Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78779

Hankkeen nimi: Kotisatama Etelä-Karjalaan – Maakunnallisen sijoittumismyynnin kehittäminen

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 12.9.2022 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lappeenrannan kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0162193-3

Jakeluosoite: Villimiehenkatu 1

Puhelinnumero: (05) 6161

Postinumero: 53100

Postitoimipaikka: Lappeenranta

WWW-osoite: http://www.lappeenranta.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pihlajaniemi Eeva Kaarina

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yrityspalvelupäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: eeva.pihlajaniemi(at)lappeenranta.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0440523056

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Etelä-Karjala näkee tulevaisuutensa uusinajattelijoiden kestävänä kotisatamana. Kotisatama Etelä-Karjalaan – Maakunnallisen sijoittumismyynnin kehittäminen -hankkeen tarkoituksena on kehittää ja nostaa uudelle tasolle Lappeenrannan ja Imatran seutukuntien valmiudet houkutella Etelä-Karjalaan uutta liiketoimintaa. Aikaisemmin tämä on nojautunut paljoltikin sijaintiin itärajalla sekä alueen Venäjä-osaamiseen. Nyt tämä on romuttunut, siten koko myyntikonsepti on rakennettava uudestaan myös sisällöllisesti ja kohderyhmittäin.

Etelä-Karjalan maakuntaohjelman yhtenä tärkeänä viestinä on, että kunnissa tehtäisiin pitkäjänteisiä elinvoimapanostuksia sekä sujuvoitettaisiin yritysten palveluprosesseja mm. laajentumistarpeiden tai sijoittautumisen osalta. Sijoittautumistoimintaa tulee kehittää ja siihen tulee panostaa, jotta maakuntaan saadaan uusia yrityksiä ja toimintoja. Erityisesti tässä geopoliittisessa tilanteessa maakunnan näivettymisen estämiseksi on tehtävä töitä yli organisaatiorajojen.

Hankkeen päätavoitteena on muuttaa tarinan suunta yhdessä rohkeasti toimien. Luodaan aidosti uusi maakunnallinen toimintatapa, joka tuottaa tuloksia sekä rakennetaan oikeat työkalut yli organisaatiorajojen muodostuvan tiimin käyttöön. Toisena päätavoitteena on reagoida muuttuneeseen toimintaympäristöön.

Maailma on nyt erilainen kuin kesällä 2022, nykyiset toimenpiteet eivät riitä ja niitä pitää jatkojalostaa. Tällä hetkellä sijoittumismyynti on hajanaista eikä sille ole vielä muodostunut yhtenäistä maakunnallista toimintatapaa. Nyt on tarkoitus yhdistää maakunnan niukat resurssit ja lähteä veturikaupunkien yhteistyönä viemään uutta muutosta eteenpäin ja luoda uusi jatkojalostettu maakunnallinen palvelukonsepti. Tällä edistetään kuntien välistä elinkeinopoliittista yhteistyötä sekä alueen elinkeinotoiminnan kasvua ja työllisyyttä. Tällä hankkeella luodaan uusi maakunnallinen yhteinen toimintamalli yli organisaatiorajojen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat pk-yritykset, jotka etsivät uutta kotipaikkaa liiketoiminnalleen esim. Venäjältä vetäytymässä olevat länsimaiset yritykset tai ovat laajentamassa liiketoimintaansa toiselle paikkakunnalle. Kohderyhminä voi olla myös teknologiapainotteisia yrityksiä sekä sellaisia yrityksiä, joiden TKI-toimintojen sijoittautuminen maakuntaan tukeutuu korkeakoulukampuksen osaamispääomaan. Kohderyhmät ovat toimialariippumattomia. Lisäksi hankkeen varsinaisena kohderyhmänä on Lappeenrannan ja Imatran kaupungit sekä niiden ympäryskunnat ja niiden sijoittumismyyntiä tekevät henkilöt.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat myös maakunnan pk-yritykset, jotka voivat olla osa alueelle sijoittuvan yritystoiminnan alihankintaverkostoa. Lisäksi työmarkkinoilla olevat työnhakijat sekä valmistumassa olevat kampusalueen opiskelijat voivat hyötyä hankkeen tuloksista, kun alueelle syntyy uusia työmahdollisuuksia.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 94 178

