Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78802

Hankkeen nimi: Biohiili rakennusmateriaaleissa, investoinnit

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2022 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2472908-2

Jakeluosoite: Kouvolan kampus: Paraatikenttä 7

Puhelinnumero: 040 655 0555

Postinumero: 45100

Postitoimipaikka: Kouvola

WWW-osoite: http://www.xamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Petteri Jernström

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkimusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: satu.huurtomaa(at)xamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 563 1334

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Biohiiltä on perinteisesti käytetty maanparannusaineena ja esimerkiksi hulevesien suodatuksessa. Tällä hetkellä tutkimuslaitokset erityisesti Euroopassa tutkivat biohiilen soveltuvuutta ja käyttömahdollisuuksia rakennusteollisuuden uutena materiaalivaihtoehtona (https://www.biochar-journal.org/en/ct/3). Kiinnostus johtuu biohiilen kennomaisesta rakenteesta, jonka ansiosta sillä on hyvät eristysominaisuudet, se parantaa ilmanlaatua, sitoo itseensä kosteutta ja toimii hiilinieluna. On todennäköistä, että tulevaisuudessa biohiilipohjaiset rakennusmateriaalit ovat osa rakennusten hiilensidontatavoitteita. ”Biohiili rakennusmateriaaleissa” –hankkeessa tutkitaan biohiilen hyödyntämistä erilaisissa rakennusmateriaaleissa. Tavoitteena on löytää potentiaalisimmat käyttökohteet eri tavoin käsitellylle ja eri raaka-aineista peräisin olevalle biohiilelle. Kehityshankkeen rinnalla toteutettavan ”Biohiili rakennusmateriaaleissa, investoinnit” -projektin tavoitteena on kehittää BioSammon tutkimus- ja pilotointiympäristö kansainväliselle tasolle. Tutkimusympäristö tulee sisältämään materiaalien esikäsittelyyn, biohiilen valmistukseen ja aktivointiin sekä analysointiin tarvittavat laitteet ja ohjelmistot. Hankkeen pääinvestointi on pyrolyysiprosessilaitteisto, joka mahdollistaa myös aktiivihiilen valmistuksen tutkimus- ja pilotointikäyttöön ja täyttää EU:n ympäristövaatimukset. Lisäksi hankitaan biohiilen analysointiin tarvittavia laitteita, joita ovat mm. TGA (termogravimetri), BET (huokoisuuden ja pinta-alan analysaattori), kalorimetri (lämpöarvon määritys) ja CHNSO (elementtianalysaattori). Hankittavat laitteistot tulevat edistämään paitsi ”Biohiili rakennusmateriaaleissa” -hankkeen tutkimusta myös laajemmin BioSammossa tehtävää biohiilen valmistuksen prosessikehitystä ja sen digitalisointia (laadunhallinta, biohiilen valmistusohjeet) sekä soveltavaa tutkimusta ja alan kehittyvää koulutusta. Lisäksi tutkimusympäristö tulee palvelemaan Kymenlaaksossa sijaitsevaa Hyötyvirran aluetta, jota kehitetään kiertotalouden liiketoiminta- ja TKI-alustana. Uusia mahdollisuuksia yhteistyölle syntyy myös biohiilipohjaisten akkumateriaalien valmistajien kanssa. Keskusteluja on käyty mm. Stora Enson kanssa.”Biohiili rakennusmateriaaleissa, investoinnit” -hanke tulee edistämään Kymenlaakson älykkään erikoistumisen RIS3-strategian toteuttamista. Se luo merkittävästi paremmat edellytykset korkeatasoiselle soveltavalle tutkimukselle, joka tukee bio- ja kiertotalouden tavoitteita sekä innovatiivisten hiiltä sitovien ja hyödyntävien tuotteiden ja niiden liiketoiminnan kehittämistä. Euroopan aluekehitysrahaston linjaamat horisontaaliset periaatteet, sukupuolten välinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus otetaan huomioon läpi hankkeen. Hankkeessa noudatetaan Xamkin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa, joka on linjassa rakennerahasto-ohjelmassa määriteltyjen arvojen kanssa. Hankkeen pääteemana on kestävä kehitys, jonka kaikki osa-alueet huomioidaan hankkeen toiminnassa. ”Biohiili rakennusmateriaaleissa, investoinnit” -hanke tukee kestävän kehityksen tavoitteita lisäämällä uusiutuvien ja kierrätettyjen materiaalien soveltavaa tutkimusta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hanke on puhtaasti investointihanke, jolla täydennetään ja kehitetään Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun bio- ja kiertotalouden tutkimuskeskus BioSammon tutkimusinfrastruktuuria.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat Xamkin TKI-henkilöstö, opettajat sekä opiskelijat sekä muut toimijat, jotka hyödyntävät tuloksia ja tutkimusinfrastruktuuria osallistumalla kehitystyöhön Xamkin kanssa. Näitä toimijoita ovat esimerkiksi maalien, laastien ja betonin sekä kiertotalouspohjaisten betoninkaltaisten materiaalien (muun muassa alkaliaktivoidut materiaalit ja geopolymeerit) valmistajat ja myyjät, eristemateriaalien valmistajat sekä rakennus-/saneerausyritykset. Myös sellaiset toimijat, joiden toiminnoissa syntyy biohiilen valmistukseen soveltuvia sivuvirtoja (sahateollisuus, metsäteollisuus, rakennusteollisuus), kuuluvat välilliseen kohderyhmään, samoin kuin biohiilen valmistajat ja maahantuojat. Myös Kymenlaakson kunnat ja kaupungit ja akkuteollisuuden toimijat kuuluvat välillisiin kohderyhmiin.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 322 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 322 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 460 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 460 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan, Kouvolan

