Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78805

Hankkeen nimi: Maatalouden vesistötutkimusalustojen viimeistely (Maavesi)

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.12.2022 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Savon liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Luonnonvarakeskus

Organisaatiotyyppi: Tutkimuslaitos

Y-tunnus: 0244629-2

Jakeluosoite: Latokartanonkaari 9

Puhelinnumero: 029 532 6000

Postinumero: 00790

Postitoimipaikka: Helsinki

WWW-osoite: http://www.luke.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hannamaria Potila

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Ryhmäpäällikkö tutkimusinfrastruktuuripalvelut

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hannamaria.potila(at)luke.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0407540301

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Luonnonvarakeskuksen (Luke) Maaningan toimipaikan huuhtoumakenttä (AgriLeach), olosuhdesimulaattori (SIMU) sekä Kirmanjärven osavaluma-alueen (KIRMA) tutkimusalustojen kehityksen viimeistelyvaihe jäi kesken koronapandemian ja maailmatilanteen voimakkaiden muutosten aiheuttamien vaikutusten vuoksi. Tutkimusalustat vaativat käyttöönottovaiheen testausta ja kalibrointia sekä ohjelmisto- ja automaatiokehittämistä lopullisen käyttövalmiuden saattamiseksi.

Alkutuotannon tutkimukseen ja seurantaan tarkoitetut tutkimusalustat tukevat kansallista ja alueellista vesistrategiaa sekä vahvasti myös EU:n Itämeren alueen strategiaa. Alustat tuottavat tietoa kokonaisvaltaiseen ja kestävään vesivarojen hallintaan, etenkin maatalouden ympäristöriskien osalta ravinnevalumista sisävesiin ja Itämereen, ja ravinnekuormitukseen ja uusiin haitta-aineisiin liittyen sekä näitä simuloivien mallien kehitykseen. Alustat edesauttavat tuottamillaan tiedoilla älykkäiden kiertotalousratkaisujen kehittymistä maatalouden ja sitä kautta kestävän ruuantuotannon tarpeisiin.

Euroopassa on tavoitteena helpottaa ja lisätä erilaisten tutkimusalustojen yhteiskäyttöä. Luke Maaningan huuhtoumakenttä (AgriLeach) on osa eurooppalaista AnaEE-ERIC tutkimusalustaverkostoa, joka tarjoaa kansainvälisille hankkeille mahdollisuuden päästä osallistumaan eri puolilla Eurooppaa sijaitsevilla alustoilla meneillään oleviin tutkimuksin sekä suunnittelemaan uusia tutkimuskokonaisuuksia. AgriLeach huuhtoumakenttä avautuu kansainväliseen käyttöön vuoden 2024 alusta ja tutkimusten suunnitteluun jo vuoden 2023 aikana.

Hankkeessa saatetaan loppuun huuhtoumakentän, olosuhdesimulaattorin sekä Kirmanjärven osavaluma-alueen testaus- ja kalibrointi sekä viimeistellään tietovarantojen ohjaus-, automaatio- ja hallintaprosessi. Lisäksi tuotetaan viestintä- ja markkinointimateriaalia alustojen tunnettavuuden lisäämiseksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Toimenpiteiden avulla parannetaan Pohjois-Savon vesistöalalla toimivien tahojen ja yritysten toimintaedellytyksiä tukemalla vesivarojen suojelua ja kestävää hyödyntämistä. Maakunnallinen yhteistyö maatalous- ja elintarviketuotantoyritysten sekä vesialan yhdistysten kanssa vahvistuu tutkimusalustojen kehittymisen myötä. Tärkeää on myös kehittää syvempää yhteistyötä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys. ry (SKVSY) kanssa. SYKE mm. vastaa vesistöjen kuormitusmallien kehittämisestä. SKVSY:n jäseniä ovat kunnat ja kaupungit (22), teollisuuslaitokset (10) ja yhteisöt (6). Modernit tutkimusalustat ovat houkuttelevia myös kansainvälisesti. Luke Maaninka on mukana AnaEE (Analysis and Experimentation on Ecosystems) toiminnassa. AnaEE on eurooppalainen, kokeellisen ekosysteemitutkimuksen infrastruktuuri, joka luo puitteet ekosysteemien tilan, ympäristön ja maankäytön muutosten analysointiin, havainnointiin ja ennustamiseen. AnaEEta tarvitaan koordinoimaan kokeellisia tutkimuksia laajojen tutkimuskysymysten ympärille. Maatalous-, metsä- ja vesiekosysteemien säilyminen tuottavina on maapallon tulevaisuuden kannalta keskeinen kysymys.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen toteutuksen kautta välillinen kohderyhmä on laajasti varsinkin suomalainen yhteiskunta. Luke on maatalouden ravinnekiertojen ja ravinnekuormituksen asiantuntija. Alkutuotannon kestävä kehitys on välttämätöntä ja alkutuotannon sosiaalinen hyväksyntä perustuu olemassa olevaan mielikuvaan tuotannon kuormittavuudesta. Luke omalta osaltaan tukee kiinteillä tutkimusalustakokonaisuuksilla yhteistyön ja tuotekehittämisen mahdollisuuksia sekä osallistuu mittaustuloksien jakamisen kautta vesistömallien kehittämiseen (mm. SYKE) sekä maatalouden ympäristösäännösten sisältöön. Pitkän aikajanan mittaukset sekä kolmelta eri tasolta (SIMU, AgriLeach ja KIRMA) tulevat tulokset vahvistavat mallinnukseen tai datanhallintaan pohjautuvien yritysten tai tutkimusten mahdollisuuksia tarkentaa ja tehostaa menetelmiään. Tutkittujen ja käyttöönotettujen toimenpiteiden avulla voidaan osoittaa muutosta kohti kestävämpää kehitystä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 85 080

