Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20010

Hankkeen nimi: Kansalaistoimijalähtöinen kaupunkikehittäminen Joensuun kantakaupungin alueella (KaKe 2020-hanke)

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2014 ja päättyy 31.3.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Joensuun kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0242746-2

Jakeluosoite: PL 59

Puhelinnumero: +358 505115028

Postinumero: 80101

Postitoimipaikka: Joensuu

WWW-osoite: http://www.joensuu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: PUUMALAINEN JANNA MARIA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: tilaajajohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: janna.puumalainen(at)jns.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 505115028

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

EU:n ohjelmakaudella 2014–2020 on mahdollista toteuttaa ns. kansalaistoimijalähtöistä kehittämistä kaupunkialueilla. Tämän EU-hankkeiden lajityypin tavoitteena on työllistymis- ja ansaintamahdollisuuksien lisääminen sekä sosiaalisen pääoman ja yhteisöllisyyden edistäminen. Lisäksi sen on oltava omaehtoista ja alhaalta ylös suuntautuvaa. KaKe 2020 -hankkeessa laaditaan toimintasuunnitelma sen toteuttamiseksi Joensuussa vuosina 2015–2020.

Tämän lajityypin hankkeita ei ole aikaisemmin toteutettu Suomen rakennerahasto-ohjelmissa, joten sen toimeenpano edellyttää uudentyyppistä asukas- ja toimijalähtöistä kehittämiskonseptia. KaKe 2020 -hanke määrittelee tämän kehittämiskonseptin päämäärät, sen saavuttamiseen tähtäävän strategian, sekä toimeenpanon pääpiirteet ja menetelmät Joensuussa. Päätuloksena esitetään mahdollisimman matalan kynnyksen rahoitusmalli Joensuun kantakaupungin asukkaiden ja heidän yhdistystensä KaKe-toimintojen käyttöön. Kansalaislähtöisyyden varmistamiseksi KaKe 2020 -hankkeen toteutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota tiedotukseen, vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön eri tahojen kanssa.

Kake 2020 -hankkeen toteuttaa Joensuun kaupunki yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatian kanssa. KaKen toimintasuunnitelma valmistuu joulukuussa 2014. Varsinaisen KaKe-ohjelman toteutus Joensuussa alkaa vuonna 2015.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kyseessä ei ole ’Hanke, jossa henkilöitä varsinaisena kohderyhmänä’.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Suunnitteluhankkeen kohderyhmään kuuluvat Joensuun kantakaupungin asukkaat, yhdistykset ja muut yhteisöt sekä kansalaistoiminnan viranomais-, asiantuntija- ja kolmannen sektorin toimijatahot. Erityisesti kohderyhmänä tarkentuvat sosiaaliselta asemaltaan erilaiset väestöryhmät.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 35 562

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 35 562

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 50 800

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 50 800

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Joensuu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeessa ei tehdä toimintaympäristön analyysiä sukupuolinäkökulmasta, koska se on tarpeetonta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa siltä osin, kun se on tarpeellista.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hanke ei vaikuta luonnonvarojen käytön kestävyyteen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hanke ei vaikuta ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hanke ei vaikuta kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeen vaikutukset pinta- ja pohjavesiin sekä maaperään ovat vähäisiä. Hanke toteutetaan kasvin huonekaasuista huolimatta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet eivät sijaitse hankkeen toteutuspaikassa.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hankkeessa käytettäviä materiaaleja käytetään ja jätteitä tuotetaan ja käsitellään asianmukaisesti.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei ole vaikutuksia uusiutuvien energialähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 1 2
Hankkeessa kehitettävä kansalaislähtöinen kehittämismalli lisää Joensuun elinvoimaisuutta ja asukkaiden hyvinvointia ja siten tukee paikallisen elinkeinorakenteen kehittämistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 2
Hankkeessa luodaan kansalaislähtöisen paikallisen kehittäminen kehittämismalli Joensuun kantakaupungin alueelle.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hankkeessa liikutaan vähän ja sen logistiset tarpeet ovat minimaalisia.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 7
Hankkeessa kehitettävän kansalaislähtöisen kehittämismallin tavoitteena on lisätä Joensuun elinvoimaisuutta ja asukkaiden hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 1 1
Hankkeessa kehitettävä kansalaislähtöinen kehittämismalli edistää tasa-arvoa siltä osin, kun se kuuluu ko. ESR-toimintalinjan erityistavoitteiden piiriin.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 1 1
Hankkeessa kehitettävä kansalaislähtöinen kehittämismalli edistää yhdenvertaisuutta siltä osin, kun se kuuluu ko. ESR-toimintalinjan erityistavoitteiden piiriin.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hanke toteutetaan joensuulaisessa kulttuuriympäristössä.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ympäristöosaaminen ei vaikuta hankkeen toteutukseen tai sen tavoitteiden saavuttamiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Loppuraportti maksatushakemuksen liitteenä.