Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20013

Hankkeen nimi: Kunnolla töihin

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Sovatek säätiö

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 2307473-1

Jakeluosoite: Matarankatu 4

Puhelinnumero: (014) 333 7000

Postinumero: 40100

Postitoimipaikka: Jyväskylä

WWW-osoite: http://www.sovatek.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jussi Suojasalmi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jussi.suojasalmi(at)sovatek.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 545 6863

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Jyväskylän Katulähetys, 0208192-4
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 1006550-2

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kunnolla töihin -hanke kehittää työpajoilla tapahtuvaa sosiaalista kuntoutusta ja moniammatillista yhteistyötä. Hankkeen tavoitteena on joustavien kuntoutuksellisten ratkaisujen kehittäminen työvalmennuksessa, moniammatillisen tilannearviotyöskentelyn kehittäminen työvalmennusympäristöissä sekä asiakkaiden osallisuuden ja työelämään palaamisen vahvistaminen. Toimintaa luodaan liikkuvan, työpajoille jalkautuvan, moniammatillisen asiantuntijatiimin arviointikäyntien ja niiden yhteydessä toteutuvan moniammatillisen tilannearviotyöskentelyn avulla. Liikkuvan asiantuntijaryhmän osallistuminen asiakkaan ohjaukseen tuo perinteiseen työpajatoimintaan lisäarvoa vahvistamalla erityisten tuen tarpeiden tunnistamista ja niihin vastaamista.

Uusia ratkaisuja kehitetään vaikeassa työmarkkina-asemassa oleville ryhmille, joiden sosiaalinen osallisuus on uhattuna. Hankkeen kohderyhmänä ovat pitkään työttömänä olleet, yli 30-vuotiaat työnhakijat. Työllistymisprosessin keskeytymisiä ja katkoksia voidaan ehkäistä moniasiantuntijaisessa yhteistyössä syntyvillä, joustavilla ratkaisuilla, joissa yhdistetään työvoima-, sosiaali- ja terveyspalveluita uusilla tavoilla osaksi työvalmennusprosessia. Palveluiden integrointi ja helpompi hyödynnettävyys on yksi merkittävimpiä kehittämiskohteita asiakkaiden kuntoutumis- ja työllistämistoimenpiteissä.
Moniammatillisessa tilannearviointityöskentelyssä asiakkaan osallisuus vahvistuu; asiakkaan tarpeista syntyy monipuolinen ymmärrys, joka luo mahdollisuuden uudenlaisiin ratkaisuihin työpajaympäristöissä ja kuntoutumisen verkostoissa. Täten asiakkaan oikea-aikainen ohjaus ja toimenpiteiden osuvuus tarkentuu ja siten myös työllistymisen edellytykset paranevat.

Sovatek-säätiön ja Jyväskylän Katulähetyksen työllistämistoiminnassa kehitetään työpajojen ohjaustyötä ja moniammatillisen liikkuvan asiantuntijatiimin työtä. Sovatek-säätiön asiantuntijat menevät asiakkaiden tarpeen mukaan työpajoille havainnoimaan asiakkaan selviytymistä työympäristössä. Havainnoinnin ja harkinnan avulla asiantuntijat tukevat työpajan valmentajia ja asiakkaita ratkaisujen löytämisessä asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn kuntoutumiseen ja paluuseen työelämään. Työllistämistoimenpiteissä olevilla asiakkailla on mahdollisuus osallistua hankkeeseen ja arviointiin hankkeen eri vaiheissa.
Jyväskylän ammattikorkeakoulu on hankkeessa mukana järjestämässä sosiaaliseen kuntoutukseen liittyvää koulutusta ja soveltamassa moniammatillisen tilannearviotyöskentelyn mallia asiantuntijatyöryhmän, työpajan valmentajien ja asiakkaiden väliseen keskusteluun. Jamk:n vastuulla on myös verkostoyhteistyö muiden sosiaali- ja terveyspalveluita kehittävien projektien kanssa. Näin tuetaan uusien toimintatapojen ja moniammatillisen palvelun jalkauttamista uuteen SOTE-palvelujärjestelmään ja työllisyyspalveluihin.