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 57 354

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 134 542

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 81 935

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Imatran, Lappeenrannan

Kunnat: Lemi, Luumäki, Taipalsaari, Savitaipale, Rautjärvi, Lappeenranta, Imatra, Parikkala, Ruokolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen sisältö on sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeen sisältö on sukupuolineutraali.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen sisältö on sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutuksia.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutuksia.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutuksia.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutuksia.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutuksia.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Jonkin verran vaikutusta, jos kohderyhmien kautta yrityksillä on materiaalitehokkuus hyvä. Lisäksi pitkällä aika välillä kohderyhmien kautta kiertotalouden yritystoiminta saattaa lisääntyä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 5
Jonkin verran vaikutusta, jos kohderyhmien kautta yrityksillä on uusiutuvia energialähteitä käytössä. Lisäksi pitkällä aika välillä kohderyhmien kautta uusiutuvia energialähteitä hyödyntävien yritystoiminta saattaa lisääntyä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Erittäin paljon vaikutusta. Pitkällä aika välillä uusien kohderyhmien kautta uusiutuvia energialähteitä hyödyntävien ja kiertotalouden yritystoiminta saattaa lisääntyä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Uusi älykäs maakunnallinen sijoittusmyyntipalvelu ja alueellinen kasvumoottorin rakentaminen
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Jonkin verran vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Alueen työnpaikat säilyvät ja lisääntyvät tarjoten työtä alueen asukkaille
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei vaikutuksia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutuksia.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutuksia.
Ympäristöosaaminen 5 5
Jonkin verran vaikutusta vihreän talouden yritystoiminnan lisääntymisen kautta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kotisatama Etelä-Karjalaan -hanke vastasi Etelä-Karjalan alueen kehittämistarpeisiin, jotka johtuivat mm. COVID-19:stä ja alueellisesta toimintaympäristön nopeasta muutoksesta. Hankkeen päämääränä oli löytää työkalut ja yhteiset toimintatavat uuden liiketoiminnan houkutteluun ja alueen vetovoimaisuuden kasvattamiseen. Yksi keskeisistä tavoitteista oli "tarinan suunnan muuttaminen" ja viestikärkien päivittäminen aitoihin, pitkäaikaisiin vahvuuksiin perustuvaksi korostaen teknologiaan ja kestävään kehitykseen liittyviä vahvuuksia. Kohderyhmät määriteltiin poikkitoimialaisesti, ja tärkeimmät teema-alueet, kuten biotalous, energia, datatalous ja ketterät kokeiluympäristöt, korostuivat.

Tarinan ytimeksi muodostui visio modernista teknologiamaakunnasta, jossa alueen perinteet kohtaavat tulevaisuuden - ja toimijat ja osaaminen toimivat keskeisenä houkuttimena. Yhteistyötä eri toimijoiden kesken vahvistettiin sijoittumismyynnissä ja sidosryhmätyössä, ja tavoitteena oli yhtenäisen tarinan eteenpäinvieminen. Toimintamalleja ja työkaluja kehitettiin, mukaan lukien digitaalinen myynnin putki, joka ohjaa potentiaalisia asiakkaita kohti sijoittumispalveluita.

Hankkeen aikana otettiin käyttöön yhteiset työkalut ja vakiinnutettiin toimintatavat, sekä rakennettiin myynnin tueksi sivusto businesssouthkarelia.fi, joka keskittyy valittujen teemojen esilletuontiin erilaisin sisällöin. Myynnin tueksi otettiin myös käyttöön automaatiotyökaluja sekä rakennettiin digitaalista läsnäoloa "business" -kärjellä. Yritysten kanssa sovittiin yrityslähettiläsyhteistyöstä, joka sisältää artikkelien julkaisua, sisältöjen jakamista eri kanavissa ja mahdollisuuden saada asiantunteva yrityssektorin edustaja mukaan ketterästi sijoittumisneuvotteluihin.

Hankkeen aikana luotiin siis systemaattinen toimintatapa, joka 1) ylittää perinteiset organisaatiorajat ja 2) hyödyntää yhteisesti sovittuja toimintatapoja, viestiäkärkiä ja työkaluja ja 3)sitouttaa eri toimialojen ja sektoreiden toimijoita maakunnan eteen tehtävään imago- ja yritysten houkuttelutyöhön.