Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20038

Hankkeen nimi: NAKS - Nuorten aktiivisuuden kulttuurin rakentaminen Pohjoisessa Keski-Suomessa

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2014 ja päättyy 31.3.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: YOUNG LEADERS ACADEMY OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2124625-3

Jakeluosoite: Lutakonaukio 7

Puhelinnumero: 0408672623

Postinumero: 40100

Postitoimipaikka: Jyväskylä

WWW-osoite: http://www.zestmark.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: MANNER ANU

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anu.manner(at)zestmark.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0408672623

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

NAKS-hankkeen tavoite on viedä nuorten toimintakulttuuri uudelle tasolle, organisaatiokeskeisyydestä nuori-keskeisyyteen. Hankkeessa testataan mallia, jossa nuoria rohkaistaan toimintaan ja aikuisia autetaan johtamaan nuorten verkostoa sekä löytämään uusia tapoja aktivoida nuoria. Hankkeen pääosassa ovat nuoriin kohdistuvat toimenpiteet, mutta tavoitteena on järjestää myös kuntien nuorten kanssa toimiville tahoille materiaalia, jota he voivat hyödyntää nuorten ohjaamisessa ja aktivoinnnissa. Hankkeen aikana jokaiseen kuntaan rakentuu oma nuorten aktiivisuuden johtamisen malli, joka edesauttaa nuorten toimimasta alueella myös hankkeen jälkeen.

Hankkeen toimenpiteisiin kuuluvat Oman osaamisen tunnistamisen-leiri ja Projektitoiminnan valmennusprosessi. Nuorille suunnattujen toimintamallien lisäksi kehitetään aikuisverkoston kykyä johtaa aktiivisten nuorten verkostoa. Lisäksi hankkeessa toteutetaan nuorten tulevaisuuden suunnittelun avuksi ”Työkaluja oman unelmatulevaisuuden rakentamiseen”- ekirja.

Hankkeessa testataan hypoteesia, jossa ensin nuoria innostetaan pohtimaan omaa tulevaisuuttaan, sen jälkeen tunnistamaan & tekemään suuntaviivoja oman itsensä kehittämiseen ja lopulta testaamaan ideoita käytännössä. Parhaista ideoista syntyy nuoria työllistäviä kesäprojekteja ja parhaimmat tyypit jatkavat sanan levittämistä uusille nuorille. Kolmion kokonaan läpikäyneet nuoret putkahtavat erinomaisilla taidoilla varustettuna valmentajiksi taas seuraaville nuorille. Näin luodaan jatkumo, jossa nuoret ovat pääosassa ja homma saa polttoainetta aina uusista osallistujista.

Hankkeen lopputuloksena rakentuu käytännön toimintamalli, joiden kautta nuorten aktiivisuutta ja osallisuuden kulttuuria voidaan edistää myös hankekauden jälkeen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Pääasiallinen kohderyhmä on:
peruskoulun 9-luokkalaiset ja
2.asteella opiskelevat nuoret


Yhteistyötä tehdään yhteistyössä yläkoulujen, ammattiopiston ja lukion kanssa, jolloin aito oppilaitosyhteistyö ja toiminnan pitkäjänteinen kehittäminen mahdollistuvat. Merkittäviä yhteistyötahoja ovat myös olemassa olevat erilaiset yrityspalvelut sekä yrittäjyyttä muutoin edistävät toimijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Nuorten kanssa toimivat tahot (esim. nuorisotoimi, 4H)
Paikalliset yritykset
Kohdeoppilaitosten opettajat
Kohdekuntien päättäjät
Nuorten vanhemmat
Nuorten harrastusten, työllisyyden hoidon ja opiskelun kehittämisen kanssa tekemisessä olevat asiantuntijat.

Hankkeessa on pääosassa nuoriin kohdistuvat toimenpiteet, mutta tavoitteena on järjestää myös kuntien nuorten kanssa toimiville tahoille esim. oppilaan ohjaajille, nuorisotyöntekijöille ja kuntapäättäjille materiaalia, jota he voivat hyödyntää nuorten ohjaamisessa ja aktivoinnnissa. Hankkeen aikana jokaiseen kuntaan rakentuu oma nuorten aktiivisuuden johtamisen malli, joka edesauttaa nuorten toimimasta alueella myös hankkeen jälkeen.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 65 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 65 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 85 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 85 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Saarijärven-Viitasaaren, Äänekosken

Kunnat: Äänekoski, Pihtipudas, Kinnula, Karstula, Kannonkoski, Saarijärvi, Kyyjärvi, Viitasaari, Kivijärvi, Konnevesi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 150

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Tämä hanke on tasa-arvo neutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Tämä hanke on tasa-arvo neutraali.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tämä hanke on tasa-arvo neutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Nuorten aktiivisuuden kulttuurin rakentamisen (NAKS)-hankkeen tavoite ja tulos oli testata mallia, jossa nuoria rohkaistiin etsimään tulevaisuuden suuntaa ja toteuttamaan käytännön projekteja, sekä auttaa aikuisia johtamaan nuorten verkostoa ja löytämään uusia tapoja aktivoida nuoria.

Hankkeen pääosassa olivat nuoriin kohdistuvat toimenpiteet, mutta hankkeessa tuotettiin materiaalia myös nuorten ohjaustyötä tekeville.

Hankkeen toimenpiteisiin kuuluivat neljä nuorille suunnattua Oman osaamisen tunnistamisen-leiriä (MinäPäivä), kaksi Projektitoiminnan valmennuprosessia (Makers), tuotettiin e-kirja ja paikallisten yrittäjien tarinavideoita. Nuorille suunnattujen toimintamallien lisäksi kehitettiin aikuisverkoston kykyä johtaa aktiivisten nuorten verkostoa. Aikuisverkoston kohtaamisia järjestettiin neljä kappaletta.

Hankkeessa testattiin hypoteesia, jossa ensin nuorille markkinoitiin mahdollisuutta osallistua hankkeen valmennuksiin (markkinointi), innostettiin nuoria pohtimaan omaa tulevaisuuttaan, tunnistamaan & tekemään suuntaviivoja oman itsensä kehittämiseen (MinäPäivä) ja lopulta testaamaan ideoita käytännössä (Makers-projektitoiminnan valmennus). Nuorten ideoista syntyi paikallisia tapahtumaprojekteja, joita osa nuorista jatkaa omatoimisesti hankkeen jälkeen, sekä valtava kiinnostus ja "pöhinä" samankaltaisen toiminnan jatkolle.

Hankkeen lopputuloksena rakentui käytännön toimintamalli (kolmiomalli), jonka kautta nuorten aktiivisuutta ja osallisuuden kulttuuria voidaan edistää myös hankekauden jälkeen.