Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20007

Hankkeen nimi: Työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen työpajatoiminnan avulla Lieksassa -hanke

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lieksan kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0169321-6

Jakeluosoite: Rantalantie 6

Puhelinnumero: 0401044000

Postinumero: 81700

Postitoimipaikka: Lieksa

WWW-osoite: http://www.lieksa.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tuula Lohtander

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuula.lohtander(at)lieksa.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 01333 44296

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen työpajatoiminnan avulla Lieksassa- hanke ajalla 1.1.2015 - 31.12.2016.
Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on perustaa aikuisille suunnattu työpaja Lieksaan aktivoimaan ja tehostamaan moniammatillisen tuen tarpeessa olevien henkilöiden etenemistä työllistymispolulla kohti avoimia työmarkkinoita.

Hankkeen kohderyhmänä ovat työ- ja toimintakyvyn vahvistamista tarvitsevat, tukea tarvitsevat ja pitkään työttömänä olleet henkilöt. Pohjois-Karjalan työllisyyskatsauksen, heinäkuu 2014, mukaan Lieksassa työttömien osuus työvoimasta on 19,1 %, heistä pitkään työttömänä olleita 280 henkilöä.Tavoitteena on luoda ja kehittää asiakkaiden yleisiä työmarkkinavalmiuksia, ammattitaitoa ja osaamista. Lisäksi työpajan avulla on tarkoitus tiivistää viranomaisyhteistyötä, järjestää työmahdollisuuksia, työkokeiluja ja palkkatukityötä kolmannelle sektorille sekä avoimille työmarkkinoille.

Hankkeen toteutumisalueena on suunnitelmallinen työpajatoiminta jatkopolkuineen. Työpajassa vahvistetaan sosiaalista osallisuutta ja toimintakykyä laaja-alaisesti, mm. erilaisia kädentaitoja pehmeistä materiaaleista pienmetallitöihin, ulkotöihin, puutarhatöihin, ruoka- ja laitoshuoltoon eri ympäristöissä neljä vuodenaikaa hyödyntäen. Asiakkaalle räätälöidään pajalla asiakkaan voimavarojen mukaan palvelukokonaisuus, joka sisältää työpajatoimintaa ja työ- ja toimintakykyä vahvistavia sekä tarvittaessa koulutusta sisältäviä palveluita.

Hankkeessa hyödynnetään Työllisyyden kuntakokeilu Lieksassa luotua valmentamisen mallia. Tämä valmentamisen malli etenee asiakkaan voimavarojen mukaan yksilövalmentamisenmallia. Tämä valmentamisen malli etenee asiakkaan voimavarojen mukaan yksilövalmennuksella, ryhmävalmennuksella, moniammatillisella valmennuksella ja tehostetulla yksilövalmennuksella. Jokaisella asiakkaalla on oma työvalmentaja, palveluohjaaja, suunnitelman polulle. Jokaiselle asiakkaalle tehdään etenemissuunnitelma ja varmistetaan asiakkaan työhakutaidot, myös sähköisten työnhakukanavien kautta. Suunnitelmassa käytetään apuna GAS-tavoitteen asettamisenmenenetelmä. Jokaiselle asiakkaalle luodaan cv-netti ja opastetaan hakemuksen tekemiseen sekä opastetaan työnhakemiseen ennakkoon.

Ammatillisen koulutuksen puuttuessa asiakasta kannustetaan osatututkintojen ja täsmäkoulutusten suorittamiseen sekä ammatillisen perustutkintojen suorittamiseen.

Työpaja toimii palveluyrittäjien keskuudessa, Pielisentiellä Lieksan keskustassa.

Lieksassa ei ole aikuisille suunnattua ohjauttua työpajatoimintaa. Lieksassa toimii tällä hetkellä nuorille suunnattu Honkalampi-säätiön Kajastus-nuorten paja. Tukipiste ylläpitää kansalaislähtöistä toimintaa ja tuottaa kolmannen sektorin palveluita hyödyntämällä palkkatukityöllistämistä. Lieksan Hiihtoseura järjestää työmahdollisuuksia palkkatuella liittyen liikunta-alueiden huoltotehtäviin.Lisäksi Lieksassa on järjestöjä, jotka työllistävät muutamia henkilöitä palkkatuella. Työllisyyden kuntakokeilu Lieksa on kaupungin työllisyydenhoidon kehittämishanke, joka kehittää toimintatapoja ja malleja työllisyyden hoitoon. Työllisyyden kuntakokeilu Lieksa on mukana kehittäjän roolissa työpajahankkeessa, mutta sillä ei ole resursseja toteuttaa työpajatoimintaa.

Työpajahanke tekee yhteistyötä laaja-alaisesti eri toimijoiden kanssa, TE-toimiston, Kelan, oppilaitosten, välityömarkkinoiden, yritysten ja muiden hankkeiden kanssa. Tavoitteena on kehittää verkostomallinen ja moniammatillinen toimintatapa. Pajatoiminta tukee ja vahvistaa paikallisia toimijoita.

