Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78826

Hankkeen nimi: Elinvoimaa Kaakkois-Suomeen matkailuyhteistyöllä

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2023 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Cursor Oy

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 0727178-6

Jakeluosoite: Kyminlinnantie 6, PL 14

Puhelinnumero: 0401902500

Postinumero: 48601

Postitoimipaikka: Kotka

WWW-osoite: http://www.cursor.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Luomi Marjo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Koordinaattori, kehittämishankkeet

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: projektit(at)cursor.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0401902575

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Matkailu on koko itäistä Suomea yhdistävä kasvupotentiaalin elinkeino, jolla on myös myönteisiä imagovaikutuksia. Alalla on merkittäviä kerrannaisvaikutuksia, sillä yksi matkailueuro tuo arviolta 56 senttiä muille toimialoille. Ensin covid19-pandemia ja sitten Ukrainan sota ovat sulkeneet itäisen Suomen matkailun suurimman kohdemarkkinan Venäjän aiheuttaen tarpeen hakea uusia kohdemarkkinoita ja tehdä laajempaa alueellista yhteistyötä.

Tunnistettuja matkailun pullonkauloja ovat Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa kesäpainotteisuus, matkailualueen sisäinen saavutettavuus, rajallinen majoituskapasiteetti ja investointikyvykkyys. Hankkeen keskeisenä läpileikkaavana teemana on sekä fyysisen että digitaalisen saavutettavuuden kehittäminen. Fyysistä saavutettavuutta parantavat uusien matkailureittien rakentaminen ja digitaalista saavutettavuutta alueen tunnettuuden ja matkailumielikuvien vahvistaminen sekä matkailupalveluiden vaivattomamman ostettavuuden edistäminen. Elinvoimaa Kaakkois-Suomeen matkailuyhteistyöllä -hankkeessa haetaan uusia kansainvälisiä myyntikanavia kaakkoissuomalaisella yhteistyöllä.

Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueella on paljon potentiaalisia reittejä ja niiden varrella olevia matkailutuotteita, mutta näitä ei ole paketoitu eikä yhdistetty isompiin kokonaisuuksiin. Palvelujen ja tuotteiden kehittäminen kansainvälisille asiakkaille ja ryhmille on erittäin tärkeää, jotta saadaan luotua ympärivuotisempaa matkailua alueella ja autettua alueen yrityksiä löytämään reittejä ja tuotteistamaan näille palveluja ja uusia palvelukokonaisuuksia. Myös yritysten uudistumiskykyä ja resilienssiä tulisi auttaa kasvamaan koronapandemiasta ja epävarmasta geopoliittisesta tilanteesta selviytymisen tueksi.

Matkailijoiden muuttuneet tottumukset, indie-matkailun suosion kasvu, varaaminen viime hetkellä, kuten myös peruuttaminen, laatukriteereiden ja odotuksien nousu ovat asioita, joita reittien ja kiertomatkojen kehittämisen näkökulmasta tulisi huomioida entistä enemmän. Matkailijat miettivät tarkkaan, miten hyvin matkakohde on saavutettavissa, miten helposti sinne pääsee ja millaisia kustannuksia matka aiheuttaa. Luonto-, pyöräily ja muut reitit ovat nostamassa suosiotaan myös nousevien kustannusten vuoksi. Elinvoimaa Kaakkois-Suomeen matkailuyhteistyöllä -hankkeen toimenpitein kehitetään perheille ja eri kohderyhmille sopivia reittejä ja teemamatkoja entistä laajemmalle alueelle.

Hanke edistää hiili- ja resurssiviisasta luontomatkailua, sillä sen toimenpiteissä huomioidaan myös matkailun ympäristövaikutusten kompensointi sekä uudistavan matkailun tavoitteet.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat: saksankielisen Euroopan kiertomatkoista kiinnostuneet matkailijat, reittejä hyödyntävä paikallinen väestö ja kotimaiset matkailijat, saksalaiset matkanjärjestäjät, pyörämatkoja järjestävät kotimaiset ja ulkomaiset tuottajat ja matkanjärjestäjät, reittien varrella olevat palveluntarjoajat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat muut kansainväliset matkailijat ja matkanjärjestäjät.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 471 810

