Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20030

Hankkeen nimi: Omalle polulle korkeakouluun

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 30.6.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Jyväskylän yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245894-7

Jakeluosoite: PL 35

Puhelinnumero: 014 260 1211

Postinumero: 40014

Postitoimipaikka: Jyväskylän yliopisto

WWW-osoite: http://www.jyu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: PENNANEN MATTI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektitutkija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: matti.a.pennanen(at)jyu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 805 4627

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 1006550-2
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, 0208201-1

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Omalle polulle korkeakouluun -hankkeen tavoitteena on tukea siirtymävaihetta toiselta asteelta korkea-asteelle, sujuvoittaa opintopolkuja, edistää osuvia koulutusvalintoja ja ehkäistä epätarkoituksenmukaisia koulutusvalintoja ja opintojen keskeyttämisiä. Konkreettisena tavoitteena on rakentaa Keski-Suomeen alueellinen kokonaismalli toisen ja korkea-asteen oppilaitosten väliselle yhteistyölle opintopolun siirtymien tukemiseen ja sujuvoittamiseen.

Toiminnan kohteena ovat lukiossa ja toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat nuoret sekä toisen asteen koulutuksen ja korkeakoulujen opetus- ja ohjaushenkilöstö. Lisäksi toiminta voi kohdistua niihin, toisen asteen opintonsa jo päättäneisiin nuoriin, jotka eivät ole korkeakoulutuksessa tai työelämässä, esim. Ohjaamojen palveluita käyttäviin nuoriin. Hankkeen toimintaan osallistuu myös työelämän toimijoita sekä muita ohjauksen ja opetushallinnon toimijoita.

Hankkeen toimenpiteinä pilotoidaan ohjausta, jolla tuetaan siirtymävaihetta, joustavoitetaan ja nopeutetaan opintopolkua sekä edistetään osuvia, työelämäorientoituneita koulutusvalintoja. Opiskeluvalintoja tukevalla ohjauksella sekä korkeakouluopiskeluun tutustuttavilla laaja-alaisilla kursseilla huomioidaan nuorten heterogeeniset ohjaustarpeet, jotka vaihtelevat moninaisesta epävarmuudesta vahvaan tietoisuuteen omista ammatillisista toiveista. Ohjausta ja tutustumiskursseja kehitetään hyödyntäen uusia oppimisympäristöjä, vertaisohjausta ja työelämäyhteistyötä. Mukana kehittämistyössä ovat toisen asteen, korkea-asteen sekä työelämän edustajat.

Alueellisesti luodaan kokonaismalli, joka tiivistää toisen asteen ja korkea-asteen yhteistyötä, purkaa päällekkäisiä toimintoja, luo yhteisiä pelisääntöjä ja hyviä käytänteitä. Opiskelijan näkökulmasta edistetään osuvaa ohjausta ja lisätään opiskelijan korkeakoulutuntemusta ja työelämätietoutta. Yhteistyötä ja kokonaismallin rakentamista tuetaan henkilöstökoulutuksella sekä koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta edistävillä tilaisuuksilla. Hankkeen tuloksena on kokonaismalli, joka pitää sisällään uudenlaisen yhteistyön toimintakulttuurin, mutta myös vaihtelevissa oppimisympäristöissä toteutettavaa osaamisperustaista koulutus- ja työuralle suuntaavaa ohjausta ja opetusta, jotka tukevat toisen asteen opiskelijaa löytämään oman polkunsa korkeakouluun ja työelämään.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

- Hankkeen toiminta kohdistuu hakijaorganisaatioiden toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa ja lukioissa opiskeleviin nuoriin sekä
- Hakijaorganisaatioiden toisen asteen koulutuksen sekä korkeakoulujen opetus- ja ohjaushenkilöstöön
- Lisäksi hankkeen toiminta kohdentuu Keski-Suomen muiden toisen asteen oppilaitosten opiskelijoihin ja henkilöstöön.
- Keskisuomalaisen Ohjaamo-toiminnan kanssa tehtävän yhteistyön myötä toiminta voi kohdistua myös toisen asteen opintonsa jo päättäneisiin nuoriin, jotka eivät ole korkeakoulutuksessa eivätkä työelämässä.

