Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20002

Hankkeen nimi: RestoRus- matkailun ammattikorkeakoulututkinto venäjää äidinkielenään tai toisena kielenään puhuville

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 30.6.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2553600-4

Jakeluosoite: PL 52 (Ketunpolku 3)

Puhelinnumero: (08) 618991

Postinumero: 87101

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite: http://www.kamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anu Martikainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektitalousvastaava

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anu.martikainen(at)kamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447101113

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Venäläismatkailijat ovat suurin kansainvälisten matkailijoiden ryhmä Suomessa, niin myös Kainuussa. Pohjois-Pohjanmaalla saapuvien venäläismatkailijoiden määrä on merkittävä. Kilpailu venäläismatkailussa on kovaa Suomen alueiden välillä nykyisessä,laskevien matkailijamäärien tilanteessa. Tarvitaan toimia, jotta kehitys saadaan käännettyä kasvu-uralle. Yksi keskeinen keino on osaamistason nostaminen venäläismatkailussa, jolla on pitkäkestoisia ja kauaskantoisia vaikutuksia.

Projektin keskeisiä tavoitteita ovat:
- Edistää maahanmuuttajataustaisten, venäjänkielisten henkilöiden asemaa työmarkkinoille nostamalla heidän koulutustasoaan.
- Parantaa matkailualan yritysten kilpailukykyä kouluttamalla osaavaa, hyvän kielitaidon ja molempien kulttuurien taitoja omaavia ammattitaitoisia tekijöitä yritysten käyttöön.
- Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan matkailun kehittäminen restonomikoulutuksella siten, että oppimistehtävien, projektien, harjoittelun ja opinnäytetöiden avulla kehitetään alueen yritysten kanssa venäläismatkailijoille suunnattuja palveluita.
- Luoda tandemopetusmalli, jossa integroidaan suomenkielisiä, venäjää opiskelevia ryhmiä RestoRus - hankkeen ryhmän kanssa. Opiskelijat tukevat toistensa kielten oppimista.
- Tiivistää Kajaanin ammattikorkeakoulun yhteistyötä matkailuyritysten kanssa Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Koulutus on tarkoitettu venäjää äidinkielenään tai toisena kielenään puhuville Suomessa asuville henkilöille.

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, ja se sisältää sekä lähi- että etäopiskelua. Opiskelijoiden suomen kielen taitoon panostetaan läpi opintojen. Koulutuksessa on käytettävissä suomen kieleen erityistukea opeintojen aikana. Lisäksi opintojen aikana hankitaan työelämän englannin kielen taito. Koulutuksessa kehitetään tandemopetusta eli ryhmä opiskelee suomea suomenkielisten opiskelijoiden kanssa ja toisaalta ryhmäläiset opettavat suomalaisopiskelijoille venäjää. Kyseessä on vertaisoppimisen malli.

Hankkeen hallinnoijana toimii Kajaanin ammattikorkeakoulu. Omarahoituksella hankkeessa ovat ammattikorkeakoulun lisäksi Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan liitto. Hankkeen kokonaisbudjetti on 355 295 €.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen ensisijaisina kohderyhmänä ovat restonomikoulutukseen valittavat henkilöt. Koulutusohjelman opiskelijoiksi haetaan ensisijaisesti äidinkieleltään venäläistaustaisia, joilla on 2. asteen koulutus ja työkokemus. Koska koulutus toteutetaan monimuotoisena, opintoihin voi hakea henkilöitä, jotka ovat joko työelämässä tai työttömänä. Opiskelijoiksi hakeutuu henkilöitä Kainuusta ja Pohjois-Pohjanmaan alueelta.

Projektin hyödynsaajia ovat matkailuyritykset ja muut organisaatiot, jotka tarjoavat restonomikoulutuksessa opiskeleville henkilöille oppimistehtäviä ja harjoittelupaikkoja. Lisäksi hankkeesta hyötyvät seudun kunnat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen hyötyjinä ovat myös alueelle tulevat venäläismatkailijat laadukkaampien palvelujen myötä sekä muut matkailua tukevat toimialat, kuten vähittäiskauppa ja huoltamotoiminta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 248 706

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 220 826

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 355 295

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 322 728

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu

Seutukunnat: Oulunkaaren, Kajaanin, Kehys-Kainuun, Oulun, Koillismaan

Kunnat: Oulu, Muhos, Kempele, Paltamo, Suomussalmi, Taivalkoski, Ristijärvi, Utajärvi, Vaala, Sotkamo, Kajaani, Puolanka, Kuusamo, Pudasjärvi, Kuhmo, Hyrynsalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Ketunpolku 3

Postinumero: 87101

Postitoimipaikka: Kajaani

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 21

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 17

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 24

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankevalmistelussa on kartoitettu venäjän kansalaisten määrää Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Matkailuala vetää puoleensa enemmän naisia, miehiä alalla on vähemmistönä. Lisäksi venäläistaustaisissa on suhteessa enemmän naisia, jolloin on erittäin todennäköistä että opiskelijoista valtaosa on naisia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on toetuttaa matkailun ammattikorkeakoulututkinto venäjää äidinkielenään tai toisena kielenään puhuville