Kunnat: Miehikkälä, Kouvola, Hamina, Kotka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: BioSampo, Ankkapurhantie 10

Postinumero: 46910

Postitoimipaikka: Kouvola

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa noudatetaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tasa-arvo- ja yhdenvertaistamissuunnitelma, jossa todetaan, että Xamk kohtelee ihmisiä tasa-arvoisesti ja pyrkii edistämään tasa-arvoa kaikessa toiminnassaan. Hankkeessa tiedostetaan, että tutkimustyössä on vähemmän miehiä kuin naisia, mutta toisaalta laitekehitystyössä on miehiä enemmän. Tiedotetaan laitehankinnasta ja saaduista tuloksista laajasti, jotta tulokset eivät jäisi vain jo alalla toimivien tietoisuuteen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke toteuttaa valtavirtaistamisen tavoitetta olemalla syrjimätön sekä edistämällä tietoista ajattelua siitä, miten tasa-arvo saadaan toteutumaan hankkeessa. Hankkeen toimenpiteissä huomioidaan naisten ja miesten erilaiset tavat, tarpeet ja motivaation lähteet. Hanketoiminnassa ja kohderyhmässä mukana miehiä ja naisia, jolloin verkostomaisella ja ryhmässä toimimalla innostetaan vähemmistönä olevaa sukupuolta toimintaan mukaan. Hankkeen tuloksia hyödynnetään Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun TKI-työssä ja tarvittaessa koulutuksessa (mm. ont). Näin uusimmat tulokset ovat kaikkien käytettävissä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoitteena on materiaalien esikäsittelyyn, biohiilen valmistukseen ja aktivointiin sekä analysointiin tarvittavien laitteiden hankinta, ja sitä kautta kehittää Xamkin Kymenlaakson yksikön tutkimustyötä edistävää laitekantaa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 8
Investointi mahdollistaa kattavan biohiilen tutkimuksen ja siten hyötykäytön lisäämispotentiaali kasvaa, myös sivuvirtojen, jolloin on mahdollista vähentää neitseellisten aineiden määrää.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 8
Investoinnilla edistetään mahdollisuutta käyttää biohiiltä rakennusmateriaaleissa ja näin ollen edistää pyrkimystä hiilineutraaliin yhteiskuntaan sekä parantaa rakennusten käyttöikää.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 8
Investointi mahdollistaa eri materiaalien kestävän hyötykäytön lisäämisen, jolloin ilmastonmuutos vähenee, ja monimuotoisuus säilyy.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 8
Investointi mahdollistaa eri materiaalien kestävän hyötykäytön lisäämisen, jolloin ympäristökuormitus vähenee.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei nähdä vaikutusta erityisesti Natura 2000-ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 8
Investointi mahdollistaa eri materiaalien kestävän hyötykäytön lisäämisen, jolloin jätemäärä vähenee.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Hanke edistää bio- ja kiertotalouteen liittyvien innovaatioiden synnyn kautta uusien tuotteiden ja liiketoimintamahdollisuuksien syntyä sekä kestävään kasvuun pyrkimistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 4
Hanke vahvistaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun roolia biotalousalalla, ja lisää uutta tietoa koulutuksissakin hyödynnettäväksi mahdollistaen uusimman tiedon leviämisen tulevaisuuden ammattilaisten keskuuteen. BioSammon rooli bio- ja kiertotalouden (paikallisena ja kansallisena) keskittymänä vahvistuu.
Liikkuminen ja logistiikka 7 4
Vähentää liikkumista, kun esimerkiksi analysointi tapahtuu tutkimuspaikalla, eikä ulkopuolisissa laboratorioissa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 8
Hankkeella edistetään Kymenlaakson osaamista ja kehittymistä TKI-toiminnan toteuttajana. Paikallisen osaamisen ja tietotaidon lisääminen edistää työllisyysmahdollisuuksia. Uusimman tiedon tuottaminen mm. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tki- ja opetuskäyttöön lisää tietoa myös hankkeen ulkopuolelle.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Investointihanke, ei vaikutusta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Investointihanke, ei vaikutusta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Investointihanke, ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 4 8
Ympäristöasioiden huomioiminen on toiminnan lähtökohtana. Hanke mahdollistaa bio- ja aktiivihiilen valmistuksen ja analysoinnin ja sitä kautta voidaan etsiä ratkaisuja mm. ilmastonlämpenemisestä johtuviin materiaaliongelmiin.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-