Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78803

Hankkeen nimi: Kajawoodin jälkituotanto- ja VFX-studion perustaminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 20.9.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KAJAWOOD OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2870883-6

Jakeluosoite: Salmelantie 6

Puhelinnumero: +358505397399

Postinumero: 88600

Postitoimipaikka: SOTKAMO

WWW-osoite: www.kajawood.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Norvanto Miika

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: norvanto(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358505397399

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kajawoodin jälkituotanto ja VFX-studion perustaminen ja kaluston hankinta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 220 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 134 474

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 220 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 134 474

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Sotkamo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Salmelantie 6

Postinumero: 88600

Postitoimipaikka: SOTKAMO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Erillistä analyysiä ei ole tehty, mutta sukupuolinäkökulma on huomioitu yleisessä toiminnassa ja päätöstenteossa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma otetaan huomioon hankkeeseen liittyvissä päätösteonteoissa ja rekrytoinneissa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta hankkeella edistetään sitä mm. luomalla lisää työpaikkoja, jotka ovat avoinna eri sukupuolille tasapuolisesti.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 8
Renderöintifarmi hyödyntää suoraan koneiden lämpöenergian talteenottoa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 8 8
Ekologinen ja energiatehokas kokonaisuus ja erityiset koneratkaisut vähentävät ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä ja voidaan kulutusta ohjata parempiin ratkaisuihin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei merkitystä
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 5
Optimoitu sähkökulutus sekä omat hallitut lämmitysjärjestelmät pitävät kasvihuonekaasupäästöt kurissa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei kuulu hankkeeseen
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet -1 -1
Jätettä syntyy hyvin vähän ja kierrätystä pyritään ylläpitämään ja tehostamaan.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 8 8
Jälkituotantostudiossa hyödynnetään uusia energiaratkaisua ja innovatiivista lämpöenergian talteenottoa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Tuo alueelle paljon täysin uutta toimintaa ja mahdollistaa koko alueen elinkeinorakenteen kehityksen. Oppilasyhteistyö, koulutusratkaisut sekä kansainväliset tekijät.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 8
Uusia tuotteita ja palveluita ja kerrannaisvaikutukset aluetalouteen.
Liikkuminen ja logistiikka 7 6
Kehittää alueen liikkumista ja logistiikkaa sekä luo kokonaan uutta liiketoimintaa ja tarpeita.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hyvä viihtyvyys, mahdollistaa usealle ihmiselle työn tekemisen luonnon keskellä. Lisäksi alueen ulkopuolelta tulevat tulovirrat luovat hyvinvointia alueelle.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Luo työpaikkoja ja mahdollisuuksia eri sukupuolille.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 7
Toiminnassa suuri osa henkilöstöä tulee ulkomailta kouluttamaan ja opettamaan suomalaisia työntekijöitä kansainvälisiin järjestelmiin. Työn tekeminen edellyttää jatkuvaa monikulttuurista työn tekemistä useiden eri kansallisuuksien parissa. Lisäksi alueelle tulee suuri määrä eri kansallisuuksia työskentelemään eri tehtävissä.
Kulttuuriympäristö 8 8
Kulttuuriympäristö kehittyy merkittävästi uusien mahdollisuuksien ja kokonaan uuden toimialan kasvun myötä alueella.
Ympäristöosaaminen 5 5
Uudet toimintaympäristöt ja tekemisen mallit mahdollistavat eri alojen ammattilaisten luovan omaa toimintaympäristöään ja tuovat alan sisäistä tietoutta muiden käyttöön, jolloin ympäristöosaaminen laajenee välittömästi ja pitkällä aikavälillä merkittävästi.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-