Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78818

Hankkeen nimi: HPC4KAINUU – Kainuun suurteholaskennan osaamisen kehittäminen yrityksille

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 16.1.2023 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Kainuun liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 0920632-0

Jakeluosoite: PL 405

Puhelinnumero: 09 457 2821

Postinumero: 02101

Postitoimipaikka: ESPOO

WWW-osoite: http://www.csc.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kerttula Mikko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mikko.kerttula(at)csc.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503812766

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa kasvatetaan suurteholaskennan (eng. supercomputing tai HPC, High Performance Computing) osaamista Kajaanissa. Tavoitteena on tukea Pohjois- ja Itä-Suomen yrityksiä suurteholaskennan käyttöönotossa yleisesti, ja Kajaanin suurteholaskentaympäristöjen hyödyntämisessä. Erityisesti kohteena on LUMI EuroHPC -supertietokoneen yrityskäytön tukeminen ja lisääminen. Hankkeessa palkataan uusi tekninen asiantuntija CSC:n Kajaanin toimipisteeseen tukemaan suurteholaskennan markkinointia ja käyttöönottoa yrityksissä. Hankkeessa kontaktoidaan ja tavataan kohdeyrityksiä Pohjois- ja Itä-Suomessa, ja opastetaan niitä suurteholaskennan käytössä tai käytön aloittamisessa. Halukkaille yrityksille toteutetaan esikartoitus ja valittuja yrityksiä tuetaan laajemmin. Hankkeella vahvistetaan merkittävästi suurteholaskentaosaamista Kajaanissa, kehitetään yritysten valmiuksia suurteholaskennan käyttöönottoon Pohjois- ja Itä-Suomessa, käynnistetään uusia yrityshankkeita Kajaanin suurteholaskentaympäristöissä (vähintään 5 uutta yrityshanketta), ja parannetaan yritysten yhteistyötä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä on Pohjois- ja Itä-Suomen yritykset, jotka voivat hyötyä suurteholaskennasta. Hyöty voi tulla oman liiketoiminnan tehostamisen kautta, tai uuden liiketoiminnan tai tarjonnan kehittämisen kautta suurteholaskentaan perustuen.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hanke tukee yleisemmin Kainuun TKI-toimintaa ja -ekosysteemejä, joissa suurteholaskennan osaamisella on merkitystä. Näitä ovat mm. KAMKin ja muiden CEMIS-toimijoiden toiminta tulevaisuudessa, sekä AIKA-ekosysteemi ja Vuokatin urheilu- ja hyvinvointiosaamisen keskittymä. Hanke vahvistaa myös Kajaanin Datacenter Programmin tarjontaa ja uskottavuutta etenkin HPC-toimijoiden kanssa tehtävässä yhteistyössä

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 160 228

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 58 027

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 160 228

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 58 027

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Kainuu

Seutukunnat: Kuopion, Joensuun, Oulun, Kajaanin

Kunnat: Kuopio, Joensuu, Oulu, Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Rahoittajalta tulleen tiukan hakuaikataulun vuoksi tätä ei ole ehditty tehdä. Yleisesti tiedetään, että ohjelmisto- ja ICT-ala on varsin miesvaltainen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeessa haetaan myös naisvaltaisia yrityksiä ja tyypillisten naisvaltaisten alojen sovelluskohteita suurteholaskennan hyödyntämiseen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 3
Kajaanissa toimiva LUMI Supertietokone on yksi maailman ekotehokkkaimmista supertietokoneista, jokä käyttää vain uusiutuvaa energiaa ja hyödynää datakeskuksen kuhhalämmön Kajaani kaukolämpöverkostossa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Riippuen hankkeessa tuettavista yrityksistä ja niiden osaamis- ja kohdealueista, voi olla, että hankkeessa tuettavat suurteholaskentaprojektit tukevat esim. ilmastonmuutosten, luonnon monimuotoisuuden ja muiden luonnonilmiöiden parempaa ennustamista ja ennakointia.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 3
Riippuen hankkeessa tuettavista yrityksistä ja niiden osaamis- ja kohdealueista, voi olla, että hankkeessa tuettavat suurteholaskentaprojektit tukevat esim. ilmastonmuutosten, luonnon monimuotoisuuden ja muiden luonnonilmiöiden parempaa ennustamista ja ennakointia.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Riippuen hankkeessa tuettavista yrityksistä ja niiden osaamis- ja kohdealueista, voi olla, että hankkeessa tuettavat suurteholaskentaprojektit tukevat esim. ilmastonmuutosten, luonnon monimuotoisuuden ja muiden luonnonilmiöiden parempaa ennustamista ja ennakointia.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 3
Riippuen hankkeessa tuettavista yrityksistä ja niiden osaamis- ja kohdealueista, voi olla, että hankkeessa tuettavat suurteholaskentaprojektit tukevat esim. kiertotalouden ja maeriaalitekniikan sovelluksia.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 3
Kajaanissa sijaitsevat CSC:n suuteholaskentakoneen käyttävät uusiutuvaa vesi ja tuulisähköä 100%:sti.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 8
Hankkeella pyritään kasvattamaan Kainuun elinkeinoelämää suurteholaskennassa ja datakeskustoimialalla. Ts. pitkän aikavälin tavoitteena on, että alueelle syntyy uusia ohjelmisto ja ICT-palveluita tarjoavia yrityksiä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 8
Hankkeella pyritään kasvattamaan Kainuun elinkeinoelämää suurteholaskennassa ja datakeskustoimialalla. Ts. pitkän aikavälin tavoitteena on, että alueelle syntyy uusia ohjelmisto ja ICT-palveluita tarjoavia yrityksiä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 3
Riippuen hankkeessa tuettavista yrityksistä ja niiden osaamis- ja kohdealueista, voi olla, että hankkeessa tuettavat suurteholaskentaprojektit tukevat esim. terveydenhoidon ja lääketieteen parempia ratkaisuja.
Tasa-arvon edistäminen 0 2
Pyritään etsimään myös naisvaltaisia yrityksiä suurteholaskennan käyttäjiksi.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 3
Riippuen hankkeessa tuettavista yrityksistä ja niiden osaamis- ja kohdealueista, voi olla, että hankkeessa tuettavat suurteholaskentaprojektit tukevat esim. uusia ratkaisuja ympäristöongelmiin.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-