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 47 364

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 106 352

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 59 206

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion, Ylä-Savon

Kunnat: Kuopio, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Halolantie 31 A

Postinumero: 71750

Postitoimipaikka: Maaninka

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Huuhtoumakentän viimeistelytyö on sukupuolineutraalia toimintaa. Toteutukseen voi osallistua miehiä, naisia tai muunsukupuolisia tasapuolisesti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Huuhtoumakentän viimeistelytyö on sukupuolineutraalia toimintaa. Toteutukseen voi osallistua miehiä, naisia tai muunsukupuolisia tasapuolisesti. Huuhtoumatutkimusalustan käyttäjät voivat olla sekä miehiä, naisia tai muunsukupuolisia tasa-arvoisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on viimeistellä tutkimusalustat, joiden käyttö tai palvelujen hyödyntäminen ei ole riippuvaista sukupuolesta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 10
Tuotantopanosten ja -resurssien optimoinnilla ja kiertotalouden ratkaisuilla (mm. kierrätyslannoitevalmisteet) edistetään luonnonvarojen kestävää käyttöä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 7 9
Tutkimusalustoilla tehtävien tutkimusten perusteella tuotetaan ratkaisuja, joiden avulla mm. ravinteet pidättyvät paremmin käyttökohteessa eivätkä pääse huuhtoutumaan sään ääri-ilmiöissä vesistöihin ja pohjavesiin
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 8
Tutkimusalustoilla tehtävien tutkimusten perusteella tuotetaan ratkaisuja, joiden avulla mm. vesistöjen rehevöityminen ja sameneminen vähenee mikä säilyttää elinkykyisyyttä ja biodiversiteettia. Torjunta-aineiden huuhtoutuminen vesistöihin minimoidaan.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 10
Tutkimusalustojen päätavoite on pinta- ja pohjavesiin, maaperään sekä ilmakehään kohdistuvien päästöjen vähentäminen sekä niiden suojelu ja ekologisen toiminnallisuuden ylläpitäminen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Tuotantopanosten ja -resurssien optimoinnilla ja kiertotalouden ratkaisuilla (mm. kierrätyslannoitevalmisteet) edistetään luonnonvarojen resurssiviisasta ja kestävää käyttöä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 8 8
Huuhtoumakenttä käyttää biokaasulaitoksen sekä aurinkopaneelien tuottamaa sähköä. Biokaasulaitosten rejekteissä typpi on kasveille paremmin hyödynnettävässä muodossa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Tuotantopanosten ja -resurssien optimoinnilla ja kiertotalouden ratkaisuilla (mm. kierrätyslannoitevalmisteet) parannetaan alkutuotannon kilpailukykyä kestävästi.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Tutkimus tuo läpinäkyvästi esille pyrkimyksen kestävämpään luonnonvarajen käyttöön, ympäristön suojeluun sekä monimuotoisuuden säilyttämiseen. Tämä voidaan nähdä sekä suuren yleisön ymmärryksen lisäämisenä että alkutuottajien henkisen jaksamisen ja tulevaisuuden uskon vahvistamisena.
Liikkuminen ja logistiikka 2 2
Huuhtoumakentän avulla tutkimusta voidaan tehdä keskitetysti, mutta tuloksia hyödyntää kansallisesti ja kansainvälisesti.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 7
Ratkaisut ja tutkimus luonnonvarojen kestävästä käytöstä sekä ympäristön suojelusta lisäävät terveellistä ympäristöä, sosiaalista hyväksyttävyyttä sekä ylläpitävät virkistysarvoja (mm. vesistöt)
Tasa-arvon edistäminen 2 5
Hankkeen toimenpiteet ovat tasa-arvoneutraaleja kuuluen kaikille. Tutkimusalustaa ja sen tuottamia tuloksia voivat hyödyntää kaikki sukupuolesta, rodusta, kansalaisuudesta tai iästä riippumatta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 1 3
Kestävät ratkaisut ilmastonmuutoksen mukanaan tuomien haasteiden hillitsemiseksi ja alkutuotannon läpinäkyväksi tekeminen. Alkutuotannon hyväksyttävyyden ja tarpeellisuuden ymmärrettävyyden kehittäminen. Jokaisen tarvitsee syödä ruokavalion koostumuksesta riippumatta.
Kulttuuriympäristö 1 5
Edistää perinteisen maa- ja metsätalouskulttuurin sekä maiseman säilyttämistä. Alustoilla tehtävä tutkimus ylläpitää maatalousyritysten toimintaedellytyksiä.
Ympäristöosaaminen 10 10
Hankkeessa muodostettu tutkimusinfrastruktuuri sekä osaamisen kasvu tuovat uutta innovaatiopohjaa tutkimukseen, neuvontaan ja opetukseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-