Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20063

Hankkeen nimi: Pk-yritysten omistajanvaihdosten muutostilanteiden hallinta

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 5.6.2014 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0187743-7

Jakeluosoite: Isokatu 4

Puhelinnumero: 010 322 1980

Postinumero: 90100

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.ppy.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: SIRVIÖ TOMMI KALERVO

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehityspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tommi.sirvio(at)yrittajat.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 320 2092

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tarve:

- Pohjois-Pohjanmaalle tarvitaan omistajanvaihdoksille pysyvä (ei hankerahalla toimiva) palvelumalli, joka tutkii omistajanvaihdoksia, kouluttaa toimijoita ja palvelee kohderyhmiä

- Omistajanvaihdokseen tähtäävän operatiivisen suunnitelman tekeminen ja toteutus. Mm. Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien edellisen omistajanvaihdoshankkeen (10/2010 - 5/2014) havaintojen perusteella myyjien pitäisi käyttää enemmän apuna kokeneita asiantuntijoita arvonmäärityksessä. Liian korkeat hintapyynnöt pitkittävät myyntiaikoja ja rahoitusjärjestelyt eivät toteudu. Hankkeessa kannustetaan kohderyhmiä omistajanvaihdokseen tähtäävän operatiivisen suunnitelman tekemiseen ja toteutukseen hankkeen henkilöstön, asiantuntijoiden, mentoreiden (esim. Yrityskummi) sekä muiden tarvittavien sidosryhmien avulla.).

- Työelämän laatuun, työhyvinvointiin ja muutosten hallintaan liittyvät asiat/haasteet/tarpeet eivät yleensä nouse yrittäjien omistajanvaihdostilanteissa esille – mikä ei tietenkään ole välttämättä hyvä juttu. Nyt ”räätälöimme” toimintaamme niin, että työelämän laatu, työhyvinvointi ja muutosten hallinta huomioidaan omistajanvaihdostilanteissa hankkeen kautta - mm. materiaalipankin luominen, asiantuntijaopastus.

- 4.10.2012 omistajanvaihdosbarometri: Yli 55-vuotiaista yrittäjistä 38 % arvioi myyvänsä yrityksen ulkopuoliselle seuraavan kymmenen vuoden aikana. Sukupolvenvaihdoksen, jossa jatkaja on perhepiiristä tulee barometrin mukaan tekemään 20 % vastaajista. Edellisen Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hankkeen (S11522) aikana huomattin, että sukupolvenvaihdokseen herättelyyn pitää panostaa enemmän aikaa kuin yrityskaupoissa. Tähän tämä hanke kiinnittää huomiota ja pyrkii herättelyssä käyttämään mm. Yrityskummien apua. Tärkeä kohderyhmä on myös 50v+ yrittäjät, jotka miettivät lähivuosina omistajanvaihdosta. Ostajaehdokkaita on Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien edellisen omistajanvaihdoshankkeen (10/2010 - 5/2014) asiakaskontaktien perusteella erittäin paljon liikkeellä (yli 700 kpl), joten myyjillä on hyvät mahdollisuudet löytää ulkopuolinen jatkaja.


- Omistajanvaihdos, yhteiskunnan haaste: kyse työpaikoista ja alueiden hyvinvoinnista.

- Avoin rahoituspolitiikka: Rahoitusinstrumentit entistä paremmin myyjien ja ostajien tietoisuuteen ja aktivoidaan alueen rahoittajat rahoitusmahdollisuuksien kehittämisessä.

- Toimijoiden roolitus: Hanke selkiyttää julkisen ja yksityisen sektorin omistajanvaihdospalveluiden roolitusta koko maakunnassa. Mm. Naturpoliksen kanssa on sovittu, että hanke täydentää Naturpoliksen yrityskehityksen palvelutarjontaa. Palvelutarve tunnistetaan yritysneuvonnassa ja projektista ostetaan konsulttiapua omistajanvaihdokseen tarvittavan erityisasiantuntemuksen osalta.

