Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20020

Hankkeen nimi: STAGE - Osaajat esiin

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.1.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Seinäjoen koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1007629-5

Jakeluosoite: Koulukatu 41

Puhelinnumero: 020 124 5000

Postinumero: 60100

Postitoimipaikka: Seinäjoki

WWW-osoite: http://www.sedu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anne Rintala

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektikoordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anne.rintala(at)sedu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0408304265

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

TAVOITTEET
1. AMMATTIIN OPISKELEVAT NUORET
Stage – Osaajat esiin ESR-hankkeen tavoitteena on ammattiin opiskelevien nuorten työllistymisen edistäminen kehittämällä elinikäisen oppimisen avaintaitoja osana ammattiin opiskelua.
Tavoitteena on
- lisätä yhteistyötä eri ammattialojen opiskelijoiden ja opettajien välillä huomioiden nuorten aktiivinen rooli hankkeen toimissa ja edistää siten tiimityöskentelytaitoja.
- kehittää uudet teknologiat huomioiden nuorten innovaatiovalmiuksia ja lisätä tuotekehitysosaamista, jotka ovat menestyvän maakunnan avaintaitoja
- lisätä ammattiin opiskelevien nuorten viestintä- ja markkinointiosaamista hyödyntäen myös sähköistä mediaa ja sen työkaluja. Hankkeen avulla lisätään opiskelijoiden mahdollisuuksia joustaviin ja yksilöllisiin opiskeluvalintoihin
- lisätä ammattiin opiskelevien nuorten itsensä brändäämistaitoja hyödyntäen myös sosiaalista mediaa

2. AMMATILLISET OPETTAJAT
Hankkeen tavoitteena on ammatillisen koulutuksen opettajien tukeminen uudenlaisessa opettajuudessa,jossa opettaja muuttuu perinteisestä tiedon ja taidon jakajasta oppimisen ohjaajaksi. Uusi opettajuus ohjaa oppimista yhä vahvemmin tiedon tietämisestä tiedon soveltamiseen ja huomioi oppimistilanteissa mahdollisuudet opiskelijoiden elämänhallintataitojen ja työelämävalmiuksien kartuttamiseen ammatillisen osaamisen kartuttamisen ohella. Opettajan roolia ohjauksen asiantuntijana edistetään hankkeen toimenpiteiden avulla.

3. PERUSASTEEN YLÄKOULUN OPPILAAT JA OPPILAANOHJAAJAT
Hankkeen tavoitteena on tukea perusasteen yläkoulun oppilaiden siirtymistä koulutuksesta koulutukseen lisäämällä eri ammattien tuntemusta ja edistämällä oikeiden alavalintojen tekemistä.
Hankkeen tavoitteena on lisätä yläkoulujen oppilaanohjaajien ammattien ja työelämätuntemusta. Ammattien tuntemus lisääntyy hankkeessa toteutettavien PopUp-konttikiertuiden ja suurtapahtumassa mukanaolon kautta.

4. TYÖELÄMÄ
Hankkeen tavoitteena on lisätä yhteistyötä työelämän kanssa. Tavoitteena on ottaa työelämä vahvasti mukaan koulutuksen toteuttamiseen ja kehittämiseen.


