Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20039

Hankkeen nimi: Kohti unelmia -hanke

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Päijät-Hämeen Klubitalot ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 1932557-7

Jakeluosoite: Vuorikatu 35 D 2. kerros

Puhelinnumero: 0447555071

Postinumero: 15100

Postitoimipaikka: Lahti

WWW-osoite: http://www.phklubitalot.fi/hanke

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Nina Ristola

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hankepäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: nina.ristola(at)phklubitalot.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447555071

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Mielenterveyskuntoutujilla tulisi olla tasavertaiset mahdollisuudet opiskeluun ja työn tekemiseen. Monella kuntoutujalla on kuitenkin ollut sairastumisen vuoksi jopa usean vuoden tauko opinnoista tai työelämästä. Useilla on myös ongelmia itsetunnon ja elämänhallinnan kanssa. Tämän vuoksi kuntoutujat tarvitsisivat pitkäkestoista ja yksilöllistä tukea, jotta työllistyminen tai opintojen aloittaminen/jatkaminen olisi mahdollista. Tällaista palvelua ei tällä hetkellä ole mahdollista saada Päijät-Hämeen alueella. Lisäksi tulisi panostaa ennaltaehkäisevään toimintaan ja kiinnittää huomiota esimerkiksi nuorten opiskelijoiden mielenterveysongelmiin.

Hankkeen päätavoitteena on kuntoutujien työelämävalmiuksien, ammatillisen kuntoutumisen ja elämänhallinnan vahvistaminen esimerkiksi räätälöityjen koulutuksien ja pitkäkestoisen tuen avulla.

Tavoitteena on saada myönteinen muutos eli:
- Parantaa elämänhallintaa ja elämänlaatua
- Saavuttaa riittävän hyvä toiminta ja -työkyky, "hyvä elämä"
- Syrjäytymisen ehkäiseminen ja ennaltaehkäisevä toiminta

Tavoitteena on myös kehittää uusi toimintamalli oppilaitosyhteistyöstä Päijät-Hämeen koulutuskeskusten kanssa sekä kehittää malli kokemusohjaajan työskentelystä mielenterveyskuntoutujan ammatillisen kuntoutumisen tukemisessa. Tavoitteena on asiakaslähtöinen ja sektorirajat ylittävä toiminta sekä viranomaisyhteistyön kehittäminen. Hankkeen avulla voidaan vähentää mielenterveyskuntoutujiin liittyviä ennakkoluuloja ja syrjintää työelämässä sekä lisätä kuntoutujien sosiaalista osallisuutta sekä yhteiskuntaan kuuluvuutta.

Työelämävalmentajan, opintovalmentajan ja kokemusohjaajan avulla kuntoutujille rakennetaan henkilökohtainen elämäntilannetta selventävä suunnitelma. Ammatillisia valmiuksia lisätään esimerkiksi työnhakuvalmennuksen, ammatinvalintakurssin, itsetunto- ja atk-koulutusten avulla. Kuntoutuja saa hankehenkilöstön tuen ja avun koko hankkeessa mukana olon ajalle. Kaikki valmennus ja kuntoutus suunnitellaan henkilön tilanteen mukaan.

Hankkeen avulla mielenterveyskuntoutujien työelämävalmiudet, elämänhallinta ja -laatu sekä itsetunto paranee. Toimenpiteiden avulla he työllistyvät tai aloittavat tutkinnon suorittamisen tai jatkavat keskenjääneitä opintojaan. Ennaltaehkäisevän työn avulla opiskelijoiden mielenterveysongelmat vähenevät ja sosiaali- ja terveyskustannukset pienenevät. Kuntoutujiin liittyvät ennakkoluulot vähenevät ja yhteistyö viranomaisten kanssa paranee. Pitkän ajanjakson tuloksena syntyy uusi toimintayksikkö, joka toimii matalan kynnyksen paikkana ja pystyy palvelemaan yhä kasvavaa kuntoutujien joukkoa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Asiakkaina ovat 18-29- sekä yli 50-vuotiaat päijäthämäläiset henkilöt, joilla on mielenterveysongelmia ja joiden työelämävalmiuksia ja elämänhallintaa täytyy vahvistaa. Toimenpiteiden ansiosta työllistyminen tai opintojen aloittaminen/jatkaminen on mahdollista.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Lahden Klubitalon henkilökunta, työnantajat sekä muut yhteistyökumppanit ja sidosryhmät (Suomen Klubitalot, TE-toimisto, Kela ja oppilaitokset).