- Yrittäjyyskasvatus: Oppilaitosyhteistyötä jatketaan ja kehitetään mikä aloitettiin edellisen omistajanvaihdoshankkeen aikana.

- Tukiverkosto: Omistajanvaihdoksen tehneet uudet yrittäjät kontaktoidaan hankkeen aikana ja niille tarjotaan mm. Yrityskummien sparraustukea liiketoiminnan uudistamiseen ja verkoston rakentamiseen lisäksi kartoitetaan osaamisen kehittämiseen liittyvät tarpeet.

- Horisontaaliset periaatteet ja erityisesti sukupuolten tasa-arvo huomioidaan hankkeen toteutuksessa; Hankkeen ohjausryhmään valitaan vähintään 3 naista. Hankkeen tavoitteena on saada 40 toteutunutta/suunniteltua yrityskauppaa / sukupolvenvaihdosta, joista 10 kpl olisi uusia naisyrittäjiä.

...

Tavoitteet:

- Kolmivuotiskauden aikana kontaktoidaan vähintään 120 yritystä, joiden tavoitteena on myydä yrityksensä/liiketoimintansa ulkopuoliselle tai tavoitteena tehdä sukupolvenvaihdos.

- Toimiva alueellinen Yrityspörssi hankkeen lopussa, jossa jatkuvasti vähintään 40 myytävää yritystä Pohjois-Pohjanmaalla. Yhteistyö SY:n kanssa.

- Tavoitteena saada hankkeen aikana jollain toimenpiteillä vähintään 40 toteutunutta/suunniteltua yrityskauppaa / sukupolvenvaihdosta, joista 10 kpl olisi uusia naisyrittäjiä. Toimenpiteet voivat olla välitystoimintaa esim. Yrityspörssin kautta, ostajien/myyjien hakemista esim. yritysvälittäjien avulla, asiantuntijan avulla loppuun tehty omistajanvaihdos tai -suunnitelma.

- Onnistuneella omistajanvaihdoksella, jolla haetaan yritysostojen kautta kasvua, voidaan estää työntekijöiden irtisanomisia.

- Omistajanvaihdoksen kautta luopuva yrittäjä voi siirtyä esim. mentoriksi tai yritysten hallitusammattilaiseksi. Näin voidaan pidentää työuria.

...

Toimenpiteet:

- Yrityspörssi –kauppapaikan aktivointi ja kehittäminen yhdessä Suomen Yrittäjien kanssa -> laatua yrityskauppoihin.

- Kartoitetaan muut alueen hanketoimijat, joilla on työhyvinvoinnin edistäminen tavoitteena.

- Hanke kokoaa omistajanvaihdosta tukevaa työhyvinvointimateriaalia yrittäjien käyttöön.

- Neuvontapalveluissa kerrotaan työhyvinvointiin liittyvistä asiantuntijoista. Järjestetään mm. infoja ja opastuksia asiantuntijoiden kanssa.

- Herättely omistajanvaihdokseen; Järjestetään omistajanvaihdostilaisuuksia eri puolella maakuntaa ja tehdään lehti- sekä radiohaastatteluja.

- Hankkeen omistajanvaihdospalvelut täydentävät maakunnan liikelaitosten/yrityspalvelujen palvelutarjontaa.

- Edellisen Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien edellisen omistajanvaihdoshankkeen aikana käynnistetyn asiakasrekisterin ylläpito ja hyödyntäminen.

- Asiantuntijapalveluiden avulla (noin 40-50 toimeksiantoa) edesautetaan kohderyhmien omistajanvaihdoshaasteita/suunnitelmia.

- Yrityskummiverkoston kasvun tukeminen (ohjaus, koordinointi).
  
- Edistetään myös valtakunnan tasolla omistajanvaihdoksia tiiviillä yhteistyöllä mm. muiden maakuntien, Suomen Yrittäjien ja Suomen Omistajanvaihdosseuran sekä asiantuntijoiden kanssa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Työllistävät yritystoiminnasta luopumista harkitsevat mikro- ja pk-yritykset, esim. sukupolvenvaihdosta tai yrityksen myyntiä harkitsevat, iäkkäät tai muutoin uutta omistajaa yritykselleen hakevat yrittäjät.

