Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20062

Hankkeen nimi: Seutukuntien osaamisstrategiat 2020 -hanke

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2014 ja päättyy 29.2.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11

Puhelinnumero: 0405564632

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.lapinamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: PRUIKKONEN ANU

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Palvelupäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anu.pruikkonen(at)lapinamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405564632

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Lapin yliopisto, 0292800-5

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Lapin maakuntakorkeakoulu on Lapin yliopiston, Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin kesäyliopiston sekä Lapin seutukuntien eri toimijoiden yhteistyöverkosto, joka tuottaa Lapin seutukuntien tarpeiden mukaista koulutusta (tutkinto, avoin, lisä ja täydennuskoulutus) sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Toiminnan painopistealueet, tavoitteet ja toimenpiteet on työstetty toimijoiden yhteistyönä ja kirjattu seutukuntakohtaisiin osaamisstrategioihin.

Toimintaympäristössä ja verkostoon kuuluvissa organisaatioissa tapahtuneiden muutosten vuoksi on tarpeellista tarkastella ja kehittää maakuntakorkeakoulutoiminnan sisältöjä ja muotoja. Hankkeessa ajantasaistetaan seutukunta- ja kuntakohtaiset osaamis, kehittämis- ja tutkimustarpeet. Tavoitteena on myös lisätä systemaattista vuorovaikutusta seutukunnan ja korkeakoulujen toimijoiden välillä ja luoda uusia toimintatapoja vuorovaikutuksen ylläpitämiseen. Verkoston sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä otetaan käyttöön uusia sähköisiä kanavia LUC-aikuiskoulutuksen toimintamallin mukaisesti. Osaltaan hanke liittyy myös Lapin korkeakoulukonsernin päivitetyn innovaatio-ohjelman toimeenpanoon kampusalueen ulkopuolissa seutukunnissa sekä LUC-aikuiskoulutustoimintamallin toimeenpanoon, erityisesti koulutustarpeiden tunnistamisvaiheeseen.

Hankkeen tuloksena syntyneet osaamisstrategiat löytyvät täältä:
Pohjois-Lapin osaamisstrategia 2016-2020 http://www.maakuntakorkeakoulu.fi/loader.aspx?id=6650060d-209a-4aef-bcb8-bf747c2dc848
Tornionlaakson osaamisstrategia 2016-2020 http://www.maakuntakorkeakoulu.fi/loader.aspx?id=94ed9b45-6070-4ed6-bdba-80ab9248219a
Tunturi-Lapin osaamisstrategia 2016-2020 http://www.maakuntakorkeakoulu.fi/loader.aspx?id=09e97b3e-ffd1-413f-86b1-8728f3505006
Itä-Lapin osaamistarvekuvaus 2016-2020 http://www.maakuntakorkeakoulu.fi/loader.aspx?id=fd089453-5992-4c9a-bda6-64ed1d776e19

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kampusalueen ulkopuolisten seutukuntien kunnat, TE-toimistot, muut julkisorganisaatot, oppi- ja tutkimuslaitokset ja yritykset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kampusalueen ulkopuolisten seutukuntien väestö, alueella toimivien oppilaitosten henkilöstö ja korkeakoulujen henkilöstö.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 52 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 52 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 65 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 65 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Pohjois-Lapin, Tunturi-Lapin, Itä-Lapin, Torniolaakson

Kunnat: Muonio, Savukoski, Kittilä, Sodankylä, Pelkosenniemi, Salla, Pello, Enontekiö, Ylitornio, Kolari, Posio, Inari, Kemijärvi, Utsjoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 100

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Varsinaista analyysia ei ole tehty. Taustatietoa tilanteesta on kuitenkin olemassa. Hankkeen nykyinen toimintaympäristö on kuvattu seutukunnallisissa osaamisstrategioissa ml. kuvaukset seutukunnan elinkeinorakenteen nykytilasta ja kehityssuunnista. Elinkeinorakenne heijastuu sukupuoliin. Nämä tiedot huomioidaan hankkeen toiminnassa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa järjestettäviä työpajoja koollekutsuttaessa huomioidaan sukupuolinäkökulma. Toivottavaa on, että työpajoihin osallistujat edustavat eri sukupuolten lisäksi eri koulutustaustoja, eri organisaatioita, eri tehtäviä ja eri-ikäisiä ja erilaisen kokemuksen omaavia henkilöitä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen toimenpiteillä ei voida suoranaisesti vaikuttaa sukupuolten segregaation purkamiseen tai sukupuolirooleihin liittyvien perinteisten käsitysten purkamiseen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 1
Huomioidaan toiminnassa, mutta ei ole varsinainen tavoite tässä hankkeessa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 1
Huomioidaan toiminnassa, mutta ei ole varsinainen tavoite tässä hankkeessa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 1
Huomioidaan toiminnassa, mutta ei ole varsinainen tavoite tässä hankkeessa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Huomioidaan toiminnassa, mutta ei ole varsinainen tavoite tässä hankkeessa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Huomioidaan toiminnassa, mutta ei ole varsinainen tavoite tässä hankkeessa.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 3
Huomioidaan toiminnassa, mutta ei ole varsinainen tavoite tässä hankkeessa. Välillisenä vaikutuksena voi syntyä koulutus- ja kehittämishankkeita aiheen tiimoilta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 3
Huomioidaan toiminnassa, mutta ei ole varsinainen tavoite tässä hankkeessa. Välillisenä vaikutuksena voi syntyä koulutus- ja kehittämishankkeita aiheen tiimoilta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 1 3
Hankkeessa tehtävän selvitystyön pohjalta kehitettävillä toimintatavoilla ja palveluilla voi olla välillistä vaikutusta seutukuntien elinkeinorakenteen kehittymiseen esimerkiksi osaamisen kehittymisen kautta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 1 6
Hankkeessa tehtävän selvitystyön pohjalta kehitetään aineettomia palveluita, so. toimintatapoja.
Liikkuminen ja logistiikka 0 3
Hankkeessa tehtävän selvitystyön pohjalta kehitetään koulutustuotteita, joista osa toteutetaan verkossa, mikä vähentää matkustamista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 3
Hanke on lump sum -tyyppinen selvityshanke. Välillisenä vaikutuksena selvityksen pohjalta kehitettävät koulutuspalvelut voivat edistää paikallisten ihmisten hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 2 6
Hanke on lump sum -tyyppinen selvityshanke. Välillisenä vaikutuksena selvityksen pohjalta kehitettävät koulutuspalvelut lisäävät sosiaalista ja maantieteellistä tasa-arvoa.Välittömänä vaikutuksena on korkeakoulujen toimijoiden jalkautuminen seutukuntiin, mikä lisää tasa-arvoisia mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa korkeakoulujen toimintaan.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 2
Huomioidaan toiminnassa, ei ole hankkeen varsinainen tavoite. On huomoitava seikka tulevissa koulutuspalveluissa.
Kulttuuriympäristö 0 3
Huomioidaan toiminnassa, ei ole hankkeen varsinainen tavoite. Tulevat koulutukset voivat liittyä kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 0 3
Huomioidaan toiminnassa, ei ole hankkeen varsinainen tavoite. Voi olla tulevien koulutusten sisältö.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli ajantasaistaa vuosille 2010-2015 laaditut korkeakoulujen maakuntakorkeakoulutoimintaa ohjaavat kampusalueiden ulkopuolisten seutukuntien osaamisstrategiat, lisätä systemaattista vuorovaikutusta seutukuntien ja korkeakoulujen välillä ja luoda uusia toimintatapoja vuorovaikutuksen ylläpitämiseen.

Osaamisstrategioiden ajantasaistamiseen tarvittu tieto hankittiin kunta-/seutukuntakohtaisissa työpajoissa, joissa osallistavia työskentelymenetelmiä hyödyntäen nostettiin esille kunnan/seutukunnan lyhyen ja pitkän aikavälin kehittämistarpeita. Hankkeen puitteissa toteutettuihin työpajoihin osallistui yli 100 henkilöä alueelta ja korkeakouluista. Työpajojen tuloksena syntyi määrällisesti paljon ja sisällöllisesti rikkaita koulutus- ja kehittämisaihioita. Kaikki koulutus- ja kehittämisideat on käsitelty ja niiden eteenpäinviemiselle on nimetty vastuuhenkilöt.

Työpajojen tuottama tieto palveli hyvin osaamisstrategioiden ajantasaistamista. Työssä hyödynnettiin myös kuntia ja alueen strategioita ja tilastoaineistoja. Hankkeen tuloksena syntyi Tunturi-Lapin, Tornionlaakson ja Pohjois-Lapin osaamisstrategiat sekä Itä-Lapin osaamiskartoitus. Hankkeen tuloksena myös vuoropuhelu seutukuntien toimijoiden kanssa on tiivistynyt ja vuoropuheluun on syntynyt uusia tapoja.

Hankkeen tuloksena syntyneet osaamisstrategiat löytyvät täältä:
Pohjois-Lapin osaamisstrategia 2016-2020 http://www.maakuntakorkeakoulu.fi/loader.aspx?id=6650060d-209a-4aef-bcb8-bf747c2dc848
Tornionlaakson osaamisstrategia 2016-2020 http://www.maakuntakorkeakoulu.fi/loader.aspx?id=94ed9b45-6070-4ed6-bdba-80ab9248219a
Tunturi-Lapin osaamisstrategia 2016-2020 http://www.maakuntakorkeakoulu.fi/loader.aspx?id=09e97b3e-ffd1-413f-86b1-8728f3505006
Itä-Lapin osaamistarvekuvaus 2016-2020 http://www.maakuntakorkeakoulu.fi/loader.aspx?id=fd089453-5992-4c9a-bda6-64ed1d776e19