TOIMENPITEET
- luodaan uusi toiminta- ja oppimisympäristö Stage.
- kootaan Stageen monialaisia InnoTeamejä, jotka koostuvat yhteistyöalojen opettajista, opiskelijoista ja työelämän edustajista. Stagessa osallistujat luovat InnoTeamiin kuuluvien ammattialojen yhteisen tulevaisuudenkuvan.
- Opiskelijat ideoivat tulevaisuuskuvan pohjalta yhteisaloittain erilaisia PopUp-kontin sisältöjä.
- InnoTeam toteuttaa konttiin uuden oppimisympäristön, TestLabin. Siellä eri ammattialojen yhteinen tulevaisuuden tekeminen tulee näkyväksi erilaisin toiminnallisin menetelmin
- muodostetaan opiskelijoista StreetTeam, joka ideoi uudenlaisia markkinointitapoja ja –kanavia kohderyhmän tavoittamiseksi. StreetTeamin tehtävänä on markkinoida PopUp -konttien toimintaa ja markkinoinnilla edistää toisen asteen koulutuksen vetovoimaisuutta sekä tunnettuutta nuorten keskuudessa.
- StreetTeam tuottaa materiaalia perusasteen opiskelijoille esiteltäviin opintopolkuihin. Materiaali on sähköisesti sosiaalisessa mediassa tai muuten levitettävissä olevaa materiaalia, kuten videoklippejä, pelejä, kuvia, esittelyjä tai musiikkia. Materiaalista koostetaan eri alojen tietopaketteja, joilla mahdollistetaan ammattien tarkempi esittely PopUp konteissa tai suurtapahtumassa.
- StreetTeam toteuttaa PopUp -kontin kanssa kiertueen alueen perusasteen yläkouluille. Yläkoulujen pihalla StreetTeam vastaa PopUp -konttiin rakennetun TestLabin esittelystä ja yläkoulun oppilaat, opot ja opettajat saavat tutustua ammatteihin erilaisin toiminnallisin menetelmin.
- InnoTeamit esittelevät PopUp -konttiin rakennetun TestLabin toimivuudesta ja esittelystä suurtapahtumassa toukokuussa 2016, jolloin tapahtumassa vierailee tuhansia nuoria ja heidän vanhempiaan. StreetTeam organisoi kummikoulujen kutsumisen, vastaanottamisen, esittelykierrokset sekä tapahtuman jälkeisen viestinnän.
- Osa hankkeeessa luoduista ideoista jatkojalostuu osana oman ammattialan kehittämistä. Pisimmälle kehitettyjä, hyviksi havaittuja oppimisympäristöjä ja -menetelmiä pilotoidaan ja esitellään suurtapahtuman yhteydessä toukokuussa 2016. Suurtapahtuma toimii siten myös hankkeessa luotujen uusien ympäristöjen ja menetelmien levitystapahtumana.
- osana hankkeen tulosten levitystä toteutetaan AllStars -seminaari keväällä 2016, jonka teemana on osaaminen ja elinikäisen oppimisen avaintaidot. Seminaarissa esitellään hankkeessa luotuja uusia oppimisympäristöjä ja -menetelmiä, hankkeessa opiskelijoiden tekemää tuotekehitystyötä, uusia innovaatioita ja uudenlaista ajattelumallia oppimiseen ja osaamiseen. Opiskelijat ovat vahvasti mukana seminaarin suunnittelussa ja toteutuksessa.
- suurtapahtumassa edistetään opiskelijoiden ja työelämän kohtaamista.


TULOKSET:
Hankkeessa syntyy
- uusia mallinnettuja oppimismenetelmiä ja -ympäristöjä (ml. Stage, PopUp kontti), InnoTeamien tuotekehitysprosessi ja uusia innovaatioita, joita opettajat hyödyntävät opetuksessa ja ohjauksessa uuden opettajuuden ja osaamisperusteisuuden ideologian mukaisesti
- viestinnän ja markkinoinnin Oma polku
- yhteistyöalojen opintopolkuja, jotka mahdollistavat yksilölliset ja joustavat valinnat yhteistyöalojen perustutkinnoista.
- mallinnus siitä, miten opiskelijat osana opintojaan oppivat hyödyntämään sähköisiä palveluita oman osaamisensa kuvaamisessa ja itsensä brändäyksessä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat Koulutuskeskus Sedun ammattiin opiskelevat nuoret, opinto-ohjaajat ja opettajat, jotka toimivat hankkeessa ohjaajan roolissa (uusi opettajuus.

Hankkeen kohderyhmänä ovat maakunnan perusasteen yläkoulujen oppilaanohjaajat.

Seminaarin ja suurtapahtuman osalta kohderyhmänä ovat ohjaustyötä ja ohjauksellista opetustyötä tekevien organisaatioiden edustajat kansallisesti ja kansainvälisesti.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat maakunnan perusasteen oppilaat ja opettajat. Suurtapahtuman osalta välillisenä kohderyhmänä ovat perusasteen oppilaat ja heidän kotiväkensä ylimaakunnallisesti. Perusasteen nuoret saavat tietoa ammatinvalinnan tueksi hankkeessa toteutettavien PopUp-konttikiertueiden ja suurtapahtumassa mukanaolon kautta.