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 589 762

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala, Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan, Lappeenrannan, Kouvolan

Kunnat: Taipalsaari, Kouvola, Pyhtää, Miehikkälä, Luumäki, Lemi, Hamina, Savitaipale, Kotka, Lappeenranta, Virolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke edistää kestävän kehityksen mukaista matkailutoimintaa, jossa sukupuolten tasa-arvo otetaan huomioon (sosiaalinen vastuullisuus). Hankkeen toimenpiteet ovat avoimia ja soveltuvia kaikille sukupuolille.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteiden suunnittelussa otetaan huomioon eri sukupuolten kiinnostuksenkohteet, tuotteita, reittejä ja palveluja suunnitellaan kaikille sukupuolille sopiviksi.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 9 9
Hankkeen tavoitteena on edistää hiili- ja resurssiviisasta luontomatkailua. Hankkeen toimenpiteissä huomioidaan uudistavan matkailun tavoitteita, joissa luontomatkailijat voivat esim. osallistua luontokohteiden ennallistamiseen. Matkailun ympäristövaikutusten kompensointi huomioidaan matkailun kehittämisessä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 7 8
Hankkeen tavoitteena on matkailun hiilijalanjäljen pienentäminen ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen. Hankkeessa autetaan matkailutoimijoita verkostoitumaan ja yhdistämään palveluita keskenään helposti saavutettaviksi ja loogisiksi reitistöiksi, jotka vähentävät esim. tarpeetonta autoilua paikasta toiseen. Hanke myös tukee uudistavan matkailun tavoitteita hiilinielujen vahvistamiseksi esim. luontokohteiden ennallistamiseen osallistumalla.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 7 7
Hankkeen toimenpiteillä tavoitellaan sitä, että matkailijat ottavat huomioon luonnon monimuotoisuuden ja toimivat vastuullisesti retkeillessään luonnossa. Hanke huomioi myös uudistavan matkailun mahdollisuudet, esim. luontomatkailijoiden osallistuminen vieraslajien torjuntaan osana luonnon ennallistamista.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 8 8
Matkailureittien kehittämisessä huomioidaan kasvihuonekaasujen vähentämisen tarve; painopiste reitistön kehittämisessä on pyöräily-, melonta ja luontomatkailussa, jonka kohderyhmänä on kestävästä luontomatkailusta kiinnostuneet koti- ja ulkomaiset matkailijat.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeessa ei toimenpiteitä kohdennu erityisesti Natura 2000 -ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 9
Hankkeen tavoitteena on resurssiviisauden ja kiertotalouden lisääminen matkailussa niin matkailijoiden kuin palveluita tarjoavien yritystenkin toiminnassa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 7 9
Matkailupalveluiden kehittämisessä huomioidaan uusiutuvien energialähteiden käyttö.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Hankkeen toimenpiteissä otetaan erityisesti huomioon aluetalouden kehittäminen: paikallisten palveluiden käyttäminen ja yritysten liiketoiminnan kehittäminen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Hankkeen yhtenä tavoitteena on matkailutuotteiden kehittäminen vastuullisimmiksi.
Liikkuminen ja logistiikka 9 9
Hankkeessa kehitettävät reististöt vähentävät tarpeetonta liikennettä kohteiden välillä. Hankkeessa suunnitellaan erityisesti pyöräily- ja melontareittejä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 9
Kestävän matkailun kehittämisessä otetaan huomioon esteetön matkailu. Myös luontomatkailun hyvinvointia lisäävät vaikutukset edistävät yleistä hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 5 7
Kestävän matkailun kehittämisessä otetaan huomioon sosiaalinen tasa-arvo.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Kestävän matkailun kehittämisessä otetaan huomioon inklusiivinen matkailu.
Kulttuuriympäristö 10 10
Hankkeessa huomioidaan kulttuurinen kestävyys matkailun näkökulmasta
Ympäristöosaaminen 7 8
Hankkeen toimenpiteisiin osallistuvien yritysten ja muiden matkailutoimijoiden sekä matkailijoiden osaaminen ilmastokestävästä matkailusta lisääntyy.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-