Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20033

Hankkeen nimi: Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1027740-9

Jakeluosoite: Armilankatu 40

Puhelinnumero: 02049600

Postinumero: 53100

Postitoimipaikka: Lappeenranta

WWW-osoite: http://www.edusampo.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Päivi Ovaska

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: paivi.ovaska(at)edusampo.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0406700168

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Saimaan ammattikorkeakoulu Oy, 2177546-2

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on saada ammatillisessa koulutuksessa olevia opiskelijoita suorittamaan opintojensa aikana yrittäjyysopinnot ja käynnistämään opintojen aikana oman yrityksen suunnittelu, mahdollisesti perustaminen ja toiminta. Tätä varten hankkeessa rakennetaan aivan uudenlainen yrittäjyysopintojen, matalan kynnyksen hautomon ja yrittäjämentoroinnin kokonaisuus yhteistyössä Saimaan ammattiopisto Sampon ja Saimaan ammattikorkeakoulu kesken kummakin yhteiseen käyttöön.

Hankkeessa aikaansaadaan ja pilotoidaan toisen asteen ja ammattikorkeakoulun yhteistä yrittäjyyskoulutuksen toimintamallia. Lopputavoite(tuotos) on kilpailukykyisten ja osaavien yrittäjien ja yritysten aikaansaaminen maakuntaan. Opiskelijat saavat opintojen aikana yrittäjävalmiuksia ja tietotaitoa sekä oikeaa asennetta yrittäjäksi ryhtymiseen. Hankkeen tavoite ei välttämättä vielä täysin konkretisoidu lyhyellä tähtäimellä, koska usein osa opiskelijoista haluaa ensin saada työkokemusta palkkatyössä ja perustaa oman yrityksensä vasta pienellä viiveellä.


Tavoitteet

1. Oppilaitosten 2. asteen ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulun yhteistyön syventäminen sekä muiden tahojen saaminen mukaan yrittäjyyskoulutuksen suunnitteluun
2. Yrittäjyysopintojen kehittäminen
3. Matalan kynnyksen yrityshautomotoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen
4. Yrittäjämentorointi -toiminnan käynnistäminen ja kehittäminen
5. Yrittäjyyshopsien tekeminen yrittäjyysopintoihin osallistuville opiskelijoille
6. Opettajien osaamisen vahvistaminen yrittäjyysopintojen toteutuksessa
7. Jatkajaa tarvitsevien yritysten kartoittaminen ja saattaminen yhteen yrittäjyyttä opiskelevien kanssa jatkajan löytymiseksi
8. Yrittäjyysopintojen, -mentoroinnin ja -hautomon kokonaismallin vakiinnuttaminen
9. Yrittäjyysopinnot suorittaneiden opiskelijoiden jälkiseuranta ja jälkimentorointi
10. Hankkeen yhteensovittaminen muihin yrittäjyyshankkeisiin


Vaikuttavuustavoitteet

1. Lisätä ammatillisesta koulutuksessa opiskelevien osallistumista yrittäjyysopintoihin ja valmistuneiden ryhtymistä yrittäjiksi.
2. Vahvistaa heidän kilpailukykyään yrittäjänä, kuten myös heidän perustamiensa yritystenkin kilpailukykyä.
3. Parantaa nuorten työllisyyttä.
4. Saada nuoret integroitumaan maakuntaan.
5. Tukea sukupolvenvaihdoksia ja estää turhat yritysten alasajot yrittäjän eläköityessä.
6. Lisätä maakunnan elinvoimaa ylläpitämällä ja monipuolistamalla maakunnan elinkeinorakennetta (pk-yrittäjyyttä) sekä yritysten kilpailukykyä ja osaamista.
7. Lisätä yrittäjyyskoulutusosaamista Sampossa ja Saimiassa.

Toimenpiteet

Tavoite 1. Oppilaitosten 2. asteen ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulun yhteistyön syventäminen
sekä muiden tahojen saaminen mukaan yrittäjyyskoulutuksen suunnitteluun
Toimenpiteet
- Hankkeen alkaessa perustetaan Sampon ja Saimian opettajista yrittäjäryhmä, jonka tehtävänä on suunnitella yrittäjyysopintojen kokonaisuus, toimia kouluttajina ja valmentajina sekä toimia alakohtaisten substanssiaineiden opettajien työparina kehitettäessä opintoihin yrittäjyysnäkökulmaa.
- Yrittäjyysryhmän opettajat verkostoituvat keskenään akselilla Sampo-Saimia sekä yrittäjämentoreiden kanssa. Yrittäjyysryhmä toimii hankkeen varsinaisena projektiryhmänä.
- Perustetaan yrittäjyyden neuvottelukunta yrittäjien saamiseksi mukaan hankkeeseen. Neuvottelukunnassa ovat yrittäjät vahvasti edustettuina ja sen avulla käynnistyy myös yrittäjämentoreiden haku.

