Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20042

Hankkeen nimi: Kestävän kaivosliiketoiminnan toimintamalli pk-yrityksille kehittyville markkinoille

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2014 ja päättyy 30.6.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kuopio Innovation Oy

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 2178569-5

Jakeluosoite: PL 4000 (Viestikatu 7 B)

Puhelinnumero: 010 2290510

Postinumero: 70601

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.kuopioinnovation.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jyri Wuorisalo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jyri.wuorisalo(at)kuopioinnovation.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 3795215

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa luodaan kestävän kaivosliiketoiminnan toimintamalli, jolla helpotetaan pk-yritysten kansainvälistymistä ja vienninedistämistä kehittyville markkinoille, hauraisiin valtioihin ja kriisialueille. Toimintamalli perustuu kestävän kaivostoiminnan tutkimukseen ja se rakennetaan yhteistyössä kestävän kaivostoiminnan verkostojen kanssa.

Toimintamallista tehdään opas, jossa kuvataan ja konkretisoidaan sitä, millaista on ympäristöllisesti, yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävä kaivosliiketoiminta.

Kestävän kaivosliiketoiminnan toimintamalli edistää Pohjois-Savon yrityskehitysorganisaatioiden ja korkeakoulujen yhteistyötä pk-yritysten kanssa, jolloin koulutuksen ja kehittämistoimenpiteiden tarjonta, laatu ja osuvuus paranevat.

Kestävän kaivosliiketoiminnan toimintamalli tukee kestävää kehitystä edistämällä keinoja, joilla vähennetään ympäristöön kohdistuvia haittoja. Toimintamalli edesauttaa sukupuolten yhdenvertaisuutta vahvistamalla yhteiskunnallista näkökulmaa kaivostoiminnassa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Pohjois-Savon yrityskehitysorganisaatiot ja korkeakoulut ja niissä tehtävä yrityskehitys-, liiketoimintakehitys- ja kansainvälistymistoiminta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Pohjoissavolaiset kaivosliiketoiminnan arvoverkossa olevat kasvuhakuiset ja kansainvälisille markkinoille tähtäävät pk-yritykset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 40 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 40 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 50 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 50 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Varkauden, Kuopion, Ylä-Savon

Kunnat: Kuopio, Varkaus, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Toimintaympäristön analyysia ei ole tehty, koska hankkeen päätavoite ei ole tasa-arvon edistäminen, vaan se tapahtuu välillisesti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kaivosala on ollut perinteisesti miesvaltainen, mutta ala kehittyy entistä enemmän korkeaa teknologiaa ja tiedon jalostusta hyödyntäväksi, joka tekee alasta palveluliiketoimintaa, mikä lisää naisten määrää kaivosalalla.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, vaan se tapahtuu välillisesti hankkeen tavoitteiden välityksellä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 0
Kestävän kaivostoiminnan edistäminen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Kestävä kaivostoiminta lisää resurssien kestävämpää käyttöä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 1
Kestävä kaivostoiminta lisää resurssien kestävämpää käyttöä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 5
Kestävän kaivostoiminnan edistäminen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
Kestävän kaivostoiminnan edistäminen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 2
Kestävän kaivostoiminnan edistäminen.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 8
Kestävän kaivostoiminnan edistäminen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 8
Kestävän kaivostoiminnan edistäminen. Tietopohjaisten palvelujen lisääntyminen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 2
Kestävän kaivostoiminnan edistäminen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 8
Kestävän kaivostoiminnan edistäminen.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 2
Kestävän kaivostoiminnan edistäminen. Paikallisten toimijoiden ja kaivosliiketoiminnan harjoittajien yhteistyö.
Kulttuuriympäristö 0 1
Kestävän kaivostoiminnan edistäminen.
Ympäristöosaaminen 0 10
Kestävän kaivostoiminnan edistäminen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-