Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20011

Hankkeen nimi: Pohjois-Savon Varikko -hanke

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ViaDia Pohjois-Savo ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 2260721-7

Jakeluosoite: Kemilänrinne 3

Puhelinnumero: 0443556941

Postinumero: 70340

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.viadia.fi/pohjois-savo

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hannu Tourunen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hannu.tourunen(at)viadia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0443556941

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa kehitetään Varikko – matalan kynnyksen kuntouttavat päivä- ja työtoimintapisteet seuraaviin Pohjois-Savon kuntiin: Kuopio, Karttula, Siilinjärvi, Suonenjoki ja Varkaus

Hankkeen tavoitteena on vastata sosiaalisen osallisuuden ja köyhyyden torjuntaan liittyvän ESR-toimintalinjan (5) esille nostamiin ongelmiin Pohjois-Savossa. Ratkaisuja haetaan vaikeasti työllistyvien työhön osallistumiseen ja työelämävalmiuksiin. Varikoilla tuetaan erityisesti väestöryhmiä, joiden sosiaalinen osallisuus on uhatuin ja jotka tarvitsevat työ- ja toimintakyvyn parantamista ja sosiaalisen osallisuuden tukemista, ennen kuin työllistyminen avoimille työmarkkinoille on mahdollista. Näitä ryhmiä ovat mm. pitkäaikaistyöttömät, asunnottomat, rikoskierteissä olevat ja kulttuuritaustansa vuoksi vaikeasti työllistyvät henkilöt.

Tavoitteena on kehittää uusia, syrjäytyneitä saavuttavia, omaehtoisia ja aktivoivia toimintamalleja ja asiakkaiden tarpeista lähteviä matalan kynnyksen palveluja yhteistyössä kuntien sosiaalihuollon ja terveys- ja kuntoutuspalvelujen, työ- ja elinkeinohallinnon, rikosseuraamusviraston sekä ViaDia –yhdistysten kanssa.

Hankkeen tavoitteena on kehittää:
1. Matalan kynnyksen periaatteella toimivan kuntouttavan päivä- ja työtoiminnan toimintamallit
2. Varikon asiakkaiden elämänhallintaa, työllisyyspolkuja ja osallistumista tukevat toimintamallit
3. Sosiaalisen isännöinnin toimintamallit

Tavoitteisiin liittyvät toimenpiteet:
1. Perustetaan matalan kynnyksen päivä- ja työtoiminnan Varikko-pisteet, joihin ohjautuu asiakkaita muun muassa sosiaalihuollon ja terveys- ja kuntoutuspalvelujen, työ- ja elinkeinohallinnon ja rikosseuraamuslaitoksen kautta. Yksittäisillä Varikko-pisteillä toimii päihdealan ohjaaja, joka yhdessä viranomaistahon kanssa rakentavaa kuntoutus- ja työllisyyspolkuja asiakaslähtöisesti. Maakunnissa toimii lisäksi projektipäällikkö, joka vastaa hankkeen hallinnoinnista ja koordinoinnista, ohjaajien tuesta ja koulutuksesta, verkosto- ja kehittämistyöstä sekä yksittäisten asiakkaiden ohjauksesta.

2. Asiakkaille laaditaan yksilölliset palvelumallit, jotka tukevat kuntoutumista ja asteittaista siirtymistä työ- ja koulutuspolulle tai eläkeratkaisuun. Varikko-pisteillä järjestetään monipuolista kuntouttavaa työtoimintaa, esimerkiksi ruoka-aputyön elintarvikkeiden noutamiseen, ruuan vastaanottoon, lajitteluun, jakamiseen ja valmistukseen liittyviä tehtäviä. Lisäksi järjestään kiinteistöhuolto-, siivous- ja keittiötehtäviä, työpaja- ja kirpputoritoimintaa, muuttoapua tai muuta yleishyödyllistä toimintaa kunkin Varikon omista tarpeista ja erityispiirteistä lähtien. Varikoilla järjestetään viikoittain myös päihde- ja mielenterveysaiheisia ryhmiä, elämänhallintaryhmiä ja hengellisiä ryhmiä sekä yhteisöpalavereja niillekin asiakkaille, jotka eivät ole työtoiminnassa.