Tavoite 2. Yrittäjyysopintojen kehittäminen
Toimenpiteet
- Suunnitellaan kaikille yhteiset yrittäjyysopinnot, (Telakka-vaihe)
- Suunnitellaan alakohtaiset yrittäjyysopinnot, (Varustamo-vaihe)
- Asetetaan yrittäjyysopinnot tarjolle opiskelijoiden ilmoittautumista varten.
- Ilmoittautuneille tehdään henkilökohtaiset yrittäjyyshopsit, joilla ohjataan heitä opintopolulla kohti omaa yrittäjyyttä.
- Toteutetaan kokeilu-/pilottiluonteisesti koulutus em. opintoja yrittäjyysopinnot valinneiden opiskelijoiden ryhmille.
- Tarkoitus on saada aikaan opiskelijoiden yrittäjyysosaamista ja -valmiuksia vahvistava sekä oman yrityksen perustamista edistävä yrittäjyysopintojen kokonaisuus, jossa on tarjolla Sampon ja Saimian yrittäjyysopintojen kaikkia aloja koskeva osuus sekä alakohtaisia yrittäjyyspainotteisia opintojaksoja.

Tavoite 3. Matalan kynnyksen yrityshautomotoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen
Toimenpiteet
- Suunnitellaan ja käynnistetään matalan kynnyksen yrityshautomotoiminta (Satama-vaihe).
- Innostetaan opiskelijoita yrityshautomon käyttöön.
- Järjestää kokeiluluonteisesti opiskelijoille ohjausta ja konsultointia hautomossa.

Tavoite 4. Yrittäjämentorointi -toiminnan kehittäminen
Toimenpiteet
- Hankitaan opiskelijoille yrittäjämentorit (Luotsi-vaihe).
- Mentorointi suunnitellaan sekä parimentorointina että ryhmämentorointina.
- Selvitetään ja suunnitellaan mentoroinnin sisältymistä myös hautomon toimintaan.
- Käynnistetään ja vakiinnutetaan matalan kynnyksen yrityshautomotoiminta, joka on käytännönläheinen ja helposti lähestyttävä ja joka käyttää uusinta sähköistä teknologiaa hyväkseen toiminnassa (videoneuvottelut, AC- ja Lync-tapaamiset, sähköinen verkosto, verkko-opintoja).
- Sisällytetään yrittäjyyskoulutukseen yrittäjämentorointi, jota toteutetaan kasvokkain ja verkossa pari- ja
-ryhmämentorointina.

Tavoite 5. Yrittäjyysopintoihin osallistuville opiskelijoille yrittäjyyshopsien tekeminen
Toimenpiteet
- Tehdään yrittäjyysopintoihin osallistuville opiskelijoille yrittäjyyshopsit, joilla ohjataan opintopolun etenemistä kohti omaa yrittäjyyttä ja vältetään opintopolun keskeytykset.

Tavoite 6. Opettajien osaamisen vahvistaminen yrittäjyysopintojen antamisessa
Toimenpiteet
- Vahvistetaan opettajien osaamista yrittäjyysopintojen kouluttajina ohjaamalla heitä työelämäjaksoille, joilla ohjaajana toimii yrittäjä.Hankkeessa ei ole esitetty rahoitusta opettajien palkkoihin työelämäjaksoilla, vaan ne rahoitetaan mm. Sampossa jo saadulla tuloksellisuusrahoituksella. Työelämäjaksoille ohjaaminen on tärkeä osa opettajien yrittäjyysosaamisen kehittymistä.
- Tavoitteeksi asetetaan, että osallistujia on 4-6.
- Opettajat ovat työelämäjaksoillaan seuraamassa yrittäjän toimintaa ja tunnistamassa asioita, jotka on tarpeen sisällyttää opiskelijoiden koulutukseen tai yrittäjämentorointitapaamisiin. Lisäksi opettajat selvittävät työelämäjaksoillaan, mitä asioita yrityshautomossa tulee käydä opiskelijoiden kanssa läpi.

