Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20018

Hankkeen nimi: Osaava Keski-Karjala

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 1934207-8

Jakeluosoite: Kiteentie 9-11 B

Puhelinnumero: 040 770 4938

Postinumero: 82500

Postitoimipaikka: Kitee

WWW-osoite: http://www.keti.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Päivi Kipinoinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: paivi.kipinoinen(at)keti.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 770 4938

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Osaava Keski-Karjala –hankkeella haetaan uusia toiminnallisia malleja parantamaan alueen työnhakijoiden osaamistasoa vastaamaan paremmin Keski-Karjalan alueen ja lähialueiden yritysten ja organisaatioiden työvoiman osaamisvaateita. Hankkeen avulla kehitetään ja pilotoidaan koulutustehdas-mallia, jossa koulutus toteutetaan lähes kokonaan työpaikalla, hyödyntäen yrityksen laitteistoja henkilöstön toimiessa työtehtävien kouluttajina. Hankkeessa kehitetään yritysten, yrittäjäjärjestöjen ja kouluttajien yhteistyötä työllistävien alojen osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi. Hankkeen toimenpiteiden avulla lisätään merkittävästi alueellista ja ammattilista liikkuvuutta. Työntekijöitä kannustetaan perinteiset sukupuolirajat ylittäviin uravalintoihin, paremmin työllistäville aloille. Hankkeessa lisätään tietoa ja taitoa yrittäjyydestä työllistymisen välineenä, aikaansaadaan myös osa-aikaista yrittäjyyttä sekä yrittäjämäistä työskentelyä edusyrityksen kautta. Osa-aika- ja edusyritysten työskentelyn kautta jatketaan myös ikääntyvien työntekijöiden työuraa. Alueen työnhakijoiden osaamista lisätään ja tuodaan esille tehokkaammin yhteistyössä TE-hallinnon, kuntien ja koulutuslaitosten kanssa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaisina kohderyhminä ovat Keski-Karjalan alueen 1. ja 2. työhallinnon palvelulinjojen asiakkaina olevat henkilöt, joiden osaamista projektin toimenpiteillä pyritään kehittämään ja tuomaan näkyväksi. Koulutustehdas–malli soveltuu myös nuorille työnhakijoille. Kohderyhmään kuuluu myös alueen yritykset ja organisaatiot, joilla on koulutukseen tai rekrytointiin liittyviä tarpeita.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat alueen kunnat, joiden verotuloihin on vaikutusta työllistymisestä johtuvasta verotulojen kasvusta ja aluetalouden kautta tulevasta taloudellisen toimeliaisuuden kehittymisestä. Välillisenä kohderyhmänä ovat myös alueella toimivat koulutusorganisaatiot, joiden toiminnan laatuun ja vaikuttavuuteen uusilla kehitettävillä koulutustuotteilla on vaikutusta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 259 028

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 255 014

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 370 040

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 364 306

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Keski-Karjalan

Kunnat: Tohmajärvi, Rääkkylä, Kitee

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 140

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 129

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 200

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Alueella on työttömänä olevia miehiä merkittävästi naisia enemmän, samoin miesten oma-aloitteinen työllistyminen on vaikeampaa kuin naisten. Alueen avautuvat työpaikat ovat perinteisen ajattelutavan mukaisesti valtasosin naisvaltaisilla aloilla.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Miesten vaikeammasta työllistymisestä johtuen erityistä painotusta tullaan tekemään miesten työllistymiseen ja heidän ohjautumiseensa myös ei-perinteisille miesvaltaisille aloille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
hankkeella on tasa-arvotavoitteita, mutta päätavoitteena on kehittää koultustuotteitta vastaamaan paremmin työllistymistavoitteita.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 5
Alueella on kehitteillä ympäristöliiketoimintaan liittyviä toimintoja, joiden onnistuessa niillä on myös merkittäviä työllisyysvaikutuksia
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 3
ympäristöliiketoiminnan kehittämisen kautta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 3 4
luontomatkailu, luo uusia työpaikkoja ja koulutustarpeita
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 4
kalastustoiminnan kehittämisen kautta on mahdollisuus lisätä osa-aikatyöpaikkoja
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 6
uudelleenkäyttö ja kierrätysliiketoiminta mahdollistaisivat merkittävää työpaikkojen lisäystä alueella
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 6 4
alueella on kehitteillä alaan liittyvää liiketoimintaa, joka tuo uusia työpaikkoja, mm alihankinnassa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 5
työllistämällä paikallisia henkilöitä yritysten ja organisaatioiden tehtäviin, voidaan tukea alueen elinkeinorakenteen kestävää kehitystä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 6 5
liikkumista järkiperäisesti kehittämällä voidaan luonnonvaroja säästää.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 5
itsenä kehittäminen, mm kouluttautuminen ja työllistyminen sitä kautta edistää ihmisten hyvinvointia ja itsestään huolehtimista.
Tasa-arvon edistäminen 8 8
hanke pyrkii löytämään toimintatapoja ja malleja, joiden avulla voidaan ylittää alueella perinteisiä työnjaollisia sukupuolirooleja
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 7
työllistyminen ja aktiivinen toimintoihin osallistuminen lisää ihmisten yhteiskunnallista osallisuutta ja tasa-arvoa
Kulttuuriympäristö 4 4
työllistyminen kulttuuriympäristön hoitotehtäviin parantaa elävän ja toimivan kulttuuriympäristön säilymistä ja käyttömahdollisuuksia
Ympäristöosaaminen 4 4
osallistuminen lisää ihmisten tiedonsaantihakuisuutta ja parantaa ympäristötietoisuutta ja -osaamista

