Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20006

Hankkeen nimi: Työllisyys osallisuuden vahvistajana

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2014 ja päättyy 31.5.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 2313596-0

Jakeluosoite: Koulukatu 24 B

Puhelinnumero: 0447577682

Postinumero: 80100

Postitoimipaikka: Joensuu

WWW-osoite: http://www.jomoni.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anni Rannikko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hallituksen sihteeri

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: joensuum(at)hotmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0505720281

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tarve työllistymistaitoja kehittävään projektiin nousee huomiosta, että monikulttuurisessa yhteiskunnassa sosiaalinen osallisuus rakentuu usein työllisyyden kautta. Täysivaltainen sosiaalinen osallisuus edellyttää sekä kansalaistoiminta-, työnhaku- että kielitaitoa. Työllisyys osallisuuden vahvistajana -hankkeessa keskitymme tukemaan työnhakutaitojen kehittymistä.

Projektin tavoitteena on, että:
1) maahanmuuttajataustaiset henkilöt oppivat monikulttuurisen yhdistystoiminnan kautta myös työelämässä tarvittavia taitoja.
2) olemassa olevien työllistymispalveluiden ulkopuolella olevat ihmiset saavat tukea työllistymiseen,

Hankkeessa uutuusarvo syntyy kansalaisyhteiskunnan kontekstissa tapahtuvasta työnhakutaitojen kehittämisestä.

Hankkeen kohderyhmänä ovat maahanmuuttajataustaiset henkilöt, jotka eivät suoranaisesti ole TE-toimiston asiakkaita.

Projektissa on kolme keskeistä toimenpidettä. Toteutus jakaantuu kahteen osaan.

1. Intensiivinen työnhakuklubi maahanmuuttajataustaisille henkilöille: Järjestetään yksi intensiivinen työnhakuklubi, jossa kasvatetaan työnhakutaitoja sekä työelämätietoutta.

2. Ohjaus: Työntekijä ohjaa maahanmuuttajataustaisia toimijoita heidän omien työllistymiseen liittyvien ideoidensa eteenpäinviemisessä. JoMoni ry yhdistyksenä tarjoaa harjoittelupaikan joko koulutuksessa tai työkokeilussa olevalle maahanmuuttajataustaiselle henkilölle. Harjoittelun aikana harjoittelijaa ohjataan käytännön työelämätaidoissa.

3. Informointi ja osallistaminen: Hankkeessa järjestetään kaksi kesätyönhakuun keskittyvää työpajaa. Tilaisuuksissa saadaan neuvoja työllistymiseen sekä opitaan aiheesta itse tekemällä.

Hankkeen kiinnittyminen horisontaalisiin tavoitteisiin totetuu siten, että erityisesti sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeessa. Olemme tietoisia erilaisista sukupuolierityisistä seikoista, joita hankkeemme toteutusympäristöön liittyy. Näitä ovat esimerkiksi sukupuolittuneet työmarkkinat ja naisten heikompi näkyvyys yhteiskunnallisessa keskustelussa. Hyvinvointiin hanke kiinnittyy suoraan, sillä se edistää maahanmuuttajataustaisten henkiöiden hyvinvointia osallisuutta vahvistamalla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Maahanmuuttajataustaiset henkilöt, jotka eivät ole suoranaisesti TE-toimiston asiakkaita.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti hankkeesta hyötyvät myös siihen osallistuvien maahanmuuttajataustaisten henkilöiden verkostot ja esimerkiksi heidän perheensä. Hanke tuo hyötyä myös toteutusalueelleen lisäämällä aktiivisten kansalaisten määrää.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 18 544

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 18 534

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 21 544

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 21 534

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Kontiolahti, Joensuu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 24

