Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20032

Hankkeen nimi: Vauhtia väylälle

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 29.9.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Centria ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1097805-3

Jakeluosoite: Talonpojankatu 2

Puhelinnumero: 06-825 0000

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: Kokkola

WWW-osoite: http://www.centria.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tuula Hohenthal

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuula.hohenthal(at)centria.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040-1209878

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Toisen asteen opiskelijoilla ei usein ole kuvaa ammattikorkeakouluopinnoista alan sisällön ja opiskelun tason osalta. Hankkeen kautta halutaan nopeuttaa ja sujuvoittaa opiskelijoiden hakeutumista jatko-opintoihin sekä sijoittumista itseä kiinnostavalle alalle niin, että riski jatko-opintojen keskeytymiseen pienenee. Lisäksi hankkeessa tehtävä työ joustavoittaa tutkinnon suorittamista AHOT-työn kautta - hankkeessa kehitettävien opintojen kautta opiskelijoiden on mahdollista kerryttää jatko-opinnoissa tarvittavaa osaamista siten, että tutkinnon suorittamisaika lyhenee. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan joustavia opiskelumahdollisuuksia.

Hankkeessa kehitetään ammattikorkeakoulun koulutusalojen alakohtaisista substanssiopinnoista opintojaksoja tarjottavaksi toiselle asteelle sekä ammatillisia että lukio-opintoja opiskeleville, jotka ovat siirtymässä jatko-opintoihin. Opintojen kautta toisen asteen opiskelijat voivat paremmin tutustua tarjolla oleviin jatko-opintoaloihin ja samalla edistää sekä toisen asteen tutkintoaan että mahdollisia myöhemmin aloitettavia AMK-opintoja. Opintojen toteuttamisessa hyödynnetään verkko-opiskelumahdollisuuksia sekä uusia toimintamalleja.

Lisäksi hankkeen tavoitteena on jatkaa Keskipohjalainen koulutusväylä –hankkeessa käynnistettyä AHOT-työtä syventämällä ja tarkentamalla yksittäisten opintojaksojen ahotointia sekä ottamalla käyttöön uusia yhteisiä ahotointimenetelmiä.

Hanke on osin levittämishanke, jossa jatketaan Keskipohjalainen koulutusväylä -hankkeessa aikaansaatujen käytänteiden jatkokehittämistä ja levittämistä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Toisen asteen opiskelijat Keski-Pohjanmaalla.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti hankkeesta hyötyvät alueen yritykset ja yhteisöt.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 122 976

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 121 815

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 162 760

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 152 270

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen, Kokkolan

Kunnat: Lestijärvi, Toholampi, Halsua, Kaustinen, Kokkola, Veteli, Perho, Kannus

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 50

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Centria-ammattikorkeakoululla on tasa-arvosuunnitelma, jota noudatetaan kaikessa toiminnassa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa pyritään saamaan naisia osallistumaan enemmän tekniikan alalla tarjottaviin opintoihin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 2
Hankkeessa suunniteltavat ja kehitettävät opinnot, joissa hyödynnetään verkkopedagogiikkaa, vähentävät osaltaan tarvetta ajoneuvojen käytölle ja edistävät näin ympäristötietoisuutta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 0
Hankkeesta laadittava julkaisu toteutetaan ainoastaan sähköisesti. Opinnoissa laadittava materiaali toteutetaan mahdollisimman pitkälle ainoastaan sähköisessä muodossa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 0
Opintojaksojen luominen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 0
Toisen asteen opiskelijat löytävät varmemmin itselleen sopivan alan ja siirtyvät varmemmin jatko-opintoihin keskeyttämättä niitä.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Hanke edistää opiskelijoiden tasa-arvoa alueella siten, että verkkopedagogiikan avulla mahdollistetaan osallistuminen hankkeessa suunniteltavaan ja pilotoitavaan opetukseen asuinpaikasta huolimatta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 2
Myös maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita rohkaistaan hakeutumaan jatko-opintoihin.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 5
Hankkeessa suunniteltavat ja kehitettävät opinnot, joissa hyödynnetään verkkopedagogiikkaa, vähentävät osaltaan tarvetta ajoneuvojen käytölle ja edistävät näin osaltaan ympäristötietoisuutta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Vauhtia väylälle -hanketta on toteutettu vuosina 2015–2016. Hanke oli jatkoa Keskipohjalainen koulutusväylä -hankkeelle, jota toteutettiin vuosina 2012–2014 (ks. hankkeesta laadittu julkaisu: Emmes M. 2015. Keskipohjalainen koulutusväylä). Vauhtia väylälle -hankkeen tavoitteena oli etsiä keinoja ja kehittää menetelmiä, joilla nopeutetaan ja sujuvoitetaan toisen asteen opiskelijoiden hakeutumista jatko-opintoihin ja sijoittumista itseä kiinnostavalle alalle. Hankkeessa toteutettiin toimenpiteitä, jotka tutustuttavat toisen asteen opiskelijoita ammattikorkeakoulussa opiskeluun ja siten madaltavat kynnystä jatko-opintoihin hakeutumiseen.

Hankkeen aikana markkinoitiin avoin ammattikorkeakouluopintoja, joihin osallistumalla toisen asteen opiskelijat saivat kokemuksia ammattikorkeakouluopinnoista ja ammattikorkeakoulussa opiskelusta. Erityisesti tiedotettiin verkko-opintoina suoritettavista avoin ammattikorkeakouluopinnoista, jolloin osallistuminen oli mahdollista maantieteellisistä etäisyyksistä tai omien opintojen toteutusajankohdista huolimatta. Samoin kehitetiin joitakin ammattikorkeakoulun liiketalouden, tieto- ja viestintätekniikan sekä ruotsin opintoja sellaisiksi, että toisen asteen opiskelijoiden on helpompi niitä suorittaa. Kemiatekniikan osalta pyrittiin lisäämään opiskelijoiden kiinnostusta alaa kohtaan ja kehitettiin työpajatoimintaa, joka sisältää sekä teoriaopintoja että laboratoriotyöskentelyä. Sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla on tarjottu kasvokkain tapahtuvaa ohjausta verkko-opintojen rinnalle. Verkko-opintoihin tutustuttamiseksi laadittiin videot verkko-opiskelusta niin opiskelijan kuin opettajankin näkökulmista. Hankkeessa järjestettiin liiketalouden valintakoetyöpajat keväällä 2015 ja keväällä 2016, jotka edistivät liiketalouden valintakokeen läpäisemistä ja sisäänpääsyä ammattikorkeakouluun.

Opinnot ja osaaminen vauhdittavat etenemistä
Toisen asteen opiskelijoiden suorittamat ammattikorkeakouluopinnot nopeuttavat heidän opintojaan ammattikorkeakoulussa. Kaikkiin hankkeen aikana kehitettyihin ja toteutettuihin opintoihin ja työpajoihin on määritelty, mitä opintoa ja kuinka monta Centria-ammattikorkeakoulun opintopistettä kyseinen toteutus vastaa. Osa opinnoista on hyväksyttävissä suoraan ammattikorkeakoulun opintojaksoina, kuten avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opintopisteet. Kemian työpajojen osalta on määritelty, mitkä opintojakson osat korvautuvat työapajakokonaisuuden tekemisellä. Opiskelijat saavat Centria-ammattikorkeakoulussa suoritetuista opinnoista ja niiden sisällöistä todistuksen, jonka perusteella he voivat hakea AHOTointia myös jatkaessaan opintojaan muussa korkeakoulussa.