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 310 726

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 262 480

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 415 700

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 367 236

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Hollola, Lahti, Orimattila, Heinola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 81

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Olemme huomioineet sukupuolinäkökulman hanketta suunniteltaessa. Tavoitteet on asetettu sukupuolinäkökulma huomioiden. Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta. Olemme itse tehneet analyysin Askeleet kohti työelämää -hankkeen tulosten ja toiminnan pohjalta. Hankkeessa mukana olevien kuntoutujien sukupuolijakauma oli melkein tasan: 56 % naisia ja 44 % miehiä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminnassa on huomioitu sukupuolinäkökulma. Hanke tukee sukupuolten välistä tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja sosiaalisen kestävän kehityksen periaatteita. Hanketoiminta perustuu tasa-arvoon ja toiminnassamme huomioimme sekä arvostamme naisten ja miesten erilaisia käyttäytymistapoja, pyrkimyksiä ja tarpeita. Kuntoutujat huomioidaan yksilöinä sukupuolesta riippumatta ja esimerkiksi koulutukset suunnitellaan niin, että ne sopivat molemmille sukupuolille. Myös vapaa-ajan toiminta suunnitellaan molemmille sopivaksi. Vertaistukiryhmässä kokemusohjaan työparina toimii miespuolinen henkilö, joten myös vertaistukipalvelussa on sukupuolinäkökulma huomioitu.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta sukupuolten tasa-arvo otetaan huomioon hanketta suunniteltaessa ja toteuttaessa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Kierrättäminen ja julkisten kulkuvälineiden käyttö.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Käytämme luontoystävällisiä materiaaleja ja käsittelemme ilmastonmuutosta kuntoutujille järjestettävissä infoissa ja teemapäivissä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 10
Tarkoituksena on järjestää infotilaisuuksia, joissa voisimme käsitellä esimerkiksi kierrätystä. Järjestämme kuntoutujille virkistysmatkoja muutaman kerran vuodessa. Matkat voisivat suuntautua luontoon, puutarhoihin, kansallispuistoihin tai maailmanperintökohteisiin. Näin tulisi tutuksi myös luonnon monimuotoisuus.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 5
Käytämme julkisia kulkuvälineitä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
Lisäämme ekologisten materiaalien käyttöä sekä yritämme ensisijaisesti ostaa kierrätyshuonekaluja. Pyrimme paperittomaan toimistotyöskentelyyn. Käytämme tulosteet uudelleen hyötykäytössä (esim. muistilaput). Jätteiden lajitteluun kiinnitetään erityistä huomiota.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 5
Käytämme mahdollisimman paljon paikallisten toimijoiden palveluja.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 5
Tuotamme aineetonta palvelua.
Liikkuminen ja logistiikka 0 5
Toiminnassamme käytämme mahdollisimman paljon julkisia kulkuvälineitä ja sään salliessa kuljemme polkupyörällä tai kävellen lähialueille. Toimisto sijaitsee Lahden keskustassa hyvien kulkuyhteyksien päässä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hankkeen toiminta kohdistuu työmarkkinoille pääsyyn ja siellä pysymiseen samoin kuin ”hyvään” työelämään, osaamiseen ja sosiaalisen osallisuuden edistämiseen ja köyhyyden torjuntaan. Hanke edistää hyvinvointia ja tasa-arvoa. Hanke lisää turvallisuutta ja osallisuutta kuulua johonkin yhteisöön ja lisäksi torjuu köyhyyttä ja syrjäytymistä. Suosimme ja suosittelemme terveellisiä elämäntapoja ja lisäämme ehkäisevän työn osaamista ja ongelmiin ajoissa puuttumista. Hankkeen avulla edistetään kuntoutujien työllistymistä ja lisätään kuntoutujien keskuudessa tietoa työllistymisen ja opintojen mahdollisuuksista. Tarkoituksena on järjestää virkistysmatkoja, johon mukana olevat kuntoutujat voivat osallistua.
