Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78809

Hankkeen nimi: Resurssiviisaat matkailuyritykset

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2023 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Cursor Oy

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 0727178-6

Jakeluosoite: Kyminlinnantie 6, PL 14

Puhelinnumero: 0401902575

Postinumero: 48601

Postitoimipaikka: Kotka

WWW-osoite: http://www.cursor.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Luomi Marjo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Koordinaattori, kehittämishankkeet

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marjo.luomi(at)cursor.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0401902575

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tulevaisuudessa matkailusektorilla parhaiten pärjäävät ja menestyvät ne matkailuyritykset, jotka toimivat muita vastuullisemmin. Vastuullisen matkailuyrityksen toiminta sietää paremmin myös matkailuun kohdistuvia kansallisia ja globaaleita vaihteluita. Vastuullinen, kestävän kehityksen mukainen toiminta matkailusektorilla on yhä tärkeämpää, kun kansainvälinen matkailu avautuu. Kehityksen alla olevalle Kantasataman alueelle tulee sijoittumaan uusi monitoimiareena, XAMK:n kampusalue, risteily- ja matkustajalaivaterminaali sekä turvapuisto. Lisäksi alueelle haetaan hotellia ja muita matkailullisia investointeja/yrityksiä. Kantasataman alue tulee olemaan Kotkan tärkeä matkailullinen vetovoimakohde ja siellä tulee toimimaan merkittävä määrä matkailuorganisaatioita suoraan sekä välillisesti yhteistyökumppaneina. Hankkeen yhtenä tavoitteena on luoda vastuullisen matkailun periaatteiden mukaisesti toimiva yritysverkosto palvelemaan Kantasataman alueen palveluita käyttäviä asiakkaita, mikä kasvattaa Kantasataman ja koko Kotkan-Haminan seudun imagoa vastuullisena matka- ja tapahtumakohteena. Hankkeen muut tavoitteet pidemmällä tähtäimellä ovat edistää alueen matkailun kehittymistä kestävän ja hiiliviisaan matkailun kohteeksi ja tukea alueen matkailusektorin toimintaedellytyksiä kestävyys ja hiiliviisaus -teemojen tärkeyden noustessa.

Suomen hallitus on antanut hiilineutraaliuustavoitteen vuoteen 2035 mennessä. Kymenlaakson on Hinku-maakunta, joka on sitoutunut vähentämään maakunnan kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Ennen koronapandemiaa matkailu tuotti maailmanlaajuisesti 8–11 % kaikista kasvihuonepäästöistä. Maailman matkailu ja turismineuvoston WTTC:n mukaan matkailusektorilla on vajaat kymmenen vuotta aikaa siirtyä vähähiiliseen kiertotalouteen ja puolittaa liikenteen päästöt. Vuoteen 2050 mennessä alan tulisi päästä nettonollatavoitteeseen. Matkailun hiilipäästöt ovat nousseet keskusteluun kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen torjumisen merkityksen kasvaessa. Jotta matkailuala voi vastata ilmastonmuutoksen torjunnan alueellisiin ja kansallisiin tavoitteisiin, on yritysten kiinnitettävä huomiota hiilipäästöihin ja pienennettävä niitä. Hiilijalanjäljen laskenta ja päästövähennykset koetaan kuitenkin tällä hetkellä vaativiksi asioiksi matkailuyritysten keskuudessa, ja kynnys niiden kehittämiseen on korkea varsinkin pienissä yrityksissä. Suomella on tavoite olla kansainvälisesti kestävän matkailun mallimaa vuonna 2025 ja tavoitetta tukemaan kansallinen katto-organisaatio Visit Finland on kehittänyt Sustainable Travel Finland -ohjelman ja siitä johdettavan merkin, jonka jokainen kv-matkailijoita tavoitteleva matkailuyritys voi saada tiettyjen kriteerien täytyttyä. Vaikka Visit Finland koordinoi Sustainable Travel Finland – kokonaisuutta koko Suomessa, on Visit Finlandin kanta se, että kestävän matkailun toiminta ja Sustainable Travel Finland -ohjelma saadaan aluetasolla vaikuttavaksi ja siten koko alueen matkailutoimintaa laajemmin edistäväksi vain määrätietoisen alueellisen koordinaation tuella.

Hankkeen aikaisia tavoitteita ovat yritysten ymmärryksen lisääminen hiilijalanjäljen seurannasta ja osaaminen sen pienentämisestä, vastuullisen matkailutoiminnan ja -palveluiden lisääminen yritys- ja aluetasolla sekä kestävän matkailun sertifikaattien ja Sustainable Travel Finland -merkkien saaminen alueen yrityksille. Hankkeen tuloksia ovat alueen yrityksissä käyttöön otettu matkailun hiilijalanjälkilaskuri, yritysten saavuttamat kestävän matkailun sertifikaatit ja lisääntynyt vastuullisuusviestintä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat Kotka-Hamina alueen ja erityisesti Kotkan kantasatamaan kehitettäviin palveluihin kytköksissä olevat matkailu- ja palvelualan pk- ja mikroyritykset sekä alueen muut matkailutoimijat, jotka ovat tai voivat olla kiinnostuneita kestävyyden edistämisestä matkailupalveluissaan ja -tuotteissaan, sekä kotimaiset ja ulkomaiset matkailijat. Hankkeessa tehdään yhteistyötä myös isoimpien yritysten kanssa, joiden mukanaolo on välttämätöntä - pienet toimivat usein isojen alihankkijoina ja menestys on pitkälti riippuvainen isojen veturi-/imuvaikutuksesta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat kunnat sekä matkailuun liittyvät kolmannen sektorin toimijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 44 492

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 34 328

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 63 560

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 49 039

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan

Kunnat: Pyhtää, Miehikkälä, Hamina, Virolahti, Kotka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke edistää kestävän kehityksen mukaista matkailutoimintaa, jossa sukupuolten tasa-arvo otetaan huomioon (sosiaalinen vastuullisuus).Hankkeen toimenpiteet ovat avoimia ja soveltuvia kaikille sukupuolille.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke edistää kestävän kehityksen mukaista matkailutoimintaa, jossa sukupuolten tasa-arvo otetaan huomioon (sosiaalinen vastuullisuus).Hankkeen toimenpiteet ovat avoimia ja soveltuvia kaikille sukupuolille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 9
Hankkeen tavoitteena on edistää hiili- ja resurssiviisasta matkailua. Matkailun ympäristövaikutusten kompensointi huomioidaan matkailun kehittämisessä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 9 9
Hankkeen tavoitteena on matkailuyritysten hiilijalanjäljen laskeminen ja pienentäminen ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen. Hankkeessa autetaan yrityksiä verkostoitumaan ja yhdistämään yrityksiä ja palveluita keskenään ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 10 10
Hankkeen toimenpiteillä tavoitellaan sitä, että yritykset kehittävät liiketoimintaansa ottaen huomioon luonnon monimuotoisuuden ja luontokadon pysäyttämisen
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 8 8
Hankkeen tavoitteena on matkailuyritysten hiilijalanjäljen laskeminen ja pienentäminen ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeessa ei toimenpiteitä kohdennu erityisesti Natura 2000 -ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 9 9
Hankkeen tavoitteena on resurssiviisauden ja kiertotalouden lisääminen matkailussa
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 9 9
Matkailupalveluiden kehittämisessä huomioidaan uusiutuvien energialähteiden käyttö.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
Hankkeen toimenpiteissä otetaan erityisesti huomioon aluetalouden kehittäminen: paikallisten palveluiden käyttäminen ja yritysten liiketoiminnan kehittäminen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Hankkeen yhtenä tavoitteena on matkailutuotteiden kehittäminen vastuullisimmiksi.
Liikkuminen ja logistiikka 6 9
Hankkeessa pyritään saamaan yrityksiä tarkastelemaan kriittisesti toiminnassa käytettäviä polttomoottoriajoneuvoja.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Kestävän matkailun kehittämisessä otetaan huomioon esteetön matkailu.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Kestävän matkailun kehittämisessä otetaan huomioon tasa-arvo.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 7
Kestävän matkailun kehittämisessä otetaan huomioon inklusiivinen matkailu.
Kulttuuriympäristö 8 7
Hankkeessa huomioidaan kulttuurinen kestävyys matkailun näkökulmasta.
Ympäristöosaaminen 10 5
Hankkeen toimenpiteisiin osallistuvien yritysten ja muiden sidosryhmien osaaminen ilmastokestävästä matkailusta ja luonnon monimuotoisuudesta lisääntyy

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteita olivat matkailuyritysten ymmärryksen lisääminen hiilijalanjäljen seurannasta ja osaaminen sen pienentämisestä, vastuullisen matkailutoiminnan ja -palveluiden lisääminen yritys- ja aluetasolla sekä kestävän matkailun sertifikaattien ja Sustainable Travel Finland -merkkien saaminen alueen yrityksille. Tavoitteisiin vastattiin järjestämällä koulutuksia hiilijalanjälkilaskennasta sekä vastuullisuusviestinnästä ja tarjoamalla yrityksille taloudellista ja muuta tukea kestävän matkailun sertifikaattien suorittamiseen. Koulutusten tuloksena viisi yritystä otti käyttöönsä hiilijalanjälkilaskurin. Sertifikaattituen avulla 8 yritystä saavutti sertifikaatin hankeaikana, mikä vastasi hankkeen tavoitteita. Henkilökohtainen tuki sertifikaatin hankinnassa koettiin hyödylliseksi. Sertifioiduilla yrityksillä on hyvät valmiudet jatkaa Sustainable Travel Finland -ohjelmassa, vaikka STF-merkkejä ei hankeaikana saatukaan.

Hankkeen pitkän tähtäimen tavoitteena oli edistää alueen matkailun kehittymistä kestävän ja hiiliviisaan matkailun kohteeksi. Em. toimenpiteiden lisäksi tähän vastattiin tekemällä hankkeen aikana alueellista kestävän matkailun viestintää ja markkinointia, jonka kohderyhmänä olivat koti- ja ulkomaiset matkailijat sekä muut sidosryhmät. Sosiaalisen median markkinointi sai hyvän vastaanoton, ja teema kiinnosti yleisöä. Markkinoinnin avulla näkyvyyttä saivat sekä hankkeen toimenpiteissä mukana olleet yritykset että alueen matkailu yleisesti.

Hankkeen horisontaaliset tavoitteet kestävästä kehityksestä täyttyivät odotusten mukaisesti. Erityisesti sertifikaatteja suorittaneet yritykset joutuvat väistämättä kiinnittämään näihin teemoihin huomiota jatkossakin eikä pelkästään hankkeen aikana.

Hankeajan jälkeen kestävän matkailun kehittämistä alueella ja yrityksissä jatketaan mm. tukemalla yrityksiä STF-ohjelmassa, kannustamalla yhä enemmän yrityksiä laskemaan toimintansa hiilijalanjälkeä ja suorittamaan sertifikaatteja. Hankkeen aikana sertifioituja yrityksiä tuetaan jatkossa ylläpitämään sertifikaatin.