Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78819

Hankkeen nimi: KASE BILETTI - BIokaasuLiiketoiminnan Ekosysteemi Tilojen ja Teollisuuden Intressinä

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2022 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lestijärven kunta

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0180774-6

Jakeluosoite: Lestintie 39

Puhelinnumero: 0505513030

Postinumero: 69440

Postitoimipaikka: Lestijärvi

WWW-osoite: http://www.kaustisenseutu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Timo Pärkkä

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: aluekehittäjä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: timo.parkka(at)kaustisenseutukunta.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 757 3519

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämän hankkeen ideana on tukea biokaasutuotannon kehittämissuunnitelman täytäntöönpanoa - pilottialueena Kaustisen seutukunta. Ideana on luoda toimintamalli ja sitä tukevat tukitoiminnot, jotta hankealueella -ja hankkeen kokemusten perusteella koko Keski-Pohjanmaalla- voidaan toteuttaa maatilakokoluokkaa isompia investointikelpoisia ja liiketoiminnallisesti kannattavia biokaasulaitoksia.

Hanke saa tukea Kaustisen seutukunnan bio- ja kiertotalousohjelmaa toteuttavien hankkeiden kuten Kiertoon! ja Kierthon 2.0 -hankkeiden tekemistä selvityksistä. Hanke tukee suoraan KASE MAURO -hankkeessa toteutetun uusiutuvan energian tiekartan toteuttamista.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaisina kohderyhminä ovat:
- Maatalousyritykset mahdollisina biokaasun tuottajina ja käyttäjinä
- Teollisuusyritykset biokaasupohjaisen energian käyttäjinä
- Kuljetusyritykset biokaasun jalosteiden käyttäjinä
- Kaustisen seutukunnan kunnat konserniyhtiöineen
- Biokaasuinvestointeihin osallistuvat rahoittajat, kuten pankit ja investorit ("hiilirahastot" yms.)

VASTAUS TÄYDENNYSPYYNTÖÖN: Poistettu yltä toisesta kohdasta sana "Seudun". Kaustisen seutukunnan kunnat ovat hankkeen osarahoittajia ja siksi myös varsinaista kohderyhmää. Julkisen rahoituksen mukaisesti tämänkin hankkeen tulokset ovat lähtökohtaisesti julkisia ja siten vapaasti hyödynnettävissä myös hakijaorganisaation toiminta-aluetta laajemmasti.

4.2 Välilliset kohderyhmät

- Kaustisen seutukunnan alueen kotitaloudet
- Kaustisen seutukunnan alueen yritykset ja yritystoiminnan perustamista tai yritystoiminnan muutosta suunnittelevat yksityishenkilöt ja yritykset
- KEski-Pohjanmaan maakunnan alueen kotitaloudet, yritykset ja muut välillisesti hankkeen tuloksista lyhyellä ja pitkällä aikavälillä

VASTAUS TÄYDENNYSPYYNTÖÖN: Lisätty kohta "- KEski-Pohjanmaan maakunnan alueen kotitaloudet, yritykset ja muut välillisesti hankkeen tuloksista lyhyellä ja pitkällä aikavälillä"