Toteuttajaorganisaatiot toimivat lähinnä Jyväskylän ja Jämsän seudun alueella, mutta korkeakouluopintoihin tutustumismahdollisuudet tullaan toteuttamaan avoimina myös muille Keski-Suomen toisen asteen oppilaitosten opiskelijoille sekä toiselta asteelta valmistuneille nuorille, jotka eivät vielä ole saaneet korkeakouluopiskelupaikkaa tai menneet työelämään. Lisäksi ohjauksen koulutustilaisuuksia järjestetään avoimena siten, että Keski-Suomen muiden kuin toteuttajaorganisaatioiden oppilaitosten henkilöstö voi osallistua niihin (ks. kohta 5.5. hankkeen välilliset kohderyhmät). Alueellisesti Saarijärvi-Viitasaaren alueelta hankkeen toiminta voi kohdistua n. 5 % arvioiduista aloittaneista.

4.2 Välilliset kohderyhmät

- Työvoimahallinnon sekä muut nuorten ohjaustyötä tekevät toimijat
- Työelämän edustajat Keski-Suomessa
- Opetushallinnon sekä vapaan sivistystyön toimijat

Hankkeessa järjestetään avoimia tilaisuuksia ja tapahtumia, jotka ovat avoimia kaikille edellä lueteltuihin välillisiin kohderyhmiin kuuluville keskisuomalaisille toimijoille.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 488 295

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 401 602

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 813 825

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 669 337

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Saarijärven-Viitasaaren, Jyväskylän, Jämsän, Joutsan, Keuruun, Äänekosken

Kunnat: Äänekoski, Joutsa, Jyväskylä, Saarijärvi, Viitasaari, Keuruu, Laukaa, Jämsä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 8