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Hanketoiminta perustuu tasa-arvoon. Puolustamme jokaisen ihmisen ihmisarvoa. Edistämme heikommassa asemassa olevien ihmisoikeuksia. Luomme mahdollisuuksia inhimillisesti arvokkaaseen elämään. Tavoitteena on, että mielenterveyskuntoutujat olisivat tasavertaisia työntekijöitä työelämässä ja heihin kohdistuva syrjintä vähentyisi. Työllistymällä ja opintojen aloittamisella kuntoutujan taloudellinen tasa-arvo ja sosiaalinen osallisuutensa paranee.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Hanke vähentää mielenterveyskuntoutujien eriarvoisuutta työmarkkinoilla ja vähentää heihin kohdentuvia ennakkoluuloja. Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään tms. Hanke huomioi kohderyhmän tarpeet ja suunnittelee/räätälöi kaiken toiminnan mukana olevien henkilöiden tilanteen mukaan.
Kulttuuriympäristö 5 5
Järjestämme kuntoutujille virkistysmatkoja muutaman kerran vuodessa. Matkat voisivat suuntautua esimerkiksi luontoon, puutarhoihin, kansallispuistoihin tai maailmanperintökohteisiin. Järjestämme teemapäiviä, esimerkiksi kulttuuriympäristöpäiviä.
Ympäristöosaaminen 5 5
Toimitaan ympäristövastuullisesti. Motivoituneet työntekijät seuraa aikaansa ja toimii myös muilla osa-alueilla vastuullisesti. Ympäristöystävällinen toimintatapa tuo kustannussäästöjä, pystytään antamaan laadukasta palvelua.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kohti Unelmia –hanketta toteutettiin aikavälillä 1.1.2015-31.12.2017. Hankkeessa työskentelivät hankepäällikkö, opinto/työhönvalmentaja, kokemusohjaaja ja toimistotyöntekijä.
Hankkeen tavoitteena oli mielenterveyskuntoutujien ammattitaidon, elämähallinnan,opinto- ja työelämävalmiuksien vahvistaminen.
Kohderyhmänä olivat 18- 65 -vuotiaat Päijät- Hämäläiset mielenterveyskuntoutujat.
Hanke tarjosi räätälöityä, yksilöllistä ja pitkäkestoista tukea työllistymisessä, opinnoissa, urasuunnittelussa ja elämänhallintaan liittyvissä asioissa. Hanke toimi ennaltaehkäisevästi syrjäytymisessä, tarjoten monenlaista toimintaa asiakasryhmälleen. Jokaiselle kuntoutujalle rakennettiin henkilökohtainen suunnitelma huomioiden lähtökohdat ja tavoitteet mm. työnhaku- ja ammatinvalinnan koulutukset, atk-kurssit, voimauttava valokuvaus, elämäntaitokurssit ja itseilmaisun kurssit järjestettiin kohderyhmän tarpeet huomioiden.
Hanke toimi yhteistyössä muiden toimijoiden, virastojen, hoitotahojen ja alueen oppilaitosten kanssa.
Hankkeen päätyttyä mukana oli 66 henkilöä, joista 65 % naisia. Suurin osa 75 % asiakkaista oli 25- 40 -vuotiaita lahtelaisia jonkin ammatillisen koulutuksen omaavia henkilöitä. Hankkeeseen puolet ohjautui Klubitalon kautta ja toinen puolikas ohjautui oppilaitoksista ja eri hoitotahoilta.
Suurin muutos tapahtui henkilöiden työmarkkina-aseman muutoksessa hankkeessa oloaikana. Opiskelun osuus nousi 19 % ja työllistymisen 20 %. Työttömyys laski 15 % ja eläkkeet 29 %. Henkilöiden elämänlaatu parani sosiaalisen kanssakäymisen ja itsetunnon kohoamisen myötä. Ammattiin valmistui hankkeen aikana 9 % asiakkaista.Kokemusohjaus todettiin toimivaksi malliksi mielenterveyskuntoutujien ammatillisen kuntoutumisen tukemiseen. Palautekyselyn perusteella suurin apu hankkeesta henkilöille oli opiskeluun, työhön ja itsetuntoon liittyvissä asioissa. Yksilöllinen tuki, asioimisen helppous ja välittävä ote olivat kyselyn mukaan henkilöille suurin motivoiva tekijä.