Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78786

Hankkeen nimi: Voiman Merkit Etelä-Karjalassa

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2022 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ProAgria Etelä-Suomi ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0242886-0

Jakeluosoite: Vanajantie 10 B

Puhelinnumero: 0207473000

Postinumero: 13110

Postitoimipaikka: Hämeenlinna

WWW-osoite: http://www.proagria.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Suutarla Marja Sinikka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehityspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marja.suutarla(at)proagria.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 7210598

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Erityisesti matkailuala Etelä-Karjalassa ja siihen tavalla toisella kytkeytyvät ruokamatkailu-, elintarvike- ja ruoka-alan yritykset ovat kokeneet järkyttävän romahduksen useiden eri kriisien vuoksi, nopeasti - nyt muutaman vuoden aikana. Rajan läheisyydessä on ajateltava palvelut, tuotteet ja niiden jakelukanavat kokonaan uudella tavalla.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa pk-yritysten kilpailukykyä erityisesti elintarvike- ja ruokamatkailualan yritysten osalta ja löytää ratkaisuja sekä uusia mahdollisuuksia tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä. Tavoitteena on vahvistaa yritysten ja yrittäjien digitaalista osaamista ja että yritykset hyödyntävät paremmin digitalisaatiota mm. markkinoinnissa, yhteismarkkinoinnissa ja verkostojen luomisessa. Hankkeen toimenpiteiden avulla edistetään pk-yritysten kestävää kehitystä ja liiketaloudellisesti kannattavaa toimintaa sekä mahdollistetaan uuden yritystoiminnan syntymistä. Tavoitteena on lisätä yrittäjien, kuluttajien ja matkailijoiden tietämystä ruokamatkailuun liittyvistä merkeistä sekä aktivoida yrityksiä hyödyntämään merkkejä oman liiketoiminnan ja tuotteiden kehittämisessä. Hankkeen avulla autetaan pk-yrityksiä löytämään ratkaisuja ongelmiin ja tunnistaa kehittämiskohteita, jotka voivat liittyä esimerkiksi energiankäyttöön, digitalisaatioon, kustannusrakenteisiin, kassakriisiin, kilpailukyvyn vahvistamiseen, uusien markkinoiden ja jakelukanavien etsimiseen, tuotteiden ja palvelujen laadun parantamiseen, yrittäjien väliseen yhteistyöhön.

Hankkeen toimenpiteet ovat kaikille avoimia ja toteutetaan aluekehittämisen näkökulmasta (eli ei ole yrityskohtaista liiketalouden kehittämistä tai normaalia yritysasiantuntijatyötä).
Hankkeen toimenpiteet jakaantuvat kahteen toimenpidekokonaisuuteen: Toimenpidekokonaisuus 1. Pk-yritysten profiloituminen ja kilpailukyvyn vahvistuminen ja Toimenpidekokonaisuus 2. Kriisin hallinta ja ratkaisujen, uusien mahdollisuuksien löytäminen.

Hankkeen tuloksena maakunnan pk-yritykset ovat vahvistaneet omia valmiuksiaan oman yrityksen tuotekehityksessä, laatutyössä ja markkinoinnissa. Etelä-Karjalan elintarvike- ja ruoka-alan yritykset ovat lisäksi vahvistaneet kilpailukykyään ja valmiuksia toimia kannattavasti ruokaketjussa. Etelä-Karjalassa paikallinen ruoka ja elintarvikkeet ovat vahvistaneet näkyvyyttään ja tunnettavuuttaan ja siten alueen omaleimainen ruokakulttuuri sekä ruokamatkailu ovat vahvistunee.

Hankkeen kesto 1.10.2022-31.8.2023. Hankkeen toteuttaja ja hallinnoija on ProAgria Etelä-Suomi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmänä ovat pk-yritykset, erityisesti elintarvike- ja ruoka-alan yritykset sekä ruokamatkailuyritykset

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat alueen kuluttajat, matkailijat ja paikalliset ruoantuottajat (raaka-ainetuotanto).

