Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20049

Hankkeen nimi: Kuhmon Green Care (KGC)

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2015 ja päättyy 31.1.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kuhmon kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0186204-0

Jakeluosoite: Kainuuntie 82

Puhelinnumero: 0447255222

Postinumero: 88900

Postitoimipaikka: Kuhmo

WWW-osoite: http://www.kuhmo.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: JUNTUNEN JUHANA EERIK

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: vs. kaupunginjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: juhana.juntunen(at)kuhmo.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447255222

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kuhmossa on havaittu että pitkään työttöminä olleilla työnhakijoina on mm. työ- ja toimintakyvystä, elämänhallinnasta sekä heikosta yhteiskunnallisen osallisuuden kokemuksesta nousevia erilaisia ja erimuotoisia työllistymisen esteitä. Näitä työllistymisen esteitä on ryhdytty poistamaan Kainuun oloissa innovatiivisella Green Care-tyyppisellä sosiaalisella työllistämisellä. Kuhmo Green Care hankkeessa sosiaalista työllistämistä toteutetaan erilaisten Green Care – menetelmien avulla. Tarjoamalla Green Care-muotoista työtä työnhakijoille, tarjotaan heille mahdollisuus kokea yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Saadessaan kuulumisen tunteen johonkin yhteisöön hankkeen osallistujat voimaantuvat ja oppivat hallitsemaan omaa elämäänsä. Kuhmon Green Care (KGC)-hankkeessa tarjolla oleva ympäristö poikkeaa ns. "tavanomaisesta työympäristöstä" siten että työsuhteen lähtökohtana on hankeasiakkaan voimaantuminen, ei työstä syntyvä liikevoitto jollaista esim. liikeyritykset tavoittelevat. Kuhmon Green Care hankkeessa työtehtävät räätälöidään hankeosallistujille heidän työ- ja toimintakykynsä mukaan. Työllistämisessä on mukana vahvasti sosiaalisen työllistämisen elementti, koska työllistäjänä on Kuhmon kaupunki. Green care-toiminnalla Kuhmon kaupunki haluaa kantaa omalta osaltaan vastuuta työttöminä olevista kuntalaisista.

Edellä mainitulla tavalla hanke sisältää vahvan Green Care -elementin. Green Care tarkoittaa tässä toimintaa, jossa luontoa käytetään tavoitteellisesti ihmisten hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi. Green Care -toiminta perustuu erilaisiin luontolähtöisiin menetelmiin, joita käytetään erilaisissa ympäristöissä, kuten metsässä, puutarhassa tai maatilalla, mutta myös soveltuvin osin kaupungissa tai sisätiloissa. Green Care -toiminnan hyvinvointivaikutukset syntyvät luonnon elvyttävyyden, toiminnallisuuden ja yhteisöllisyyden kautta. Green Care -toimintaa harjoitetaan KGC-hankkeessa tavoitteellisesti, ammatillisesti ja vastuullisesti. Luonto on Green Care -toiminnan tapahtumapaikka, kohde ja väline. Luontoa, ja erityisesti siihen sisältyviä maisema- ja puutarhaelementtejä käytetään edistämään, vahvistamaan tai nopeuttamaan asetettuja tavoitteita. Luontoelementti voi sijaita maalla tai kaupungissa, ja se voi tarkoittaa niin viherkasveja kuin kokonaista metsää. Luonto toiminnan ympäristönä toimivat yhtä lailla erämaaluontoa, kuin hoidettu metsä, puistot ja puutarhat.