Tavoite 7. Jatkajaa tarvitsevien yritysten kartoittaminen
Toimenpiteet
- Kartoitetaan yrityksen jatkajaa tarvitsevat yrittäjät, edistetään sukupolvenvaihdoksia ja linkitetään toimintansa päättäviä / eläköityviä yrittäjiä hautomo-opiskelijoihin yhteistyössä yrittäjäjärjestöjen kanssa.
- Hyödynnetään Etelä-Karjalan yrittäjien käynnistyvää verkkopohjaista rekisteriä, johon yrityksen myyntiä tavoittelevat yrittäjät voivat ilmoittuautua.

Tavoite 8. Yrittäjyysopintojen, -mentoroinnin ja -hautomon kokonaismallin vakiinnuttaminen
Toimenpiteet
- Vakiinnutetaan yrittäjyysopintojen, -mentoroinnin ja -hautomon kokonaismalli Sampossa ja Saimiassa.

Tavoite 9. Yrittäjyysopinnot suorittaneiden opiskelijoiden jälkiseurantaa ja jälkimentorointi
Toimenpiteet
- Toteutetaan yrittäjyysopinnot suorittaneiden opiskelijoiden jälkiseurantaa ja jälkimentorointia, joilla voidaan saadaan jatkokehittämistä varten arvokasta tietoa hankkeen vaikuttavuudesta ja koota jo opintonsa päättäneiden yrittäjyysopiskelijoiden kehittämisehdotuksia.

Tavoite 10. Toimenpiteiden yhteensovittaminen Yrittäjyyskasvatus ESR-hankkeen ja Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta EAKR-hankkeen kanssa
- Yhteensovitetaan toimenpiteet EAKR -rinnakkaishakkeeseen ja Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa - Kaakkois-Suomen yrittäjyyskasvatusstrategiasta yrittäjyyden ekosysteemiksi ESR-hankkeen kanssa(hakemusnumero 100398)

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat Saimaan ammattiopisto Sampon ja Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijat. Lisäksi ovat kyseisten oppilaitosten opettajat kohderyhmänä siltä osin kuin he osallistuvat työelämäjaksoihin, joilla heitä ohjaa yrittäjämentori. Muilta osin opettajat ovat hankkeessa toimijoina.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat yritykselleen jatkajaa etsivät yrittäjät ja hankkeessa toimivat yrittäjämentorit, jotka voivat ammentaa uutta tietoa opiskelijoilta ja opettajilta yrityksensä kilpailukyvyn parantamiseen.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 300 719

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 300 719

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 400 959

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 400 959

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Imatran, Lappeenrannan

Kunnat: Savitaipale, Luumäki, Rautjärvi, Lemi, Taipalsaari, Imatra, Lappeenranta, Ruokolahti, Parikkala