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 64 120

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 61 883

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 79 450

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 77 213

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Imatran, Lappeenrannan

Kunnat: Rautjärvi, Taipalsaari, Savitaipale, Lemi, Luumäki, Imatra, Lappeenranta, Ruokolahti, Parikkala

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Aiempien hankkeiden ja käynnissä olevien hankkeiden pohjalta tiedetään toimintaympäristön erityispiirteet erityisesti elintarvike- ja ruoka-alalla.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Haettavan hankkeen toiminnassa keskitytään olemassa oleviin yrityksiin, joissa yrittäjät ovat miehiä ja naisia. Tämän vuoksi sukupuolinäkökulmaa ei ole korostettu.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Haettavan hankkeen toiminnassa keskitytään olemassa oleviin yrityksiin, joissa yrittäjät ovat miehiä ja naisia. Tämän vuoksi sukupuolinäkökulmaa ei ole korostettu.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 8
Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat koko ruokaketjuun. Luonnonvarojen käytön kestävyyttä vahvistetaan entisestään hankkeen toimenpiteiden kautta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 8 8
hankkeessa on mukana ruuan alkutuotanto, raaka-ainetoimittajina. Alkutuotannon puolella toteutetaan jo nyt ilmastonmuutosta hillitseviä toimenpiteitä ja näitä toimenpiteitä voidaan vahvistaa edelleen. Merkkien sisällöissä yrittäjien tulee tunnistaa kestävän kehityksen toimenpiteet omassa yrityksessään.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 8 8
hankkeessa on mukana ruuan alkutuotanto, raaka-ainetoimittajina. Alkutuotannon puolella toteutetaan jo nyt näitä toimenpiteitä. Merkkien sisällöissä yrittäjien tulee tunnistaa kestävän kehityksen toimenpiteet omassa yrityksessään.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 8 8
hankkeessa on mukana ruuan alkutuotanto, raaka-ainetoimittajina. Alkutuotannon puolella toteutetaan jo nyt näitä toimenpiteitä. Merkkien sisällöissä yrittäjien tulee tunnistaa kestävän kehityksen toimenpiteet omassa yrityksessään.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 5 5
Merkkien sisällöissä yrittäjien tulee tunnistaa kestävän kehityksen toimenpiteet omassa yrityksessään. Ei varsinaisesti kerätä tietoa naturakohteista, joskin osa yrityksistä kuuluu joukkoon, joilla on natura -alueita
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 9 9
Paikalliset raaka-aineet ja niistä jatkojalostaminen ovat haettavan hankkeen keskiössä. Vastuulliseen ruokaketjuun kuuluu materiaalien tarkka käyttäminen, kierrätys ja hävikin minimointi.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 9 9
Hankkeen toteutuksessa pureudutaan energiakysymyksiin. Erityisenä kohteena ovat uusiutuvat energialähteet.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Alueellisen ja paikallisen elintarvike- ja ruoka-alan kehittyminen on tämän hankkeen ydintavoitteita. Vastuullinen ruokaketju muodostuu niin, että ruokaketju on lyhyt. Tässä hankkeessa tavoitteena on, että paikalliset raaka-aineet jalostetaan alueella.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Elintarvike ja ruoka-alan merkit ovat aineeton tuote/ palvelu tämän alan yrittäjille. Merkkien avulla yritykset vahvistavat kilpailukykyään.
Liikkuminen ja logistiikka 10 10
Lyhyet toimitusketjut ovat osa taloudellista kestävyyttä. Logistinen tehokkuus toteutuu, kun paikallinen raaka-aine jalostetaan alueella.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Alueen elinvoimaisuus vahvistuu, kun elintarvike- ja ruoka-alan yritysten kilpailukyky vahvistuu.
Tasa-arvon edistäminen 7 7
Haettavan hankkeen toiminnassa keskitytään olemassa oleviin yrityksiin, joissa yrittäjät ovat miehiä ja naisia. Tämän vuoksi sukupuolinäkökulmaa ei ole korostettu. Haettavan hankkeen rahoitus tukee elintarvike- ja ruoka-alan kehittämistä suhteessa muihin toimialoihin.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 9
Haettavan hankkeen rahoitus tukee elintarvike- ja ruoka-alan kehittämistä suhteessa muihin toimialoihin. Hanke tukee ruokakulttuurin edistämistä ja kehittämistä, joka on osa Etelä-Karjalan kulttuurin kehittämistä.
Kulttuuriympäristö 9 9
Paikallinen ruokakokemus syntyy ruuasta, yrityksestä, yritysympäristöstä sekä paikasta ja alueesta jossa ollaan. Tämä on osa eteläkarjalaista kulttuuriympäristöä.
Ympäristöosaaminen 9 9
Vastuullinen ruokaketju perustuu yrittäjien ympäristöosaamiseen, johon liittyy muunmuassa hävikin minimoiminen, kierrätys, vihreän energian käyttö, lyhyet toimitusketjut, ympäristötoimet raaka-ainetuotannossa. Nämä asiat liittyvät muunmuassa merkkien kriteeristöihin.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Yritysten kartoitusta tehtiin eri kanavien kautta koko hankkeen ajan. Käytettyjä kanavia olivat ProAgrian ja Maa- ja kotitalousnaisten omat yritysrekisterit, aiemmat ja nykyiset hankkeet, www.aitojamakuja.fi, yritystilastot, nettisivut, kuntien kotisivut, sidosryhmien kontaktit, yritysverkostot, paikalliset toimijat esim. toimintaryhmät, kuntien omat toimijat.

