Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20040

Hankkeen nimi: Löydä sun juttu. Yhteisöllisestä koulusta valmiudet jatko-opintoihin ja työelämään

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 7.1.2015 ja päättyy 30.6.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Tampereen ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1015428-1

Jakeluosoite: Kuntokatu 3

Puhelinnumero: 032452111

Postinumero: 33520

Postitoimipaikka: Tampere

WWW-osoite: http://www.tamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tarja Tittonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Lehtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tarja.tittonen(at)tamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0505004545

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Löydä sun juttu -hankkeen tavoitteena on uudistaa yläkoulun ja ammatillisen oppilaitoksen toimintakulttuuria kohti osallistavuutta, yhteisöllisyyttä ja tiimioppimista. Hankkeessa pilotoidaan toimintakäytäntöjä, joiden tavoitteena on se, ettei "kukaan putoa". Toimintamallissa keskeistä on opettajan ohjauksellinen ja valmentava ote, luokan/ryhmän yhteisöllisyyden ja yhteisvastuullisuuden edistäminen sekä nuoren identiteetin ja kasvun tukeminen. Hankkeessa testataan sosio-kulttuurisia menetelmiä ja tiimi-oppimisen ja yrittäjyyskasvatuksen eri muotoja, eri oppilaitosasteilla yhteistoiminnallisesti.

Ensimmäisenä tavoitteena on konkreettisesti lisätä koulumotivaatiota, opiskelumotivaatiota ja vähentää keskeyttämistä ja koulusta kieltäytymistä. Vastuullisuus omista opinnoista sekä oman suunnan löytäminen helpottuvat. Oppiainerajoja ylittävillä toiminnoilla ja oppilaitosasteiden yhteistyömuodoilla puolestaan monipuolistetaan nuorten kuvaa siitä tulevaisuuden opintojen tai ammattien mahdollisuuksista, yrittäjyyttä unohtamatta.

Toisena tavoitteena hankkeessa on, että opettajien ohjauksellinen ja valmentava osaaminen lisääntyy ja vahvistuu. Hankkeen aikana pilotoidaan uusia toimintakäytänteitä, joita arvioidaan yhteistoiminnallisesti opettajien ja opiskelijoiden kanssa.

Kolmantena tavoitteena on kehittää ja mallintaa oppilaitosasteiden yhteistyömuotoja (yläkoulu, ammattiopisto ja ammattikorkeakoulu). Hankkeessa oppilaat toteuttavat eri muotoisia yhteisiä toimintapäiviä/-projekteja yhteistyössä. Toimintamalli on dynaaminen ja tekemisestä oppiva. Tällä edistetään myös yrittäjämäisen asenteen kehittymistä.

Tulokset:
Oppilaat/opiskelijat:
- läpäisyprosentin nostaminen erityisesti ammatillisessa koulutuksessa
- motivoivan jatko-opiskelupaikan löytäminen
- osallisuuden, opiskelumotivaation ja itseohjautuvuuden ja vastuullisuuden lisääntyminen

Henkilökunta:
- henkilökunnan osaaminen kehittynyt ohjauksellisessa työotteessa ja oman työnsä kehittämisessä sekä
erityistä tukea vaativien opiskelijoiden kohtaamisessa on lisääntynyt

Organisaatiotaso:
- oppilaitosten ja kouluasteiden välille on löydetty uusia yhteistyötapoja ja pysyviä malleja

Hankkeen tuloksena syntyy uusia käytännössä testattuja toimintamalleja ja -käytänteitä, jotka ovat siirrettävissä myös muihin yläkouluihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat yläkoulujen 7-9 -luokkien oppilaat ja Ahlmanin ammattiopiston opiskelijat. Pilottiluokkia on kaksi Juhannuskylän koulusta sekä Ahlmannin kaksi opiskelijaryhmää hotelli-, ravintola- ja catering koulutuksesta. Kohderyhmän koko on yhteensä 80.
Toinen varsinainen kohderyhmä ovat ko. oppilaitosten opettajat, erityisesti ko. luokkien opettajat, joiden kanssa toimintakäytäntöjä kehitetään, toteutetaan ja arvioidaan. Keskeistä on se, että suunnittelu tapahtuu oppilaitosrajat ylittäen sekä yhteistyössä oppilaiden/opiskelijoiden kanssa ja koko kouluyhteisön kanssa. Yhteisiä kehittämispäiviä tiimioppimisesta ja sosio-kulttuurisista menetelmistä järjestetään mukana olevien oppilaitosten henkilökunnalle.

Hankkeen kannalta on perusteltua, että kohderyhmänä ovat koko yläkoulun oppilaat 7. luokalta lähtien, jolloin kohderyhmäksi valikoituvat 7. luokan oppilaat voivat olla mukana hanketoiminnan mukaisessa opetus-, ohjaus- ja valmennusyhteistyössä koko yläkouluopintojensa ajan. Tämä lisää hankkeen tulosten vaikuttavuutta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisinä kohderyhminä ovat hankkeeseen osallistuvat koulutusorganisaatiot sekä vastaavat koulutusorganisaatiot (muut yläkoulut, ammattioppilaitokset sekä lukiot), erityisesti niiden opinto-ohjaajat sekä opetushenkilöstöön kuuluvat.
Välillinen kohderyhmä ovat myös nuorten huoltajat.
Hankkeen välillinen kohderyhmä ovat myös sosio-kulttuurisia menetelmiä opiskelevat sosionomi-opiskelijat, ammatillinen opettaja- ja erityisopettajakoulutuksen opiskelijat sekä yhteiseen toimintaan mukaan tulevat Tampereen kaupungin nuorisotoimen ylläpitämän Monitoimitalo 13:n kulttuurityöpajojen nuoret.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 124 730