Naisyrittäjät (luopujat, jatkajat)

Sukupolvenvaihdokset. Hanke tukee ELYn tarjoamia Yritysten kehittämispalveluja, joista puuttuu sukupolvenvaihdokset.

Yritykset, joiden liiketoimintasuunnitelma ei tue tulevaa omistajanvaihdosta. Yritykset tarvitsevat järjestelyjä ennen varsinaista myyntiä: esim. liiketoimintasuunnitelman päivitys, osakeyhtiön purkaminen, hintapyynnön uudelleen arviointi, työhyvinvoinnin edistäminen ja huomioonottaminen.

Kasvuyritykset/sijoittajat tai vastaavat kohderyhmät, jotka hakevat kasvua yrityskauppojen avulla.

Yritystoimintaa uravaihtoehtona harkitsevat osaajat, esim. toisen polven yrittäjät, yrityksen oma(t) työntekijä(t), muualta tulevat alan tekijät, paluumuuttajat, toimivat yrittäjät, uudet yrittäjät, sijoittajat, alueen rakennemuutoksen kautta uusia urasuunnitelmia hakevia henkilöitä.

Yritykset, jotka miettivät lähivuosina omistajanvaihdosta (mm. 50 v+ yrittäjät).

Muutosprosessissa mukana olevien yritysten henkilöstö.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien edellisen omistajanvaihdoshankkeen (10/2010 - 5/2014) asiakasrekisteri – eteenkin ostajakandidaatit (yli 700 kpl).

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kunnat, kaupungit (alueiden elinvoimaisuus ja työpaikat säilyvät omistajanvaihdosten avulla).

Kuntien ja kaupunkien liikelaitokset/elinkeinoyhtiöt sekä Uusyrityskeskukset (hankkeen palvelut täydentävät liikelaitosten yrityspalveluja, mm. Naturpoliksen on alustavasti jo tehty toimintasuunnitelma).

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 380 688

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 362 235

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 424 075

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 403 424

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Raahen, Oulunkaaren, Koillismaan, Ylivieskan, Nivala-Haapajärven, Haapavesi-Siikalatvan, Oulun

Kunnat: Siikalatva, Hailuoto, Oulainen, Kärsämäki, Utajärvi, Pyhäjärvi, Lumijoki, Ii, Tyrnävä, Siikajoki, Muhos, Raahe, Oulu, Taivalkoski, Kempele, Vaala, Pyhäntä, Pyhäjoki, Liminka, Haapavesi, Pudasjärvi, Kuusamo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 145

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 202

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 165

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen kohderyhmätavoite 25 % naisyrittäjiä on lasketty Suomen Yrittäjien tilastojen perusteella (23,8% naisyrittäjiä yrityskannasta / Lähde: Suomen Yrittäjät 2/2014. Aiemmassa omistajanvaihdoshankkeessa (S11522) tehtiin yhteensä 68 kpl asiantuntijapalveluiden toimeksiantoja, joista 18 kpl (26%) oli naisille. Naiset oli tyypillisesti palvelualanyrittäjiä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen kohderyhmätavoite 25 % naisyrittäjiä on lasketty Suomen Yrittäjien tilastojen perusteella (23,8% naisyrittäjiä yrityskannasta / Lähde: Suomen Yrittäjät 2/2014. Hankkeen ohjausryhmään on seuraavanlainen kokoonpano: - Puheenjohjaja - 5 miestä ja 3 naista
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutusta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 4
Omistajanvaihdosten kautta työpaikat ja yritykset säilyvät.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 3
Projektin markkinointi ja raportointi tehdään sähköisesti.
Liikkuminen ja logistiikka 4 2
Aina kun mahdollista, projektihenkilöstö käyttää julkisia kulkuneuvoja.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 1
Onnistuneet omistajanvaihdokset ylläpitää työpaikkoja ja turvaa mm. palvelut pienillä paikkakunnilla.
Tasa-arvon edistäminen 5 3
Hankkeen tavoite 25% kohderyhmästä naisyrittäjiä edistää yrittäjyyden tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 1
Kaikkia hankkeen kohderyhmiä kohdellaan tasapuolisesti.
Kulttuuriympäristö 4 1
Kaikkia hankkeen kohderyhmiä kohdellaan tasapuolisesti.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeella kannustettiin omistajanvaihdokseen tähtäävän operatiivisen suunnitelman tekemiseen ja toteutukseen. Asiantuntijapalveluilla (209 000 €) saatiin hyviä tuloksia, mm. yritysjärjestelyjä, sukupolvenvaihdostoteutuksia ja arvonmäärityksiä. Käytössä oli 14 eri asiantuntijaa. Toimeksiantoja tehtiin 86 kpl ja ne kohdistuivat hyvin eri puolelle Pohjois-Pohjanmaata. Yrityksestä luopuneet yrittäjät ohjattiin mm. Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien senioritoimintaan ja Yrityskummeille.