KGC-hankkeessa Green Care- toimintakontekstissa tehtävä työ yhdistää hankeosallistujan ympäristöönsä, ja luo mahdollisuuden kokemuksien syventämiseen ja oppimiselle. Luonto - kuten metsät, puutarha, vesistöt, ja kaikkinaiset luontoelementit vuodenaikojen vaihteluineen - tarjoaa voimaannuttavat puitteet työyhteisössä tekemiselle ja oppimiselle. Maisema- ja luontoelementtien kanssa tehtävä työ tuottaa aktivoi hankeosallistujia ja tuottaa heille kokemuksen yhteydestä elävään luontoon. Luonnossa toimiminen voi olla myös vähäeleistä, kuten maiseman tai eläinten havainnointia ja rauhoittumista. Hankkeeseen siis kuuluu voimaannuttava ja kokonaisvaltaisin luontotyömenetelmin tapahtuva palkkatyön teko. Hankkeen avulla edistetään pitkään työttöminä olleiden henkilöiden paluuta työelämään, tämä tapahtuu Green Care-muotoisen palkkatuetun työn kautta. Työelämään palaamisen päämäärää edistävät osaltaan myös hankkeeseen osallistuille henkilöille räätälöitävät lyhytkoulutukset. Samoin yrityksissä työskentelystä kiinnostuneita henkilöitä siirretään palkallisille työjaksoille Kuhmon yrityksiin. Tätä kautta henkilöt saavat kokemusta ja tuoretta tuntumaa myös yritystyöskentelystä. Lyhyellä aikavälillä henkilön työttömyys katkeaa ja hän saa palkkatyötä, lisäksi henkilö pääsee yleistä hyvinvointia kohentavan Green Care-toiminnan piiriin. Pitkällä aikavälillä on toivottavaa ja otaksuttavaa (ja siihen pyritään myös hankkeen Green Care-työskentelyn avulla) että henkilöt oivaltavat luonnon ja erilaisten luontoelementtien merkityksen hyvinvoinnin ja henkilökohtaisen voimaantumisen lähteenä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Ne pitkään työttömänä olleet henkilöt, joilla on oletettavasti työ-ja toimintakykyyn, itsetuntoon, työmotivaatioon, sosiaaliseen osallisuuteen tai muuhun merkittävään työllistymistä sivuavaan elämänalueeseen liittyviä tuen ja ohjauksen tarpeita. Kainuun TE-toimiston Kuhmon toimipaikan henkilöstön kanssa on käyty läpi sitä että tällaista kohderyhmää on Kuhmossa olemassa. Kuhmon Green Care hankkeeseen voi esim. työllistyä ihminen jolla on vaikeuksia ylläpitää hänelle TE-toimiston tai muun työllisyydenhoidon toimijan hänelle löytämää palkkatyösuhdetta heikon työmotivaation vuoksi.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat hankeosallistujien kanssa läheisissä sosiaalisissa suhteissa olevat henkilöt. Useat eri Suomessa tehdyt tutkimukset osoittavat että työttömyydellä ja huono-osaisuudella on taipumusta periytyä seuraaville sukupolville; pitkäiaikaistyöttömien lapsilla on suurentunut pitkäaikaistyöttömyyden riski.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 538 988

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 538 988

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 834 708

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 769 983

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun

Kunnat: Kuhmo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 12

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 19

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 120

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen valmistelussa on huomioitu se että hankkeeseen tulee todennäköisesti ohjautumaan hankeosallistujiksi enemmän miehiä kuin naisia. Tämä johtuu mm. siitä että tässä hakemuksessa aiemmin kuvattuun hankkeen kohderyhmään kuuluu Kuhmon alueella enemmän miehiä kuin naisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Green Care-tyyppinen sosiaalinen työllistäminen ei ole sukupuolen mukaan jakautuvaa. Hankkeen osallistujiksi pyritään saamaan tietoisesti ja aktiivisesti sekä mies- että naisosallistujia. (Vaikakin miesosalistujia todennäköisesti on enemmän, kuten edellä on kuvattu). Jos hanke saadaan, on jo olemassa alustavasti hankkeeseen sopivaksi arvioituja sekä nais- että miesosallistujia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Kyseessä on Green Care-metodiikkaan perustuva, työllistävä ja voimaannuttava hanke. Tällöin hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 1
Koska hankkeessa käytetään työkohteena/-ympäristönä uusiutuvia luonnonympäristöjä joita hoidetaan vastuullisesti ja eettisesti Green Care hengessä, hanke ei kuormita juurikaan luontoa. Koska hankkeen tavoitteena on saada hankkeen osallistujille syntymään positiivinen ja voimaannuttava luontosuhde, tukee tämä välillisten vaikutusten kautta kestävää kehitystä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankeella ei käytännössä voida vaikuttaa ilmastomuutoksen riskeihin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
Hankkeessa rakennettavaan Green Care-puutarhaan istutetaan myös Kuhmon ilmaston sallimalla tavalla perinnekasvilajeja, jotka ovat harvinaistumassa. Tämä tulee ainakin pienessä määrin kasvillisuuden monimuotoisuutta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei voida merkittävässä määrin vaikuttaa vesistöjen, maaperän ja ilman laatuun.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeen piiriin ei kuulu mainittuja Natura-kohteita kohteita.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 1
Hankkeesta ei synny merkittävässä määrin epäorgaanista jätettä.Jos biojätettä syntyy hankeen Green Care-puutarhassa, se voidaan kompostoida.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hanketoiminnassa ei tarvita suuria määriä energiaa, joten tältä osin hanke on vaikutuksiltaan lähinnä neutraali.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 1 1
Hankkeessa siirrettään edellä kuvatuin tavoin hankeosallistujia Kuhmon yrityksiin töihin. Tämä tukee vähäisessä määrin paikallista pienyritysvaltaista elinkeinorakenetta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 2
Tuotetaan uudenlaista aineetonta palvelua; Green Care-tyyppistä sosiaalista työllistämistä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Liikkumisen ja logistiikan suhteen hanke on neutraali vaikutuksiltaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Kuten edellä olevissa tekstiosioissa on kuvattu, Green Care toiminnalla on sekä välillisiä että välittömiä hyvinvointia kohentavia vaikutuksia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hanke ei ole suunnattu erityisesti tasa-arvon edistämiseen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 2
Koska hankkeessa aiemmin kuvatuin tavoin työllistetään, saatetaan takaisiin työelämään ja voimaannutetaan henkilöitä jotka ovat vaarassa syrjäytyä yhteiskunnasta, tukee tämä välillisesti ja välittömästi yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 1 1
Hankkeessa muokataan maisemaa, työskennellään elävän luonnon kanssa ja rakennetaan mm. Green Care-puutarha. Tämä on kulttuuriympäristöä kohentavaa toimintaa.
Ympäristöosaaminen 5 5
Hankkeessa vähintäänkin hankeosallistujille syntyy ympäristöosaamista mm. Green Care-puutarhassa työskentelyn avulla.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kuhmon Green Care -hankkeen tavoitteena on ollut tarjota osallisuuden kokemusta, palkkatyötä, koulutusosioita ja Green Care – toimintaa pitkäaikaistyöttömille sekä työ- ja toimintakyvyltään alentuneille kuhmolaisille. Tavoitteena on ollut ohjata hankeosallistujia palkkatuetun työn, koulutusosioiden ja palkkatuella palkatun työntekijän siirtämisen mallin avulla palkkatyöhön ja takaisin työmarkkinoille.