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 33

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 36

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 70

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankevalmistelun yhteydessä on käyty läpi koulutusalat ja tutkinnot, joissa yrittäjäksi ryhtyminen on erittäin potentiaalinen vaihtoehto opiskelijoille. Näissä koulutusohjelmissa on opiskelijarekisterin mukaan opiskelijoina sekä naisia että miehiä. Täten yrittäjyyteen koulutus on kaikille tasa-arvoisesti saatavilla.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeeseen ohjataan sekä nais- että miesopiskelijoita. Myös mentoreiksi on aiempien Sampon opiskelijamentorointihankkeiden ja Saimaan amk:n Luotsi-osuuskuntayrittäjyys hankkeen perusteella saatavilla ja kiinnostuneita sekä nais- että miespuolisia yrittäjiä. Hankkeen aikana tullaan pareiksi ja ryhmiksi valitsemaan henkilöt heidän tavoitteidensa, tutkintonsa ja yritysideansa perusteella, ei sukupuolen mukaan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole. Hankkeessa huolehditaan siitä, että kaikissa toimenpiteissä otetaan huomioon tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 5
On osa yrittäjyysopintoja. Opiskelijoita ohjataan ottamaan huomioon ympäristökuormitus ja luonnonvarojen kestävä käyttö kaikessa materiaalin hankinnassa ja käytössä. Yrittäjyysopintoihin kuuluvat kaikille yhteiset kestävän kehityksen opinnot ja teema sisällytetään osaksi yritysten toimintasuunnitelmaa. Luonnonvarojen käyttö on hanketoiminnassa minimaalista. Toisen asteen koulutuksen opetussuunnitelmissa on erikseen arvioitavana osana elinikäisen oppimisen avaintaidot, joihin sisältyy myös kestävän kehityksen osa-alueita: opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten ja sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia sekä koulu- että työssäoppimisympäristöissä. Tässä hankkeessa näitä taitoja korostetaan ja kestävän kehityksen tietopohjaa vahvistetaan myös kaikille opiskelijoille suunnitellussa yhteisessä kestävän kehityksen opintopaketissa. Kuntayhtymän johtoryhmä on hyväksynyt kuntayhtymälle kestävän kehityksen toimintaohjelman ja hyväksyy tarkastelujaksoittain kestävän kehityksen koordinointiryhmän laatiman tarkastelujakson toteutussuunnitelman. Toimintaohjelma ja toteutussuunnitelma ohjaavat kestävän kehityksen periaatteiden edistämiseksi tehtävää toimintaa Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Teemoina on ollut 1. Jätteiden synnyn ehkäisy ja kierrätys 2. Turvallisuus oppilaitoksessa sekä 3. Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi 4. Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus 5. Kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 5
On osa yrittäjyysopintoja ja teema sisällytetään osaksi opiskelijoiden suunnittelemien yritysten toimintasuunnitelmaa. Hankkeessa toimitaan paljon verkossa, jolloin ilmastonmuutosta aiheuttavia riskejä liikennöinnin osalta voidaan vähentää ja saada osallistujat omaksumaan pysyvästi sähköinen toiminta aina, kun se on mahdollista. Toisen asteen koulutuksen opetussuunnitelmissa on erikseen arvioitavana osana elinikäisen oppimisen avaintaidot, joihin sisältyy myös kestävän kehityksen osa-alueita: opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten ja sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia sekä koulu- että työssäoppimisympäristöissä. Tässä hankkeessa näitä taitoja korostetaan ja kestävän kehityksen tietopohjaa vahvistetaan myös kaikille opiskelijoille suunnitellussa yhteisessä kestävän kehityksen opintopaketissa. Kuntayhtymän johtoryhmä on hyväksynyt kuntayhtymälle kestävän kehityksen toimintaohjelman ja hyväksyy tarkastelujaksoittain kestävän kehityksen koordinointiryhmän laatiman tarkastelujakson toteutussuunnitelman. Toimintaohjelma ja toteutussuunnitelma ohjaavat kestävän kehityksen periaatteiden edistämiseksi tehtävää toimintaa Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Teemoina on ollut 1. Jätteiden synnyn ehkäisy ja kierrätys 2. Turvallisuus oppilaitoksessa sekä 3. Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi 4. Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus 5. Kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
