Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78788

Hankkeen nimi: Green 3D printing TCBC-Tutkimusinfrastruktuurin kehittäminen

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.7.2022 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Turun yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245896-3

Jakeluosoite: Yliopistonmäki

Puhelinnumero: 029 450 5000 (vaihde)

Postinumero: 20014

Postitoimipaikka: Turun yliopisto

WWW-osoite: http://www.utu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Lassila Lippo Veli Juhana

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TCBC laboratoriopäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: liplas(at)utu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0415063562

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

PÄÄHAKEMUS:
Hammaslääketiede on osa terveysteknologiaa, jotka on määritetty yhdeksi Varsinais-Suomen kolmesta älykkään erikoistumisen painopisteistä. Tällä painopistevalinnalla pyritään luomaan näiden alojen yritysten ja tutkimusinstituuttien välistä yhteistyötä ja sitä kautta luoda edellytyksiä uusille innovaatioille ja niiden
kaupallistamiselle. 3D-tulostuksen ja kierrätysmateriaalien käyttö hammaslääketieteessä hanke (Green 3D-printing for Dental Appliances) on osa tätä painopistealuetta suun terveydenhoidon näkökulmasta. Hanke pohjautuu alan yritysten lähiajan kehitystarpeisiin ja tarjoaa mahdollisuuksia uusiin innovaatioihin ja liiketoimintaan kehittämällä hammaslääketieteen alan lisäävää valmistusta kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Hankkeessa painottuu kierrätysmateriaalien lisääminen nykyisiin hammaslääketieteen materiaaleihin, materiaalitehokkuus ja uusien "vihreiden" vaihtoehtoisten materiaalien käyttöä mm. hammasmallien tulostamiseen.
Kehityskohteena on erityisesti hammasprotetiikan ja oikomisen lopputuotteissa käytettävät materiaalit ja valmistusprosessin aikana tarvittaviin apuaineet kuten mallit. Tämän rinnalla siinä kehitetään uusia ainetta lisääviä valmistustekniikoita niin mallien, irtoproteesien valmistamiseen kuin myös kiinteän protetiikan indikaatioihin, kuten hammaspaikat, -kruunut ja -sillat. Laaja indikaatiolista lisää hankkeen vaikuttavuutta. Hammaslääketiede elää murrosta, jossa 3D-tulostuksen merkitys on nopeasti kasvamassa. Tosiasiassa hammastekniikka yhdessä koruteollisuuden kanssa on jo ohittanut 3D tekniikoiden hyväksikäytössä perinteiset teollisuusalat. Tämä sama ilmiö tapahtui jyrsintätekniikoiden vallatessa hammastekniikan. Alalla toimivilla yrityksillä on tarvetta sekä valmistusosaamisen, materiaalien että laitteistojen kehittämiseen. Kokoavasti voidaan todeta, että Varsinais-Suomen alueen hammaslääketieteen alan yritysten tarpeet liittyvät osaamisen syventämiseen, tuotannon tehostamiseen ja helpottamiseen sekä aivan uusien tuotteiden kehittämiseen. Toisaalta materiaaleja ja laitteita valmistavien yritysten osalta tarpeina on uusien 3D-tulostus laitteiden ja "vihreiden" uusiutuvien materiaalien kehittämiseen kuten puukuitujen käyttämiseen hammasmallien tulostuksessa. Digitalisaation kehittyminen luo myösuhkakuvia aiemmin paikallisille yrittäjille, koska digitaalinen työ voi siirtyä yhtä helposti toiselle puolelle maapalloa kuin paikallisesti kaupungin sisällä. Siksi digitaalisten tuotantotekniikoiden monipuolinen osaaminen ja jatkuva kehittäminenon avainkysymys paikallisten alan yrittäjien kilpailukykyisessä elinkeinotoiminnassa. Digitaalinen hammaskojeiden valmistusprosessi vähentää joka tapauksessa fyysistä logistiikkaa ja lisää ekologista kestävyyttä kun ympäristönkuormitus vähenee mm. liikenteessä. Digitalisointi edistää hyvinvointia kun pölyisiä käsityötyövaiheita voidaan tehdä suljetussa tilassa 3D laitteella. Hankkeessa saavutettua tietotaitoa jaetaan alueen toimijoiden kesken, huomioidaan pienien ja isompien yritysten tarpeet ja tutkimuslaitosten yhteistyö yritysten kanssa sekä parantaa paikallista kilpailukykyä globaaleilla 3D markkinoilla.