3. Kuntien sosiaalitoimi ohjaa hankkeeseen sellaisia asiakkaita, joilla on toistuvia ongelmia mm. asumisen, talouden, hoitamattomien psykosomaattisten ongelmien tai päihteidenkäytön suhteen. Yhdessä hankkeen ohjaajien ja sosiaalityöntekijöiden ym. asiakaan verkostojen kanssa rakennetaan kotiin annettavia sosiaalisen isännöinnin palveluja, jonka turvin asiakkaan syrjäytymiskierre, häädöt, asunnottomuus ym. saadaan katkaistua.

Toimenpiteitä seuraavat tulokset:
Hankkeen tuloksena syntyy itäsuomalainen Varikko - matalankynnyksen päivä- ja työtoimintamalli sekä sosiaalinen isännöinti on ammattimaistunut tuotteeksi/palveluksi, jota kunnat voivat jatkossa ostaa ViaDia –yhdistyksiltä hankemaakuntien alueilla. Varikko-mallia voi soveltaa myös valtakunnallisesti.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

- haasteellisessa ja tukea tarvitsevassa elämäntilanteessa olevat pitkäaikaistyöttömät
- kuntouttavan työtoiminnan elämänhallinnan ongelmien vuoksi keskeyttäneet henkilöt
- päihde- ja rikostaustaiset henkilöt
- avovankilasta työharjoitteluun pääsevät henkilöt
- kulttuuritaustansa vuoksi vaikeasti työllistyvät henkilöt
- sosiaalista osallistumista sekä sosiaalista isännöintiä tarvitsevat henkilöt, kuten mielenterveys- ja päihdekuntoutujat, sairauksien vuoksi työkyvyttömät tai työkyvyttömyyseläkkeellä olevat

Hankkeen kohderyhmänä on kaikkein vaikeimmassa työmarkkina- ja koulutusasemassa olevat henkilöt, joille ei vielä ole olemassa palveluja tai jotka ovat syrjäytyneet olemassa olevasta palvelujärjestelmästä. Kohderyhmät täsmentyvät hankepaikkakunnilla kunkin kunnan/kaupungin tarpeiden pohjalta. Kohderyhmien asiakkaat tulevat Varikoiden päivä- ja työtoimintaan tai sosiaalisen isännöinnin piiriin kuntien sosiaalitoimen, rikosseuraamuslaitoksen ja työ- ja elinkeinohallinnon ohjaamina. Lisäksi asiakkuuteen voi ohjautua suoraan esimerkiksi ruoka-avun kautta. Myös itse ohjautuvien asiakkaiden kohdalla keskeistä on yhteistyö erityisesti sosiaalityöntekijän kanssa. Kohderyhmän asiakas voi tulla Varikoille myös lyhyt- tai pitkäaikaiseen vapaaehtoistoimintaan tai ryhmiin.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat hankealueen kuntien sosiaalihuollon ja terveys- ja kuntoutuspalvelujen, työ- ja elinkeinohallinnon ja rikosseuraamuslaitoksen henkilöstö, paikalliset ViaDia -yhdistykset ja kolmannen sektorin verkostot seuraavissa Pohjois-Savon kunnissa: Kuopio, Karttula, Siilinjärvi, Suonenjoki, Iisalmi ja Varkaus. Pohjois-Savon oppilaitokset, ammatti- ja aikuisopisto, ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto

Varikko Kuopion välillisiä kohderyhmiä ovat myös Varikko Mikkelin ja Varikko Joensuun hankealueet: Etelä-Savo (Mikkeli, Savonlinna ja Pieksämäki) sekä Pohjois-Karjala (Joensuu, Kitee, Outokumpu ja Juuka)

Välillinen kohderyhmä on lisäksi Suomen Vapaakirkon diakoniatyön kattojärjestö ViaDia ry ja Sininauhaliitto. 12 kunnan Varikoissa kehitetyistä toimintamalleista, kokemuksista ja hyvistä käytännöistä hyötyvät kaikki varsinaiseen ja välilliseen kohderyhmään kuuluvat toimijat jo hankkeen aikana ylimaakunnallisesti.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 619 950

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 608 032

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 863 649

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 850 532

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion, Varkauden, Sisä-Savon, Ylä-Savon

Kunnat: Kuopio, Suonenjoki, Siilinjärvi, Varkaus, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kemilänrinne 3

