Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20065

Hankkeen nimi: Askel arktiseen pedagogiikkaan saamelaisalueella

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 29.2.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Saamelaisalueen koulutuskeskus

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0244767-4

Jakeluosoite: PL 50

Puhelinnumero: 0407237309

Postinumero: 99871

Postitoimipaikka: INARI

WWW-osoite: http://www.sogsakk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: RASMUS-MOILANEN EEVA-LIISA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: suunnittelija / projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: erasmus(at)sogsakk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0407236922

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Lapissa ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa on tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä vahvaa osaamista. Toistaiseksi on kuitenkin vielä paljon koulutusaloja, joilla TVT:n mahdollisuuksia ei ole osattu hyödyntää. Saamelaiselinkeinojen koulutus on haasteiden edessä, perinteinen elinkeino kilpailee muiden ammattien kanssa ja koulutuksen järjestäjän tulisi kyetä huomioimaan koulutusta toteuttaessaan perinteisen elinkeinon alueellinen tapa harjoittaa ammattia. Hankkeen tavoitteena on tehdä esiselvitystyötä, jotta saamelaiselinkeinojen koulutusohjelmissa (mm. saamenkäsityö / porotalous) hyödynnetään tulevaisuudessa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön mahdollisuuksia.

Hankkeen tavoitteena on luoda edellytykset kehittää arktista pedagogiikkaa saamelaisalueella hyödyntäen virtuaalikoulutuksen metodiikkaa. Hankkeessa luodaan edellytykset ottaa käyttöön parhaat kansainväliset käytänteet ja arktinen erityisosaaminen koulutuksessa ja luontaiselinkeinojen kehittämisessä. Hankkeessa luodaan edellytykset hyödyntää innovatiivisia oppimisympäristöjä mm. saamelaiskylien, paliskuntien, yrittäjien ja ammatinharjoittajien hyväksi.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on kehittää koulutussuunnittelun työkaluksi malli, jonka tuloksena koulutusta pystytään toteuttaa joustavasti ja laadukkaasti huomioiden koulutettavan alan erityistarpeet enkulturaatiota katkaisematta. Lisäksi tavoitteena on lisätä eri alojen opettajien TVT:n opetuskäytön osaamista ja tukea opettajia opettajuuden muutokseen, jota kouluttaminen ja kasvattaminen nyky-yhteiskuntaan edellyttää.

Hankkeen tavoitteena on luoda edellytyksiä sille, että Saamelaisalueen koulutuskeskuksen vahvaa etäopetusosaamista voidaan hyödyntää laajemmassa mittakaavassa mm. saamelaiselinkeinojen hyväksi. Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan tvt:n opetuskäytön ja opettajuuden muutosta tukevia koulutuspaketteja opetushenkilöstölle sekä koulutusta elinkeinojen harjoittajille.

Hankkeessa tehdään esiselvitystyötä, jonka tavoitteena on valmistella varsinainen hanke, joka luo laajemmat edellytykset toteuttaa saamelaisalueen arktista pedagogiikkaa ja siirtää luotua mallia laajempaan kontekstiin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

(Tämä kohta on täytettävä, mikäli kohdassa 3. on valittu hanketyyppi ’Hanke, jossa henkilöitä varsinaisena kohderyhmänä’.)

Opettajat, tvt:n opetuskäytön ammattilaiset ja työ- ja elinkeinoelämän edustajat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

(Vaihtoehto koskee erityisesti hankkeita, joissa hanketyypiksi on valittu ’Hanke, jossa ei ole henkilöitä varsinaisena kohderyhmänä’.)

Saamelaisnuoret, opiskelijat ja saamelaiselinkeinot / pohjoiset elinkeinot

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 135 200

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 134 584

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 135 200

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 134 584

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Tunturi-Lapin, Pohjois-Lapin

Kunnat: Inari, Enontekiö, Utsjoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 31