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat työelämän edustajat,joiden kanssa hanke tekee yhteistyötä InnoTeamin, StreetTeamin ja PopUp-konttikiertueen yhteydessä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 228 110

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 228 109

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 325 873

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 325 872

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kuusiokuntien, Suupohjan, Seinäjoen, Järviseudun

Kunnat: Teuva, Karijoki, Kauhajoki, Alajärvi, Soini, Kurikka, Lappajärvi, Seinäjoki, Kauhava, Lapua, Ähtäri, Vimpeli, Ilmajoki, Isojoki, Evijärvi, Alavus, Kuortane

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 30

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 19

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 410

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Ks. liite
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Ks. liite
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 0
Sähköisten oppimisympäristöjen kehittäminen
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 6
Ammattiin opiskelijat pääsevät toteuttamaan itseään. Se lisää motivaatiota ja lisää työelämävalmiuksia ja siten työllistymistä. Mielekäs opiskelu ja työllistyminen lisäävät hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Kiertueet suuntautuvat Etelä-Pohjanmaan yläkouluille. Kiertueet lisäävät eri puolilla EP:tä asuvien nuorten tasa-arvoista asemaa. Kiertueella ja suurtapahtumassa yläasteen oppilaille esitellään eri ammattialoja molempia sukupuolia kiinnostavalla tavalla.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Hankkeen kautta perusasteen oppilaat saavat tukea ammatinvalintaansa. Näin edistetään oikeita alavalintoja. Väärien alavalintojen riskinä on keskeyttäminen ja sen kautta riski syrjäytyä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Stage-Osaajat esiin –hankkeen tavoitteet ja kohderyhmät olivat seuraavat:

1. AMMATTIIN OPISKELEVAT NUORET
Ammattiin opiskelevien nuorten työllistymistä pyrittiin edistämään kehittämällä elinikäisen oppimisen avaintaitoja osana ammattiin opiskelua. Haluttiin edistää opiskelijoiden tiimityötaitoja, innovaatiovalmiuksia ja tuotekehitysosaamista sekä viestintä- ja markkinointiosaamista hyödyntäen myös sähköistä mediaa ja sen työkaluja. Lisäksi haluttiin lisätä ammattiin opiskelevien nuorten itsensä brändäämistaitoja hyödyntäen myös sosiaalista mediaa.
2. AMMATILLISET OPETTAJAT
Ammatillisen koulutuksen opettajia tuettiin uudenlaisessa opettajuudessa, jossa opettaja muuttuu perinteisestä tiedon ja taidon jakajasta oppimisen ohjaajaksi.
3. PERUSASTEEN YLÄKOULUN OPPILAAT JA OPPILAANOHJAAJAT
Tavoitteena oli tukea perusasteen yläkoulun oppilaiden siirtymistä koulutuksesta koulutukseen lisäämällä eri ammattien sekä työelämän tuntemusta.
4. TYÖELÄMÄ
Tavoitteena oli lisätä yhteistyötä työelämän kanssa ja ottaa työelämä vahvasti mukaan koulutuksen toteuttamiseen ja kehittämiseen.


Hankkeessa nuoret olivat aktiivisina toimijoina mukana PopUp-konttikiertueella, joka kohdistui yläkouluille. Ammattiin opiskelevat nuoret esittelivät yläkoulun oppilaille ammatteja toiminnallisesti, ohjaten esimerkiksi linnunpöntön kokoamista tai eri aloille kuuluvien työvälineiden tunnistamista. Näin yläkoululaiset saivat realistisen kuvan ammateista, mikä ohjaa heidän alavalintojaan kunkin oman kiinnostuksen mukaisesti. Toiminnallisten pisteiden suunnittelussa oli mukana ammatillisia opettajia, opiskelijoita sekä työelämän edustajia. Opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat myös yläkoululaisille suunnattuja esittelyvideoita ammatillisesta koulutuksesta yhdessä alojen opettajien kanssa, kts.
www.sedu.fi
http://www.sedu.fi/fi/Hae-opiskelemaan/Koulutustarjonta/Elintarvikkeiden-valmistaja
http://www.sedu.fi/fi/Hae-opiskelemaan/Koulutustarjonta/Matkailupalvelujen-tuottaja
http://www.sedu.fi/fi/Hae-opiskelemaan/Koulutustarjonta/Koneistaja
http://www.sedu.fi/fi/Hae-opiskelemaan/Koulutustarjonta/Vaatetusompelija