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Olemme tietoisia erilaisista sukupuolierityisistä eroista, joita hankkeemme toteutusympäristöön liittyy. Näitä ovat esimerkiksi sukupuolittuneet työmarkkinat ja naisten heikompi näkyvyys yhteiskunnallisessa keskustelussa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeessa siten, että hankkeeseen pyritään saamaan noin sama määrä naisia ja miehiä. Monikulttuurisuustyössä sukupuoli on keskeinen huomioitava seikka juuri käytännön työn tasolla.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvon edistämistä ei ole nimetty hankkeen päätavoitteeksi. Pyrimme kuitenkin kiinnittämään erityistä huomiota sukupuolten välisen tasa-arvon totetumiseen - ja erityisesti sen edistämiseen - hankkeessa. Pyrimme aktiivisesti kyseenalaistamaan sukupuolittuneiden työmarkkinoiden ajatteluamme ohjaavan mallin, ettemme päätyisi toiminnallamme ylläpitämään ja uusintamaan sukupuolittuneita työmarkkinoita.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 4
Hanke edistää maahanmuuttajataustaisten henkiöiden hyvinvointia osallisuuden kautta.
Tasa-arvon edistäminen 2 2
Hanke edistää tasa-arvoa maahanmuuttajataustaisten henkiöiden osallisuutta vahvistamalla.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 6
Hanke edistää yhdenvertaisuutta nostamalla maahanmuuttajataustaisia henkilöitä osallisiksi niin työelämään kuin yhteiskuntaan. Purkamalla sisäänpääsysteitä se tekee osallistumisen mahdollisemmaksi.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Työllisyys osallisuuden vahvistajana -hankkeessa tuettiin maahanmuuttajataustaisten ihmisten
työnhakutaitojen kehittymistä. Hankkeella oli kolme keskeistä toimenpidettä.
Ensimmäisenä toimenpiteenä järjestettiin yksi intensiivinen työnhakuklubi, jota markkinoitiin laajasti mm. sähköpostilistan ja Facebook-ryhmän kautta. Työnhakuklubista tiedotettiin erityisesti Joensuussa opiskeleville kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille. Työnhakuklubin ohjelma rakentui viiden teeman
ympärille (ansioluettelo, työhakemus, työhaastattelu, yrityksen perustaminen, ammattiliitot ja
työttömyyskassa). Jokaisessa tapaamisessa käsiteltiin yhtä teemaa asiantuntijan johdolla, minkä jälkeen osa osallistujista jatkoi teeman käsittelyä ohjauksessa. Jokaisesta aiheesta luennoi paikallinen asiantuntija. Työnhakuklubiin osallistui yhteensä 15 opiskelijaa Itä-Suomen yliopistosta.
Toisena toimenpiteenä järjestettiin ohjausta. Hankkeen työntekijä ohjasi maahanmuuttajataustaisia toimijoita heidän omien työllistymiseen liittyvien ideoidensa eteenpäinviemisessä. Hankkeessa ohjattiin
yhteensä 39 maahanmuuttajataustaista työnhakijaa. Suurin osa ohjauksista painottui CV:n päivittämiseen ja sähköisten hakulomakkeiden täyttöön. Tämän lisäksi ohjattavia ohjattiin mm. avointen työhakemusten kirjoittamisessa, harjoittelupaikan etsinnässä, ammattiliittoon liittymisessä sekä TE-palvelun käytössä.
Kolmantena toimenpiteenä oli informointi ja osallistaminen. Hankkeessa järjestettiin kaksi kaikille avointa kesätyönhakutyöpajaa. Ensimmäiseen työpajaan osallistui yhteensä 12 henkilöä. Pajassa esiteltiin mahdollisia kesätyöpaikkoja sekä sovittiin jatko-ohjausaikoja. Toiseen työpajaan osallistui 17 henkilöä. Pajassa vieraili rekrytointiasioista vastaava henkilö Pohjois-Karjalan Osuuskaupasta. Hän esitteli PKO:aa
työnantajana ja yrityksen tarjoamia kesätyövaihtoehtoja sekä opasti osallistujia käyttämään sähköistä
rekrytointipalvelua. Osallistujat saivat myös esittää kysymyksiä kesätyönhausta.
Hankkeelle asetetut määrälliset osallistujatavoitteet ylittyivät reilusti. Hankkeen avulla kohderyhmään kuuluvat henkilöt rohkaistuivat aloittamaan työnhaun sekä saivat kertoa aiemmista epäonnistuneista
työnhakukokemuksista, jotka ovat vaikuttaneet myös muihin elämän osa-aluisiin. Hanke osoitti, että tämän kaltaiselle toiminnalle on tarvetta. JoMoni ohjaa ihmisiä työnhaussa myös hankkeen jälkeen, mutta vähemmillä resursseilla.