Hankkeessa ei aiheuteta haittaa kasvillisuudelle, eliöille ja luonnon monimuotoisuudelle, koska energiankulutus, liikennöinti ja erilaisten luontoperäisten materiaalien käyttö tulee olemaan minimaalista. Toisen asteen koulutuksen opetussuunnitelmissa on erikseen arvioitavana osana elinikäisen oppimisen avaintaidot, joihin sisältyy myös kestävän kehityksen osa-alueita: opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten ja sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia sekä koulu- että työssäoppimisympäristöissä. Tässä hankkeessa näitä taitoja korostetaan ja kestävän kehityksen tietopohjaa vahvistetaan myös kaikille opiskelijoille suunnitellussa yhteisessä kestävän kehityksen opintopaketissa. Kuntayhtymän johtoryhmä on hyväksynyt kuntayhtymälle kestävän kehityksen toimintaohjelman ja hyväksyy tarkastelujaksoittain kestävän kehityksen koordinointiryhmän laatiman tarkastelujakson toteutussuunnitelman. Toimintaohjelma ja toteutussuunnitelma ohjaavat kestävän kehityksen periaatteiden edistämiseksi tehtävää toimintaa Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Teemoina on ollut 1. Jätteiden synnyn ehkäisy ja kierrätys 2. Turvallisuus oppilaitoksessa sekä 3. Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi 4. Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus 5. Kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 6
Hankkeeseen liittyvä energiankulutus, liikennöinti ja erilaisten luontoperäisten materiaalien käyttö tulee olemaan minimaalista. Teemaa käsitellään koulutuksessa ja yritystoiminnan suunnittelussa, tarvittaessa erillisenä aihealueena riippuen yritysaihioiden luonteista. Toisen asteen koulutuksen opetussuunnitelmissa on erikseen arvioitavana osana elinikäisen oppimisen avaintaidot, joihin sisältyy myös kestävän kehityksen osa-alueita: opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten ja sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia sekä koulu- että työssäoppimisympäristöissä. Tässä hankkeessa näitä taitoja korostetaan ja kestävän kehityksen tietopohjaa vahvistetaan myös kaikille opiskelijoille suunnitellussa yhteisessä kestävän kehityksen opintopaketissa. Kuntayhtymän johtoryhmä on hyväksynyt kuntayhtymälle kestävän kehityksen toimintaohjelman ja hyväksyy tarkastelujaksoittain kestävän kehityksen koordinointiryhmän laatiman tarkastelujakson toteutussuunnitelman. Toimintaohjelma ja toteutussuunnitelma ohjaavat kestävän kehityksen periaatteiden edistämiseksi tehtävää toimintaa Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Teemoina on ollut 1. Jätteiden synnyn ehkäisy ja kierrätys 2. Turvallisuus oppilaitoksessa sekä 3. Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi 4. Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus 5. Kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 7
Hankkeessa on materiaalien käyttö minimaalista, joten jätettäkään ei synny. Molemmissa oppilaitoksissa käytetään ympäristömerkittyjä tuotteita, mm. tulostus- /kopiopaperia. Yrittäjyysopintoihin kuuluvat kaikille yhteiset kestävän kehityksen opinnot. Materiaalien hankinta- ja käyttö - teema sisällytetään osaksi yritysten toimintasuunnitelmaa. Toisen asteen koulutuksen opetussuunnitelmissa on erikseen arvioitavana osana elinikäisen oppimisen avaintaidot, joihin sisältyy myös kestävän kehityksen osa-alueita: opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten ja sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia sekä koulu- että työssäoppimisympäristöissä. Tässä hankkeessa näitä taitoja korostetaan ja kestävän kehityksen tietopohjaa vahvistetaan myös kaikille opiskelijoille suunnitellussa yhteisessä kestävän kehityksen opintopaketissa. Kuntayhtymän johtoryhmä on hyväksynyt kuntayhtymälle kestävän kehityksen toimintaohjelman ja hyväksyy tarkastelujaksoittain kestävän kehityksen koordinointiryhmän laatiman tarkastelujakson toteutussuunnitelman. Toimintaohjelma ja toteutussuunnitelma ohjaavat kestävän kehityksen periaatteiden edistämiseksi tehtävää toimintaa Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Teemoina on ollut 1. Jätteiden synnyn ehkäisy ja kierrätys 2. Turvallisuus oppilaitoksessa sekä 3. Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi 4. Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus 5. Kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Yrittäjyysopintoihin kuuluvat kaikille yhteiset kestävän kehityksen opinnot. Hankkeessa toimitaan oppilaitoksissa, jotka panostavat sekä opetuksessaan että omissa kiinteistöissään uusiutuvan energian käyttöön. Tätä käytetään mallina myös opiskelijoille ja tuleville yrityksille. Yrittäjyysopintoihin kuuluvat kaikille yhteiset kestävän kehityksen opinnot ja teema sisällytetään osaksi yritysten toimintasuunnitelmaa. Toisen asteen koulutuksen opetussuunnitelmissa on erikseen arvioitavana osana elinikäisen oppimisen avaintaidot, joihin sisältyy myös kestävän kehityksen osa-alueita: opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten ja sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia sekä koulu- että työssäoppimisympäristöissä. Tässä hankkeessa näitä taitoja korostetaan ja kestävän kehityksen tietopohjaa vahvistetaan myös kaikille opiskelijoille suunnitellussa yhteisessä kestävän kehityksen opintopaketissa. Kuntayhtymän johtoryhmä on hyväksynyt kuntayhtymälle kestävän kehityksen toimintaohjelman ja hyväksyy tarkastelujaksoittain kestävän kehityksen koordinointiryhmän laatiman tarkastelujakson toteutussuunnitelman. Toimintaohjelma ja toteutussuunnitelma ohjaavat kestävän kehityksen periaatteiden edistämiseksi tehtävää toimintaa Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Teemoina on ollut 1. Jätteiden synnyn ehkäisy ja kierrätys 2. Turvallisuus oppilaitoksessa sekä 3. Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi 4. Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus 5. Kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 8
Kunkin opiskelijan opinnoissa, mentoroinnissa ja hautomotoiminnassa tulee tarkasteltavaksi paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen. Yrittäjyysopintoihin kuuluu kaikille yhteiset kestävän kehityksen opinnot. Toisen asteen koulutuksen opetussuunnitelmissa on erikseen arvioitavana osana elinikäisen oppimisen avaintaidot, joihin sisältyy myös kestävän kehityksen osa-alueita: opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten ja sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia sekä koulu- että työssäoppimisympäristöissä. Tässä hankkeessa näitä taitoja korostetaan ja kestävän kehityksen tietopohjaa vahvistetaan myös kaikille opiskelijoille suunnitellussa yhteisessä kestävän kehityksen opintopaketissa. Kuntayhtymän johtoryhmä on hyväksynyt kuntayhtymälle kestävän kehityksen toimintaohjelman ja hyväksyy tarkastelujaksoittain kestävän kehityksen koordinointiryhmän laatiman tarkastelujakson toteutussuunnitelman. Toimintaohjelma ja toteutussuunnitelma ohjaavat kestävän kehityksen periaatteiden edistämiseksi tehtävää toimintaa Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Teemoina on ollut 1. Jätteiden synnyn ehkäisy ja kierrätys 2. Turvallisuus oppilaitoksessa sekä 3. Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi 4. Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus 5. Kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 9
Hankkeessa kehitetään nimenomaan aineettomia tuotteita (osaamista,sen tuotteistamista, yrittäjyyttä ja tietotaitoa). Lisäksi hankkeessa on olennainen rooli kunkin opiskelijan aiotun yrityksen palvelujen kehittämisellä. Toisen asteen koulutuksen opetussuunnitelmissa on erikseen arvioitavana osana elinikäisen oppimisen avaintaidot, joihin sisältyy myös kestävän kehityksen osa-alueita: opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten ja sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia sekä koulu- että työssäoppimisympäristöissä. Tässä hankkeessa näitä taitoja korostetaan ja kestävän kehityksen tietopohjaa vahvistetaan myös kaikille opiskelijoille suunnitellussa yhteisessä kestävän kehityksen opintopaketissa. Kuntayhtymän johtoryhmä on hyväksynyt kuntayhtymälle kestävän kehityksen toimintaohjelman ja hyväksyy tarkastelujaksoittain kestävän kehityksen koordinointiryhmän laatiman tarkastelujakson toteutussuunnitelman. Toimintaohjelma ja toteutussuunnitelma ohjaavat kestävän kehityksen periaatteiden edistämiseksi tehtävää toimintaa Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Teemoina on ollut 1. Jätteiden synnyn ehkäisy ja kierrätys 2. Turvallisuus oppilaitoksessa sekä 3. Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi 4. Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus 5. Kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy
Liikkuminen ja logistiikka 7 9
