Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20052

Hankkeen nimi: ETENE! Enhancers and tactics for entrepreneurs in environment of internationalization

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1006550-2

Jakeluosoite: PL 207

Puhelinnumero: +358 20 743 8100

Postinumero: 40101

Postitoimipaikka: Jyväskylä

WWW-osoite: http://www.jamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anu Raulo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anu.raulo(at)jamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 869 0649

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Keski-Suomen kauppakamari, 0208215-0
Jykes Oy, 1036087-8
Jyväskylän yliopisto, 0245894-7

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Valtakunnallisesti on jo olemassa hyviä käytänteitä kuinka korkeakoulujen kansainvälisten opiskelijoiden kielitaito, koulutus ja kulttuurintuntemus on valjastettu pk-yritysten kilpailukyvyn edistämiseksi kansainvälisillä markkinoilla. Keskisuomalaisilla korkeakouluilla ei kuitenkaan vielä ole järjestelmällistä toimintatapaa kansainvälisten opiskelijoiden ja yritysten törmäyttämiseksi.
Keski-Suomen maakuntastrategian tavoitteena on, että keskisuomalaiset yritykset ja tutkimusyhteisö toimivat kansainvälisessä verkostossa ja hakevat yhdessä kumppanuuksia muiden alueiden huippuosaajista. Kansainvälisyyden tulee olla arkipäivää Keski-Suomen toimijoille ja työpaikoilla tulee edistää kansainvälistä ja monikulttuurista kohtaamista ja toimintaa.

Kohderyhmä: 1. Ulkomaalaiset opiskelijat 2. Muut opiskelijat
Välilliset kohderyhmät:
- keskisuomalaisten kansainvälisille markkinoille pyrkivien Pk- yritysten henkilöstö,
- korkeakoulujen henkilöstö

Hankkeen tavoitteet:
1. Korkeakouluilla on käytössä systemaattinen yhteinen toimintatapa kv-opiskelijoiden ja yritysten törmäyttämiseen. Kv-opiskelijoiden työelämävalmiudet kehittyvät ja he työllistyvät Keski-Suomeen.
2. Eri alojen ja erilaisista kulttuureista tulevien opiskelijoiden osaaminen ja verkostot ovat paremmin alueen yritysten käytettävissä kansainvälistymisen tukena. Korkeakouluilla on yhteinen toimintatapa yritysten kehittämistarpeisiin vastaavien kv-opiskelijaprojektien toteuttamiseen.

Hankkeen tuloksena:
1. Luodaan pysyvä toimintatapa siihen miten Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) ja Jyväskylän yliopisto (JYU) saavat kansainvälisten opiskelijoiden osaamisen näkyväksi alueen yrityksille yritysyhteistyön aktivoimiseksi (työkaluna esim. PointPotential.fi) ja opiskelijoiden ja yritysten törmäyttämiseksi (esim.kohtaamistapahtumat).
Vaikutukset: opiskelijat motivoituvat suomenkielen opiskeluun ja kiinnostuvat alueen elinkeinoelämästä ja työllistymismahdollisuuksista todellisten yrityskontaktien myötävaikutuksella.
2. Kv-opiskelijoiden työelämäosaaminen ja kontaktit lisääntyvät ja he työllistyvät keskisuomalaisiin yrityksiin.
Vaikutukset: Opiskelijat pääsevät yhteistyöhön yritysten kanssa jo opintojensa aikana.
3. Kv-osaaminen lisääntyy yrityksissä
Yritykset saavat tietoa kohdennetusti kansainvälistymiseen liittyvään haasteeseensa sekä monialaisen tiimin näkemyksen kehittämisideoineen. Yritykset pystyvät hyödyntämään kv-opiskelijoiden kotimaassa olevia verkostoja kansainvälistymisen tukena. Keskisuomalaiset yritykset kansainvälistyvät kansainvälisten työntekijöidensä kautta.

Tuloksena on
1. Keskisuomalaisten korkeakoulujen ja yhteistyökumppaneiden yhteinen toimintamalli kv-opiskelijoiden ja yritysten törmäyttämiseksi.
2. Opiskelijoiden työllistyminen keskisuomalaisiin yrityksiin.
3. Opiskelijat saavat kokemusta todellisesta liike-elämästä Suomessa ja pystyvät laajentamaan omia verkostojaan työelämässä.

Yhteistyötahot:
Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy
Jyväskylän yliopisto
Jykes Oy
Keski-Suomen Kauppakamari

Yhteistyötä tehdään esim. yritysten ja Kv-opiskelijoiden kohtaamistapaamisten järjestämisessä ja tiedottamisessa kaikkien toimijoiden välillä, korkeakoulujen välillä toimintamallin luomisessa ja asiantuntijapoolissa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinainen kohderyhmä ovat korkeakoulujen kansainvälisissä ohjelmissa opiskelevat tutkinto-opiskelijat. Nämä on jaettu kahteen ryhmään:

1. ulkomaalaiset opiskelijat: kohderyhmän kielitaitoa, osaamista, kulttuurintuntemusta ja kotimaassa olevia verkostoja pyritään hyödyntämään pk-yritysten kansainvälistymisprosesseissa. Samalla kasvatetaan kohderyhmän verkostoja suomalaisessa työelämässä pyrkien näin työllistämään heitä Keski-Suomeen.