Yrityksiä tiedotettiin hankkeesta ja hankkeen eri tilaisuuksista monissa eri viestintäkanavissa: uutiskirjein, ilmoituksin, somekanavissa ja henkilökohtaisin kontaktoinnein. Hankkeessa laadittiin sidosryhmätiedotteita, uutiskirjeitä webinaareista, tapahtumista, opintomatkasta. Hanketiedotusta tehtiin ProAgrian omilla kotisivuilla sekä maa- ja kotitalousnaisten some-kanavissa.

Viestinnän ostopalvelut hankittiin mainostoimistolta, joka laati lehti-ilmoitukset, mediatiedotteet ja teki materiaalien suunnittelun. Tarvittavat materiaalit, materiaalien toteutukset ja painotyöt hankittiin paikalliselta painotalolta.

Yrittäjätilaisuudet järjestettiin joko paikan paikan päällä tai Teamseina. Tilaisuuksissa tavoite oli 15 kpl, toteuma 11 kpl. Tilaisuudet aloitettiin maaliskuussa 2023 Parikkalassa, Savitaipale-Taipalsaarella ja Lappeenrannassa. Tilaisuudet jatkuivat merkkikohtaisina Teamseina. Leipomoille järjestettiin oma tilaisuus, josta lähti liikkeelle ns. Leipäkassi.

Hankkeessa katsottiin aiheelliseksi järjestää yhdessä yritysten kanssa Lappeenrannassa 1.7.2023 Läheltä ruokaa Etelä-Karjalassa-tapahtuma kuluttajille, jossa oli mukana 20 yritystä. Elokuussa toteutettiin 22.8.2023 opintomatka merkkiyrityksille ja muille kiinnostuneille yrityksille Etelä-Savoon vastaaviin merkkiyrityksiin – tavoitteena vertaistuki, vertaisoppiminen ja verkostoituminen yritysten kesken, kohteina oli 6 yritystä.

Vierailukohteina ja tilaisuuksien pitopaikkana olivat paikalliset pienet yritykset ja 22.8.2023 opinto-matkan kohteet Etelä-Savossa eli paikalliset merkkiyritykset.

Tuotteiden kehittämisessä yrittäjiä ohjattiin "Uudet askeleet elintarvikealalla Kaakkois-Suomessa" - ja "Artesaaniruoka pienten yritysten kilpailukyvyn vahvistajana" - hankkeiden työpajoihin, joita ProAgria järjesti.

Tavoite uudet merkkiyritykset 15 kpl, toteuma 19 kpl
Karelia a la carte-merkin saaneita yrityksiä Etelä-Karjalassa 20 kpl, joista 19 aktivoitunut, hakenut ja saanut Karelia a la carte-merkin.

Merkin saaneita yrityksiä on aktivoitu Taste Saimaa Partner-tunnuksen hakuun. Taste Saimaa Partner-tunnuksen saaneita yrityksiä hankkeen aikana 6 kpl.

European Region of Gastronomy-yhteistyö
Osallistuttu tiettyihin Etelä-Karjalassa European Region of Gastronomy Saimaa Management-hankkeen Sari Kaasisen järjestämiin tilaisuuksiin.

Hankkeen tuloksena maakunnan elintarvike- ja ruoka-alan yritykset ovat vahvistaneet valmiuksiaan yrityksensä tuotekehityksessä, laatutyössä ja markkinoinnissa. Etelä-Karjalan elintarvike- ja ruoka-alan yritykset ovat vahvistaneet kilpailukykyään ja vahvuuksiaan toimia kannattavasti ruokaketjussa.

Etelä-Karjalassa paikallinen ruoka ja elintarvikkeet ovat vahvistaneet näkyvyyttään ja tunnettavuuttaan ja alueen oma ruokakulttuuri ja ruokamatkailu ovat vahvistuneet.

Hankkeen eri toimenpiteissä oli mukana yhteensä 43 yritystä jotka ovat raportoituna hankkeen maksatushakemuksessa. Tavoite 30 kpl ylitettiin.