Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78822

Hankkeen nimi: Kohoa Kymenlaakso!

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 21.11.2022 ja päättyy 31.10.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kohoa Synergiakeskus Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 3283959-9

Jakeluosoite: Kauppalankatu 13

Puhelinnumero: 0451083586

Postinumero: 45120

Postitoimipaikka: Kouvola

WWW-osoite: http://www.kohoa.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Liikkanen Jenni Maria

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jenni.liikkanen(at)kohoa.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0451083586

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kymenlaakson toimintaympäristöä on leimannut voimakas taloudellinen ja demografinen rakennemuutos vuodesta 2007 alkaen. Koronapandemia ja sitä seurannut Ukrainan sota ovat entisestään heikentäneet Kymenlaakson elinkeinoelämää.

Hankkeella luodaan alusta elinkeinoelämän toimijoiden kohtaamiselle, verkostoitumiselle ja yhteiselle kehittämiselle sekä ketterälle kokeilukulttuurille. Hankkeen tarkoituksena on luoda fyysinen ja digitalisaatiota hyödyntävä alusta toimijoiden tiimiytymiselle, yhteiselle kehittämiselle ja myös hyvinvoinnille. Fyysistä alustaa, tilaa tarvitaan kasvokkain tapahtuville kohtaamisille, joilla toimijat tutustuvat toisiinsa ja syntyy luottamus yhteistyölle. Alusta tarjoaa myös omaehtoiseen hyvinvointiin ja työssäjaksamiseen liittyviä palveluja korkealla saavutettavuudella. Toiminnan kehittyessä digitaaliset alustat ja osaamispankki helpottavat yhteistyötä ja verkostoitumista. Hankkeessa luodaan yhteisön toimintamallit, välttämättömät välineet ja esitystekniset ratkaisut tapahtumien ja kohtaamisten järjestämiseen. Toiminta-alustan rakentamista ohjaavat modernit vihreän talouden ja energiataloudelliset ratkaisut.

Kymenlaaksossa ei ole vastaavaa palvelualustaa. Kehitettävälle alustalle on olemassa todennetusti vahva tarve, erityisesti Kouvolan oma ja maailman taloudellispoliittinen tilanne huomioiden. Merkittävänä uutuusarvona on myös toimijaverkoston ja kohderyhmän yhteishengen luominen ja pitkäjänteinen tiimiyttäminen sekä innostava ja huoltava verkostotyö. Yhdessä olemme enemmän! Alusta mahdollistaa konkreettisen toiminta-alustan yhdessä tekemiseen, erilaisten palvelujen hyödyntämiseen ja myös verkostoitumiseen yli toimialarajojen. Erilaisilla kohtaamisilla, tapahtumilla, yhteisöllisyydellä ja digitalisuutta hyödyntämällä pyritään murtamaan vanhoja poteroita, verkottamaan ja tiimiyttämään ihmisiä yhteisten kiinnostusten ympärille.

Hankkeen tuloksena syntyy matalan kynnyksen ja “yhden luukun” -periaatteella toimiva palvelumalli yritystoiminnan laaja-alaiseen ja monipuoliseen kehittämiseen, yritys- ja TKI-toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen Kouvolassa ja lähialueella. Tavoitteena on luoda täysin uusi ja innovatiivinen toimintamalli ja fyysinen tila, joka hyödyntää myös digitaalisuutta ja vihreää taloutta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhminä on pk-yritykset, aloittavat yritykset ja yritystoimintaa suunnittelevat ihmiset. Kohderyhmän tarpeena on saada asiakaslähtöisesti yhden luukun periaatteella liiketoiminnan kehittämiseen tarvitsemia asiantuntijapalveluja ja verkostoitua sekä muiden yrityksien kuin myös elinkeinokehittäjien, TKI-toimijoiden, oppilaitosten ja opiskelijoiden kanssa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat opiskelijat, Kymenlaaksossa toimivat koulutusorganisaatiot ja kehittämisyhtiöt. Välillisesti hanke palvelee myös Kouvolaan sijoittautumista harkitsevia toimijoita, jotka tarvitsevat alustalla toimijoiden yrityksien palveluja.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 69 987

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 69 987

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan, Kouvolan

Kunnat: Kouvola, Pyhtää, Miehikkälä, Hamina, Kotka, Virolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kauppalankatu 13