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 360

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Sukupuolisensitiivisyys on sisäänrakennettu jo ohjauksen eettisiin lähtökohtiin. Kaikessa ohjauksessa huomioidaan ymmärrys yhteiskunnassa vallitsevista sukupuolten epätasa-arvoa luovat rakenteet, uskomukset ja arvostukset. On myös huomioitava, että sukupuoli kytkeytyy monimuotoisesti muihin yksilöiden ja väestöryhmien elämänrakenteisiin, jotka osaltaan liittyvät tasa-arvokysmyksiin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen kaikissa toimenpiteissä toimitaan sukupuolisensitiivisesti siten, että toisen asteen nais- ja miesopiskelijoilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet toteuttaa omia koulutusvalintojaan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen on sisäänrakennettu kaikkeen ohjaustoimntaan, joten se on välillisesti hankkeen tavoitteena, mutta keskeisenä kohteena on siirtymävaiheen tukeminen kokonaisuutena ilman erityisiä sukupuolinäkökulmia.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 2
Hankkeessa käytetään luonnonvaroja säästäviä verkko-oppimisympäristöjä ja luodaan sähköisiä toimntamalleja joilla on myös asenteellisia kuluttamiseen liittyviä vaikutuksia ekologisempaan luononvaroja ja ympäristöä säästäävään ajatteluun.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen ei välittömästi eikä välillisesti liity hankkeen tavoitteisiin ja hankkeella on lähinnä asenteellisia kuluttamiseen liittyviä vaikutuksia ekologisempaan luononvaroja ja ympäristöä säästäävään ajatteluun.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus eivät välittömästi eivätkä välillisesti liity hankkeen tavoitteisiin ja hankkeella on lähinnä asenteellisia kuluttamiseen liittyviä vaikutuksia ekologisempaan luononvaroja ja ympäristöä säästäävään ajatteluun.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma eivät välittömästi eivätkä välillisesti liity hankkeen tematiikkaan ja hankkeella on lähinnä asenteellisia kuluttamiseen liittyviä vaikutuksia ekologisempaan luononvaroja ja ympäristöä säästäävään ajatteluun.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Natura 2000-ohjelman kohteet eivät välittömästi eivätkä välillisesti liity hankkeeseen ja hankkeella on lähinnä asenteellisia kuluttamiseen liittyviä vaikutuksia ekologisempaan luononvaroja ja ympäristöä säästäävään ajatteluun.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Hankkeessa hyödynnettävät uudet verkko-oppimisympäristöt ja sähköiset sovellukset lisäävät ns. paperitonta opiskelua ja oppimista ja vähentävät materiaalien kulutusta ja jätteiden syntymistä. Välillisesti ne edistävät myös materiaaleja säästävää taloudellista ajattelua.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeen tavoitteiden kannalta uusiutuvien energialähteiden käyttö ei ole relevantti teema
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 1 3
Hankkeella vahvistetaan alueellisen osaamispääoman tuottamista koulutusorganisaatioiden yhteistyön kehittämiselle ja elinkeinoelämän välisellä yhteistyöllä ja siten edistetään asiantuntevien osaajien kouluttamista alueellisen elinkeinoelämän kehittämiseen. Opiskelijat valmistuvat nopeammin työelämään, mikä myös tukee paikallista elinkeinoelämää. Kokonaismallissa puretaan päällekkäisiä toimintoja ja edistetään resurssien järkevää käyttöä,millä on välillisiä seurauksia elinkeinoelämän kestävään kehittämiseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 3
Hankkeessa kehitetään koulutuksen nivelvaiheeseen ohjauksen palvelukokonaisuutta, joka tukee opintojen nopetuttamista ja työelämään siirtymistä. Välittömät vaikutukset kohdentuvat piloteissa osallistuviin opiskelijoihin ja välillisesti pitemmällä aikavälillä syntyy vakiintuneita palvelutoimintoja.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hankkeen toiminta ei kohdennu liikkumiseen ja logistiikkaan
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Toiselta asteella korkeakoulutukseen siirtymän tukemiseen kohdistuvat toimenpiteet edistävät nuorten osallisuutta ja osallistumista vahvistamalla heidän koulutus- ja urasuunnitteluvalmiuksiaan, työelämää koskevaa tietoutta. Osaamisperustainen toimintatapa tukee välillisesti työllisyyttä opintopolun jatkumona.
Tasa-arvon edistäminen 8 8
Ohjauksella ja pedagogiikalla vahvistetaan sukupuolineutaalisti eri aloille hakeutumista. Olennainen osa ohjausta on sukupuolisensitiivisyys eettisenä ja menetelmällisenä lähtökohtana siten, että ohjaukselle puretaan auki koulutuksen ja työelämän streotypioita ja vahvistetaan molempien sukupuolten tietoisuutta sekä kykyä tehdä stereotypioista vapaita koulutus- ja uravalintoja. Tasa-arvon edistäminen on peruslähtökohta ohjausta kehittävälle toiminnalle, mutta se ei ole määritelty hankkeen erityiseksi tavoitteeksi.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Ohjauksen ydintehtävä on edistää koulutuksellista tasa-arvoa ja vähentää sosioekonomisen tai etnisen taustan merkitystä koulutus- ja uravalintoja määrittävänä tekijänä. Siten yhdenvertaisuuden edistäminen kuuluu peruslähtökohtana hankkeen kaikkeen toimintaan, mutta se ei ole erityisesti määritelty tavoitteeksi.
Kulttuuriympäristö 0 0
Kulttuuriympäristöön liittyvät teemat eivät ole relevantteja hankkeen tavoitteiden kannalta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ympäristöosaamiseen liittyvät teemat eivät ole relevantteja hankkeen tavoitteiden kannalta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian yhteistyöstä toteuttaman Omalle polulle korkeakouluun –hankkeen tavoitteena oli tukea siirtymävaihetta toiselta asteelta korkea-asteelle, sujuvoittaa opintopolkuja, edistää osuvia koulutusvalintoja ja ehkäistä epätarkoituksenmukaisia koulutusvalintoja sekä opintojen keskeyttämisiä. Lisäksi tavoitteena oli rakentaa Keski-Suomeen alueellinen kokonaismalli toisen ja korkea-asteen oppilaitosten väliselle yhteistyölle opintopolun siirtymien tukemiseen ja sujuvoittamiseen.

Kolmen toimintavuoden aikana (1.4.2015- 30.6.2018) hanke saavutti tavoitteensa tiivistämällä toisen asteen ja korkea-asteen yhteistyötä ja luomalla uusia yhteistyömuotoja, sujuvoittamalla uusilla, paikallisilla toimintamalleilla siirtymävaiheita toiselta asteelta korkea-asteelle ja täydennyskouluttamalla opetus- ja ohjaushenkilöstöä. Tavoitteista poiketen hankkeessa työelämäyhteistyön tiivistäminen ei toteutunut suunnitellussa laajuudessa. Alueellisen systemaattisen toimintamallin rakentaminen on hankkeen päättyessä työn alla osana laajempaa Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian EduFutura –yhteistyötä.

Hankkeessa pilotoituja konkreettisia toimenpiteitä olivat muun muassa toisen asteen opiskelijoille suunnatut tutustumiskurssit, polkuopinnot kieli- ja LUMA-aineissa lukiolaisille ja väylä- ja korkeakouluun valmentavat opinnot ammatillisen toisen asteen opiskelijoille. Hankkeessa toteutettiin kehittämistoimintaa myös opetus- ja ohjaushenkilökunnalle.