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli edistää yritysten tarpeiden ja koulutuksen kohtaamista, jotta työpaikkoja syntyisi ja yritykset saisivat osaavaa työvoimaa. Hankkeen toimenpiteet kohdistettiin alueen työvoimatarpeiden selvittämiseen, työvoiman osaamisen esille tuomiseen ja suuntaamiseksi työllistäville aloille. Hankkeessa keskityttiin ratkaisemaan osaavan työvoiman saatavuuteen liittyviä tarpeita sekä edistämään yrittäjyyttä kehittämällä ja kokeilemalla uudenlaisia koulutustuotteita. Sekä osaavan työvoiman rekrytointitarpeisiin että omistajanvaihdostilanteisiin kehitettiin mestari-kisälli toimintamalliin perustuvat koulutukset.

Keski-Karjalan Koulutustehdas -koulutukset toteutettiin työvoimakoulutuksena lähes kokonaan työpaikalla ja henkilöstöstä koulutettujen työpaikkaohjaajien toimiessa työtehtävien kouluttajina. Koulutukset räätälöitiin sekä yritysten tarpeiden että osallistujan osaamistarpeiden mukaisesti. Koulutuksia toteutettiin sekä yksittäisille osallistujille että pienryhmille eri toimialoilla.

Hankkeen tavoitteisiin kuului myös yrittäjyyden edistäminen siten, että yrittäjyyden eri vaihtoehdot tulevat tunnetuksi ja yrityksiin saadaan jatkajia. Hankkeessa järjestettiin infotyyppisiä tilaisuuksia, jossa aiheina oli kevytyrittäjyys, osa-aikayrittäjyys ja osuuskuntatoiminta. Hankkeessa toteutettiin myös Perustetaan osuuskunta -koulutus, jonka myötä perustettiin uusi työosuuskunta Keski-Karjalaan. Mestari- kisälli mallilla toteutetut omistajanvaihdoskoulutukset tukivat yritysten omistajanvaihdostilanteiden onnistumista.

Keski-Karjalan koulutustehdas -koulutusta toteutettiin 21 yrityksessä. 47 työpaikkaohjajaa koulutettiin yrityksissä. 50 työnhakijaa osallistui kisällikoulutukseen. Koulutuksen vaikuttavuus oli hyvä. Koulutuksen päätyttyä 32 kisälliä työllistyi koulutettavaan yritykseen ja 2 kisälliä työllistyi muuhun yritykseen. 5 kisälliä keskeytti koulutuksen, joista 3 sen vuoksi, että työllistyi toiseen yritykseen. Kisällikoulutukseen osallistuneista 11 henkilöä jatkoi työnhakua koulutuksen jälkeen.

Omistajanvaihdoskoulutuksia toteutettiin 10 yrittäjäparin kanssa. Näistä 6 tapauksessa toteutui yrityskauppa tai henkilö perusti yrityksen tai jatkaa yrittäjänä. 2 tapauksessa yritys perustetaan tai sukupolvenvaihdos tehdään vuonna 2018.

Yhteensä hankkeeseen osallistui 227 henkilöasiakasta, joista oli 132 työtöntä, 6 työelämän ulkopuolella, 14 opiskelemassa/ koulutuksessa, 50 työssä ja 25 yrittäjänä. Hankkeeseen on osallistunut 129 yritystä ja 15 organisaatiota. Yritysasiakkailta saatiin hankkeelle 178 rekrytointiin tai koulutuksiin liittyvää toimeksiantoa. Työnantajatapaamisia ja työntekijäehdokkaiden esittelyjä järjestettiin useita kymmeniä. Henkilöasiakkaista 114 työllistyi. Hankkeen toimenpiteillä on ollut vaikutusta 8 uuden yrityksen syntymiseen.