Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78828

Hankkeen nimi: Vetyä, virtaa Kaakkoon

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2023 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lappeenrannan kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0162193-3

Jakeluosoite: PL 11

Puhelinnumero: 056161

Postinumero: 53101

Postitoimipaikka: Lappeenranta

WWW-osoite: http://www.lappeenranta.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Saira Hanna Maria

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hanna.saira(at)lappeenranta.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0401863003

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Vihreään sähköön ja vetyyn perustuvalla teollisuudella on suuri rooli Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueen teollisessa murroksessa ja alueen kehittymisessä. Alueilla on suuri tarve saada lisää uusiutuvaa energiaa ja tehdyn Itä-Kaakko vetylaaksoselvityksen perusteella alueella onkin erittäin merkittävät uusiutuvan energian ja vetyteollisuuden mahdollisuudet. Vetyä, virtaa Kaakkoon hankkeen tarkoituksena on edistää uusiutuvan energian ja vetytalouden tuotantopotentiaalin taloudellisen hyödyntämisen edellytyksiä sekä niihin pohjautuvan liiketoiminnan kehittymistä Suomessa ja erityisesti Itä- ja Kaakkois-Suomessa sekä vahvistaa eri toimijoiden yhteistyötä itäisen Suomen vetylaakson toiminnan käynnistämisessä. 

Vetylaakso toiminnan käynnistäminen sekä maankäytöllisen rakenneselvitysten tekeminen ovat hankkeen keskeisimmät tavoitteet. Maankäytöllisen rakenneselvitysten tavoitteena on mahdollistaa uusien energiamuotojen ja uudenlaisten vihreän siirtymän hankekokonaisuuksien sijoittuminen hanke alueille. Maankäytöllisen rakenneselvityksessä kartoitetaan alueen potentiaaliset sijoittautumisalueet eri kokoisille vihreän siirtymän energiahankkeille. Tavoitteena on, että kehittämishankkeessa tuotetun aineiston pohjalta investorit voivat käynnistää omat kehittämishankkeensa. 

Hanketta ovat toteuttamassa: Lappeenrannan kaupunki, Imatran kaupunki, Kouvola Innovation Oy, Cursor Oy ja Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen erityisenä kohderyhmänä ovat uusiutuvaan energiaan ja vetytalouteen liittyvät yritykset. Lisäksi Itä-Kaakkois- Suomen toiminta-alueen kaupungit ja kehitysyhtiöt. Näiden lisäksi myös alueen korkeakoulut.

Maankäyttöselvityksiin liittyen erityisesti Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu sekä Kouvolan alue ja Kotkan-Haminan kaupunkiseutu.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Suomen muut vetytalouden verkostot ja sidosryhmät. Kansainväliset uusiutuvan energian ja vetytalouden toimijat ja sijoittajat.
Alueen maanomistajat voivat hyödyntää maaomaisuuttaan uusien energiahankkeiden sijoittamisalueina.
Hankkeiden toteuttaminen voi välillisesti vaikuttaa alueen teknologia-alan yrityksiin sekä alihankintaan.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 427 235

