. Hankevalmistelussa huomioitiin sekä paikallisia että valtakunnallisia matkailutoimialan työllisyys- ja työttömyystilastoja sekä sukupuolijakaumaa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa tuetaan sukupuolten välistä tasa-arvoa ja aktivoidaan toimijoita sukupuolesta riippumatta osallistumaan matkailun toimintaan ja kansainvälistymiseen, sekä kestävän matkailun ja digitaalisation hyödyntämisen edistämiseen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen toiminta on neutraali sukupuolten tasa-arvon edistämisen näkökulmasta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 1
Hankkeessa kehitetään matkailutuotteita kestävän ja vastuullisen toimintamallin pohjalta sekä jalkautetaan sitä myös yrityksiin.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 1
Viestinnällisin sekä tuotekehityksen keinoin pyritään minimoimaan ilmastomuutokseen vaikuttavia tekijöitä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 4
Tuotekehitystyössä huomioidaan luonnon monipuolisuutta ja vastuullista toimintaa
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 2
Vahvistetaan tiedotusta ja parannetaan yritysten tietoisuutta kestävän matkailukehityksen osalta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hanke ei toimi Natura 2000 alueella.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 4
Suositaan sähköisiä kanavia, minimoidaan paperin käyttöä. Tiedotetaan kierrätyksestä ja vastuullisesta resurssien käytöstä osana Sustainable Travel Finland kehityspolkua.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 2
Parannetaan alueen toimijoiden tietoisuutta uusiutuvista energialähteistä osana matkailutuotteiden kestävän kehityksen mukaista tuotteistamista.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 5
Pyritään monipuolistamaan paikallista elinkeinorakennetta ja palvelutarjontaa sekä vaikuttamaan yrityksien asiakasrakenteen monipuolistamiseen matkailumarkkinoinnin keinoin sekä palveluiden saavutettavuuden edistämiseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 2
Keskitytään hankkeen toimenpiteissä aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen ja monipuolistamiseen kestävän kehityksen mukaisella tuotteistuksella
Liikkuminen ja logistiikka 3 5
Hankkeessa edistetään logistista saavutettavuutta. Hankkeessa huomioidaan aiemman vähänhiillisten matkaketjujen kehittämistyötä sekä lisätään tietämystä liikkumisen ratkaisuista ja reittituotteista sekä edistetään charter lentoyhteyksien kehittämistä alueelle.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 2
Hanke pyrkii vaikuttamaan positiivisesti alueen työllisyyteen sekä uusien matkailutuotteiden syntymiseen. Alan palvelutarjonnan monipuolistaminen ja ympärivuotisuus tuottavat positiivista vaikutusta alueen talouteen sekä sitä kautta myös hyvinvointiin.
Tasa-arvon edistäminen 2 3
Hankkeessa edistetään sukupuolten tasa-arvoa sekä estetään välillinen sekä välitön sukupuolisyrjintä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 4
Hankkeessa hyödynnetään alueen monikulttuurisuutta matkailupalvelutarjonnan tuotteistamisessa ja palveluiden kehittämisessä.
Kulttuuriympäristö 2 3
Kulttuuriperinnön säilyttämistä tuetaan ja otetaan huomioon aitous ja paikallinen elämäntapaa osaksi matkailutuotteiden suunnittelu- ja tuotteistamisprosessia.
Ympäristöosaaminen 1 3
Vaikutetaan positiivisesti yhteistyökumppaneiden ja alueen yrittäjien ympäristöosaamiseen sekä tietoisuuden kasvattamiseen, erityisesti kestävän matkailun periaatteisiin.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen keskeisistä toimista toteutukset etenivät esiselvityshankkeen suunnitelman mukaisesta, ja tietyissä asioissa saavutettiin jo pidemmälle meneviä tuloksia. Keskeisin hankesuunnitelman mukainen toimi oli potentiaalisten matkanjärjestäjien ja lentoyhtiöiden kartoittaminen Etelä-Karjalan matkailun näkökulmasta. Kartoittamisen lisäksi hankkeessa ennätettiin luoda suhteet jo erityisesti keskeisten matkanjärjestäjien ylimpään johtoon ja keskustelemaan jatkosuunnitelmista (tiekartta), miten kunkin matkanjärjestäjän kanssa edetään jatkossa.

Toinen hankkeen keskeinen toimenpide oli paikallisten yritysten kanssa kansainväliseen toimintaan valmiiden yritysten kartoittaminen. Näiden yritysten kanssa tehtiin tuotteiden muokkauksia ja uusia tuotteita, joita koeponnistettiin keskieurooppalaisten matkanjärjestäjien kanssa. Yritysten kanssa käytiin läpi myös hinnoittelumalleja kansainvälisessä toiminnassa, joka tuli monelle yritykselle uutena tietona. Uutta oli erityisesti, miten DMC-matkatoimiston rooli ja merkitys kansainvälisessä kaupassa on.

DMC-yhteistyöhön haettiin hankkeessa kumppaneita, koska Etelä-Karjalan paikallinen tilanne on DMC-toiminnan kannalta heikko. Hankkeen aikana yksi paikallinen DMC-toimija hakeutui konkurssiin ja kaksi muuta toimijaa ovat hyvin pieniä, ja heillä on vähän kokemusta kansainvälisestä kaupasta. Alueelle haettiin yhteistyönä kansallista toimijaa ja kartoitettiin muita potentiaalisia toimijoita. Haasteena toiminnassa on, että kansalliset DMC-toimijat eivät välttämättä toimi ensisijaisena Etelä-Karjalan edustajana myyntitilaisuuksissa, koska he edustavat monia muita alueita myös.

Hankkeessa tuotettiin myyntimateriaaleja niin matkanjärjestäjäkauppaan, kuin lentoyhtiökeskusteluihin uusien reittien avaamiseen. Lisäksi hankkeen aikana implementointiin goSaimaan käyttöön CRM-järjestelmä, jonka avulla matkanjärjestäjä- ja lentoyhtiömyynti saadaan rakenteellisemmaksi ja tuottavammaksi.

Esiselvityshankkeen lopputuloksena voidaan sanoa, että Etelä-Karjalalla ja eteläisellä Saimaalla on huomattavasti potentiaalia kansainvälisen matkailun kehittämisessä. Alue ei kuitenkaan vielä ole valmis, vaan vaatii matkailutuotteiden kehittämistä ja kehittämisessä olisi hyvä ottaa mukaan potentiaalisia, hankkeessa listattuja matkanjärjestäjiä. Ensimmäisten tilauslentojen saaminen alueelle on hankkeessa saatujen tietojen mukaan noin 2-3 vuoden työn päässä. Työtä pitää jatkaa välittömästi.