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tämän hankkeen toimintaympäristöt ovat itsessään hyvin soveltuvia molemmille sukupuolille. Saamelaiselinkeinojen erityispiirteenä on se, että ne osallistavat niin miehiä kuin naisia eri työvaiheissa. Mutta esimerkiksi poroelinkeino on miesvoittoinen ammatti, joskin myös naisilla on tärkeä rooli. Tässä hankkeessa on noin puolet naisia ja puolet miehiä. Tavoitteena on saada myös miehiä lisää ammattia tukeviin koulutuksiin. Hanke tukee sukupuolten välistä tasa-arvoa erityisesti siitä syystä, että sen toimenpiteiden kautta mm. naiset pystyvät osallistumaan joustavammin koulutuksiin. Erityisesti naisilla on ollut haasteita opintojen, työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisessa. Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kokemuksen mukaan valtaosa etäopetukseen osallistuvista henkilöistä ja etäopetuksen menetelmiä käsitteleviin koulutuksiin osallistuneista on ollut naisia. Tässä hankkeessa tilanne on tasaisempi, koska alat, joihin toimenpiteet kohdistuvat ovat itsessään sukupuolijakaumaltaan tasaisempia ellei jopa miesvoittoisempia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Tämä hanke ei ole sukupuolisidonnainen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteet ovat muualla.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 2
Hankkeessa tuetaan saamelaiselinkeinoja, jotka itsessään perustuvat kestävän kehityksen periaatteelle. Elinkeinojen jatkuvuus on tärkeä taata.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 2
Hankkeessa kehitetään koulutusta, joka vahvistaa paikallistaloutta.
Liikkuminen ja logistiikka 9 2
Etämenetelmien kehittäminen vähentää matkustustarvetta, joka suuremmassa mittakaavassa lisää vähähiilisyyttä alueella, jossa yksityisautoilu on tavanomaisin matkustusmuoto pitkistä välimatkoista johtuen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 5
Koulutuksen kautta hanke lisää tiedonsaatavuutta ja osallistumismahdollisuuksia. Välilliset vaikutukset kohdistuvat työllisyyteen, osallisuuteen, terveyteen ja hyvinvointiin.
Tasa-arvon edistäminen 0 5
Hankkeen tuloksena molemmilla sukupuolilla on tasa-arvoinen mahdollisuus saada koulutusta ja ammatillista pätevyyttä. Koulutus edistää sosiaalista tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 6
Hanke parantaa saamelaisten kulttuurisia oikeuksia ja vähentää ihmisten eriarvoisuutta. Hankkeessa kehitettävä koulutus takaa paremmat mahdollisuudet elättää itseään perinteisillä elinkeinoilla ja asua kotiseutualueellaan. Välillinen vaikutus kohdistuu kulttuuri-identiteetiin.
Kulttuuriympäristö 0 3
Ei ole suoraa vaikutusta. Välillisenä vaikutuksena voidaan ajatella, että asuttuna pysyvät syrjäseudut pitävät itsessään kulttuuriympäristöäkin pystyssä.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Askel arktiseen pedagogiikkaan saamelaisalueella -hankkeen esiselvitystyönä luotiin visio siitä, mitä arktinen pedagogiikka sisältää ja suunnitelma siitä, miten sitä voidaan kehittää. Saamelaisalueen ja saamelaisperinteiden koulutuksen tarpeisiin vastaavan arktisen pedagogiikan avulla ylitetään haasteita kuten etäisyydet, harva asutus ja muut olosuhteet. Arktinen pedagogiikka huomioi alueen kulttuurit, niiden kehittämisen sekä kulttuurisensitiivisyyden. On tärkeää huomioida erilaisista koulutus- ja kulttuuritaustoista tulevat ihmiset sekä perinteisten elinkeinojen linkittyminen nyky-yhteiskuntaan.

Hankkeessa kehitettiin tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttöä erityisesti saamelaiselinkeinojen (poronhoito ja saamen käsityöt) koulutuksessa. Hankkeen tuloksena syntyi uusia etäopetuksena tuotettuja kursseja elinkeinonharjoittajille, opetussuunnitelmaan kirjattiin erilaisia TVT-avusteisia opetuksen toteutustapoja, opiskelijan ohjaamiseen pilotoitiin uudenlaisia monimuotoisia mahdollisuuksia sekä opettajia ja opiskelijoita koulutettiin ja tuettiin käytön aikaisesti TVT-työvälineisiin.

Hankkeessa luotiin yhteistyötä ja yhteinen työskentelytapa TVT:n opetuskäytön asiantuntijoiden ja opetushenkilöstön välille. Opetushenkilöstön ja opiskelijoiden osaaminen ja osaamistarpeet ovat vaihtelevia. Hankkeen tuloksena todettiin, että jatkossakin on tarpeen kehittää yhteistoimintaa niin, että se on säännöllistä ja sisältää henkilökohtaista ohjausta niin opettajalle kuin opiskelijalle. Hankkeessa toteutettiin myös opettajille suunnattu opettajuuden muutosta tukeva koulutus, Digiajan opettajan selviytymispaketti, jossa opiskelitiin monipuolisesti erilaisia TVT-työvälineitä sekä TVT:n opetuskäytön pedagogiikkaa.

Hankkeen tuloksena arktisen pedagogiikan kehittämista jatketaan uudessa hankkeessa tiiviissä yhteistyössä Lapin yliopiston ja saamelaisalueen kuntien kanssa.