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 61 757

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 54 137

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 77 196

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 67 671

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen

Kunnat: Kaustinen, Toholampi, Veteli, Halsua, Lestijärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on luonteeltaan selvittävä ja lähtökohtia luova uusiutuvan energian käytön ja kiertotalouden kasvuun seudulla.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen tuottamalla lähtökohdalla voidaan suunnitella investointeja ja yritystoimintaa uusiutuvan energian ja kiertotalouden toimialoilla, joilla tarvitaan jatkossa yhä enemmän työvoimaa. Hankkeen toimintaan osallistuminen ei riipu sukupuolesta. Energiateollisuus uskoo, että energia-alalle syntyvät työpaikat sopivat kaikille sukupuolille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on luonteeltaan selvittävä ja lähtökohtia luova uusiutuvan energian käytön ja kiertotalouden kasvuun seudulla.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 8
Hankkeessa tavoitteena on lisätä alueellisesti tuotetun biopolttoaineen tuotantoa.Lisätään biopolttoaineiden kirjoa erityisesti lantaan, yhdyskuntajätteeseen, peltobiomassaan perustuvalla biokaasutuotannolla. Tämä johtaa osaltaan siihen, että fossiilisten polttoaineiden käyttö vähenee ja myös siihen että puupolttoisen energialähteen (esim. hake) tarve tulee jatksossa vähenemään. Hanke tukee myös hiilen nopeutettua kiertoa luonnossa sekä tekemällä biokaasuprosessista vedyn jalostamisella potentiaalisen hiilinielun.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 6 8
Ilmaston muutos haastaa Keski-Pohjanmaalla erityisesti teollisuuden, liikenteen ja maatalouden siihen, että hiilidioksidipäästöjä tulisi vähentää. Tähän taas sisältyy riski siitä, että vaadittua muutosta ei osata ennakoida, siihen ei osata varautua ja sitä ei osata lähteä toteuttamaan tarpeeksi ajoissa ja tämä riski saattaa pahimmillaan johtaa kokonaisten toimialojen ahdinkoon (kuten nyt on nähty Suomessa mm. turvetuotannon osalta). Hanke vähentää tähän sisältyviä taloudellisia ja sosiaalisia riskejä. Toisaalta, syrjäisenä alueena niin Euroopassa kuin Suomessa, Kaustisen seutukunta on pahimmillaan täysin riippuvainen muualla tehdyistä ilmastonmuutoksen seurauksena tehdyistä päätöksistä ja tämä voi vaikuttaa riskinä myös huoltovarmuuteen. Siksi hanke on suorien positiivisten ilmastovaikutusten lisäksi myös ilmastonmuutoksen seurausvaikutusten kannalta myönteinen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 3
Hanke tukee uuden energian tuotantoa biokaasun muodossa. Tästä syntyy ravinnekiertoa, jolla tehostetaan maaperän ravinteikkuutta siten, että ravinteet ovat kasveille käyttökelpoisemmassa muodossa (typpi, fosfori ensisijaisesti) Hankkeella ei ole negatiivisia vaikutuksia kasveihin, eliöihin eikä luonnon monimuotoisuuteen. Pitkässä juoksussa (vuosikymmenien kehitys) on ollut nähtävissä, että ilmaston lämpenemisen mukana kasvi-monimuotoisuus (esim. lajien menestyminen aiempaa pohjoisempana) on Keski-Pohjanmaallakin ollut todettavissa. Globaaleilla ilmastonmuutosta hillitsevillä toimenpiteillä, joita hankekin osaltaan pyrkii pieneltä osin tukemaan hiilipäästöjäen vähentämistä tukevilla tavoitteillaan, voidaan olettaa tilanteen mahdollisesti muuttuvan ilmastotavoitteiden mukaisesti (vuosikymmenten saatossa) niin, että ilmasto jälleen viilenee pohjoisilla alueilla. Tästä mahdollisesti seuraa, että nämä samat lajit vetäytyvät jälleen etelämmäksi ilmaston muuttuessa ilmastotavoitteiden myötä kylmemmäksi. Asiaan liittyy tietenkin hyötykasvien osalta jalostuksen vaikutus, johon tällä hankkeella ei ole vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 5
Hankkeen vaikutukset kohdistuvat bioenergiaan ja sitä kautta ilmaan kasvihuonekaasuja vähentävästi sekä hiilen kiertoa voimistavasti.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeen toimenpiteillä ei ole merkittävää vaikutusta Natura- 2000 alueisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 6
Hanke edistää materiaalien ja kierrätettävyyttä ja hyödyntämistä uudelleen kiertotaloudessa. Hanke on selvityshanke, jossa pääpaino on inhimillisessä henkisessä tuottavuudessa. Hankkeen suora rasitus materiaaleina ja jätteinä on lähes mitätön.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 7 5
Hankkeen tavoitteena on lisätä biokaasun tuotantoa, hyödyntäen paikallisia uusiutuvia raaka-aineita ja ilmastoystävällisiä toimintatapoja. Hankkeen tavoitteena on lisätä ilmastoystävällisesti tuotetun biokaasun tuotantoa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 9