Kunnolla töihin -hanke on Sovatek-säätiön hallinnoima yhteistyöhanke. Hankkeen osatoteuttajia ovat Jyväskylän Katulähetys ry ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu oy.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmä 1.
Hankkeen kohderyhmänä ovat yli vuoden työttömänä olleet, yli 30-vuotiaat työnhakijat, jotka ovat syrjäytyneitä tai vakavan syrjäytymisuhan alaisia. Hankkeen asiakkaita voivat olla esim. sosiaalitoimen tai työvoimahallinnon asiakkaat, toimeentulotuen varassa olevat, päihde- ja mielenterveyskuntoutujat tai muut osatyökykyiset tai osaeläkkeellä olevat henkilöt.

Kohderyhmä 2.
Työpajojen ja työllistämisyksiköiden henkilöstö, joka osallistuu kehittämistoimintaan, ohjauksiin, koulutuksiin ja muihin tilaisuuksiin. Kehittämistyön myötä henkilöstön ammatillinen osaaminen kasvaa ja uudet käytännöt juurtuvat osaksi käytännön työtä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Työvoiman palvelukeskus, Jyväskylän, Muuramen ja Jämsän työllisyyden kuntakokeilu ja Töihin!-palvelu, TE-toimisto ja sosiaalitoimi, joiden asiakkaille palveluja kehitetään. Asiakasohjaus työvalmennustoimenpiteisiin ja siten hankkeen toimenpiteisiin toteutuu pääsääntöisesti TE-toimiston ja Työvoiman palvelukeskuksen kautta. Asiakasyhteistyötä ja kokonaisvaltaisia kuntoutumista tukevia toimenpiteitä kokeillaan ja kehitetään tiiviissä yhteistyössä välillisten kohderyhmien viranomaistoimijoiden kanssa.

Lisäksi välillisenä kohderyhmänä ovat asiakkaiden läheiset. Asiakkaiden ohjautuminen oikea-aikaisiin palveluihin ja eteneminen kuntoutumisessaan kohti työmarkkinoita helpottaa kokonaisuudessaan myös läheisten elämäntilannetta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 372 244