LISÄHAKEMUS:
Turun yliopiston hammaslääketieteen laitoksen ja Turun ammattikorkeakoulun suun terveyden sektori yhdessä muodostaa Suomen ainoa hammashoitoon liittyvän koulutuskeskittymän, joka sisältää kaikki suun terveyteen liittyvät koulutusmuodot: hammaslääkäri, hammasteknikko, suuhygienisti lisäksi jatkokoulutuksista erikoishammaslääkäri, erikoishammasteknikko YAMK hammasteknikko ja tohtorin yliopisto tutkinto. Lisäksi turun yliopiston hammaslääketieteenlaitos on suomessa ainoa toimija, jolla on biomateriaalien oppiaine ja biomateriaalien kehittämiseen tutkimuslaboratorio (Turun kliininen Biomaterialikeskus-TCBC- www.biomaterials.fi/TCBC).
TCBC on viime vuonna valittu osaksi Turun yliopiston tutkimusinfrastuktuuria joka siten myös vahvistaa terveystegnologian paino-pistealuetta varsinais-suomessa.
Tämän lisähankkeen tavoitteena on vahvistaa TCBC:n tutkimusinfrastruktuuria erityisesti hammasmateriaalien tutkimuskeskuksena Varsinais-Suomessa. TCBC:llä on pitkään jatkunut tutkimusyhteistyö yritysten kanssa, joka on johtannut useisiin kaupallisiin tuotteisiin yrityksille. Uusien teknologioiden tullessa tutkimuslaboratiot/innovaatiokeskukset tarvitsevat panostusta uuden teknologian vaatimiin mittalaitteisiin, jotta voidaan vastata yritysten kasvaviin T&K tarpeisiin. Tällä lisäinvestoinnilla (pintatutkimuslaite) on mahdolista toteuttaa hankkeessa "Green 3D printing" yritysten uusia esille tuotuja tarpeita mm. 3D materiaalin pintatopografian vaikutusta suun bakteerien kiinnittymiseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmänä ovat hammas, bio- ja lääkealan yritykset, lisäävän valmistuksen/3D-tulostuksen materiaaleja,
laitteistoja ja laitteiston osia kehittävät ja valmistavat yritykset. Hankkeen tulokset hyödyttävät laajasti myös
hammaslaboratorioita. Kohteina on erikokoisia yrityksiä pk-yrityksistä suuriin yrityksiin. Hanke hyödyntää myös
yliopiston ja AMK perustehtäviä; opetusta ja tutkimusta laaja-alaisesti.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hammasklinikat, EHT vastaanotot ja niiden potilaat, joiden suun kuntoutusta tehdään esim. irtoproteeseilla

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 36 114

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 51 600

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Turun, Åboland-Turunmaan

Kunnat: Paimio, Turku, Kaarina, Raisio, Parainen

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Turun yliopisto , Turun Kliininen Biomateriaalikeskus- TCBC

Postinumero: 20520

Postitoimipaikka: Turku

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen suunnitteluvaiheessa on tehty alustava toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta. Tilastokeskuksen selvityksen mukaan yrittäjät ovat selvästi miesvaltaisempaa joukkoa kuin palkansaajat. Noin kolmannes kaikista yrittäjistä on naisia, mutta vain 5% teollisuuden yrittäjistä. Hammaslääkäreistä ja hammasteknikoista yli 50% on kuitenkin naisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on avoin kaikille Varsinais-Suomen alueen pk-yrityksille ja hanketoimijat pyrkivät saamaan mukaan naispuolisia yrittäjiä ja tutkijoita mahdollisuuksien mukaan. Hankkeen toimenpiteet tulevat parantamaan näin myös alueen naispuolisten bio-ja lääkealan yrittäjien tietotaitoja mm. 3D-tulostuksesta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Sukupuolinäkökulman huomioonottamista seurataan, arvioidaan ja raportoidaan koko hankkeen ajan.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
ei vakutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-