Hankkeella on positiivisia vaikutuksia alueen ilmastoystävällisen elinkeinorakenteen muodostumiseen. Aiemmissa ja menossa olevissa hankkeissa on päästy vaiheeseen, jossa tuotanto- ja kysyntä potentiaalin iso kuva on selkiytynyt jopa detaljitasolle. Nyt on saattaa kasvuun uusia yrityksiä energiatoimialalle. Samalla niin teollisuuden, maatalouden kuin liikenteenkin vastaavuus kestävyyskriteeristöihin paranee.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 4
Uusi toimintamalli joka perustuu verkostoihin on perusta uudenlaiselle biokaasutuotannon tukipalvelulle.
Liikkuminen ja logistiikka 4 7
Hankkeen liikenne ja materiaalivirrat sijaitsevat logistisesti ja teknistaloudellisesti saavutettavassa toimintaympäristössä. Hiilensidonnan maksimointi on keskeinen periaate hankkeen toteuttamisessa; Bioenergian hyödyntämisessä erityisesti raskaan liikenteen ja tavarakuljetusten osalta on merkittävin mahdollisuus ja tämä on myös yksi keskeinen osa hankkeessa jakelujärjestelmästä tehtävää analyysiä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 4
Hanke edistää paikallistalouden vahvistumista alueen omia raaka-aineita hyödyntämällä ja jalostamalla, mikä lisää alueelle yritystoimintaa ja työpaikkoja. Paikallistalouden ja yksilöllisen talouden vahvistuminen vahvistaa seudun henkistä ja taloudellista hyvinvointia.Paikallistalouden vahvistuessa myös julkiset hyvinvointipalvelut kehittyvät ja niiden saatavuutta voidaan paremmin turvata myös maaseudulla.
Tasa-arvon edistäminen 1 3
Hankkeen tuottamalla lähtökohdalla voidaan suunnitella investointeja ja yritystoimintaa uusiutuvan energian ja kiertotalouden toimialoilla, joilla tarvitaan jatkossa yhä enemmän työvoimaa. Osallistuminen ei riipu sukupuolesta ja syntyvät työpaikat sopivat kaikille sukupuolille.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 1 5
Hanke edistää paikallistalouden vahvistumista alueen omia raaka-aineita hyödyntämällä ja jalostamalla, mikä lisää alueelle yritystoimintaa ja työpaikkoja parantaen yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta so. työpaikat sijaitsevat asuinpaikkakunnalla. Paikallistalouden vahvistuessa myös julkiset palvelut kehittyvät ja niiden saatavuutta voidaan paremmin turvata myös maaseudulla.
Kulttuuriympäristö 0 2
Hanke edistää paikallistalouden vahvistumista alueen omia raaka-aineita hyödyntämällä ja jalostamalla, mikä lisää alueelle yritystoimintaa ja työpaikkoja. Paikallistalouden ja yksilöllisen talouden vahvistuminen vahvistaa seudun henkistä ja taloudellista hyvinvointia.Paikallistalouden vahvistuessa myös julkiset kulttuuripalvelut kehittyvät ja niiden saatavuutta voidaan paremmin turvata myös maaseudulla.
Ympäristöosaaminen 2 5
Hankkeessa keskeistä on kiertotalouden ja uusiutuvan energian käytön vahvistaminen. Hankkeen toimenpiteissä on osallistavia työtapoja, joilla osaamista voidaan levittää ja tuoda alueelle. Samoin viestinnän ja tiedottamisen kautta ympäristötietoisuutta ja - osaamista voidaan edistää laajasti eri tahoille.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kase BILETTI -hankkeella haluttiin tukea biokaasutuotannon kehittämissuunnitelman täytäntöönpanoa Kaustisen seutukunnan alueella. Tulokset ovat hyödynnettävissä koko maakunnassa. Neljän eri työpaketin myötä pyrittiin luomaan toimintamalli ja sitä tukevat tukitoiminnot, jotta Keski-Pohjanmaalla voidaan toteuttaa maatilakokoluokkaa isompia investointikelpoisia ja liiketoiminnallisesti kannattavia biokaasulaitoksia. Työpaketeissa syntyi YAMK-opinnäytetyö, kolmen laitosskenaarion alustava mallinnus, yhden laitoslaskelman tarkempi teknis-taloudellinen toteutettavuusselvitys sekä tehtiin viestintää kohderyhmille. Keskeisessä roolissa oli verkostojen rakentaminen. Alueella on nyt hankkeen myötä aiempaa paremmat edellytykset viedä laitoshankkeita eteenpäin sekä herättää investoreiden kiinnostusta. Kaksi hankeaihioita on jo etenemässä ja hanke on myötävaikuttanut niihinkin.

Keskeisimpiä tuloksia ovat:
- Biokaasusta kiinnostuneiden tilallisten WhatsApp-ryhmän kasvu 50 henkilöstä 106 henkilöön
- 90-prosenttia hankealueen tilallisista tavoitettu biokaasukeskusteluun
- 38 osallistujaa biokaasukiertueella
- 89 % tilallisista on kiinnostuneita toimittamaan raaka-aineita yhteismallisiin biokaasulaitoksiin
- 54 % tilallisista on kiinnostuneita ottamaan mädätysjäännöstä vastaan
- 49 % tilallisista on kiinnostuneita olemaan osakkaana biokaasulaitoksessa
- 2 hankeaihiota on herättänyt valtakunnallisesti merkittävän biokaasutoimijan kiinnostuksen
- Hankkeen webinaarien tallenteita on katsottu 60 kertaa raportin kirjoitushetkellä
- 66 henkilöä osallistui biokaasuaiheiseen Kahoot-peliin Ollikkala-messuilla
- 59 ryhmää (1-5 henkilöä) osallistui biokaasuaiheiseen pakohuonepeliin Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla