Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20009

Hankkeen nimi: Digitointia kylille

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Itä-Suomen yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 2285733-9

Jakeluosoite: Joensuun kampus, Yliopistokatu 2, PL 111

Puhelinnumero: 0294 45 1111

Postinumero: 80101

Postitoimipaikka: Joensuu

WWW-osoite: http://www.uef.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: TEGELBERG RIITTA JOHANNA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: riitta.tegelberg(at)uef.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503016875

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa hajautetaan luonnontieteellisten näytteiden digitointia etätallentajille maakunnassa. Digitarium on jo onnistuneesti automatisoinut näytteiden valokuvaamisen, mutta valokuvista tulkittavien tietojen tallennus on edelleen käsityötä, johon tarvitaan kymmeniä tallentajia. Tallennuksen tekninen ympäristö on rakennettu, mutta nyt tarvitaan sen muuttamista digitaaliseksi markkinapaikaksi, jossa tallentajat voivat tarjota palveluksiaan digitoitavien materiaalien tarjoajille. Paine menetelmän ja mallin luomiseen tämän kaltaiseen työhön kasvaa, sillä museoiden ulkoistaessa kokoelmien digitointiaan kilpailutusten kautta kustannustehokkuus ja laatu ovat, Digitariumin kokemusten mukaan, ratkaisevia tekijöitä. Luonnontieteiden alalla digitaalisten aineistojen markkinoiden koko Euroopassa on viime vuosina ollut noin 2 miljoonaa € vuodessa ja summa on kasvussa. Tästä noin 1/3 on tallennustyötä eli näytetietojen siirtämistä kuvista tietokantoihin. Digitariumin osuus markkinoista on nyt noin ¼, mutta kilpailukykyisellä tallennusinfrastruktuurilla tätä työtä kyettäisiin saamaan Suomeen enemmänkin. Käynnissä oleva tietoverkkojen rakentaminen ja kehittäminen mahdollistaa yhä useamman osallistumisen kyseiseen toimintaan. Hankkeen tuloksena syntyvän markkinapaikan avulla on tavoitteena luoda mahdollisuuksia tulojen ansaintaan alueilla, missä muuten on vähän mahdollisuuksia työllistyä. Työ sopii erityisesti haja-asutusalueen työttömille akateemisille ja muille koulutetuille henkilöille sekä osa-aikayrittäjille, jotka tarvitsevat sivutuloja. Hankkeessa on kuitenkin tarkoitus koulutuksen avulla auttaa alkuun myös muita alasta kiinnostuneita henkilöitä. Markkinapaikan myötä etätallennuksesta on tarkoitus synnyttää liiketoimintaa maakunnan alueelle.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Etädigitointiin pyritään ensisijaisesti työllistämään henkilöitä, jotka asuvat kasvukeskusten ulkopuolella ja tarvitsevat osaamistaan hyödyntäviä työtilaisuuksia. Tällaiset henkilöt voidaan lyhyen perehdytyksen avulla saada nopeasti mukaan. Soveltuvuutta ja koulutustarvetta kuitenkin selvitetään hankkeen kuluessa. Tallennustyö on pitkäjänteisyyttä ja tarkkuutta, sekä usein mm. kielitaitoa vaativaa, joten aktiiviset, tarkkaavaisen luonteenlaadun mutta vain peruskoulutuksen omaavat aktiiviset henkilöt voivat sopivan koulutuksen jälkeen, ja tukihenkilön ohjauksessa, tulla kysymykseen. Muodostettava virtuaalinen yhteisö toimii myös etätallentajien tukena. Hankkeessa huomioidaan myös esimerkiksi liikuntavammaiset ja muut henkilöt, joille kotona työskentely on luontainen vaihtoehto.
Hankkeen päätyttyä voidaan tulosten avulla suunnitella ja toteuttaa myös uusien henkilöiden ottamista toimintaan. Henkilöiden vaihtuvuuteen on syytä varautua, ja hankkeen aikana valmistellaan ”sisäänottopaketti”, missä on selkeästi määritelty työntekemisen ja palkkiojärjestelmän mallit, joita voidaan esitellä kiinnostuneille.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Vapaaehtoispohjalla toimivat luontoharrastajat voidaan ottaa hankkeeseen myös mukaan.

Tietokannoissa olevien näytetietojen hyödyntäjät kuten tutkijat, päätöstentekokoneisto liittyen luonnonvarojen kestävään käyttöön ja ilmastonmuutokseen, ympäristön ja monimuotoisuuden kartoittajat, opiskelijat, koululaiset sekä kaikki avointa tietoa hyödyntävät kansalaiset ja yritykset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 155 757

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 149 888

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 222 510

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 214 126

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Joensuu, Liperi, Outokumpu, Ilomantsi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 4

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeeseen osallistuminen on mahdollista molemmille sukupuolille. Työn suorittaminen ei sinänsä kokemuksiemme mukaan ole riippuvaista sukupuolesta, vaan henkilökohtaisista ominaisuuksista.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Mahdollisuuksien tarjoaminen tasapuolisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite on alueellisen tasa-arvon edistäminen. Hanke pyrkii myös tarjoamaan sukupuolesta riippumatonta työtä tilanteissa, joissa puolison työn takia muuttaminen työmahdollisuuksien perässä on hankalaa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 4
Digitoitua luontotietoa hyödyntävät ympäristöviranomaiset sekä ympäristön ja monimuotoisuuden kartoittajat.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 5
Digitoitu luontotieto toimii materiaalina ilmastonmuutoksen tutkimuksessa ja sen tulosten hyödyntämisessä. Lisäksi se luo suurelle yleisölle ympäristötietoa, myös opetukseen ja koulutukseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 10
Museoiden kokoelmat on erittäin tärkeä tietolähde biodiversiteettitutkimukselle - mitä oli, mitä on nyt
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 2
Ympäristön tilaa ennen ja nyt voidaan verrata digitoitujen museonäytteiden avulla
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 1
Digikokoelmat luovat perustietoa taustalle päätettäessä luontokohteiden ainutlaatuisuudesta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 1 2
Sähköinen etätyö edistää alueellista tasa-arvoisuutta sekä vähentää ympäristökuormitusta
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 10
Projekti tähtää e-liiketoimintaan
Liikkuminen ja logistiikka 2 2
Etätyö hyödyntäen tietoliikenneverkkoja vähentää liikkumisesta aiheutuvia kustannuksia ja haittoja
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 1
Työllistymismahdollisuuksien monipuolistuminen voi lisätä ihmisten osallisuutta yhteiskuntaan ja edelleen edistää heidän ja alueen hyvinvointia
Tasa-arvon edistäminen 0 2
Hanke edistää alueellista tasa-arvoa työllistymiseen
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 2 2
Tavoitteena on digitoinnin avulla lisätä kansalaisille avoimesti tarjolla olevaa luontotietoa. Digitariumin digitoimaa materiaalia tullaan jatkossa jakelemaan mm. internetiin Luonnontieteellisen keskusmuseon toimesta luotavan ns. Lajitietokeskuksen kautta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Luonnonhistoriallisten kokoelmien digitointi tuottaa tietokantoihin tallennettuja näytekuvia ja -tietoja. Digitointimenetelmiä kehitetään jatkuvasti, jotta kuvia ja tietoja saataisiin nopeammin tutkimuksen, päätöksentekijöiden ja suuren yleisön käyttöön. Tässä hankkeessa tavoitteena oli kehittää tallennuspalvelu, internet-pohjainen markkinapaikka, jonka avulla digitointia voidaan tehostaa. Hankkeessa luotu markkinapaikka DigiWeb+ on esimerkki alustataloudesta eli joukkoistetusta työstä, missä suoritetaan pieniä tehtäviä palkkiota vastaan. Työ ei ole sidottu paikkaan tai aikaan – vain internetyhteyteen. Palvelussa kohtaavat kokoelmien omistajat, kuvapalvelun ylläpitäjät sekä näytetiedon tallentajat. Käytännössä tallentajan työ markkinapaikassa on kuva-aineistojen läpikäymistä ja näytetietojen kirjoittamista kansainvälisiä standardeja noudattaen. Markkinapaikan avulla kokoelmien omistajat voivat tavoittaa suuren määrän potentiaalisia tallentajia ja tilata digitointiprojekteja. Kuvapalvelun ylläpitäjä puolestaan tuo yhteen projektien osapuolet ja huolehtii tuotetun tiedon laadusta. Hankkeen aikana palvelua kehitettiin yhdessä etätallentajien kanssa, esimerkiksi testaten sivuston soveltuvuutta erilaisille tietoliikennenopeuksille, näytetyypeille ja käyttäjille. Lisäksi seurattiin tallennustyön nopeutta ja laatua sekä määriteltiin niihin perustuva näytekohtainen palkkiotaso ja ansaintalogiikka. Hankkeen päättyessä markkinapaikka on teknisesti valmis tuotantokäyttöön, lisäksi palvelun ylläpitäjällä on tiedossa ryhmä työhön valmiita etätallentajia.