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 287 835

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 488 925

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 378 058

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän

Kunnat: Jyväskylä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 190

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolen vaikutusta kohderyhmässä on analysoitu kirjallisuuden ja tilastoraporttien perusteella. Jari Heinonen: miesten tunne siitä perheen huoltovastuusta, estää palveluihin hakeutumista, koska epäonnistunut miehen tehtävässä. -työttömyyserot miehet 11 000 naiset 8 000 -kuolleisuus ja terveyserot, odotettu elinikä 6 vuoden ero 76/82
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen kohderyhmässä valtaosa on miehiä. Kehittämistyössä otetaan sukupuoli ja sen vaikutus kuntoutumis- ja työllistämisprosessiin huomioon yksilöllisiä ratkaisuja pohdittaessa. Hankkeessa noudatetaan päätoteuttajan, Sovatek-säätiön tasa-arvosuunnitelman mukaisia käytäntöjä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite, mutta se on keskeisesti mukana hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa. Kehittämistyössä otetaan sukupuoli ja sen vaikutus kuntoutumis- ja työllistämisprosessiin huomioon yksilöllisiä ratkaisuja pohdittaessa. Toiminnan tavoitteena on edistää sukupuolten tasa-arvoa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Hankkeen toteuttamisessa ja hanketoiminnassa huomioidaan ekologisen kestävyyden periaatteet. Liikkuvan klinikan/asiantuntijaryhmän työskentelymallin myötä tarve asiakkaan papereiden tulostamiseen ja liikutteluun eri toimijoiden välillä vähenee. Hankkeessa hyödynnetään sähköistä kirjaamista ja viestintää.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Hankkeessa kehitetään toimintaa ja palveluita tiiviissä yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Tavoitteena on järjestää nykyisiä palveluita uudella, joustavalla tavalla. Kehittämistyössä hyödynnetään olemassaolevia resursseja pyrkimyksenä edesauttaa tulosten juurtumista palvelujärjestelmään.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 5
Liikkuvan asiantuntijatyöryhmän toiminnan kehittäminen sekä uusien integroitujen ratkaisujen löytäminen asiakkaalle vähentää pitkällä aikavälillä asiakkaan muiden erityispalveluiden tarvetta ja siten tarvetta liikkua eri palveluntuottajan tiloissa. Välittömiä vaikutuksia hankkeella ei ole.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 7
Tavoitteena on heikommassa asemassa olevan väestöryhmän osallisuuden ja taloudellisten edellytysten parantaminen. Hanke edistää kokonaisvaltaisesti kohderyhmän terveyttä ja kuntoutumista kehittämällä sosiaalisen kuntoutuksen menetelmiä. Näin myös kohderyhmän työllistymisedellytykset paranevat.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Miehet ovat kohderyhmässä vahvasti (yli)edustettuna. Huomioimalla miesten osuus kohderyhmässä ja kehittämistyössä edistetään sukupuolten välistä sosiaalista ja taloudellista tasa-arvoa parantamalla kohderyhmän työllistymisedellytyksiä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Sosiaalisen kuntoutuksen menetelmien ja kuntoutuksellisten palveluiden kehittäminen vähentää yhteiskunnallista eriarvoisuutta puuttumalla kohderyhmän syrjäytymiskierteeseen ja edistämällä sen työelämävalmiuksia ja työllistymisedellytyksiä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kunnolla töihin –hankkeessa kehitettiin uusia ratkaisuja vaikeassa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille, joiden sosiaalinen osallisuus on uhattuna. Tavoitteena oli kehittää työvalmennusympäristöissä tapahtuvaa sosiaalista kuntoutusta ja monialaista yhteistyötä. Kohderyhmänä olivat pitkään työttömänä olleet, yli 30-vuotiaat työnhakijat sekä työvalmennusyksiköiden ja työpajojen henkilöstö. Kunnolla Töihin-hankkeen aikana työvalmennusyksiköiden asiakkaat ja työntekijät yhdessä, koulutusohjelman tukemana selvittivät, mitä sosiaalinen kuntoutus työvalmennusympäristöissä on ja miten sitä voidaan kehittää ja vahvistaa. Työskentelyn välittömänä tuloksena Sovatek-säätiölle ja Jyväskylän Katulähetykselle perustettiin kehittäjäasiakasryhmät KARI ja KAKE, jotka jatkavat asiakkaiden osallisuuden vahvistamista ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittämistä työvalmennusympäristöissä. Asiakkaiden kuntoutus- ja työllistymisprosessin keskeytymisiä ja katkoksia ja voidaan ehkäistä monialaisessa yhteistyössä syntyvillä, joustavilla ratkaisuilla, joissa yhdistetään työvoima-, sosiaali- ja terveyspalveluita uusilla tavoilla osaksi työvalmennusprosessia. Kunnolla Töihin-hankkeessa kehitettiin ja mallinnettiin liikkuva, moniammatillinen työryhmä-malli. Työryhmän erityisasiantuntijat ovat asiakkaiden ja työvalmennusyksiköiden työntekijöiden käytettävissä ja tukena joustavasti, asiakkaan tarpeen mukaisesti työvalmennusprosessin eri vaiheissa. Työryhmän jäsenet tekevät esim. palvelutarpeen arviointia yhdessä asiakkaiden ja lähettävien tahojen kanssa, ovat mukana laatimassa palvelusuunnitelmaa, kuntoutus- ja valmennussuunnitelmia, konsultoivat työvalmentajia ja toimivat tarvittaessa yksilövalmentajina. Työryhmä tekee tilannearvioita, työ- ja toimintakykyarvioita, jatkosuosituksia ja on mukana jatkosuunnitelmien laatimisessa.
Sovatek-säätiölle perustettiin Kunnolla Töihin-hankkeessa muotoillun liikkuvan, moniammatillisen työryhmä-mallin mukaisesti monialaisen kuntoutuksen työryhmä. Työryhmään kuuluu kuntoutuksenohjaaja, toimintaterapeutti, työterveyshoitaja, psykologi, lääkäri, opinto-ohjaaja, sosionomi, kasvatustieteen kandidaatti, työllisyysasiantuntija, sosiaaliohjaaja ja lähihoitaja. Työryhmä jatkaa toimintaansa osana Sovatek-säätiön työvalmennuspalveluita ja kehittää palvelujaan esim. digitaalisia verkkopalveluja hyödyntäen niin, että pystyvät toimimaan tarvittaessa myös alueilla, joiden työpajoilla monialaista asiantuntemusta ei ole työvalmennuksen tukena. Kunnolla Töihin-hankkeessa kokeiltiin ja otettiin monialaisen työryhmän käyttöön erilaisia ICF-pohjaisia työ- ja toimintakyvyn arviointia tukevia menetelmiä ja mittareita, joita työryhmä käyttää asiakastyössä.