Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78827

Hankkeen nimi: Arctic Archipelago - kasvua matkailuun Itäisellä Suomenlahdella, investoinnit

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2022 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Cursor Oy

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 0727178-6

Jakeluosoite: Kyminlinnantie 6, PL 14

Puhelinnumero: 0401902500

Postinumero: 48601

Postitoimipaikka: Kotka

WWW-osoite: http://www.cursor.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Luomi Marjo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Koordinaattori, kehittämishankkeet

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: projektit(at)cursor.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0401902575

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Investointihanke on lisäosa käynnissä olevalle ja React EU - EAKR- rahoitusta saavalle Arctic Archipelago - Arktinen saaristo – kasvua matkailuun Itäisellä Suomenlahdella -hankkeelle (Hankekoodi: A78686). Arctic Archipelago -hanke on suunniteltu osaltaan auttamaan kaakkoisrannikon matkailutoimialan elpymistä koronapandemiasta uusilla liiketoiminta- ja palveluavauksilla sekä yritysten välisen yhteistyön vahvistamisella. Arctic Archipelago -hankkeen tavoitteena on saada parempi kokonaiskuva ja ymmärrys siitä, millaisia saaristo- ja siihen liittyvän luontomatkailun tuotteita ja uusia kohderyhmiä tulisi tavoitella Kotkan-Haminan seudun matkailun kasvattamiseksi. Yksi iso ongelma Itäisellä Suomenlahdella on vuoromoottoriliikenteen heikko tilanne. Yhteysalusten aikataulut eivät kuitenkaan palvele matkailijoita kovinkaan hyvin, jolloin saariin pääseminen on haastavaa. Tämä on saaristomatkailun kynnyskysymys. Kotkan-Haminan seutu tunnetaan saaristostaan ja matkailuneuvonnan ylivoimaisesti eniten kysytty kysymys on saaristoliikenteen aikataulut, ja miten saariin pääsee. Kohteiden heikko saavutettavuus syö saaristomatkailun kannattavuutta ja heikentää asiakkaiden tyytyväisyyttä alueeseen matkailukohteena.

Arctic Archipelago -hankkeessa on ensimmäisenä toteutusvuonna todettu merkittäviä puutteita esimerkiksi saaristoliikenteen opasteissa ja infotauluissa, jotka ovat joko tiedoiltaan vanhentuneita ja puutteellisia, sijainniltaan virheellisiä tai ne puuttuvat kokonaan. Lisäksi nykyiset taulut ovat hankalia päivittää. Tämän vuoksi pienvenesatamiin ja vuoroliikennelaitureiden yhteyteen on matkailijoilta ja asukkailta tullut toiveita saada ajantasaiset opasteet ja infotaulut saaristoliikenteelle. Hanketta onkin valmisteltu Kotkan kaupungin kanssa, joka vastaa Sapokan pienvenesataman ja vierasvenesataman opasteista. Investointihankkeen tuella päivitetään opasteet ja infotaulut sekä kokeillaan digitaalisia infotauluja ensin Sapokan satamassa, ja myöhemmin mahdollisesti myös muissa satamissa. Hankkeen päätavoitteena on saariston palvelujen saavutettavuuden parantaminen Arctic Archipelago -hankkeen selvitysten pohjalta, mm. digitaaliset palvelut ja yhteistyö kuntien kanssa huomioiden.
Saariston saavutettavuuden parantuminen tukee myös ympärivuotista asutusta saaristossa. Hankkeen tavoitteena on luoda edellytyksiä seudun kilpailukyvyn kasvattamiseksi/parantamiseksi saaristomatkailukohteena sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Tämä edesauttaa alueen matkailu- ja ohjelmapalvelualan toipumista koronapandemiasta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Matkailijat ja paikalliset asukkaat. Myös kansainväliset matkailijat ja saariston vakituiset asukkaat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Saariston palvelujen tarjoajat, yritykset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 45 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 40 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 65 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 57 143

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan

Kunnat: Kotka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa ei ole tehty sukupuolinäkökulmastalähtevää toimintaympäristön analyysiä mutta sukupuolten tasa-arvo huomioitu investointiin liittyvässä Arctic Archipelago- hankkeen valmistelussa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Investointiin liittyvässä Arctic Archipelago -hankkeessa on valtavirtaistaminen huomioitu tasa-arvolain mukaisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 9
Investoinneilla tuetaan Arctic Archipelago -hanketta, jonka tavoitteena on kiinnittää huomiota kestävään matkailuun ja hiilineutraaliin rakentamiseen. Matkailun ympäristövaikutusten kompensoiminen huomioidaan alueelle kehitettävissä palveluissa ja ratkaisuissa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei merkittäviä välittömiä tai välillisiä vaikutuksia.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei merkittäviä välittömiä tai välillisiä vaikutuksia.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei merkittäviä välittömiä tai välillisiä vaikutuksia.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei merkittäviä välittömiä tai välillisiä vaikutuksia.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei merkittäviä välittömiä tai välillisiä vaikutuksia.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei merkittäviä välittömiä tai välillisiä vaikutuksia.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 8
Hankkeen avulla matkailuyritykset saavat konkreettista apua uusien tuotteiden- ja palveluiden saavutettavuuden parantamiseksi, mikä edesauttaa elinkeinorakenteen kestävää kehittämistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 7
Investoinneilla tuetaan Arctic Archipelago -hankkeen tavoitteita tukea palvelutuotteiden kehittämistä ja niiden saavutettavuutta alueen toimijoille.
Liikkuminen ja logistiikka 5 8
Investoinnit edesauttavat sujuvampia liikennepalveluja sekä saaristokohteiden saavutettavuutta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Ei merkittäviä välittömiä tai välillisiä vaikutuksia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei merkittäviä välittömiä tai välillisiä vaikutuksia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 8
Saariston saavutettavuuden parantuminen tukee myös ympärivuotista asutusta saaristossa.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei merkittäviä välittömiä tai välillisiä vaikutuksia.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei merkittäviä välittömiä tai välillisiä vaikutuksia.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-