Hankkeen avuksi koetetaan löytää yhteistyötaho, esimerkiksi tutkimusta tekevä opiskelija, joka voisi tehdän hankkeen aikana tutkimusta toimintamallin vaikuttavuudesta asiakkaiden polulla etenemiseen, voimavarojen vahvistumiseen ja sosiaalisuuden lisäämiseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat työ- ja toimintakyvyn vahvistamista tarvitsevat kaiken ikäiset, erityisesti pitkään työttömänä olleet henkilöt.Lisäksi kohderyhmässä voi olla nuoria, jotka tarvitsevat työpajatoimintaa tukena kohti työllisyyttä. Pohjois-Karjalan työllisyyskatsauksen, heinäkuu 2014, mukaan Lieksassa työttömien osuus työvoimasta on 19,1 %, heistä pitkään työttömänä olleita 280 henkilöä.Tavoitteena on luoda ja kehittää asiakkaiden yleisiä työmarkkinavalmiuksia, ammattitaitoa ja osaamista. Lisäksi työpajan avulla on tarkoitus tiivistää viranomaisyhteistyötä, järjestää työmahdollisuuksia, työkokeiluja ja palkkatukityötä kolmannelle sektorille sekä avoimille työmarkkinoille.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeessa kehitettävän mallin avulla työelämän ja koulu- sekä opiskelumaailman kanssa tehtävä yhteistyö vahvistuu. Yritysyhteistyön vahvistaminen ja kolmannen sektorin kanssa tehtävä yhteistyön vahvistaminen. Vahivstetaan paikallista osallisuutta ja osaamista.Mallin kehittäminen tukee paikallista toimijuutta. Parannetaan Lieksan alueen työllisyyttä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 190 050

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 175 929

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 271 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 251 327

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Pielisen Karjalan

Kunnat: Lieksa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Pielisentie 29

Postinumero: 81700

Postitoimipaikka: Lieksa

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 41

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 14

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 225

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Lieksassa kohderyhmäläisistä miehiä on noin 2/3 osaa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tasavertainen kohtelu.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke ei ole varsinaisesti sukupuolitasa-arvohanke.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 2
Pyritään hyödyntämään lieksalaisia luonnonvaroja tuotteissa, ympäristön hoitamisessa ja kierrätysideologiaa huomioiden.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 2
Noudatamme kestävän kehityksen periaatetta, green cace- ajattelua toiminnassamme.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 3 3
Ympäristön huolehtiminen ja kestävän kehityksen huomioiminen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 2
Ympäristön siisinä pitäminen, kestävä kehitys ja kierräty -ajattelu toimii hankkeessamme koko ajan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 2 2
Pyrimme huomioimaan Natura 2000 -ohjelman kohteet toiminnassamme niitä kunnioittaen ja huomioiden.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Kierrätysmateriaalien hyödyntäminen tuotteissa ja materiaalien edelleen kierrättäminen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 2
Pyrimme hyödyntää niiltä osin, mitä voimme, uusiutuvia energialähteitä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Olemme mukana aktiivisessa lieksalaisen toimintaympäristön kehittämisessä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 3
Teemme palveluita, jotka tukevat asiakastamme kohti avoimia työmarkkinoita.
Liikkuminen ja logistiikka 2 2
Green care- ajattelun mukaisesti liikuminen ja logistiikka.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 7
Pyrimme erityisesti kohderyhmämme ja sen elinympäristön hyvinvoinnin edistämiseen sekä sitä kautta tapahtuu koko Lieksan hyvinvoinnin edistämiseen. Jaamme lisäksi tietoa muillekin kuin lieksalaisille.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Edistämme sukupolvien ja sukupuolien tasa-arvoa Suomen lakien mukaisesti.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 6
Elämme monikulttuurisessa Lieksassa ja hankkeemme edistää kaupunkimme eettisiä arvoja kulttuurien yhdenvertaisuudessa.
Kulttuuriympäristö 5 4
Pyrimme olemaan aktiivisessa vuorovaikutuksessa kulttuuriympäristön kanssa. Aktiivinen ja kehittävä vuoropuhelu.
Ympäristöosaaminen 5 4
Kehitämme koko ajan hankkeemme ympäristöosaamista green care- ajattelun pohjalta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen aikana, tammikuun alussa 2015, aloitettiin aikuisille tarkoitettu työpaja Lieksassa. Työpaja on tarkoitettu lieksalaisille pitkään työttömänä olleille henkilöille, jotka ovat moniammatillisen tuen tarpeessa ja tarvitsevat työ- ja toimintakyvyn vahvistamista. Työpajan tarkoituksena on ollut tarjota asiakkailleen mielekästä tekemistä toimintapäivinä, tarkastella asiakkaan tilannetta yksilöllisesti miettien koulutustarpeita, etsien sopivia työtehtäviä kuntouttavassa työtoiminnassa tai työkokeilussa, palkkatukityössä tai avoimilla työmarkkinoilla sekä ohjata ja neuvoa asiakkaita tarkoituksenmukaisiin palveluihin.
Hankkeen aikana on kehitetty ja tiivistetty viranomaisyhteistyötä.
Työpajatoiminta jatkuu Lieksan kaupungin omana toimintana työllisyyspalveluissa vuoden 2017 alusta alkaen.

10 Esimerkkihanke

Viranomainen on merkinnyt hankkeen esimerkkihankkeeksi