Hanke ei edellytä liikkumista paikasta toiseen tai kuljetuksia, koska luentoja ja vuorovaikutusta opiskelijoiden, kouluttajien ja mentoreiden välille rakennetaan mahdollisimman pitkälle videoneuvottelujen, AC- ja Lync-yhteyksien avulla toteutuviksi ja mentorointia voidaan myös toteuttaa samoilla toimintatavoilla. Toisen asteen koulutuksen opetussuunnitelmissa on erikseen arvioitavana osana elinikäisen oppimisen avaintaidot, joihin sisältyy myös kestävän kehityksen osa-alueita: opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten ja sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia sekä koulu- että työssäoppimisympäristöissä. Tässä hankkeessa näitä taitoja korostetaan ja kestävän kehityksen tietopohjaa vahvistetaan myös kaikille opiskelijoille suunnitellussa yhteisessä kestävän kehityksen opintopaketissa. Kuntayhtymän johtoryhmä on hyväksynyt kuntayhtymälle kestävän kehityksen toimintaohjelman ja hyväksyy tarkastelujaksoittain kestävän kehityksen koordinointiryhmän laatiman tarkastelujakson toteutussuunnitelman. Toimintaohjelma ja toteutussuunnitelma ohjaavat kestävän kehityksen periaatteiden edistämiseksi tehtävää toimintaa Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Teemoina on ollut 1. Jätteiden synnyn ehkäisy ja kierrätys 2. Turvallisuus oppilaitoksessa sekä 3. Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi 4. Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus 5. Kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 8
Hankkeen osalta opiskelijoiden hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehditaan siten, että yrittäjyysopinnot suunnitellaan osaksi opiskelijan henkilökohtaista oppimissuunitelmaa (HOPS). Ryhmissä saatava vertaistuki ja mentorointi vahvistavat opiskelijan jaksamista ja kehittymistä. Yhteisiin opintoihin sisältyy myös yrittäjän työhyvinvointia käsitteleviä opintoja. Toisen asteen koulutuksen opetussuunnitelmissa on erikseen arvioitavana osana elinikäisen oppimisen avaintaidot, joihin sisältyy myös kestävän kehityksen osa-alueita: opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten ja sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia sekä koulu- että työssäoppimisympäristöissä. Tässä hankkeessa näitä taitoja korostetaan ja kestävän kehityksen tietopohjaa vahvistetaan myös kaikille opiskelijoille suunnitellussa yhteisessä kestävän kehityksen opintopaketissa. Kuntayhtymän johtoryhmä on hyväksynyt kuntayhtymälle kestävän kehityksen toimintaohjelman ja hyväksyy tarkastelujaksoittain kestävän kehityksen koordinointiryhmän laatiman tarkastelujakson toteutussuunnitelman. Toimintaohjelma ja toteutussuunnitelma ohjaavat kestävän kehityksen periaatteiden edistämiseksi tehtävää toimintaa Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Teemoina on ollut 1. Jätteiden synnyn ehkäisy ja kierrätys 2. Turvallisuus oppilaitoksessa sekä 3. Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi 4. Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus 5. Kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy
Tasa-arvon edistäminen 7 9
Hankkeessa toteutettava koulutus ja sen mallintaminen pysyväksi toiminnaksi tukevat tasa-arvon edistämistä. Yrittäjyysopintoihin kuuluvissa kaikille yhteisissä opinnoissa käsitellään tasa-arvoa työelämässä ja se sisällytetään osaksi yritysten toimintasuunnitelmaa. Toisen asteen koulutuksen opetussuunnitelmissa on erikseen arvioitavana osana elinikäisen oppimisen avaintaidot, joihin sisältyy myös kestävän kehityksen osa-alueita: opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten ja sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia sekä koulu- että työssäoppimisympäristöissä. Tässä hankkeessa näitä taitoja korostetaan ja kestävän kehityksen tietopohjaa vahvistetaan myös kaikille opiskelijoille suunnitellussa yhteisessä kestävän kehityksen opintopaketissa. Kuntayhtymän johtoryhmä on hyväksynyt kuntayhtymälle kestävän kehityksen toimintaohjelman ja hyväksyy tarkastelujaksoittain kestävän kehityksen koordinointiryhmän laatiman tarkastelujakson toteutussuunnitelman. Toimintaohjelma ja toteutussuunnitelma ohjaavat kestävän kehityksen periaatteiden edistämiseksi tehtävää toimintaa Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Teemoina on ollut 1. Jätteiden synnyn ehkäisy ja kierrätys 2. Turvallisuus oppilaitoksessa sekä 3. Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi 4. Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus 5. Kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 9
Hanke vähentää nuorten syrjäytymisriskiä ja vahvistaa sitä kautta yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta. Koulutusta tarjotaan kaikille yhteiskunnallisesta tai kulttuurisesta taustasta riippumatta. Toisen asteen koulutuksen opetussuunnitelmissa on erikseen arvioitavana osana elinikäisen oppimisen avaintaidot, joihin sisältyy myös kestävän kehityksen osa-alueita: opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten ja sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia sekä koulu- että työssäoppimisympäristöissä. Tässä hankkeessa näitä taitoja korostetaan ja kestävän kehityksen tietopohjaa vahvistetaan myös kaikille opiskelijoille suunnitellussa yhteisessä kestävän kehityksen opintopaketissa. Kuntayhtymän johtoryhmä on hyväksynyt kuntayhtymälle kestävän kehityksen toimintaohjelman ja hyväksyy tarkastelujaksoittain kestävän kehityksen koordinointiryhmän laatiman tarkastelujakson toteutussuunnitelman. Toimintaohjelma ja toteutussuunnitelma ohjaavat kestävän kehityksen periaatteiden edistämiseksi tehtävää toimintaa Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Teemoina on ollut 1. Jätteiden synnyn ehkäisy ja kierrätys 2. Turvallisuus oppilaitoksessa sekä 3. Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi 4. Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus 5. Kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy
Kulttuuriympäristö 1 1
Hankkeella ei ole kielteisiä vaikutuksia kulttuuriympäristöön, mutta teemaa tarkastellaan tarvittaessa yrittäjyysopintojen ja yrityssuunnitelman yhteydessä. Hankkeessa voi syntyä kulttuuriympäristöä kehittäviä palveluja ja toimintoja. Toisen asteen koulutuksen opetussuunnitelmissa on erikseen arvioitavana osana elinikäisen oppimisen avaintaidot, joihin sisältyy myös kestävän kehityksen osa-alueita: opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten ja sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia sekä koulu- että työssäoppimisympäristöissä. Tässä hankkeessa näitä taitoja korostetaan ja kestävän kehityksen tietopohjaa vahvistetaan myös kaikille opiskelijoille suunnitellussa yhteisessä kestävän kehityksen opintopaketissa. Kuntayhtymän johtoryhmä on hyväksynyt kuntayhtymälle kestävän kehityksen toimintaohjelman ja hyväksyy tarkastelujaksoittain kestävän kehityksen koordinointiryhmän laatiman tarkastelujakson toteutussuunnitelman. Toimintaohjelma ja toteutussuunnitelma ohjaavat kestävän kehityksen periaatteiden edistämiseksi tehtävää toimintaa Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Teemoina on ollut 1. Jätteiden synnyn ehkäisy ja kierrätys 2. Turvallisuus oppilaitoksessa sekä 3. Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi 4. Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus 5. Kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy
Ympäristöosaaminen 5 10
Molempien oppilaitosten koulutuksissa pyritään vaikuttamaan opiskelijoiden ympäristötietoisuuteen ja -asenteisiin. Ympäristökysymykset ja yhteiskuntavastuu on integroitu osaksi opetusta, mutta myös erillisiä opintojaksoja on tarjolla vuosittain. Saimaan amk:ssa tehdään vuosittain noin 20 opinnäytetyötä, joiden aiheena on yhteiskuntavastuu tai ympäristökysymykset. Yrittäjyysopintoihin kuuluvat kaikille yhteiset kestävän kehityksen opinnot ja teema sisällytetään osaksi yritysten toimintasuunnitelmaa. Toisen asteen koulutuksen opetussuunnitelmissa on erikseen arvioitavana osana elinikäisen oppimisen avaintaidot, joihin sisältyy myös kestävän kehityksen osa-alueita: opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten ja sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia sekä koulu- että työssäoppimisympäristöissä. Tässä hankkeessa näitä taitoja korostetaan ja kestävän kehityksen tietopohjaa vahvistetaan myös kaikille opiskelijoille suunnitellussa yhteisessä kestävän kehityksen opintopaketissa. Kuntayhtymän johtoryhmä on hyväksynyt kuntayhtymälle kestävän kehityksen toimintaohjelman ja hyväksyy tarkastelujaksoittain kestävän kehityksen koordinointiryhmän laatiman tarkastelujakson toteutussuunnitelman. Toimintaohjelma ja toteutussuunnitelma ohjaavat kestävän kehityksen periaatteiden edistämiseksi tehtävää toimintaa Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Teemoina on ollut 1. Jätteiden synnyn ehkäisy ja kierrätys 2. Turvallisuus oppilaitoksessa sekä 3. Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi 4. Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus 5. Kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy

9 Loppuraportin tiivistelmä

Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR -hankkeen aikana kehitettiin Saimaan ammattiopistoon ja Saimaan ammattikorkeakouluun yhteinen yrittäjyyskoulutuksen Yrittäjyyspolku -toimintamalli. Yrittäjyyspolku –toimintamalli sisältää yrittäjyysopintoja verkko-opintoina, opiskelijoiden yrittäjyyttä edistävää matalan kynnyksen hautomotoimintaa opintoineen ja yrittäjämentorointia. Opiskelijan Yrittäjyyspolun ohjauksen ja tuen mahdollistamiseksi hankkeessa kehitettiin opettajien yrittäjyysosaamista sekä yhteistyötä alueen yrittäjyyden toimijoiden kanssa.
Yrittäjyyspolun toimintamallia on hyödynnetty täysimääräisesti ja kehitetään edelleen Sampon ja Saimaan amk:n opiskelijoiden yrittäjyysopintojen kehittämisessä.