2. Muut opiskelijat: kohderyhmän opintojaksoja pyritään hyödyntämään monipuolisesti pk-yritysten kansainvälistymisprosesseissa. Samalla tarjotaan opiskelijoille mahdollisuus toteuttaa todellisia yritystoimeksiantoja osana opintoja monialaisessa ja monikulttuurisessa tiimissä. Yritystoimeksiannoista riippuen hyödynnetään eri substanssialojen opiskelijoita ja opintojaksoja osana pk-yritysten kansainvälistymisprosesseja.

3. keskisuomalaisten kansainvälisille markkinoille pyrkivien pk-yritysten henkilöstö, potentiaalisten työnantajien edustajat

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välilliset kohderyhmät:
- korkeakoulujen henkilöstö

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 160 148

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 127 825

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 220 159

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 181 259

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Saarijärven-Viitasaaren, Jyväskylän, Jämsän, Joutsan, Keuruun, Äänekosken

Kunnat: Petäjävesi, Äänekoski, Hankasalmi, Pihtipudas, Kinnula, Uurainen, Joutsa, Karstula, Jyväskylä, Kuhmoinen, Kannonkoski, Saarijärvi, Kyyjärvi, Viitasaari, Keuruu, Laukaa, Jämsä, Muurame, Multia, Kivijärvi, Konnevesi, Luhanka, Toivakka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 13

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 10

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 82

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeessa ei ole tehty toimintaympäristön analyysia sukupuolinäkökulmasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteissä huomioidaan sukupuolinäkökulma, jotta yhtäläiset mahdollisuudet toteutuvat sekä nais- että miesopiskelijoille osallistua ja verkostoitua yritysten kanssa. Hankkeen avainhenkilöstöä koulutetaan sukupuolten tasa-arvoon liittyvissä asioissa, mikäli riittävää osaamista ei löydy projektiryhmän keskuudesta. Myös hankkeen arvioinnissa ja raportoinnissa huomioidaan sukupuolinäkökulma.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta luonnonvarojen käytön kestävyyteen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta vesiin, maaperään tai ilmaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta Natura 2000 -ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta materiaalien ja jätteiden käsittelyyn.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta uusiutuvien energialähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 0
Kansainvälistyminen tuo kasvua ja hyvinvointia alueelle sekä monipuolistaa paikallista elinkeinorakennetta. Kasvulla tarkoitetaan kestävää kasvua, joka pohjautuu paikallisten palveluiden ja resurssien vastuulliseen hyödyntämiseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 0
Yritysten kehittämisprojekteissa toteutetaan myös aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittämistä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 -3
Yritysten kansainvälistymisellä ja kasvulla voi olla välillinen vaikutus liikkumisen ja logistiikan lisääntymiseen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 5
Hankkeella on välillisiä positiivisia vaikutuksia opiskelijoiden opintojen ja työllistymisen kautta hyvinvointiin, osallisuuteen ja osallistumiseen sekä työllisyyteen.
Tasa-arvon edistäminen 10 0
Hankkeella on välitön positiivinen vaikutus naisten ja miesten taloudellisen tasa-arvon edistämiseen sekä kulttuurisen tasa-arvon toteutumiseen koulutuksessa ja siirtymisessä työelämään.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 0
Hankkeella on kansainvälisten opiskelijoiden kautta välitön positiivinen vaikutus erilaisuuden hyväksymiseen, eriarvoisuuden vähentämiseen sekä monikulttuurisuuden toteuttamiseen. Vaikutus näkyy myös osallistuvissa yrityksissä ja korkeakouluissa.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta ympäristöosaamiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

ETENE! –hankkeessa on tehty kokeiluja kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden ja kansainvälistä liiketoimintaa harjoittavien yritysten törmäyttämiseksi ja opiskelijoiden osaamisen hyödyntämiseksi näissä yrityksissä. Hankkeessa pilottiyrityksinä mukana olleille kymmenelle yritykselle toteutettiin kaksivuotisen hankkeen aikana yli 40 toimeksiantoa kansainvälisten opiskelijoiden opintoihin liittyvinä tehtävinä.

Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu tiivistivät yhteistyötään kv-opiskelijoiden työelämäyhteyksiä ja työelämävalmiuksia tukevien toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Opiskelijoiden ja yrityselämän törmäyttämiseksi järjestettiin neljä tapahtumaa. Tapahtumien tarkoituksena oli tehdä kansainvälisten opiskelijoiden osaamispääoma näkyväksi alueen yrityksille. Hankkeen aikana mallinnettiin korkeakoulujen yhteinen Multicultural Business Project-projektikurssi, jota tarjotaan jatkossa alueen yrityksille selkeänä väylänä hyödyntää korkeakoulujen kansainvälistä opiskelijajoukkoa kansainvälistymiseen ja kansainväliseen liiketoimintaan liittyvissä kehittämistarpeissa. Hankkeessa kehitettiin myös ajatusta asiantuntijapoolista eteenpäin tehokkaaksi malliksi kerätä yritysten toimeksiantojen kansainvälisten opiskelijoiden työstettäväksi. Molempien oppilaitosten kansainvälisille opiskelijoille tarjottiin lisäksi yhteisiä valmennuksia oman osaamisen tunnistamiseen ja työnhakuun liittyen.