Postinumero: 45100

Postitoimipaikka: Kouvola

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Yrityksen perustamisen ja myös hankkeen valmistelun aikana on tehty toimintaympäristön analyysi, jossa on käsitelty toimintaympäristöä ja Kohoan kohderyhmää sukupuolinäkökulmasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kyllä, hankkeen tavoitteissa ja toimenpiteissä on otettu sukupuolinäkökulma huomioon
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on pk-yritystoiminnan vahvistaminen. Hanke on sukupuolten tasa-arvon kannalta neutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 7
Myönteinen ja positiivinen välitön ja välillinen vaikutus. Hankkeen investoinnit liittyvät luonnonvarojen kestävän käytön edistämiseen ja uusiutuvien luonnonvarojen vastuulliseen käyttöön. Kehitettävä toimintamalli ja verkostot läpileikkaavat vastuulliseen ja kestävän kehityksen mukaisen liiketoiminnan.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutuksia/Neutraali
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutuksia/Neutraali
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutuksia/Neutraali
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Projekti ei ole Natura 2000-alueella.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Myönteinen ja positiivinen välitön ja välillinen vaikutus. Kohoa Synergiakeskuksen toiminnan lähtökohtana on materiaalien ja jätteiden kierrätettävyys, uusiokäyttö ja kestävät materiaalivalinnat, jätteiden minimointi, tehokas kierrätys ja uusiokäyttömahdollisuudet. Toiminta-alustan tapahtumissa ja yrityksen muissa kehitettävissä palveluissa painottuu myös teknologisten ratkaisujen hyödyntäminen, jotka vähentävät materiaalien ja jätteiden syntymistä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 5
Myönteinen ja positiivinen välitön ja välillinen vaikutus. Kohoa Synergiakeskuksen toiminnan lähtökohtana on hyödyntää mahdollisimman paljon uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja optimoida energiankäyttöä, mm. energia-, valaistuksen-, lämmön- ja kulunvalvonnan moderneilla ohjaus- ja automaatioratkaisuilla.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Erittäin positiivinen välitön ja välillinen vaikutus. Toiminta-alustan keskiössä on paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Erittäin positiivinen välitön ja välillinen vaikutus. Hankkeessa kehitettävät palvelut ja tapahtumat ovat aineettomia. Kohoassa toimivien organisaatioiden ja Kohoan omat ydintuotteet ja tulevaisuudessa kehitettävät tuotteet ja palvelut ovat aineettomia
Liikkuminen ja logistiikka 8 8
Yhteinen toiminta-alusta tarjoaa yhden luukun palvelukokemuksen ja laajat asiointipalvelut, joilla vähennetään liikkumista erilaisten asiantuntijapalvelujen perässä. Kohoa Synergiakeskuksen sijainti on saavutettavuuden kannalta erinomainen, joka tukee myös kaupunkikeskustan elin- ja vetovoiman kehittämistä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Hanke edistää konkreettisesti luomalla yrityksille, yritystoimintaa suunnitteleville tai ammattia vaihtaville yhteisen toiminta-alustan ja palvelutarjottimen, jossa on mahdollisuus erilaisten asiantuntijapalvelujen lisäksi myös kohderyhmän vertaistukeen, verkostoitumiseen ja hyvinvointiin liittyvien tapahtumien ja aktiviteettien tuottamiseen
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Perustettava, matalan kynnyksen ja yhden luukun periaatteella palveleva toiminta-alusta tarjoaa syrjimättömät, yhdenvertaiset ja tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistua tapahtumiin, aktiviteetteihin ja kohdata alustalla operoivia asiantuntijoita ja saada kohderyhmävetoisia asiantuntijapalveluja.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Perustettava, matalan kynnyksen ja yhden luukun periaatteella palveleva toiminta-alusta tarjoaa syrjimättömät, yhdenvertaiset ja tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistua tapahtumiin, aktiviteetteihin ja kohdata alustalla operoivia asiantuntijoita ja saada kohderyhmävetoisia asiantuntijapalveluja.
Kulttuuriympäristö 5 5
Kohoa sijaitsee Kouvolan keskustassa ja vaalii ja kehittää omalta osaltaan Kouvolan kaupungin ja kaupunkikeskustan kulttuuriympäristöä ja -perimää uusiokäyttämällä vanhaa ostoskeskusta.
Ympäristöosaaminen 5 5
Toiminta-alustan palveluiden piiriin kuuluu myös kestävän kehityksen osa-alueet, mm. TKI-, yritysneuvonta- ja rahoituspalveluissa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-