AHOToinnin eli aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen menetelmien kehittämiseksi tehtiin seuraavia toimenpiteitä. Lähihoitajan tutkinnosta on määritelty opintojaksot, jotka ovat tunnustettavissa tai lisänäytöin tunnistettavissa ja tunnustettavissa osaksi sosionomin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan ammattikorkeakouluopintoja. AHOT-menettelystä on laadittu opas toisen asteen opiskelijoita ja opettajia varten. AHOT-prosessi vaatii oman osaamisen eli itsearvioinnin taitoja ja myös tähän on laadittu opasmateriaalia. Itsearvioinnin opasmateriaali palvelee niin toisen asteen opiskelijoita kuin ammattikorkeakoulussa opiskelevia itsearviointitaitoja AHOT-prosessissa ja muissa opinnoissa tarvitsevia.

Hanke saavutti tavoitteensa
Vauhtia väylälle -hanke on onnistunut hanketavoitteidensa saavuttamisessa. Keskipohjalainen koulutusväylä -hankkeessa kehitettiin joitakin toimivia malleja sujuvien siirtymisten edistämiseksi ja toimintatapoja vahvistettiin ja vakiinnutettiin Vauhtia väylälle -hankkeen myötä. Hanketyössä on luotu ja tehty tunnetuksi käytänteitä siihen, kuinka Keskipohjanmaan alueen toisen asteen opiskelijat voivat osallistua avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin jo toisen asteen tutkintonsa aikana. Yhteistyö ammatillisen toisen asteen kanssa on vahvistunut, mikä on mahdollistanut uusia yhteistyömuotoja, kuten esimerkiksi datanomiopiskelijoiden osallistumisen ammattikorkeakoulun ICT-alan lähiopetukseen, yhteisen opintokokonaisuuden toteuttamisen (taloushallinnon huippuosaaja yhdessä toisen asteen liiketalouden kanssa) sekä ammatillisten opiskelijoiden työssäoppimisjaksojen suorittamisen ammattikorkeakoulussa (tietotekniikka & liiketalous).

Lukiokoulutus tuli uutena yhteistyötahona mukaan Vauhtia väylälle -hankkeeseen ja väyläopintojen suhteen yhteistyö on hyvässä vauhdissa myös lukioiden kanssa. Yhteistyö ja yhteistyön käytänteiden kehittyminen toisen asteen opinto-ohjaajien kanssa on vahvistunut, jonka myötä monissa toisen asteen opiskelupaikoissa ammattikorkeakoulun tarjoamat väyläopinnot ovat tasavertainen vaihtoehto muiden valinnaisten opintojen kanssa ja niihin osataan ohjata erityisesti heitä, ketkä suunnittelevat jatko-opintoja korkeakoulussa. Yhteistyö Keski-Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöverkoston (ks. http://2aste.kpedu.fi/) kanssa on kehittynyt ja ammattikorkeakoulun edustaja kutsutaan verkoston tapaamisiin väyläopintoja esittelemään ja yhteistyötä kehittämään. Lisäksi toisen asteen yhteistyötarjottimelle saatiin jatko-opintoihin valmentavat fysiikan, matematiikan, tietotekniikan ja viestinnän verkko-opinnot, jotka on laadittu ammattikorkeakoulun osaamisvaatimukset huomioiden toisen asteen opettajien toimesta. Yhteistyötarjottimen kautta (https://wilma.kpedu.fi/browsecourses) nämä opinnot on valittavissa kaikissa Keski-Pohjanmaan alueen toisen asteen oppilaitoksissa. Info väyläopintoina suoritettavista ammattikorkeakouluopinnoista on myös toisen asteen yhteistyötarjottimella ja sen kautta ohjataan ammattikorkeakoulun koulutuskalenteriin ja opintoihin ilmoittautumaan.

Hankkeen keskeisistä tuloksista ja toimintatavoista on laadittu sähköinen julkaisu, joka löytyy: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7173-10-7 Tuloksia sekä hankkeen aikana kehitettyjä oppaita ja lomakkeita on koottu myös hankkeen www-sivulle: http://tki.centria.fi/hanke/vauhtia-vaylalle/1041