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 306 968

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 514 043

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 383 709

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala, Kymenlaakso

Seutukunnat: Imatran, Kouvolan, Kotkan-Haminan, Lappeenrannan

Kunnat: Hamina, Kouvola, Imatra, Lappeenranta, Kotka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen tulokset eivät vaikuta suoraan yksittäisiin henkilöihin. Hankkeen suunnittelua, valmistelua ja toteutusta tehdään sukupuolineutraalisti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Lappeenrannan kaupungilla on olemassa suunnitelma yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi Lappeenrannan kaupungin palveluissa 2022-25, jota noudatetaan toiminnassa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen toimenpiteissä toteutetaan tasapuolista kohtelua sukupuolten välillä ja hankkeen toimenpiteillä ei ole erilaista vaikutusta riippuen sukupuolesta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 6
hanke edistää fossiilista polttoaineista luopumista, iso alueellinen vaikutus
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
ilmastonmuutoksen aiheuttamien runsaiden sateiden ja tulvien huomioiminen kartoitettavilla alueilla pienentää luonnonvesille aiheutuvia riskejä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 4 0
maankäytön rakenneselvityksen yhteydessä laaditaan yleispiirteisiä luontoselvityksiä, jotka ohjaavat potentiaalisten alueiden valintaa, rajausta sekä investointien sijoittumista. Kohdekohtaisesti tehdään myös tarkempia luontoselvityksiä kaavoituksen pohjaksi. Kohteiden valinnassa huomioidaan luontoarvot ja pyritään minimoimaan vaikutuksia. Alueellisesti tehtävillä maankäyttösuunnitelmilla voi olla negatiivinen vaikutus, jos hankkeen tuloksena alueelle sijoittuvien aurinkovoimaloiden määrä kasvaa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 0
maankäytön rakenneselvityksissä tarkastellaan pinta- ja pohjavesiä sekä maaperää. Arvioidaan yleispiirteisellä tasolla, aiheutuuko pinta- ja pohjavesille haittaa tai onko tarvetta tarkemmalle selvitykselle. Selvitys ohjaa alueiden valintaa
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
maankäytön rakenneselvityksen kohteet valitaan siten, että Natura-kohteille ei aiheudu haittaa
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 1
jos hankkeen ansiosta alueelle rakentuu iso määrä aurinkovoimaloita, niiden materiaalitarve vaikuttaa. Vaikutus kuitenkin pieni, sillä hankkeen avulla pääasiassa ohjataan sijoittumista. (-2), positiivinen vaikutus: jos tulevissa rakennusurakoissa hyödynnetään teollisen toiminnan sivuainevirtoja (mm. Rikastushiekka) (+3)
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 6
hanke edesauttaa erityisesti monimuotoisten vihreän siirtymän energiahankkeiden, kuten aurinkovoimaloiden ja vetyteollisuuden saamista alueelle
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 5
hanke edistää investointeja vetyyn ja aurinkovoimaloihin liittyen, vetyekosysteeminen rakentuminen alueelle edistää myös tätä kestävyystavoitetta
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 0
hankkeen tuloksena hankealueille valmistuu maankäytön rakenneselvitykset uusiutuvan energian, sähkö- ja vetyinfran investoreille
Liikkuminen ja logistiikka 0 3
hanke edistää vaihtoehtoisten käyttövoimien käyttöönottoa
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 3
taloudellinen hyvinvointi mahdollisten uusien työpaikkojen syntyessä
Tasa-arvon edistäminen 0 1
mahdolliset syntyvissä työpaikoissa tasa-arvoiset työllistymismahdollisuudet
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 4 2
muinaismuistot ja kulttuuriympäristöarvojen säilyttäminen huomioidaan maankäytön rakenneselvityksissä. välillinen +2, ohjaa rakentamista/sijoittumista alueille, jossa vaikutukset muinaismuistoihin on mahdollisimman pienet
Ympäristöosaaminen 4 2
maankäytön rakenneselvitysten myötä kaupungin henkilöstön ympäristöosaaminen lisääntyy. välillinen, +2 rakentamisvaiheessa ympäristö- ja luonnonmonimuotoisuus tietoisuus/osaaminen lisääntyy myös voimalaitosprojektien toteuttajilla

9 Loppuraportin tiivistelmä

Vihreään sähköön ja vetyyn perustuvalla teollisuudella on suuri rooli Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueen teollisessa murroksessa ja alueen kehittymisessä. Alueilla on suuri tarve saada lisää uusiutuvaa energiaa ja tehdyn Itä-Kaakko vetylaaksoselvityksen perusteella alueella onkin erittäin merkittävät uusiutuvan energian ja vetyteollisuuden mahdollisuudet. Vetyä, virtaa Kaakkoon hankkeella edistettiin uusiutuvan energian ja vetytalouden tuotantopotentiaalin taloudellisen hyödyntämisen edellytyksiä sekä niihin pohjautuvan liiketoiminnan kehittymistä Suomessa ja erityisesti Itä- ja Kaakkois-Suomessa. Hankkeella myös vahvistettiin eri toimijoiden yhteistyötä itäisen Suomen vetytalouden toiminnan käynnistämisessä.
Hankkeen avulla käynnistettiin Suomen Vetylaakso ry:n toiminta. Sekä Etelä-Karjalassa, että Kymenlaaksossa toteutettiin vetytalouden ja uusiutuvan energian sijoittumiselle tarvittavia maankäytöllisiä selvityksiä. LUT Yliopisto tarkasteli vetytalouden logistiikkaa ja turvallisuutta. Maankäytöllisen rakenneselvitysten tavoitteena oli mahdollistaa uusien energiamuotojen ja uudenlaisten vihreän siirtymän hankekokonaisuuksien sijoittuminen hanke alueille. Vetytalouden yritysten kanssa voitiin käyttää saatuja selvityksiä osana neuvotteluprosessia.
Tuotettuja selvityksiä käytetään osana energia- ja vetytalousyritysten sijoittumisessa hankealueille.
Suomen Vetylaakso ry:n toiminta saatiin hyvin käyntiin ja sen toiminta näyttää laajentuvan koskemaan laajaa aluetta Suomessa.
Hanketta olivat toteuttamassa: Lappeenrannan kaupunki, Imatran kaupunki, Kouvola Innovation Oy, Cursor Oy ja Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT.