Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78795

Hankkeen nimi: ROOPPI- Rakentamisen oppiva oppimisympäristö

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2022 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2509747-8

Jakeluosoite: PL222

Puhelinnumero: 0206110200

Postinumero: 90101

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: https://www.oamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Rauno Toppila

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI- päällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: rauno.toppila(at)oamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0406888439

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteet

ROOPPI- hanke tähtää sekä konkreettisen laboratorioinfran toteuttamiseen, sekä rakentamisen infraa kuvaavan digitaalisen ympäristön toteuttamiseen. Erityisesti tietomallipohjaisia (BIM = Building Information Modelling) virtuaalimalleja kehitetään ja hyödynnetään tiedon ja teknologisen osaamisen siirrossa sekä taitojen kasvattamisessa. Näitä toteuttavat kokeilut yritysten kanssa, joissa voidaan tätä toimintamallia jo hyödyntää, ovat jo osittain nykypäivää, mutta vasta vähäisessä määrin. Talo- ja infrarakentamista edesautetaan reaaliaikaisen BIM-mallin päivityksellä etenemään yhteisellä tiedon jakamisella entistä joustavammin ja laadukkaammin. Tässä vaiheessa voidaan hankkeessa sekä tehdä rakenteellisia malleja varsinaisen tietomallin pohjaksi, että esittää niitä konkretian keinoin laboratoriossa. Tavoitteena on toteuttaa rakennusalan laboratorioympäristö, Linnanmaan suurkampusalueelle, jolloin sen käyttämiseen osallistuu mahdollisimman suuri määrä myös ammattikorkeakoulun- ja yliopiston opiskelijoista sekä Pohjois-Suomen alueen rakennusalan yrityksistä.

Toimenpiteet

Hankkeessa sekä investoidaan että käyttöönotetaan rakennuslaboratorion kehitys- ja oppimisympäristöä tukevat hankinnat, jotka tukevat sekä digitalisaation hyödyntämistä rakennus- ja infrarakentamisessa sekä varsinaista konkretiaa kuvaavat oppimisympäristön puitteet. Toimenpiteet on jaettu työpaketteihin seuraavasti:

TP1 projektin hallinnointi ja koordinointi

TP2 Kehitys- ja oppimisympäristön infraan liittyvien hankintojen toteuttaminen ja perehdytys

TP3 kehitysympäristön mallirakenteiden toteutus

TP4 hankkeen viestintä ja kehitys- ja oppimisympäristön markkinointiTulokset

Hankkeen tuloksena on rakennuslaboratorion kehitys- ja oppimisympäristön investointien toteutuminen infrastruktuurin ja digitaalisen oppimisympäristön osalta. Investoinnit tukevat rakentamisen digitalisaatiota ja tietomallipohjaista suunnittelua. Ympäristön infrastruktuuria tukevat investoinnit kehittävät myös konkretian ymmärrystä osana tiedon ja teknologiaosaamisen sisältöjä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmänä ovat ammattikorkeakoulun sekä yliopiston rakennus- ja ympäristötekniikan opiskelijat mihin kuuluvat rakennusmestari-, rakennusinsinööri- sekä rakennusarkkitehtiopiskelijat.

ROOPPI- laboratorion osaaminen kartuttaa aluksi lehtorien ja TKI- ryhmien osaamista, minkä kautta osaaminen siirtyy opiskelijoille.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Oppiminen siirtyy välillisesti Pohjois- Suomen alueen yrityksiin sekä rekrytointien, että erilaisten yhteistyöprojektien kautta alueen yrityksille. Välillisenä kohderyhmänä ovat Pohjois-Suomen rakennusklusteri jäsenyrityksineen ja Rakennusmestarien säätiö asiantuntijoineen ja jäsenineen.

Myös suorat projektit yrityksien kanssa edesauttavat sidosryhmien tiedon ja osaamisen kasvattamisessa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 102 099

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 40 044

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 145 856

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 57 206

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Muhos, Kempele, Lumijoki, Tyrnävä, Hailuoto, Oulu, Liminka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Yliopistokatu 9

Postinumero: 90101

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Rakennusalalla sukupuolijakauma on on erittäin epätasainen miehien edustaessa yli 90 % alan työntekijöistä. (Sukupuolten tasa-arvo Suomessa 2021 (stat.fi) Alan toimijoiden ja koulutusorganisaatioiden toive on saada enemmän naisia alalle.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteitä suunnitellessa ja hankkeen viestinnässä huomioidaan sukupuolisensitiivisyys. Oamk on kaikessa toiminnassaan sitoutunut edistämään sukupuolen välistä tasa-arvoa opetuksessa ja muussa toiminnassa. https://www.oamk.fi/opinto-opas/application/files/9115/8642/4977/Tasa-arvosuunnitelma_FINAL_310320.pdf
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 3
Kehitys- ja oppimisympäristön tavoitteena on edistää myös luonnonvarojen kestävää käyttöä rakennusalalla, kun uusia teknologioita ja materiaaleja voidaan testata ja kehittää ja niiden käyttöä voidaan opettaa, jolloin osaaminen siirtyy suoraan toimialalle.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 3
Rakennettu ympäristö kuluttaa noin 40 prosenttia kaikesta Suomessa käytetystä energiasta. Siksi rakennusala on todella merkittävässä roolissa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Oppimis- ja kehitysympäristö mahdollistaa uusien asioiden testaamisen, kokeilun ja osaamisen siirron, jotka mahdollistavat ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämistä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 3
Rakennusala on merkittävä kasvihuonekaasujen tuottaja, kun puhutaan rakentamisen, käytön ja purun aikaisista päästöistä. Uudet materiaalit, teknologiat ja toimintamallit ovat avainasemassa muutosta tehdessä. Uusi kehitys- ja oppimisympäristö tarjoaa puitteet myös näiden asioiden edistämiselle.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta Natura 2000-kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 4
Uusilla teknologioilla voidaan vähentää jätteen määrää. Uusi kehitys- ja oppimisympäristö tarjoaa puitteet myös näiden asioiden edistämiselle.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 3
Uusi kehitys- ja oppimisympäristö tarjoaa puitteet näiden asioiden edistämiselle.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 4
Oppimis- ja kehitysympäristö toteutuessaan vahvistaa alueen rakennusalan toimijoiden osaamista ja kilpailukykyä ja auttaa lisäämään alan vetovoimaisuutta opiskelijoiden keskuudessa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 3
Digitaaliset ratkaisut, palvelut ja tuotteet ovat aineettomia. Uusi kehitys- ja oppimisympäristö tarjoaa puitteet näiden asioiden edistämiselle.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 2
Terveellinen ja ympäristöystävällinen rakentaminen lisää hyvinvointia. Uusi kehitys- ja oppimisympäristö tarjoaa puitteet näiden asioiden edistämiselle.
Tasa-arvon edistäminen 1 2
Rakennusala on perinteisesti hyvin sukupuolittunutta. Oamk on kaikessa toiminnassaan sitoutunut edistämään sukupuolen välistä tasa-arvoa opetuksessa ja muussa toiminnassa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 2 3
Uusi kehitys- ja oppimisympäristö tarjoaa puitteet näiden asioiden edistämiselle.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-