Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78794

Hankkeen nimi: Polku IT-yrittäjyyteen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2022 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1097805-3

Jakeluosoite: Talonpojankatu 2

Puhelinnumero: 06 8680200

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: Kokkola

WWW-osoite: http://www.centria.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kyösti Marjakangas

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI-kehittäjä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kyosti.marjakangas(at)centria.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 50 5711905

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on luoda ja kehittää IT-alan yrittäjyyttä sekä oppimista tukevia IT-yrittäjyyden toimintamalleja sekä kulttuuria. Hanke etsii keinoja synnyttää konkreettisen tekemisen kautta uusia IT-alan yrityksiä Keski-Pohjanmaan alueelle. IT-alan tulevaisuus, ja sitä myötä yleinen digitalisaatio sekä vihreä siirtymä, nojaavat ketteriin tiimeihin sekä yksittäisten osaajien verkostoihin. Nämä tiimit ja osaajat eivät välttämättä työskentele keskisuurten tai suurten yritysten palveluksessa, vaan toimivat mikro- ja pienyrityksissä sekä freelancereina. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa toimenpiteitä joilla varmistetaan Keski-Pohjanmaan nuorten mahdollisuudet toimia IT-yrittäjinä omalla alueellaan sekä luodaan mahdollisuuksia kansainvälisille opiskelijoille käynnistää IT-alan yritystoimintaa. IT-yrittäjyyskulttuurin kehittymisen kautta myös alueen vetovoima uusille IT-osaajille paranee, tämän myötä myös muut toimivat kuten teollisuus näkee alueen vetovoimaisempana.

Hankkeen tavoitteet lyhyesti ovat:
- suunnitella, kehittää ja pilotoida IT-yrittäjyyttä tukevat toimintamallit ja prosessit alueellisesti.
- integroida IT-startup toiminta osaksi alueellista startup-kulttuuria
- kehittää toimintamalleja alueellisten TKI-tulosten hyödyntämissä uusien yritysten perustamisessa
- toimia aktiivisesti alueellisen startup-kulttuurin kehittäjänä.


Hankkeen toimenpiteet pohjaavat alueella aikaisemmin toteutettujen yrittäjyyshankkeiden tuloksiin, mutta hanke keskittyy vain IT-alan yrittäjyystoimiin, näitä toimenpiteitä ovat:

-IT-yrittäjyyden yhdistäminen paikalliseen startup-yrittäjyyteen
-IT-yrittäjyyttä tukevien oppimisympäristöjen kehittäminen
-Osuuskunta tai vastaavan toiminnan kehittäminen
-Toimintamallien ja prosessien toteuttaminen uusien IT-yrittäjien tueksi

Hankkeessa hyödynnetään kohderyhmänä alueella olevia nuoria, sekä muita potentiaalisia yrittäjiksi haluavia. Lisäksi hanke hyödyntää tuloksia eri TKI-hankkeista potentiaalisina yrittäjyyden aihioina. Hanke tukee omalta osaltaan alueella käynnissä olevia sekä käynnistyviä yleisiä yrittäjyys-/startup-hankkeita.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Alueen IT-alan opiskelijat
Alueen TKI-toimijat

4.2 Välilliset kohderyhmät

Alueen muut IT-osaajat
Alueen muut kuin IT-yritykset

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 156 103

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 122 921

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 195 130

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 153 653

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 10, joihin työllistyvät naiset 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 4, joista naisten perustamia 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke huomioi kaikki sukupuolet tasa-arvoisesti
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke huomioi kaikki sukupuolet tasa-arvoisesti
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke huomioi kaikki sukupuolet tasa-arvoisesti

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei merkittävää vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei merkittävää vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei merkittävää vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei merkittävää vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei merkittävää vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei merkittävää vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei merkittävää vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Ei merkittävää vaikutusta
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 10
Hanke kehittää uusia palveluita ja tuotteita
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei merkittävää vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Ei merkittävää vaikutusta
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei merkittävää vaikutusta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei merkittävää vaikutusta
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei merkittävää vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei merkittävää vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli luoda ja kehittää IT-alan yrittäjyyttä sekä oppimista tukevia IT yrittäjyyden toimintamalleja sekä kulttuuria. Hanke etsi keinoja synnyttää konkreettisen tekemisen kautta uusia IT-alan yrityksiä Keski-Pohjanmaan alueelle.

Hankkeen suunnitelman mukaiset tavoitteet olivat:
* suunnitella, kehittää ja pilotoida IT-yrittäjyyttä tukevat toimintamallit ja prosessit alueellisesti.
* integroida IT-startup toiminta osaksi alueellista startup-kulttuuria
* kehittää toimintamalleja alueellisten TKI-tulosten hyödyntämissä uusien yritysten perustamisessa
* toimia aktiivisesti alueellisen startup-kulttuurin kehittäjänä.

Hankkeen tavoitteiden mukaiset tulokset
* Hankkeessa suunniteltiin ja kehitettiin IT-yrittäjyyttä tukeva toimintamalli
- yrittäjyyttä tukevat toiminnot
- osapuolten roolit yrittäjyyden eri vaiheissa
- areenat tiedon, tietämyksen ja osaamisen siirtämiseksi osapuolten välillä
- ammattikorkeakoulujen fyysisten tilojen ja laitteiden hyödyntäminen yrittäjyyden eri vaiheissa
* Hankkeessa käynnistetyissä kehitysprojekteissa tehtiin yhteistyötä alueen yritysten kanssa
- Luotiin käytännön rakenteet, kuinka olemassa oleva yritys kykenee tukemaan aloittavaa IT-toimintaa
o Avoimet koodit, jotka mahdollistavat tulosten kaupallisen hyödyntämisen
o Githubin käyttö
o Confluensen käyttö
o Ketterän kehittämisen malli
* Hankkeessa kehitetyssä toimintamallissa on luotu areenoita eri osapuolten (TKI, yrittäjät ja opetus) välisen yhteistyön parantamiseksi tulevaisuudessa
- Toimintamallissa kuvataan polku, kuinka eri osapuolet pystyvät yhdessä kiihdyttämään uusien yritysten synnyttämistä ja kasvattamista taloudellisesti kannattavasti
* Hankkeessa testattiin erilaisia tapoja toimia ja niiden perusteella laadittiin käsikirja, jonka avulla ammattikorkeakoulut pystyvät nykyistä selkeämmin tukemaan startup-toimintaa ja näin luodaan rakenteet alueen startup-kulttuurille