Hankkeen yhtenä toimenpiteenä luotiin opiskelijoiden verkko-oppimisympäristö TIIMI (tiimi.sedu.fi), johon eri alojen opiskelijat luovat sisältöä opintojensa aikana. Verkko-oppimisympäristö lisää ammattiin opiskelevien nuorten viestintä- ja markkinointiosaamista hyödyntäen myös sähköistä mediaa opiskelijoille mielekkäällä tavalla, sillä he pääsevät itse suunnittelemaan ja toteuttamaan sisällön aina sen julkaisemiseen saakka. Näin tuotettua verkkojulkaisua lukemalla yläkoulujen oppilaat pääsevät myös tutustumaan ammatillisen koulutuksen arkipäivään sekä siellä opiskeleviin nuoriin.

Alojen välistä yhteistyötä kehitetiin monella tavalla yhdessä työelämän kanssa. Eri alojen opettajat kehittivät yhdessä opintokokonaisuuksia, joita tarjotaan alojen opiskelijoille. Esimerkiksi
turvallisuusala ja sosiaali- ja terveysala kehittivät yhteisen valinnaisen tutkinnonosan Laitosturvallisuus 15 osp, jota pilotoitiin ja jatkossa tarjotaan turvallisuusalan ja sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille. Kokonaisuus sisältää myös suunnitelman monikulttuurisen asiakkaan kohtaamisesta. Autoalan opiskelijoiden ideasta kehittyi alojen välisen yhteistyön projekti, jossa olivat mukana autoalan lisäksi ICT-ala, kone- ja metalliala sekä rakennusala. Opiskelijoiden yhteistyönä tuunattiin vanha BMW, joka huollettiin, kunnostettiin ja maalattiin uudelleen. Autoon asennettiin näyttö ja kaiuttimet koteloineen Playstationia varten sekä paljon lisävarusteita. Autoa käytetään autoalan markkinointiin erilaisissa tapahtumissa.

Merkonomikoulutuksen oppimisympäristönä toiminutta SeduShop-myymälää kehitettiin niin, että sen avulla myös yläkoululaiset pääsevät tutustumaan myyjän työhön toiminnallisesti. Jatkossa kaikki merkonomikoulutukseen tutustuvat yläkoululaiset työskentelevät myymälässä joko myynnin tai esimerkiksi somistuksen tehtävissä.

Taitaja2016-tapahtuman avulla tuotiin esiin monia hankkeessa kehitettyjä toimenpiteitä. Ammatilliset opiskelijat muodostivat ns. StreetTeamin ja SomeTeamin, jotka esittelivät ammatteja yläkoululaisille tapahtuman aikana. StreetTeamissä mukana olleet opiskelijat kierrättivät yläkoulun oppilaita tapahtumassa esitellen ammatteja sekä kertoivat samalla oman urapolkunsa, sen, millä tavalla he olivat päätyneet opiskelualalleen. He olivat suunnitelleet uratarinansa uratarinatyöpajoissa, ja tarinoista osa julkaistiin myös Taitaja2016 –verkkosivulla ((http://taitaja2016.fi/ammattipolut/uratarinoita/)). SomeTeamissa toimineet opiskelijat huolehtivat tapahtuman näkymisestä sosiaalisessa mediassa, erityisesti Instagramissa (#taitaja2016) ja Snapchatissä. SomeTeamista saatujen hyvien kokemusten perusteella toimintaa kehitettiin myös ammatillisen koulutuksen markkinointiin yleisemmin.

Hankkeen levitysseminaari toteutettiin myös Taitaja2016-tapahtuman yhteydessä. Levitysseminaarissa oli mukana hankkeen tavoitteina olevin teemoihin liittyviä asiantuntijoita tuomassa näkemyksiään ja kokemuksiaan yrittäjyydestä, työelämäyhteistyöstä, osaamisperusteisuudesta, kansainvälisyydestä, uudesta opettajuudesta, viestinnästä ja elinikäisestä oppimisesta. Lisäksi esiteltiin hankkeen tuloksia. Paljon kuvia löytyy instagramista (#stageprojekti).