Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78806

Hankkeen nimi: Make 2.0

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2023 ja päättyy 30.6.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kymenlaakson liitto

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0206714-5

Jakeluosoite: Hovioikeudenkatu 6

Puhelinnumero: 0405480311

Postinumero: 45100

Postitoimipaikka: Kouvola

WWW-osoite: http://www.kymenlaakso.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tolmunen Petri Tapio

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö, Senior Advisor

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: petri.tolmunen(at)kymenlaakso.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447478512

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa kehitetään Kymenlaakson liiton ylläpitämää, Thinking Portfolio-ohjelmistoon perustuvaa, Make-hankesalkkusovellutusta. Hankkeen toimenpiteenä lisätään palveluun toiminto, jolla kerätään yhteen tietoa Kymenlaaksossa toteutettavista ja suunniteltavista kansainvälisistä rahoitushankkeista.

Hankkeessa toteutetaan tietojärjestelmän kehittämiskokonaisuus seuraavasti:

- kehitettävän järjestelmän vaatimusmäärittely
- julkaisujärjestelmän integraation määrittely ja toteutus
- järjestelmän kehittämistyö ja testaus
- tiedonkeruu Kymenlaaksossa toteutettavista kansainvälisistä hankkeista ja valmistelussa olevista hankeideoista
- tiedon syöttö järjestelmään
- järjestelmän käyttöönotto ja koulutus sidosryhmille
- määritellyn tiedon julkaisu www-sivustolla

Hankkeen tuloksena syntyy uusi digitaalinen palvelu, jolla jaetaan tietoa ja osaamista Kymenlaakson kehittäjätoimijoiden kesken. Palvelulla mahdollistetaan Kymenlaakson maakuntaohjelman ja Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategian vaikuttavuuden seurantaa. Pitkällä aikajänteellä parannetaan Kymenlaaksolaisten toimijoiden kansainvälistä hankekyvykkyyttä ja lisätään kansainvälisen tki-rahoituksen määrää.

Horisontaalisten periaatteiden mukaisesti hanke tukee välillisesti Hiilineutraali Kymenlaakso -tiekarttaa kestävän kehityksen osalta ja lisäksi se tukee
välillisesti Kymenlaakson maakuntaohjelman toteutusta ja vaikuttavuuden seurantaa taloudellisen kestävyyden osalta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat kv-hankkkeistusta tekevät ja siitä kiinnostuneet julkisrahoitteiset organisaatiot, oppilaitokset, kehittämisyhtiöt ja yritykset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välilliset kohderyhmät ovat julkista rahoitusta myöntävät viranomaiset sekä Kymenlaakson kaupungit ja kunnat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 47 854

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 68 363

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan, Kouvolan

Kunnat: Kouvola, Pyhtää, Miehikkälä, Hamina, Kotka, Virolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toimintaympäristö on sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Hanke tukee välilliseti Hiilineutraali Kymenlaakso -tiekarttaa
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Hanke tukee välilliseti Hiilineutraali Kymenlaakso -tiekarttaa
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 2
Hanke tukee välilliseti Hiilineutraali Kymenlaakso -tiekarttaa
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 2
Hanke tukee välilliseti Hiilineutraali Kymenlaakso -tiekarttaa
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 2
Hanke tukee välillisesti Kymenlaakson maakuntaohjelman toteutusta ja vaikuttavuuden seurantaa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 2
Hanke tukee välillisesti Kymenlaakson maakuntaohjelman toteutusta ja vaikuttavuuden seurantaa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 1 2
Hanke tukee välillisesti Kymenlaakson maakuntaohjelman toteutusta ja vaikuttavuuden seurantaa.
Liikkuminen ja logistiikka 0 2
Hanke tukee välillisesti Kymenlaakson maakuntaohjelman toteutusta ja vaikuttavuuden seurantaa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 2
Hanke tukee välillisesti Kymenlaakson maakuntaohjelman toteutusta ja vaikuttavuuden seurantaa.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei merkittävää vaikutusta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 2
Hanke tukee välillisesti Kymenlaakson maakuntaohjelman toteutusta ja vaikuttavuuden seurantaa.
Kulttuuriympäristö 0 2
Hanke tukee välillisesti Kymenlaakson maakuntaohjelman toteutusta ja vaikuttavuuden seurantaa.
Ympäristöosaaminen 0 3
Hanke tukee välillisesti Kymenlaakson maakuntaohjelman toteutusta ja vaikuttavuuden seurantaa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-