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 102 739

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 155 913

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 128 424

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Tampereen

Kunnat: Tampere

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 130

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Yläkoulussa keskeyttäneitä on yleensä enemmän poikien kuin tyttöjen joukossa. Keskimäärin poikien oppimistulokset ovat myös vähän heikompia ja ns. häiriökäyttäytymistä tapahtuu useimmin kuin tytöillä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Toimenpideissä otetaan huomioon eri osallistujaryhmien erilaisten kiinnostuksen kohteet ja oppimistyylit. Toimintapäivissä pyritään myös tietoisesti rikkomaan sukupuolirooleja, esim. rohkaisemaan poikia hoiva-alan ja ravintola-alan työympäristöihin ja tyttöjä metalli- tai autopuolen keksintöpajoihin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke ei ole varsinainen sukupuolten tasa-arvoa edistävä hanke. Välillisiä vaikutuksia on em. tekijöistä johtuen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 6
Ympäristönsuojelu ja luonnonmukainen ravinnontuotanto painottuu Ahlmanin ammattiopistossa ja siten myös yläkoulun oppilaille sen kautta avautuu luonnon tärkeys ja luonnonvarojen kestävyys.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 4
Välillisesti tulee esille toimintapäivissä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 7
Keskeisesti tulee esille yhteistyössä Ahlmannin ammattiopiston kanssa
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei tule varsinaisesti esille. Asia otetaan teemallisesti huomioon toteutuspäivissä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei tule esille varsinaisesti.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 8
Huomio asiaan tapahtumien järjestelyjen yhteydessä, toteutuu välillisesti hyvin.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 3
Tulee välillisesti esille toimintapäivissä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 6
Yrittäjyys- ja työelämälähtöisissä toimintapäivissä huomio paikallisuuteen. Ammattiopiston osalta keskiössä paikallisen elinkeinorakenteen kehittäminen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 0
Projektissa luodaan uutta osaamista ja uusia toimintamalleja yläkouluun ja ammattiopistoon.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei varsinaisesti projektin teemoina.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 0
Keskeinen teema hankkeessa; hanke edistää koulun/luokan/ryhmän kouluhyvinvointia. Myös opettajahenkilöstön kouluviihtyvyyteen ja työtyytyväisyyteen hankkeella on tukeva vaikutus.
Tasa-arvon edistäminen 8 0
Huomio jokaisen erityisyyden löytämiseen ja sitä kautta tasa-arvoiseen kohteluun sukupuolesta ja syntyperästä riippumatta; erityisyyden huomioiminen, ei tasapäistäminen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 0
Kaikkien yksilöiden tärkeys ja arvokkuus kantava periaate hankkeessa.
Kulttuuriympäristö 9 0
Sosio-kulttuuristen menetelmien käyttö ja osaaminen edistyvät sekä oppilaiden toiminnassa että opettajien osaamisena.
Ympäristöosaaminen 9 0
Ympäristö keskeinen toimintaympäristö, joka perustana toiminnoissa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli uudistaa yläkoulun ja ammatillisen oppilaitoksen toimintakulttuuria kohti osallistavuutta, yhteisöllisyyttä ja tiimioppimista. Tavoitteena oli myös lisätä vastuullisuutta omista opinnoista sekä helpottaa oman suunnan löytymistä opintojen jatkamiseen ja ammatinvalintaan. Hankkeen aikana järjestettiin toiminnallisia työpajoja ja teemapäiviä tavoitteen saavuttamiseksi.
Toisena tavoitteena oli opettajien ohjauksellisen ja valmentavan osaamisen lisääminen ja vahvistaminen. Hankkeen toimenpiteinä toteutettiin kuuden kerran valmennusohjelma, jossa pilotoitiin Valmentava opettajuus –valmennusmallia.
Kolmas tavoite oli mallintaa eri oppilaitosasteiden välisiä yhteistyömuotoja. Hankkeessa kehitettiin ryhmäytymisen ja osallistamisen toimintamalli yhteistyössä pilottiryhmien kanssa. Valmentava opettajuus- sekä Ryhmäytymisen ja osallistamisen toimintamallit ovat siirrettävissä ja sovellettavissa erilaisiin toimintaympäristöihin.
Hankkeen pilottiryhmissä keskeyttäneiden opiskelijoiden määrä väheni. Pilottiryhmien opiskelijat olivat löytäneet itselleen sillä hetkellä motivoivan jatkokoulutus- tai työpaikan. Osallisuuden kokemuksen todettiin jonkin verran kasvaneen yhteisöllisten ryhmäytymisen työpajojen ja toimintapäivien johdosta.
Hankkeen toimintojen ja erityisesti valmentavan opettajuuden valmennuksella valmisteltiin ja edistettiin ammatillisen koulutuksen reformin käyttöönottoa ja reformin mukaisen opetuksen järjestämistä.
Hankkeessa kolmen kouluasteen yhteistyö koettiin mahdollisuudeksi, jossa toimijat hyötyvät toisistaan. Jatkossa tarvitaan lisää yhteistoiminnallisia kehittämisprosesseja, joissa keskeistä on yhteistoiminnallisuus ja sisältönä laajemmat ryhmätoiminnan, osallisuuden ja oppimisen teemat ja ilmiöt.