Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78799

Hankkeen nimi: KOTO - Konetekniikan oppimisympäristön uudistaminen (investointiosio)

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2022 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Koulutuskuntayhtymä OSAO

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0992445-3

Jakeluosoite: Kotkantie 1

Puhelinnumero: 040 141 5140

Postinumero: 90250

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: http://www.osao.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pekka Leinonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Opettaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: heidi.viljakainen(at)osao.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 703 7794

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Koto-Konetekniikan oppimisympäristöjen uudistaminen -hankkeen tavoitteena on edistää konepajateollisuuden kilpailukykyä ja varmistaa osaavan työvoiman saanti. Panostukset ovat cnc-särmäyslaitteeseen ja koneistuksen robotisointiin, jolloin myös valmistuvilla opiskelijoilla on valmiudet tuoda uutta osaamista yrityksiin näihin liittyen eli hankinnoilla monipuolistetaan OSAOn oppimisympäristöjä, joita myös muut oppilaitokset kuten OAMK voi hyödyntää.


Hankkeessa tarjotaan yrityksille mahdollisuus testata oppilaitoksen laitekantaa omien tuotteiden valmistuksessa ennen mahdollista omia investointeja. Hankkeessa hyödynnetään Uudet teknologiat kone- ja tuotantotekniikassa -hankkeessa luotuja yhteistyöverkostoja.


Hankkeen konkreettisena tuloksena saadaan modernit laitteistot tämän päivän ja huomisen konepajatyöskentelyn oppimiseen, mikä vastaa yritysten tarpeita. Laitteistojen avulla mahdollistetaan myöhemmin myös datan keräämistä ja sen hyödyntämistä oppimisprosessissa yksilöidysti. Lisäksi on mahdollista myöhemmin luoda "digitaalinen kaksonen" laitteistosta, jota voidaan hyödyntää myös etä- ja monimuoto-oppimisessa.


Hankkeen välillisenä tuloksena kone- ja tuotantotekniikan koulutuksen vetovoima lisääntyy.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Yritykset, oppilaitokset (OSAO, OAMK, Oulun yliopisto) sekä näiden henkilöstö

4.2 Välilliset kohderyhmät

Opiskelijat eri oppiasteilla sekä yritykset, kun saavat osaavaa työvoimaa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 189 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 88 106

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 270 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 125 865

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren, Oulun, Koillismaan

Kunnat: Muhos, Kempele, Ii, Lumijoki, Tyrnävä, Taivalkoski, Oulu, Pudasjärvi, Liminka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kotkantie 2

Postinumero: 90250

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke on sukupuoli neutraali, sukupuolella ei ole varsinaista merkitystä hankkeen toimenpiteissä. Metalli- ja konepajateollisuuden yrityksillä on pula osaavasta työvoimasta. Työvoiman saatavuuden ja alan kehittymisen näkökulmasta on tärkeää, että alalle saadaan lisää myös naisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on sukupuoli neutraali, sukupuolella ei ole merkitystä hankkeen toimenpiteissä. Hankkeen tavoitteena on lisätä kone- ja tuotantotekniikan koulutuksen vetovoimaa. Uudistettujen oppimisympäristöjen sekä automaation ja robotiikan avulla voidaan alaa markkinoida myös naisille uudesta näkökulmasta. Alaan on saatettu yhdistää mielikuva likaisista työpajoista, mutta uusien oppimisympäristöjen ja alan kehittymisen myötä markkinoinnissa voidaan nostaa esiin uudet teknologiat.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuoli neutraali eikä hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta hankkeen kaikissa toimenpiteissä huomioidaan alalla vähemmistönä opiskelevat ja työskentelevät naiset.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 4
Hankkeen välittömänä vaikutuksena on uusien laitteistojen ja automaation myötä raaka-aineiden käyttö vähenee. Välilliset vaikutukset näkyvät, kun opiskelijat siirtyvät työelämään ja vievät tietoa työpaikolle.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 4
Uudet koneet ja laitteistot ovat energiatehokkaampia ja niiden käyttö vähentää raaka-aineiden käyttöä opetuksessa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 2
Raaka-aineiden käytön väheneminen vähentää kasvihuonekaasuja.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 7
Uusien laitteistojen myötä materiaalitehokkuus paranee. Syntyvän jätteen määrä vähenee. Välilliset vaikutukset näkyvät, kun opiskelijat siirtyvät työelämään ja vievät tietoa työpaikoille. Hitsauksessa materiaalihävikki vähenee, kun tarkkuus työstettäessä paranee, jolloin hukkapaloja ym. syntyy vähemmän
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 9
Hanke on suunniteltu vastaamaan Oulun seudun ja laajemminkin Pohjois-Pohjanmaan alueen metalli- ja konepajateollisuuden tarpeista lähtien. Hankkeen avulla mahdollistetaan, että alan yritysten osaaminen konepajatuotannossa (koneistus, hitsaus, levytyöstö), sekä automaatioon ja robotiikkaan liittyen kasvaa
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 8
Hanke tiivistää ja luo uusia mahdollisuuksia esim. ammattiopiston ja ammattikorkeakoulun kone- ja tuotantotekniikan yhteistyöhön. Hankkeen laitteistohankinnat mahdollistavat oppilaitosten opiskelijoiden yhteiset projektit alueen yrityksissä. Myös digitaalisten kaksosten luonnilla koneiden käyttö ja sen mahdollisuudet opetuksessa paranevat
Liikkuminen ja logistiikka 3 6
Digitaalisten kaksosten mahdollistaminen vähentää opiskelijoiden liikkumista oppilaitosten välillä
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 7
Metalli- ja konepajateollisuus on yksi Pohjois-Pohjanmaan vahvoista elinkeinoaloista. Hanke nostaa alan kilpailukykyä. Hankkeen laitteistohankinnat mahdollistavat, että OSAO voi tarjota työelämän tarpeita vastaavaa koulutusta mm. alueen työttömille työnhakijoille ja helpottaa alan yritysten työvoimasaatavuutta. Koulutus ja työllistyminen lisäävät työttömien ja laajemminkin heidän lähipiirinsä hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 3 5
Metalli- ja konepajateollisuus on vahvasti miesvaltainen ala. Uudet oppimisympäristöt sekä automaatio- ja robotiikka mahdollistavat sen, että myös naishakijoille voidaan markkinoida ja tuoda esiin alan uusia mahdollisuuksia ja aiempia mielikuvia siistimpiä työympäristöjä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 2
Alueen kone- ja tuotantotekniikan yritykset ovat iso työllistäjä alueella ja yrityksissä on pula osaavista työntekijöistä, vaikka alueella on paljon työttömiä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 1 2
Uudet teknologiat lisäävät ympäristötietoisuutta. Välillinen vaikutus näkyy myöhemmin, kun opiskelijat siirtyvät työelämään.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-