Kuhmon Green Care –hanke työllisti palkkatuella määräaikaiseen työsuhteeseen kolmen vuoden aikana 116 henkilöä, tavoitteen ollessa 120. Työllistetyistä 30 oli naisia ja 6 alle 25-vuotiasta. Hankeosallistujilla oli 100 %:n työaika.

Kuhmon Green Care –hankkeen toimenpiteinä käytettiin erilaisia green care -menetelmiä, kuten luontoympäristössä työskentelyä, käytettiin luonnonmateriaaleja työtehtävissä, mielikuvaharjoitteita jne. Hankeosallistujille järjestettiin monipuolisesti erilaisia lyhytkoulutuksia, mm. erilaisia korttikoulutuksia, sienikurssi, villiyrittikurssi, hätäensiapukurssi ja alkusammutuskoulutus. Hankeosallistujilla oli mahdollisuus siirtyä yrityksiin työskentelemään kuukauden mittaisille jaksoille. Yksi hankeosallistuja pystyi käymään siirrossa enimmillään kolmessa eri yrityksessä. Lisäksi hankeosallistujilla oli mahdollisuus siirtyä työjaksolle kaupungin eri yksiköihin. Siirtojen aikana työnantajavelvoitteet säilyivät Kuhmon Green Care –hankkeella. Siirtoja tehtiin hankkeen aikana 19 eri yritykseen.

Kuhmon Green Care –hankkeen tavoitteena oli kohentaa hankeosallistujien työ- ja toimintakykyä. Tätä mitattiin Työterveyslaitoksen kehittämällä Kykyviisarilla, joka antaa tietoa hankeosallistujien työ- ja toimintakyvyssä tapahtuneista muutoksista. Hankeosallistujat vastasivat Kykyviisari kyselyyn hankejakson alkaessa ja päättyessä ja tämän mukaan sekä työ- että toimintakyvyssä tapahtui pientä kohenemista hankejakson aikana.
Hankkeen loppuvaiheessa osa hankkeen työtehtävistä opinnollistettiin ja neljälle hankeosallistujalle jaettiin osaamistodistukset. Lisäksi yksi hankeosallistuja sai osaamistodistuksen, kun hänen työtehtävät opinnollistettiin, hänen ollessaan kaupungin sisäisessä siirrossa.

Kuhmon Green Care –hankkeen päättymisen jälkeen green care –toiminta jatkuu Kuhmossa. Kuhmon kaupunki käynnistää 2018 ympäristöprojektikokeilun (ns. metsäryhmän toiminta), johon työllistetään kuhmolaisia pitkäaikaistyöttömiä. Kuhmon Työvire ry jatkaa puutarha- ja maisemaryhmien toimintaa Tahko-hallissa ja Ikolan pappilan ympäristössä.