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 1
Opinnoissa käydään läpi kestävän matkailun periaatteita ja sen viemistä käytännön matkailutyöhön.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 1
Matkailun ilmastovaikutuksia tutkitaan opintojen kuluessa ja mietitään keinoja ilmastovaikutusten pienentämiseksi.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 2
Opetuksessa mm. ohjelmapalvelun suunnittelussa käydään läpi mm. reittien vaikutus luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 3 3
Luontomatkailua käsiteltäessä tarkastellaan paljon suojelualueita matkailun toimintaympäristönä sekä siihen liittyviä vastuita ja oikeuksia.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 2
Aihetta käsitellään kestävän matkailun käsitteen kautta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 2
Opinnoissa tarkastellaan eri elinkeinojen merkitystä paikallistaloudelle. Mm. matkailusektorin suuret kerrannaisvaikutukset mm. vähittäiskauppaan käydään läpi.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Hyvin suuri osa matkailupalveluista on aineettomia, jotka perustuvat elämyksellisyyteen ja paikka- ja tilannesidonnaisiin tekijöihin.
Liikkuminen ja logistiikka 10 9
Kuljetuspalvelut ja logistiikka ovat keskeinen osa kaikkea matkailua, joten se on koulutuksen ydinasioita.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hyvinvointia käsitellään paljon opetuksessa, joka pitää sisällään 15 op hyvinvointimatkailun kokonaisuuden.
Tasa-arvon edistäminen 2 2
Aihetta käsitellään kestävän matkailun yhteydessä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Keskeinen teema koulutuksessa, opintoihin sisältyy myös opintojakso 'Kulttuurien kohtaaminen.'
Kulttuuriympäristö 10 10
Kulttuurinen ympäristö on peruste monelle matkailupalvelulle,mm. kotiseutu-, ja tapahtumamatkailussa.
Ympäristöosaaminen 5 5
Aihetta käsitellään mm. kestävän matkailun ja luontomatkailun käsitteiden kautta sekä tuotekehityksessä

9 Loppuraportin tiivistelmä

Venäläismatkailijat ovat suurin kansainvälisten matkailijoiden ryhmä Suomessa, kuin myös Kainuussa. PohjoisPohjanmaalla saapuvien venäläismatkailijoiden määrä on myös merkittävä. Kilpailu venäläismatkailussa on ollut kovaa Suomen alueiden välillä. On tarvittu toimia, jotta kehitys on saatu käännettyä kasvu-uralle ja vakiinnutettua matkailija määrät. Yksi keskeinen keino on ollut osaamistason nostaminen venäläismatkailussa, jolla on pitkäkestoisia ja kauaskantoisia vaikutuksia.
Projektin keskeisiä tavoitteita olivat:
- Edistää maahanmuuttajataustaisten, venäjänkielisten henkilöiden asemaa työmarkkinoille nostamalla heidän koulutustasoaan.
- Matkailualan yrityksillä oli tarve parantaakseen kilpailukykyä saada osaavaa, hyvän kielitaidon ja -molempien kulttuurien taitoja omaavia ammattitaitoisia tekijöitä.
- Kainuulla ja Pohjois-Pohjanmaalla oli tarve matkailun ja venäjä yhteistyön kehittämiseen restonomikoulutuksella koska, oppimistehtävien, projektien, harjoittelun ja opinnäytetöiden avulla voitiin kehittää alueen yritysten kanssa venäläismatkailijoille suunnattuja palveluita.
- Kajaanin ammattikorkeakoululla oli myös tarve tiivistää yhteistyötä matkailuyritysten kanssa Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Myös erityisryhmien oppimismenetelmien kehittäminen nähtiin tärkeäksi.

Tarpeisiin vastattiin järjestämällä restonomikoulutus monimuotototeutuksena venäjää äidinkielenään tai toisena kielenään puhuville. Monimuoto-opiskelu sisälsi sekä lähi- että etäopiskelua. Erityisesti painotettiin suomen ja englannin kielen oppimista.
Opetus aloitettiin 23 opiskelijan ryhmällä tammikuussa 2015. Opinnot toteutettiin monimuoto-opiskeluna, ja ne sisälsivät sekä lähi- että etäopiskelua. Opiskelijoiden suomen kielen taitoon panostettiin läpi opintojen. Opintojen sisältö on perustunut Kajaanin ammattikorkeakoulun restonomikoulutuksen opetussuunnitelmaan, jota on mukautettu huomioiden opiskelijaryhmän erityistarpeet mm. lisäämällä suomenkieleen liittyviä opintojaksoja.
Restonomiksi valmistui hankkeen kestoaikana 13 opiskelijaa ja kolmella opinnot ovat loppusoralla. Valtaosa opiskelijoista työllistyi tai paransi mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla koulutushankkeen ansiosta.
Yritykset saivat ammatti- ja kielitaitoista henkilökuntaa. Myös alue ja yritykset saivat arvokasta tietoa venäläismatkailusta.
Hankkeen hallinnoijana toimii Kajaanin ammattikorkeakoulu. Ulkopuolisina rahoittajina ovat lisäksi Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan liitto