Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78812

Hankkeen nimi: Uusia polkuja omistajanvaihdoksiin

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2023 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Cursor Oy

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 0727178-6

Jakeluosoite: Kyminlinnantie 6, PL 14

Puhelinnumero: 0401902500

Postinumero: 48601

Postitoimipaikka: Kotka

WWW-osoite: http://www.cursor.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Luomi Marjo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Koordinaattori, kehittämishankkeet

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marjo.luomi(at)cursor.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0401902575

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Suomessa kymmenillä tuhansilla yrityksillä on lähivuosina edessään omistajanvaihdos. Kymenlaaksossa omistajanvaihdosta suunnittelevien yritysten lukumäärä on jopa muuta maata korkeampi. Omistajavaihdosten ja niihin liittyvän verkostoyhteistyön seudulliselle koordinoinnille, matalan kynnyksen palvelujen organisoinnille, omistajavaihdoksiin liittyvien herättelytoimien säännöllisyydelle ja edistymistoimien pitkäjänteiselle kehittymiselle on havaittu suuri tarve Seudun elinvoimaisuuden kannalta on tärkeää, että mahdollisimman monelle elinkelpoiselle yritykselle löytyisi jatkaja tai ostaja.
Hankkeen tavoitteena on yrityspalvelujen ja yrittäjyyskoulutuksen kehittäminen, osaamistarpeiden entistä parempi tunnistaminen ja ennakointi. Tavoitteena on luoda kokonaiskuva Kotkan-Haminan seudun omistajanvaihdostarpeesta, tarkastella olemassa olevia parhaita omistajanvaihdoskäytänteitä, valita niistä seudulle parhaiten soveltuvia kokeiltavaksi sekä vahvistaa olemassa olevaa yhteistyöverkostoa. Tavoitteena on yhdistää omistajanvaihdosta ja yrittäjyyden aloittamista suunnittelevat ja vahvistaa yrittäjyysvalmiuksia omistajanvaihdosprosessissa.
Hankkeen toimenpiteiden tuloksena saadaan kokonaiskuva alueen omistajanvaihdostarpeista, löydetään parhaita käytänteitä omistajanvaihdostilanteisiin, polkuja yrittäjyyteen ja vahvistetaan olemassa olevia yhteistyöverkostoja mm. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen, Finnveran ja yrittäjäjärjestöjen kanssa. Hankkeen tuloksena verkoston toimijoiden keskinäinen luottamus ja yhteistyö on tiivistynyt ja parantunut.

Omistajanvaihdostyö nostetaan Kymenlaakson yhdeksi elinkeinoelämän kärkiteemaksi, sillä onnistuneilla omistajavaihdoksilla pidetään yllä seudun jatkuvuutta ja kasvua. Yritysten onnistuneilla omistajanvaihdoksilla saadaan aikaan paljon: alueellinen vireys ja vetovoima säilyvät ja kehittyvät. Työpaikat varmistuvat ja syntyy uusia. Verotulot kertyvät. Uudet yrittäjät saavat lentävän lähdön toiminnalleen. Yritysten tuotteiden ja palveluiden tarjonta jatkuu ja kehittyy. Myös yritykset kehittyvät ja kasvavat. Osaaminen ei katoa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat mikro- ja pk- yrittäjät, muutostilanteessa olevat työnantajat ja työntekijät yrityksissä sekä organisaatoissa työskentelevät työntekijät ja johtajat yksityisellä ja julkisella sektorilla. Yrityspalvelujen tuottajina hankkeen kohderyhmä ovat työvoimahallinnon yrityspalvelujen asiantuntijat sekä oppilaitosten oppisopimuspalvelut.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kuntien päättäjät: luottamushenkilöt ja viranhaltijat, Kymenlaakson seutu, Yritykset, joissa omistajanvaihdos ja/tai yrityskauppa on pitkän tähtäimen tavoitteena

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 50 540

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 4 276

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 72 200

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 6 109

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan

Kunnat: Miehikkälä, Hamina, Pyhtää, Virolahti, Kotka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tutkimusten perusteella Yrittäjyyteen liittyy vahvoja stereotyyppisiä käsityksiä. Sitä pidetään maskuliinisena, miesten toimintana, jossa voitontavoitteluun tähtäävät uudet yritykset ovat keskiössä. Sukupuoli myös selittää vahvasti yrittäjyysaikomuksia niin Suomessa kuin kansainvälisesti: yrittäjyyden perustamisaikeissa miehet ovat aktiivisempia kuin naiset. Hankkeen toimenpiteissä kiinnitetään huomiota siihen, ettei tiedostamatta ylläpidetä ja vahvisteta stereotyyppisiä käsityksiä sukupuolien erilaisista taipumuksista, kyvykkyyksistä, käyttäytymisestä tai kiinnostuksen kohteista. Tytöillä ja pojilla / naisilla ja miehillä tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet toteuttaa itseään työelämässä ja yhteiskunnassa, sekä yhtäläinen todennäköisyys saavuttaa ja toteuttaa näitä tavoitteita. Tytöille pitäisi olla tarjolla myös muita kuin hoivaan ja ihmissuhteisiin ja pojille muita kuin tekniikkaan yhdistyviä teemoja. Erityisesti tulisi muistaa, etteivät sukupuolet muodosta koulussa yhtenäisiä ryhmiä, vaan tyttöjen välillä ja poikien välillä on eroja kyvyissä, ominaisuuksissa ja kiinnostuksen kohteissa. Hanketoimenpiteet on suunnattu tasapuolisesti sekä naisille että miehille.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteet ovat avoimia kaikille sukupuolille. Hankkeen toimenpiteillä pyritään innostamaan molempia sukupuolia tasavertaisesti yrittäjyysosaamisen kehittämisessä. Koulutuksen piirissä tyttöjä ja poikia on jokseenkin saman verran. Yrittäjistä yli 50% on miehiä. Sukupuolinäkökohtia pyritään huomioimaan projektin toteuttamisen eri vaiheissa suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioimisessa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 7
Hanke tukee omistajanvaihdostilanteissa olevien yritysten ymmärrystä kestävästä kehityksestä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 9 9
Hanke tukee omistajanvaihdostilanteissa olevien yritysten ymmärrystä kestävästä kehityksestä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 7
Hankkeen toimenpiteissä otetaan huomioon digitaaliset ratkaisut verkostoyhteistyössä, koulutuksissa ja työpajoissa hankkeen toimenpiteiden hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Hanke tukee omistajanvaihdostilanteessa olevien yritysten vastuullisuusosaamisen vahvistumista niin ekologisesta, taloudellisesta että sosiaalisesta näkökulmasta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
Hankkeen toimenpiteillä kehitetään ja monipuolistetaan seudun elinkeinorakennetta tuomalla omistajanvaihdostoiminta osaksi elinkeinopolitiikkaa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Hanke tukee alueellisten omistajanvaihdospalvelujen kehittämistä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 7
Elinvoimainen yritystoiminta ja omistajanvaihdoksilla varmistetut palvelut vahvistavat alueen asukkaiden hyvinvointia. Hanke tukee omistajanvaihdostilanteessa olevien yritysten vastuullisuusosaamisen vahvistumista niin ekologisesta, taloudellisesta että sosiaalisesta näkökulmasta.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 8
Omistajanvaihdosten uusilla palveluilla varmistetaan entistä paremmin yhdenmukaiset liiketoimintaedellytykset yrittäjille.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-