Postinumero: 70340

Postitoimipaikka: Kuopio

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 248

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta hyödyntämällä Työ- ja elinkeinoministeriön (12/2011) opasta Tasa-arvon valtavirtaistaminen kehittämisohjelmissa ja projekteissa. Jatkossa osallistutaan aiheeseen liittyviin koulutuksiin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa otetaan tietoisesti huomioon sukupuolen merkitys ja sukupuolten väliset erot asemassa, tarpeissa, elämäntilanteissa ja odotuksissa hankkeen toimintoihin liittyen. Sukupuolten välistä tasa-arvoa edistetään ottamalla sukupuolinäkökulma mukaan hankkeen kaikkiin vaiheisiin, tavoitteisiin ja toimintoihin. Hankkeessa toimitaan sukupuolisensitiivisesti huomioimalla esimerkiksi naisten ja miesten erilaiset elämäntilanteet, suhteet perheisiin ja lapsiin sekä päihteidenkäytön sukupuolisidonnaisuus ja erilaisuus. Nais- ja mieserityisyyttä huomioiden suunnitellaan hankkeen toimenpiteisiin osallistuminen asikaslähtöisesti. Hankkeen asiakaskunnassa on miesenemmistö, naisia on n. 25 %. Alkukartoituksesta lähtien huomioidaan asiakkaan elämäntilanne ja arvioidaan myös mies- tai naisohjaajan tarvetta yksilöllisesti. Esimerkiksi seksuaalista väkivaltaa tms. kohdanneen naisasiakkaan ohjaajana toimii naisohjaaja tai vastaavasti väkivaltarikostaustaista miesasiakasta ohjaa miesohjaaja.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa huomioidaan sukupuolinäkökulma ja sukupuolten tasa-arvo mutta tämä ei ole päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 0
Hankkeen ruoka-aputoiminta perustuu kauppojen ylijäämäelintarvikkeiden hyötykäyttöön ja edistää elintarvikkeiden hävikin pienenemistä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Hankkeessa kehitettävä kuntouttavan päivä- ja työtoiminnan sekä sosiaalisen isännöinnin malli on tuote, joka mahdollistaa kuntien ja ViaDia -yhdistysten yhteistyön kaikkein haasteellisimmassa yhteiskunnallisessa asemassa olevien kansalaisten palveluissa.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Hankkeessa kehitettävät yksilölliset ja yhteisölliset toimintamallit edistävät monipuolisesti kohderyhmien hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 9
Hankkeen myötä kaikkein haasteellisimmassa elämäntilateissa, työmarkkina-asemassa ja yhteiskunnallisessa asemassa olevien kansalaisten mahdollisuudet yhdenvertaisuuteen kohenevat. Erilaisista kulttuuritaustoista tulevien kansalaisten kulttuurinen yhdenvertaisuus kohenee hankkeeseen osallistumisen myötä ja sen jälkeen työmarkkinoilla.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Pohjois-Savon Varikko-hankkeen kehittämistavoitteena on ollut kehittää Varikko-matalan kynnyksen kuntouttavat päivä- ja työtoimintapisteet Pohjois-Savon kuntiin. Hankkeen tavoitteena on vastattu sosiaalisen osallisuuden ja köyhyyden torjuntaan liittyvän ESR-toimintalinjan (5) esille nostamiin ongelmiin hakemalla vastauksia vaikeasti työllistyvien työhön osallistumiseen ja työelämävalmiuksiin. Varikko-hankkeella on tuettu erityisesti väestöryhmiä, joiden sosiaalinen osallisuus on uhatuin ja jotka tarvitsevat työ- ja toimintakyvyn parantamista ja sosiaalisen osallisuuden tukemista ennen työllistymistään avoimille työmarkkinoille. Hankkeen asiakasryhminä on tavoitettu pitkäaikaistyöttömiä, asunnottomia, rikoskierteissä olevia ja kulttuuritaustansa vuoksi vaikeasti työllistyviä henkilöitä.

Varikko-hankkeessa on kehitetty toimintamalleja ja asiakkaiden tarpeista lähteviä matalan kynnyksen palveluja yhteistyössä kuntien sosiaalihuollon ja terveys- ja kuntoutuspalveluiden, työ- ja elinkeinohallinnon, rikosseuraamusviraston sekä ViaDia-yhdistysten kanssa. Hankkeessa on kehitetty hankepaikkakunnille Kuopioon, Karttulaan, Siilinjärvelle, Suonenjoelle sekä Varkauteen matalan kynnyksen periaatteella toimivat kuntouttavan päivä- ja työtoiminnan toimintamallit päiväkeskuksille. Työtoiminnan muotoja ovat olleet kuntouttava työtoiminta, työkokeilu, vapaaehtoistyö, vankikuntoutujat, palkkatuki sekä kartoitusjakso. Hankkeessa on kehitetty asiakkaiden elämänhallintaa, työllisyyspolkuja ja osallistumista tukevia toimintamalleja. Oma ohjaaja-toimintamalli on kehitetty kohtamaan asiakkaan todellinen tuen tarve ja tukemaan asiakkaan etenemistä kohti jatkopolkuja. Oma ohjaaja-toimintamalli vastaa kokonaisvaltaiseen tuen tarpeeseen, jossa asiakkaan tarpeet, toiveet ja tuki kohdentuvat oikea-aikaisesti. Asiakas sekä oma ohjaaja palveluohjauksen keinoin kartoittavat asiakkaan etenemistä työtoiminnoista kohti avoimia työmarkkinoita tai koulutusmahdollisuuksia. Oma ohjaaja on vierellä kulkija, jonka kanssa asiakkaan elämänhallintaa sekä osallisuutta voidaan vahvistaa.

Motari on Varikko-hankkeessa kehitetty kartoitusjakso, jolla asiakkaan työtoimintaan tulemista
voidaan tukea ilman sanktioita. Motarilla asiakkaan kanssa kartoitetaan hänen työelämävalmiuksiaan sekä työkykyään. Elämäntilanteen kartoitus sekä erilaiset kartoitukset esimerkiksi eläkettä varten tukevat asiakkaan toimintakyvyn ja työvalmiuksien tunnistamista. Monipuoliset ryhmätoiminnot osana Varikko-hanketta ovat mahdollistaneet asiakkaiden vertaistuen ja osallisuuden vahvistumista. Kokemusasiantuntijuus on ollut hankkeessa vahvana läsnä. Ryhmätoiminnot tukevat asiakkaan osallisuuden kokemusta, päihteettömyyttä sekä elämänhallintaa. Hankkeessa toteutuneet erilaiset koulutukset niin asiakkaille kuin henkilökunnallekin ovat mahdollistaneet ajankohtaisten asioiden käsittelyn, työelämään valmentautumisen sekä taloudenhallintaa. Varikko-hanke on saanut luotua vahvan yhteistyöverkoston niin sosiaalialan yhteistyökumppaneihin kuin oppilaitoksiin. Ruoka-aputyö on ollut vaikuttavaa. Hankkeessa on luotu sosiaalisen isännöinnin toimintamalli tukemaan asumisen mahdollistumista ja tukea asumiseen. Asiakkaiden kuntouttaminen ja tukeminen kohti itsenäistä asumista, ennaltaehkäistä asumisen ongelmia sekä häätöjä ja asiakkaiden elämänhallinnan lisääminen sekä arkielämän taitojen ohjaaminen ovat mahdollistuneet kotiin vietävän tuen kautta.

Asiakkaat ovat kokeneet Varikko-hankkeen tukevan päihteettömyyttä, päivärytmiä, osallisuutta sekä kuntoutumista. Onnistuneet kokemukset elämänhallinnasta, työtoiminnasta sekä yhteisöllisyydestä ovat tukeneet yhteiskuntaan kiinnittymistä ja motivoineet etenemistä hankkeesta. Osallisuuden ja köyhyyden torjunnan ongelmiin on hankkeella vastattu ruoka-avun, elämäntilanteen selvittelyin sekä palveluohjauksen keinoin. Varikko-hankkeen tuloksena on syntynyt hankepaikkakunnille Varikko-matalankynnyksen päivä- ja työtoimintamallit sekä sosiaalinen isännöinti, kotiin annettava tuki. Hankkeessa kehitetty toiminta on ammattimaistunut palveluksi, jota paikkakunnat jatkossa voivat ostopalveluina hankkia osana sosiaalista kuntoutusta ja asumisvalmennusta.