Omistajanvaihdos on muutostilanne, jossa työelämän laatu ja työhyvinvointi ovat tärkeitä ottaa huomioon. Hanke teki yhteistyötä mm. Yritykset kehittämispolulle -hankkeen kanssa yhteisillä tilaisuuksilla. Lisäksi hankkeen kotisivuille koottiin työhyvinvointiin ja työelämän laatuun liittyvää aineistoa saataville.

Yrittäjyyskasvatusta tehtiin aktiivisesti ja hanke vieraili useita kertoja mm. eri oppilaitoksissa kertomassa omistajanvaihdosmahdollisuuksista.

Rahoitus on tärkeä palanen omistajanvaihdoksen onnistumisessa. Lähes kaikissa hankkeen järjestämissä tilaisuuksissa oli mukana rahoittajien edustajia (mm. Finnvera, pankit).

Tavoitteena oli kontaktoida vähintään 120 yritystä, joiden tavoitteena oli myydä yrityksensä/liiketoimintansa ulkopuoliselle tai tavoitteena tehdä sukupolvenvaihdos. Hanke kontaktoi yhteensä 202 yritystä, joista 43 oli sukupolvenvaihdoksia ja 159 yrityskauppaa. Lisäksi kirjaamattomia kontakteja (esim. tilaisuuksissa tavattuja, puhelimessa hoidettuja yrittäjiä) on arviolta 100-150 kpl. Ostajakontakteja kohdattiin myös arviolta 300-400 kpl sähköpostitse, palavereissa ja tilaisuuksissa.

Tavoitteena oli saada toimiva alueellinen Yrityspörssi hankkeen lopussa, jossa jatkuvasti vähintään 40 myytävää yritystä Pohjois-Pohjanmaalla. Pohjois-Suomen Yrityspörssi (www,psyritysporssi.fi) avattiin 5/2017 yhdessä Lapin Yrittäjien kanssa. Myytäviä yrityksiä 44 kpl (tilanne 21.12.2017).

Tavoitteena oli saada hankkeen aikana jollain toimenpiteillä vähintään 40 omistajanvaihdosta, joista 10 kpl olisi uusia naisyrittäjiä. Toteutuneita omistajanvaihdoksia oli 53 kpl, joista uusia naisyrittäjiä oli 16 kpl. Onnistumisissa hyödynnettiin hankkeen asiantuntijapalveluita.

Myytävien yritysten kauppa- ja sisältöpaikka Pohjois-Suomen Yrityspörssi jää hankkeen jälkeen käyttöön, joka on esimerkki yhdestä hankkeen hyvästä toiminnasta.

Omistajanvaihdokseen liittyviä tilaisuuksia järjestettiin eri puolella Pohjois-Pohjanmaata hankkeen aikana 39 kpl, joissa oli osallistujia noin 980 kpl. Lisäksi hanke oli mukana useissa eri lehtijutuissa ja muutamissa radiohaastatteluissa.